Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenia chłodnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Wymienniki ciepła mają szerokie zastosowanie w instalacjach grzewczych i ciepłownictwie oraz w urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych, w tym w pompach ciepła. Choć są to rozwiązania stosunkowo proste pod względem działania i konstrukcji, producenci wciąż doskonalą szczegóły konstrukcyjne wpływające na sprawność, energooszczędność i niezawodność wymienników, odpowiadając na bieżące wyzwania wciąż rozwijającej się techniki.
2
Content available remote Wybrane zagadnienia eksploatacyjne agregatów absorpcyjnych
PL
Opisano zagadnienia eksploatacyjne agregatów absorpcyjnych, przedstawiono chłodziarki absorpcyjne oraz procesy zachodzące w absorberze, zmiany fizykochemiczne zachodzące w układzie oraz sposób wytwarzania wody lodowej. Zaprezentowano zastosowanie urządzeń chłodniczych połączonych kaskadowo w celu osiągnięcia końcowego produktu o określonych parametrach.
EN
Operational problems of absorption chillers in a combined energy and cooling system were reviewed. Absorption chillers and the processes taking place in the absorber, physicochemical changes in the system and the method of producing chilled water were presented. The application of cooling devices connected in a cascade in order to obtain a product with specific parameters was presented.
PL
W artykule opisano pracę innowacyjnego systemu chłodzenia adiabatycznego zastosowanego w zakładzie przemysłowym produkującym żywność. Efektem pracy SCA były zyski energetyczne, są one jednak jedynie efektem ubocznym. Głównym celem było zapewnienie bezawaryjnej pracy agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, gdyż w okresach wysokich temperatur powietrza zewnętrznego przechodził on w stan awaryjny i nie zapewniał oczekiwanego chłodzenia.
EN
The article describes the work of the innovative adiabatic cooling system used in the food manufacturing plant. The SCA operation resulted in energy gains. But they are only a side effect, because the main goal was to ensure trouble-free operation of the air-cooled chiller. It was due to periods of high outside air temperatures, when chiller got failure and did not provide expected cooling effect.
PL
Był to koniec roku 2020. Pandemia C0VID-19 rozprzestrzenia się na całym świecie. Pojawiła się zapowiedź, że firma Pfizer przygotowuje się do produkcji i dystrybucji szczepionek. Szczepionek nowej generacji, które wymagają podczas dystrybucji i przechowywania utrzymania ich w temperaturze -75°C (temperaturze sublimacji C02).
PL
Rozwijający się rynek urządzeń chłodniczych i pomp ciepła, rosnące wymagania klientów związane z komfortem użytkowania oraz nowe regulacje, zawarte między innymi w „ekoprojekcie”, sprawiają, że bardzo ważnym parametrem, uwzględnianym przez producentów na etapie projektowania urządzeń oraz czynnikiem, na który zwracają uwagę odbiorcy końcowi, jest emitowany hałas. Świadczy o tym między innymi etykieta energetyczna wprowadzona w marcu 2021 roku dla urządzeń chłodniczych, w której wprowadzono oznaczenie klasy emisji hałasu, podawane w 4-stopniowej skali (A – D). Wdrożenie takiego systemu oznakowania pozwala uniknąć trudności i nieporozumień związanych z prezentowanymi wartościami parametrów akustycznych. Zharmonizowanie wytycznych daje możliwość swobodnej dystrybucji urządzeń, a także ochrony zdrowia użytkowników i środowiska naturalnego.
PL
Czy w Polsce na przestrzeni ostatnich lat doszło do stopniowej redukcji ilości czynników HFC o wysokim GWP zawartych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz wykorzystywanych w nowych urządzeniach (czyli do produkcji urządzeń i ich napełniania/dopełniania w czasie instalacji)? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie na podstawie analizy danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) i Bazie Danych Sprawozdań (BDS).
PL
Wymagania środowiskowe oraz konkurencja na rynku światowym stymulują zmiany i doskonalenie istniejących rozwiązań w budowie urządzeń chłodniczych. Równocześnie kładziony jest nacisk na energooszczędność oraz na ekologiczność, co wiąże sią z szeroko pojętymi zmianami konstrukcji urządzeń. W artykule zostały zebrane oraz opisane najważniejsze obecnie trendy w produkcji urządzeń chłodniczych. Omówiono główne elementy konstrukcji oraz kierunki ich rozwoju, zarówno w części konstrukcyjnej, jak i chłodniczej.
PL
Prawidłowy serwis i eksploatacja układu chłodniczego to gwarancja jego długiej żywotności i poprawnej pracy. Nieprawidłowo prowadzone działania przy urządzeniu mogą spowodować awarie wymagające kosztownej naprawy oraz być niebezpieczne dla otoczenia oraz środowiska. Przyrównując sprężarką do serca układu chłodniczego, możemy przyrównać czynnik chłodniczy do krwi, dzięki której „organizm", jakim jest urządzenie chłodnicze, może wykonywać powierzone mu funkcje. Podczas serwisu często lekceważy się stan czynnika chłodniczego, mimo że zanieczyszczenia w nim zawarte mogą poważnie uszkodzić układ.
PL
Zapotrzebowanie rynku na ekologiczne oraz ekonomiczne rozwiązania w dziedzinie transportu chłodniczego sprawia, że producenci oraz naukowcy rozwijają technologie urządzeń, które mogłyby zmaksymalizować jakość oraz bezpieczeństwo produktów trafiających do klientów końcowych. W artykule omówiono podstawy zachowania łańcucha chłodniczego oraz oceną ryzyka całego procesu wraz z rozwiązaniami technologicznymi z branży chłodniczej.
PL
W artykule opisano pracę innowacyjnego systemu chłodzenia adiabatycznego zastosowanego w zakładzie przemysłowym produkującym żywność. Efektem pracy SCA były zyski energetyczne, są one jednak jedynie efektem ubocznym. Głównym celem było zapewnienie bezawaryjnej pracy agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, gdyż w okresach wysokich temperatur powietrza zewnętrznego przechodził on w stan awaryjny i nie zapewniał oczekiwanego chłodzenia.
EN
The article describes the work of the innovative adiabatic cooling system used in the food manufacturing plant. The SCA operation resulted in energy gains. But they are only a side effect, because the main goal was to ensure trouble-free operation of the air-cooled chiller. It was due to periods of high outside air temperatures, when chiller got failure and did not provide expected cooling effect.
PL
W opracowaniu przedstawiono wymagane działania i najważniejsze zalecenia dotyczące zasady obsługi i eksploatacji wybranych grup sprzętu chłodniczego. Ponadto, wskazano na konieczność zachowania podstawowych zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przy obsłudze tej grupy urządzeń oraz zalecenia wymagane przy projektowaniu urządzeń i pomieszczeń chłodniczych.
EN
The study presents required actions and the most important recommendations regarding the principle of service and operation of selected groups of refrigeration equipment. In addition, it was pointed out the need to maintain basic principles related to occupational health and safety when operating this group of devices, and the recommendations required when designing refrigeration equipment and rooms.
PL
Instalacje chłodnicze będące zespołem wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu, tworzące jeden obieg zamknięty, w którym krąży czynnik niskowrzący w celu przejmowania i oddawania ciepła. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest wymaganiom prawnym i normatywnym w tym zakresie. W niniejszej publikacji omówione zostały niezwykle istotne zagadnienia projektowania bezpieczeństwa w instalacjach ziębniczych (chłodniczych).
EN
Refrigerating plants comprise pressure equipment which is the subject to technical supervision during operation. This supervision is exercised by designated units and the most important of them is Urząd Dozoru Technicznego - UDT (bureau of technical supervision). This is the second part of the series of papers dealing with safety in refrigerating plants.
PL
Instalacja chłodnicza to zespół wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. Niniejsza publikacja to trzeci z kolei materiał poświęcony problematyce bezpieczeństwa instalacji ziębniczych (chłodniczych) i wymagań technicznych z tym związanych, w którym zostały omówione problemy związane z ich zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz sposób doboru zaworów bezpieczeństwa.
EN
Refrigerating plants comprise pressure equipment which is the subject to technical supervision during operation. This supervision is exercised by designated units and the most important of them is Urząd Dozoru Technicznego - UDT (bureau of technical supervision). This is the third part of the series of papers dealing with safety in refrigerating plants. Protection against excessive pressure raise and safety valves selection methods are presented.
PL
Artykuł podejmuje problematykę przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń w instalacjach ziębniczych (chłodniczych), które są urządzeniami ciśnieniowymi, a zatem generują zagrożenie niekontrolowanego uwolnienia zgromadzonego pod ciśnieniem czynnika roboczego. W zależności od rodzaju czynnika i jego właściwości, wielkości wycieku oraz ciśnienia roboczego, przy którym on nastąpił można mieć do czynienia z konsekwencjami od drobnych nieszczelności po katastrofalne w skutkach uwolnienie czynników toksycznych lub wybuchowych. Niniejsza publikacja to czwarty materiał poświęcony problematyce bezpieczeństwa instalacji chłodniczych i wymagań technicznych z tym związanych.
EN
Reasons and effects of refrigerating equipment malfunctions are discussed. Refrigerating plants are pressurized plants so there is a threat of uncontrolled emission of refrigerant. Depending on the type and properties of refrigerant, amount of leakage and operating pressure, the consequences can differ from small leaks to explosions and toxic risk. This is the fourth paper in the series dealing with safety in refrigerating plants.
PL
Instalacje chłodnicze będące zespołem wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu, tworzące jeden obieg zamknięty, w którym krąży czynnik niskowrzący w celu przejmowania i oddawania ciepła. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. Niniejsza publikacja inauguruje cykl artykułów poświęconych wymaganiom prawnym i normatywnym w tym zakresie.
EN
Refrigerating plants comprise pressure equipment which is the subject to technical supervision during operation. This supervision is exercised by designated units and the most important of them is Urząd Dozoru Technicznego -– UDT (bureau of technical supervision). This is the first part of the series of papers dealing with regulations and standards in this matter.
PL
Z początkiem roku 2018 na terenie Unii Europejskiej weszły w życie przepisy rozporządzenia Ecodesign [1] wymuszające na producentach urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła ulepszanie dotychczasowych konstrukcji oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, dopasowanych do aktualnych przepisów. Drugim ważnym dokumentem wymuszającym zmiany w urządzeniach opartych na lewobieżnym układzie Lindego jest nowelizacja ustawy o F-gazach, która weszła w życie we wrześniu 2017 roku [3]. Nowelizacja ta, oparta na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych [2], wprowadziła m.in. stopniowe ograniczanie stosowania czynników chłodniczych o wysokim wskaźniku GWP, określającym potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.
PL
Artykuł poświęcony efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o wydajności (mocy) powyżej 12 kW, stosowanych dość powszechnie w systemach klimatyzacji. W jego części pierwszej („TCHiK”, nr 8/2017) Autor dokonał przeglądu obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych na obszarze UE. W części drugiej omówił sposób wykonania oceny efektywności energetycznej rzeczywistego urządzenia klimatyzacyjnego, wyposażonego w układ chłodniczy o wydajności powyżej 12 kW. Efektem końcowym takiej oceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wypełniony protokół, którego wzór określają przepisy szczegółowo omówione w części pierwszej publikacji.
EN
Refrigerating units with cooling capacity above 12 kW are quite common equipment of air conditioning systems. In the first part of the paper („TCHiK” no 8/2017) the overview of relevant European regulations has been presented. In this part the problem of correct compilation of report for energy efficiency evaluation is discussed for chosen real plant.
PL
Artykuł poświęcony zagadnieniu efektywności energetycznej w odniesieniu do systemów chłodzenia oraz pomp ciepła działających w trybie chłodzenia. Deklarowany przez np. producenta współczynnik EER określa jedynie efektywność energetyczną urządzenia chłodniczego w danym punkcie pomiarowym, a zatem jest wielkością mało wiarygodną przy jego doborze. Bardziej wiarygodnym parametrem jest sezonowa efektywność energetyczna (SEER), wyznaczana z uwzględnieniem obciążeń częściowych oraz czasu „trwania danej temperatury” zewnętrznej w ciągu roku. W materiale przedstawiono tok obliczania tego wskaźnika na podstawie danych klimatyzatora firmy Fujitsu.
EN
The paper deals with energetic efficiency of cooling devices. The EER coefficient given by manufacturer describes the efficiency in specific conditions so it is not fully representative and useful for the purpose of the device selection. More reliable coefficient is the seasonal energetic efficiency (SEER) taking into account partial loads and times of operation with different outdoor temperatures all year round. In the paper the methodology of SEER calculation is presented for the example of a Fujitsu air conditioner.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.