Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 489

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drogi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
Rewolucja przemysłowo-technologiczna rozpoczęta w Anglii pod koniec XVIII w. i kontynuowana w wielu dziedzinach w XIX w. w krajach Europy Zachodniej doprowadziła do powstania nowych gałęzi przemysłu, takich jak m.in. przemysł metalurgiczny, stoczniowy, transportowy. Zmechanizowanie produkcji, wynalezienie i zastosowanie maszyny parowej, wprowadzenie nowych technologii i maszyn przemysłowych miało duży wpływ na szybki rozwój gospodarczy, handel i transport. Rosnące uprzemysłowienie Europy oraz zaludnianie i rozwój kontynentalnych terenów nowo powstałych stanów Ameryki Północnej wymagały dobrego transportu, głównie kolejowego, w tym budowy torów i mostów. W Stanach Zjednoczonych rozwijano z rozmachem w drugiej połowie XIX w. sieć kolejową, będącą jedyną drogą transportu z wybrzeża wschodniego na zachodnie. Jednak stosowane rozwiązania i technologie budowy belkowych czy wspornikowych mostów drewnianych, choć tanie w budowie, nie spełniały rosnących wymagań transportowych, szczególnie w przeprawach wodnych na znaczne odległości lub nad stromymi i głębokimi wąwozami. Poszukiwano odpowiednich koncepcji dla długich przepraw, dlatego pomysł budowy mostów wiszących wydawał się skutecznym i właściwym rozwiązaniem.
PL
Geotkaniny, geosiatki i georuszty zgodnie z klasyfikacją PN-EN 13249:2014-03 są zaliczane do grupy „geoteksylia i wyroby pokrewne”. Każdy z nich cechuje się odmiennymi właściwościami oraz zupełnie innym mechanizmem współpracy z gruntem. Materiały te cały czas są modernizowane i unowocześniane w wielu dziedzinach inżynierii lądowej, w tym w konstrukcjach drogowych.
PL
Kruszywo może być naturalne, sztuczne lub pochodzące z recyklingu. Dzieli się je jednak na więcej kategorii - w zależności od ich pochodzenia, sposobu pozyskania, wielkości czy gęstości objętościowej. Są one jednym z podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie drogowym.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe problemy, które mogą pojawić się podczas pracy rozkładarki mas mineralno-bitumicznych.
Mosty
|
2022
|
nr 2
16--19
PL
Od czasu pandemii COVID-19 rynek drogowo-mostowy musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Rok 2022 przyniósł ze sobą dodatkowo konflikt za naszą wschodnią granicą, co niewątpliwie przekłada się na sytuację w branży. Słusznie nałożone sankcje powodują bowiem znaczący wzrost cen surowców, materiałów budowlanych i innych komponentów, ale także duży spadek ich dostępności. Nie można również nie wspomnieć o problemach kadrowych i terminach realizacji inwestycji. Jakie kroki podejmuje branża, a jakie powinny być wykonane? Jaka jest kondycja branży drogowo-mostowej i jakie są jej perspektywy w najbliższym roku?
PL
Kruszywa są jednym z podstawowych materiałów stosowanych w wielu gałęziach gospodarki, w tym szczególnie w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, a także w: przemyśle szklarskim, odlewnictwie, chemii budowlanej, górnictwie i wielu innych. Jadąc drogą lub mostem, idąc chodnikiem, robiąc zakupy w galerii handlowej, większość z nas na co dzień nie zastanawia się, jak powstał dany obiekt. W dużej mierze do konstrukcji takich budowli niezbędne są właśnie kruszywa.
PL
Artykuł omawia podjęte w ostatnich latach działania mające na celu wdrożenie metodyki BIM w branży drogowo-mostowej w kontekście cyfryzacji całego budownictwa oraz tworzonych obecnie nowych wymagań technicznych dotyczących dróg i mostów. Prace te prowadzone są w różnych gremiach tworzonych na poziomie rządowym i pozarządowym. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność integracji tych działań, aby nie ograniczać się tylko do samej implementacji metodyki BIM. W docelowej perspektywie chodzi bowiem o cyfryzację wszystkich procesów budowlanych i to w całym cyklu życia obiektu drogowego lub mostowego.
EN
The article discusses the activities undertaken in recent years to implement the BIM methodology in the road and bridge industry in the context of digitization of the entire construction industry and the currently created new technical requirements for roads and bridges. These works are carried out in various bodies established at the governmental and non-governmental level. At the same time, attention was paid to the need to integrate these activities so as not to be limited only to the implementation of the BIM methodology. In the target perspective, it is about the digitization of all construction processes, and this throughout the life cycle of a road or bridge structure.
PL
Sprzęt do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia praktycznie od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.
PL
Jesienne prace utrzymaniowe stanowią w dużej części kontynuację robót letnich, ale są także przygotowaniem drogi do jej użytkowania w okresie zimowym. Jesienne roboty utrzymaniowe mają szczególne znaczenie na terenach, na których występują szkody górnicze, które, jak wiadomo, bardzo negatywnie wpływają na utrzymanie, a szczególnie odwodnienie drogi. Ważnym celem robót jesiennych jest zapewnienie należytego odwodnienia drogi z powodu zwiększonych opadów atmosferycznych.
PL
Zakończyła się budowa obwodnicy Raciborza, stanowiącej 4 i 5 etap drogi Racibórz - Pszczyna od włączenia do DK45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik.
PL
W celu skoordynowania i efektywnego działania akcję zimową przygotowuje się i przeprowadza w sposób ustalony w oparciu o plan akcji zimowej zatwierdzony przez zarządcę dróg.
PL
6 lipca oddano do użytku obwodnicę Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej DW182 i DW184. Trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta oraz wpłynie na poprawę układu komunikacyjnego województwa.
PL
Oczyszczanie ulic ma na celu zapewnienie w mieście odpowiednich warunków sanitarnych i porządku oraz bezpieczeństwa i swobody ruchu ulicznego. Zmiany, jakie w ostatnich latach następują w układach drogowych, sprawiają, że oczyszczanie ulic staje się coraz trudniejsze. Trudności te powodowane są głównie rozwojem sieci dróg miejskich oraz rozwojem komunikacji.
PL
W ramach inwestycji wybudowano nowy odcinek drogi o łącznej długości 2,3 km. Na budowanym odcinku powstały m.in.: nowa droga, dwa ronda i bezpieczne ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego.
PL
Szybki postęp techniczny i zwiększające się wymagania pod względem ekologii oraz ekonomii powodują nieustanne poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych w budownictwie drogowym. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje doskonalenie rozwiązań umożliwiających zastosowanie materiałów z recyklingu opon samochodowych. Od dekady taki asfalt produkuje LOTOS.
EN
The increasing demand for noble metals boosts their price. In order to meet the increasing demand for elements, a number of technologies are being developed to recover elements already present in the environment. Traffic-related metal pollution is a serious worldwide concern. Roadside soils are constantly subjected to the deposition of metals released by tailpipe gases, vehicle parts, and road infrastructure components. These metals, especially platinum group elements from catalytic converters, accumulating in the soil pose a risk both for agricultural and residential areas. Phytomining is suggested as a novel technology to obtain platinum group metals from plants grown on the contaminated soil, rock, or on mine wastes. Interest in this method is growing as interest in the recovery of rare metals is also increasing. Based on the research of many authors, the sources and amounts of noble metals that accumulate in soil along communication routes have been presented. The paper presents also plants that can be used for phytomining.
PL
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na metale szlachetne poszukuje się technologii odzyskiwania pierwiastków już obecnych w środowisku. Gromadzące się w glebie metale, zwłaszcza pierwiastki z grupy platynowców pochodzące z katalizatorów, stanowią zagrożenie dla środowiska. Fitoekstrakcja jest technologią wykorzystywaną do pozyskiwania metali z grupy platynowców z roślin rosnących na zanieczyszczonej glebie, skale lub odpadach kopalnianych. Zainteresowanie tą metodą rośnie wraz ze wzrostem zainteresowania odzyskiem metali rzadkich. Na podstawie wyników badań różnych autorów przedstawiono ilości metali szlachetnych gromadzących się w glebie wzdłuż szlaków komunikacyjnych. W pracy przedstawiono także rośliny, które można wykorzystać do fitoekstrakcji.
EN
The deformation and support method of roadways have always been important issues in safe mining and production. Vinacomin's statistics show that, by 2021, there will be 64.19 km of roadways that need to be repaired (accounting for 25% of the total new roadways). Thus, the problem of maintaining roadway stability is facing difficulties in underground coal mines in Vietnam. To find out the causes of roadway failures, a case study at roadways of the Khe Cham I and Khe Cham III coal mines, Vietnam, is presented in this paper. Based on the results of a detailed field survey, the deformation characteristics of roadways and the failure mode of support structures were investigated. The results show that the roadway deformation is severe and the main support cannot control surrounding rock mass. Also, the destruction of support structure is frequent on reused roadways, affecting production efficiency and work safety. Therefore, to reduce deformation and increase roadway stability, a new support method called “multistage anchor of rock bolt + cable bolt” has been developed and a new longwall mining system with critical coal pillar width has been proposed. The new findings of the research can provide references for scientific studies, and apply them in Vietnam's underground coal mine practices.
PL
Artykuł porusza sprawę ułatwionego parkowania pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne – ich bezpiecznego i komfortowego poruszania się w aspekcie wymiarów miejsca postojowego. Analizuje aktualny stan prawny, podaje przykłady jego interpretacji oraz podaje propozycję możliwej modyfikacji istniejących zapisów prawnych.
EN
The paper addresses the issue of facilitated parking of vehicles transporting people with disabilities – their safe and comfortable movement in terms of the parking spots dimensions. It analyzes the current legal status, gives examples of its interpretation and suggests possible modifications to the existing legal provisions.
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi zapewnienia dostępności przejść dla pieszych osobom niepełnosprawnym w aspekcie krawężników. Autorzy wymieniają kilka typów krawężników stosowanych w Polsce oraz w krajach sąsiednich, opisują ich przydatność w odniesieniu do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
EN
The paper is devoted to the problem of ensuring accessibility of pedestrian crossings for disabled people in the aspect of curbs. The authors list several types of curbstones used in Poland and neighboring countries, describe their usefulness in relation to the movement of people in wheelchairs.
PL
W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania wybranych urządzeń energochłonnych na sieci dróg w Polsce oraz ocenę funkcjonowania urządzenia energochłonnego SafeEnd (U-15a). Zaprezentowano wyniki badań poligonowych i symulacyjnych funkcjonowania tego urządzenia, jako zakończenia barier (terminali) oraz jako osłon energochłonnych. Przeprowadzone analizy posłużyły do opracowania charakterystyki funkcjonowania analizowanych urządzeń w różnych warunkach terenowych (parametry projektowe w planie dla łącznicy) i ruchowych (prędkość i kąt uderzenia pojazdu). Na tej podstawie opracowano zasady projektowania i rekomendacje do stosowania tych urządzeń na drogach w Polsce.
EN
The paper presents an analysis of the functioning of selected energy absorbing devices on the road network in Poland and an assessment of the functioning of the SafeEnd energy absorbing device (U-15a). Then the results of field and simulation crash tests of the functioning of this device as the end of barriers (terminals) and as crash cushions are presented. The conducted analyses were used to develop the characteristics of the functioning of the analysed devices in various conditions (radius, design parameters in the plan for the ramps) and traffic conditions (speed and angle of vehicle impact). On this basis, design rules and recommendations for the use of these devices on roads in Poland were developed.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.