Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja tramwajowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Ujęcie uwarunkowań i zagrożeń dla rozwoju i funkcjonowania komunikacji tramwajowej nawiązuje do analizy SWOT, z tym że niektóre segmenty tej analizy zostały scalone. W artykule przedstawiono w zarysie ponadczasową rolę komunikacji tramwajowej, z okresami jej regresu i odrodzenia, która jednak pozostaje nadal stabilnym elementem rozwoju miejskich systemów transportowych. Omówiono charakterystykę techniczną i funkcjonalną systemu tramwaju szybkiego oraz kwestie terminologiczne. Krótko opisano funkcjonujące rozwiązania tramwaju szybkiego w kilku polskich miastach, wskazując na ich specyfikę. Wielorakie uwarunkowania i zagrożenia uporządkowano w zakresie odnoszącym się do komunikacji tramwajowej oraz do innych elementów systemu transportowego. Ustosunkowano się także do kontekstu urbanistycznego i politycznego oraz do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Zarysowano działania na rzecz poprawy wydolności sieci tramwajowej. Częstym odniesieniem ilustrującym niektóre aspekty analizy jest przypadek realizowanej obecnie inwestycji przedłużenia linii tramwaju szybkiego do Górki Narodowej w Krakowie. Podsumowanie syntetyzuje najbardziej istotne spostrzeżenia dotyczące wybranych kwestii.
EN
The coverage of conditions and threats to the development and operation of tramway transport is reminiscent of the SWOT analysis, except that some segments of this analysis have been merged. The article outlines the timeless role of tramway transport, with periods of its regression and revival. Nevertheless tram remains a stable element in the development of urban transport systems. The technical and functional characteristics of the high-speed tram system and terminological issues are discussed. Functioning rapid tramway solutions in several Polish cities are briefly described, pointing out their specificities. Multiple determinants and threats are sorted out as far as tram transport and other elements of the transport system are concerned. The urban and political context and economic, social and environmental aspects are also addressed. Measures to improve the capacity of the tramway network are outlined. A frequent reference illustrating some aspects of the analysis is the case of the ongoing investment to extend the fast tram line to the Górka Narodowa terminal in Kraków. A summary synthesises the most relevant insights on selected issues.
EN
The Moroccan government has recently promoted sustainable public transport projects such as tramway services namely in the two largest cities of country, Casablanca and Rabat-Salé. Since its launch, the tramway service is increasingly present in citizens' daily lives in both cities. To maintain its attractiveness, operators and transport authorities should examine the performance of tramway service from user’s point of view. That is, an in-depth understanding of how passengers perceive service quality and what make them satisfied. The purpose of this study is to compare the performance of tramway service in the two cities based on the opinions of a sample size of 613 and 435 individuals in each city. The outcome of this peer comparison allows to determine the strengths and weaknesses of provided service and identify priorities for improvement in each city. Regarding the methodology, we adopted a two-step approach to achieve our research purpose. The first stage intends to compare users' perceptions regarding Service Quality Attributes (SQAs) and overall satisfaction and to identify any significant differences between the two cities. To this end, we applied, in the first stage, a student t-test of two independent samples. The second stage employs an ordered probit regression model to identify the most important SQA; i.e., which most influence the overall satisfaction, and improvements priorities for the current service tramway. The results showed that, in average, passengers found service quality as good and are satisfied with tramway service in both cities. Tram vehicles’ is the best appreciated service attribute in both cities while Comfort in Rabat-Salé and Lines’ connectivity in Casablanca are the least appreciated. Moreover, the service performance of Rabat-Salé tramway exceeds that of Casablanca tramway in terms of service Availability, service Reliability, Fares level, Tram vehicle, Drivers’ competence, Lines’ connectivity, and overall satisfaction. On the other hand, we found that among top six important attributes, Reliability and Administrators should be prioritized for improvement in Casablanca; and staff, Lines, Comfort, and Administrators in Rabat-Salé. Results showed that improvements in all these service aspects would increase significantly overall user’s satisfaction.
3
Content available Tramwaje z zasilaniem autonomicznym w Krakowie
PL
Na rynku dostępne są systemy pozwalające na likwidację tramwajowej napowietrznej sieci trakcyjnej, które zgodnie z obecnymi trendami urbanistyki miast są w stanie zapewnić poprawę ich estetyki szczególnie w centrach historycznych miast lub w miejscach, w których montaż sieci trakcyjnej może być utrudniony. W ramach prac studialnych przeprowadzonych przez MPK Kraków analizowano możliwe warianty realizacji wyznaczonego celu na nowych pojazdach oraz już eksploatowanych przez przewoźnika. Rozmowy z potencjalnymi dostawcami wykluczyły możliwość dostosowania części posiadanych pojazdów niskopodłogowych do podjęcia pracy na linii pozbawionej sieci trakcyjnej oraz pozwoliły na określenie kierunku, w jakim obecnie podąża MPK Kraków w kwestii zakupu nowego taboru. Sformułowano wymagania, jakie muszą spełniać pojazdy, aby zrealizować stawiane cele. MPK Kraków w ramach dostaw na 50 nowych tramwajów zdecydowało się na zakup pojazdów pozwalających na przejazd odcinka bez zasilania z sieci trakcyjnej, z czego reszta ma być gotowa do doposażenia we wspomniany system. Obecnie oczekuje się, że rzeczywista eksploatacja pojazdów na wyznaczonych fragmentach trasy, na których w przyszłości przewiduje się likwidację sieci trakcyjnej, pozwoli na walidację założeń oraz odpowiedź na pytanie, czy stawiane wymagania dotyczące warunków eksploatacji są wystarczające w dłuższej perspektywie i jakie są rzeczywiste koszty utrzymania zasobników energii, co pozwoli określić ich trwałość oraz poznać wady i niedostatki dostępnych dziś rozwiązań.
EN
There are systems available on the market that allow the liquidation of an overhead contact tram line, which, in accordance with current urban planning trends, are able to provide an improvement in their aesthetics, especially in historic city centers or in places where the installation of an overhead contact line may be difficult. As part of a study work the MPK Krakow analyzes possible variants to achieve this goal with new vehicles and those already in use by the carrier. Interviews with potential suppliers excluded the possibility of adapting some of the low-floor vehicles to work on a line without an overhead contact line and allowed determining the direction in which the MPK Krakow is currently heading towards in terms of purchasing new rolling stock. The requirements that vehicles must meet to achieve the goals have been formulated. As a as part of delivery of 50 new trams the MPK Krakow has decided to purchase few vehicles allowing to drive a section without power from the overhead contact line. The rest of vehicles will be ready to retrofit the aforementioned system. At present, it is expected that the real operation of vehicles on designated sections of the line, where the traction network is expected to be removed in the future, will allow for validation of assumptions and the answer to the question whether the requirements for operating conditions are sufficient in the long term perspective and what are the actual costs of maintaining the storage tanks energy. This allows to determine their durability and learn the disadvantages and weaknesses of the solutions available today.
PL
W artykule poruszono temat związany ze źródłami zagrożeń występujących na obszarach przystanków tramwajowych. Przeprowadzono badania na poznańskich przystankach tramwajowych, zaklasyfikowanych przez miejskiego zarządcę infrastruktury do różnych kategorii. Na każdym z przystanków dokonano obserwacji zachowań pasażerów i innych uczestników ruchu, a także oceniono stan wyposażenia i oznakowania przystankowego. Zebrane spostrzeżenia pozwoliły na opracowanie katalogu źródeł zagrożeń występujących na przystankach tramwajowych, które mogą być powodem niebezpiecznych wypadków wśród użytkowników przystanków. Katalog stanowi podstawę propozycji zmian, które należy wprowadzić w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa.
EN
The article discusses the topic related to sources of danger occurring in the areas of tram stops. The study was conducted at Poznań tram stops classified by the municipal infrastructure manager in various categories. At all the stops, the behavior of passengers and other traffic participants have been observed, and the condition of the stop’s infrastructure and marking have been assessed. The collected observations enabled to develop a catalogue of sources of possible hazards occurring at tram stops which may cause dangerous accidents among passengers and users of the stop. be the reason for formulating hazards to passengers and/or other traffic participants. The catalogue is the basis for proposals for changes to be made to improve the level of safety.
PL
System ITS dla transportu zbiorowego w Poznaniu budowano w latach 2013–2016 równolegle z inwestycją modernizacji ulicy Grunwaldzkiej i jej przebudową do drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz wydzielonym torowiskiem tramwajowym na odcinku od pętli Junikowo do skrzyżowania z ulicą Smoluchowskiego. Wdrożono wówczas zasady funkcjonowania systemu udzielania priorytetów dla komunikacji tramwajowej. Efekt wprowadzonych zmian spełnił założone oczekiwania i przy zachowaniu wysokiego poziomu priorytetów dla komunikacji tramwajowej uzyskano poprawę warunków przejazdu dla autobusów komunikacji miejskiej. W artykule przybliżono działanie systemu ITS oraz rozmiar uzyskanych efektów w czasie przejazdu tramwajów i autobusów.
EN
ITS system for public transport in Poznań was developed in the years 2013–2016 in parallel with the investment in the modernization of Grunwaldzka street and its reconstruction to a two-lane road with two lanes in each direction and a separate tram track on the section from Junikowo loop to the intersection with Smoluchowskiego street. Then the principles of the system of prioritization of tramway transport were implemented. The effect of the introduced changes has met the expectations and, while maintaining a high level of priority for tramway transportation, the conditions for public transport buses have been improved. The article presents the operation of the ITS system and the size of the obtained effects during the passage of trams and buses.
PL
W artykule omówiono wpływ zmian w organizacji ruchu na czas przejazdu tramwajów. Za studium przypadku posłużyła ulica Grzegórzecka w Krakowie, na której w pierwszej połowie czerwca 2020 roku wprowadzono nową organizację ruchu, polegającą na likwidacji jednego pasa ruchu ogólnego i dopuszczenie na nim wyłącznie rowerów. Ruch ogólny wprowadzono w zamian na torowisko tramwajowe, dotychczas fizycznie odseparowane. W artykule przedstawiono komputerowe pomiary czasów przejazdu tego odcinka przez tramwaje linii 1, 19 i 22, przed i po reorganizacji. Dla każdej z linii wykonano test istotności, stawiając hipotezę zerową, że średnie czasy przejazdu tramwajów przed i po zmianach są sobie równe. Na poziomie istotności 0,05 w dwóch przypadkach stwierdzono, że czasy przejazdu po zmianach w organizacji ruchu na ulicy Grzegórzeckiej są niższe, a w jednym brak podstaw do odrzucenia hipotezy o równości czasów przejazdu w obu okresach. Przedstawiono podstawowy wniosek, że czas przejazdu tramwajów po dopuszczeniu ruchu ogólnego na torowisko tramwajowe nie zwiększył się.
EN
The article discusses the impact of changes in traffic organization on the trams’ travel time. The case study was Grzegórzecka Street in Kraków, where a new traffic organization was introduced in the first half of June 2020, consisting of the elimination of one general traffic lane and allowing only bicycles on it. Therefore, general traffic was introduced to the tram track, which had been previously physically separated. The article presents computer measurements of the travel time of this section by tram lines number 1, 19 and 22 before and after the reorganization. A significance test was performed for each line with a null hypothesis that the average trams travel times before and after the changes are equal. At the significance level of 0.05, in two cases, it was found that travel times after changes in the traffic organization on Grzegórzecka Street are lower, and in one case there is no basis for rejecting the hypothesis of equal travel times in both periods. The basic conclusion is that the travel time of trams after admitting general traffic to the tram track has not increased.
PL
W artykule został omówiony projekt dotyczący autonomizacji jazdy tramwajem realizowany jako narzędzie wpierające pracę motorniczych. W ramach tego zadania odbył się pierwszy w Polsce przejazd tramwajem sterowanym w trybie autonomicznym. Tramwaj wyposażono w precyzyjny układ nawigacji satelitarnej oraz system sterowania, które zapewniają, że pojazd bez motorniczego porusza się po trasie. Docelowym założeniem projektu jest wdrożenie dla prowadzących asystenta jazdy, który będzie ich wspierał, wyręczając z części obowiązków. Ma też za zadanie nadzorowanie bezpieczeństwa jazdy.
EN
The article discusses the project related to the autonomy of tram driving, implemented as a tool supporting the work of motorists. Within the framework of this task the first tram controlled in Poland in an autonomous mode took place. The tram was equipped with a precise satellite navigation system and a control system, ensuring the vehicle without an engineer to move along the route. The target assumption of the project is to implement a driving assistant for the motorists, to support them by taking care of some of their duties. It is also designed to supervise driving safety.
PL
Kiedyś tramwaj pogrzebano w imię pseudonowoczesności, jaką miał zapewnić samochód. Na ulicach zabrakło miejsca, więc trzeba było usunąć tramwaj, aby jego przestrzeń zagospodarować dla samochodu. Obecnie przeżywa on renesans.
PL
W obecnych czasach zapewnienie efektywnego i wydajnego funkcjonowania komunikacji miejskiej należy do priorytetowych zadań władz miasta. Liczne inwestycje obejmują zarówno budowę nowych tras i pętli tramwajowych, jak i zakup nowoczesnego taboru. Istotnym zadaniem jest ich utrzymanie w ciągłej sprawności, długiej żywotności i w dobrym stanie technicznym. By to zapewnić, warto zadbać o pozyskanie aktualnych danych o infrastrukturze tramwajowej. Regularne badania torowisk, a w szczególności sprawdzenie stanu technicznego ich nawierzchni stalowej są jednym z kluczowych aspektów zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. W pracach tych wykorzystywane są techniki geodezyjne, diagnostyczne i inżynierskie. Część z nich to sprawdzone rozwiązania kolejowe, zaadaptowane dla potrzeb tramwajowych i dostosowane do ich charakterystyki. W artykule przybliżono technologie prowadzenia badań technicznych wraz z konkretnymi przykładami wykorzystywanego sprzętu. Do wspomnianych technik należą: pomiar tachymetryczny osi i niwelety toru wykorzystujący specjalną belkę do torów tramwajowych, sprawdzenie parametrów geometrycznych toru z użyciem toromierza elektronicznego, wykonanie przekrojów poprzecznych szyn za pomocą profilomierza oraz pomiar twardości szyn. Znajomość różnorodnych rozwiązań pomiarowych i dostęp do nowoczesnego sprzętu umożliwia pozyskanie wielu cennych informacji o stanie nawierzchni stalowej toru. Dane te pozwalają na wykonanie szczegółowych analiz, często z użyciem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Dokonano także analizy przepisów dotyczących torowisk tramwajowych, a najistotniejsze z nich zostały przybliżone w artykule. Posiadanie obszernej znajomości przepisów i wiedzy o technologiach pomiarowych może znacznie uprościć prowadzenie prac związanych z utrzymaniem infrastruktury miejskiej komunikacji szynowej.
EN
Nowadays, ensuring effective and efficient operation of public transport is one of the priority tasks of the city authorities. Numerous investments include new routes and tram loops, as well as rolling stock. It is particularly important to keep them in constant efficiency, long life and in good technical condition. To make this possible, it is worth ensuring that the most up-to-date data on the tram infrastructure is available. Regular testing of tracks, and in particular checking the technical condition of their steel surface is one of the key aspects ensuring the safety of traffic. Many geodetic, diagnostic and engineering techniques are applied in these works. Some of them are proven railway solutions, adapted for tramway needs and adjusted to their characteristics. The article presents technologies of conducting technical tests together with specific examples of equipment that was applied . These techniques include: tachymetric measurement of axes and track gradients using a special tram track measurement beam, checking the geometrical parameters of the track using an electronic track gauge, making cross sections of the rails using a profilometer and measuring the hardness of the rails. Know-how on various measurement solutions and access to modern equipment may provide valuable information about the condition of the steel surface of the track. These data allow for detailed analyzes, often with application of specialized computer software. The article also analyzes regulations regarding tramway tracks. The most are discussed in the article. Extensive knowledge of the regulations and skills in measurement technologies can significantly simplify the work related to maintaining the infrastructure of urban rail transport.
PL
Transport zbiorowy w miastach i gminach jest nieodzownym elementem ich funkcjonowania. Samorządy nieustannie powinny dążyć do ciągłej poprawy jakości komunikacji miejskiej, aby sprawny, komfortowy i niezawodny transport zbiorowy był atrakcyjną alternatywą dla transportu indywidualnego. W artykule przedstawiono tematykę bezpieczeństwa w komunikacji tramwajowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie. Dla krakowskiego operatora komunikacji miejskiej bezpieczeństwo przewożonych pasażerów jest jednym z priorytetów w działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono wartości kilku wskaźników bezpieczeństwa w latach 2016–2018. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wpływu prowadzących pojazdy na zdarzenia niebezpieczne. MPK SA w Krakowie poprzez liczne kampanie społeczne, profilaktyczne, a także ciągłą wymianę taboru na coraz nowocześniejszy stara się należycie dbać o bezpieczeństwo pracowników, jak i pasażerów krakowskiej komunikacji.
EN
Collective transport in cities and communes is an indispensable element of their functioning. Local governments should constantly strive to continuously improve the quality of public transport, so that efficient, comfortable and reliable collective transport would be an attractive alternative to individual transport. The article presents the subject of safety in tram transport on the example of the Municipal Transport Company. in Kraków (MPK SA.). Safety of carried passengers is one of the priorities of the Kraków public transport operator operations. Values of several safety indicators in the years 2016–2018 are presented in the article. Particular attention has been paid to the possibility of tram drivers impact on dangerous events. MPK S.A. in Kraków, through numerous social campaigns focused on the accidents prevention, as well as continuous exchange of rolling stock for more modern vehicles, strives to properly care for the safety of employees as well as the passengers of Kraków's public transport.
11
Content available Historia komunikacji miejskiej Olsztyna
PL
W artykule ukazano w skrócie dzieje Olsztyna oraz historię jego komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego i trolejbusowego. Komunikacja tramwajowa w Olsztynie została uruchomiona w 1907 roku, zlikwidowana w 1965 roku i ponownie uruchomiona w 2015 roku. Transport tramwajowy podniósł prestiż miasta, ale i w znacznym stopniu rozwiązał problemy komunikacji zbiorowej.
EN
The article presents in brief the history of Olsztyn and the history of its transportation, with a special regard to rail transport. The tram transport in Olsztyn was launched in 1907, liquidated in 1965 and re-launched in 2015. Tram transport not only has raised the city's prestige, but also largely solved the problems of urban public transport.
PL
Przedmiotem badań jest sieć tramwajowa konurbacji katowickiej. Konurbacja ta to duży policentryczny region, w którym warunki funkcjonowania komunikacji są odmienne niż w ośrodkach monocentrycznych. W artykule przyjęto założenie, że jeżeli układ przestrzenny obszaru miejskiego obsługiwanego przez sieć tramwajową jest policentryczny, to policentryczna jest też struktura sieci tramwajowej. Postawiono hipotezę, że w obrębie sieci istnieje kilka mniejszych podsieci. Predysponowane są one głównie do realizacji lokalnych potrzeb przewozowych. Skutkiem tego jest niewielki wpływ komunikacji tramwajowej na integrację pomiędzy poszczególnymi częściami konurbacji. W oparciu o czynniki historyczne i własności topologiczne sieci dokonano jej podziału na mniejsze podsieci. Zbadano zróżnicowanie podsieci pod względem infrastruktury. Dostępność do komunikacji tramwajowej zbadano z wykorzystaniem zobrazowania układu przestrzennego konurbacji bazującego na koncepcji płat–korytarz–macierz pochodzącej z ekologii krajobrazu. Wskazano obszary dobrze obsługiwane oraz wykluczone z obsługi. Przeanalizowano ofertę przewozową, zwłaszcza pod względem oferowanych połączeń pomiędzy kilkoma wydzielonymi podsieciami. Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę, ale wykazały, że rola komunikacji tramwajowej jest przestrzennie zróżnicowana. W niektórych jej częściach sieć dobrze integruje ważne części konurbacji, a w innych – występują tylko przewozy lokalne.
EN
The subjects of the research is tram network in Katowice conurbation. This conurbation is a big polycentric region where condition of the tram transport operation is different than in big monocentric agglomeration. The article assumes if the spatial arrangement of the conurbation is polycentric, then polycentric is also a structure of tram network. It was hypothesized that in a tram network are several smaller subnetworks. They are mostly predisposed to the implementation of local transportation needs. Therefore, tram transport has only little impact in integration between parts of conurbation. Based on historical factors and topological properties of network it was divided to smaller subnets. Subnets differ in terms of infrastructure. Accessibility to tram service was examined using landscape ecology ideas – “patch-corridor-matrix.” Areas well served and excluded from service were indicated. Analyzed was also arrangement of tram lines and frequence of courses – with emphasis on connections between another subnets. The hypothesis were confirmed, but the studies showed that the role of tramway communication is spatially diverse. Some parts of conurbation are well integrated and in another parts – trams realize only local journey.
13
Content available Służby techniczne w komunikacji tramwajowej
PL
Celem artykułu było pokazanie, jak ważne funkcje pełnią służby techniczne w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej. Przedstawiono również środki transportu wykorzystywane w procesach utrzymania torów i sieci trakcyjnych. Analizie poddano również zdarzenia zaistniałe w wybranym przedsiębiorstwie tramwajowym w wybranych miesiącach.
EN
The aim of the article was to show, how important are the technical services in the operation of tram communication. The means of transport used in the maintenance of tracks and traction networks are also presented. The events that took place in the chosen tram company in selected months were also analyzed.
PL
Tramwaje w Polsce są eksploatowane przez sumarycznie 15 miast, wliczając aglomerację Górnego Śląska. Wraz z szeroką dostępnością funduszy pomocowych UE, zwłaszcza POIiŚ (fundusze z budżetu UE 2007–2013), zdecydowana większość miast eksploatujących tramwaje, zmodernizowała zarówno infrastrukturę, jak i pozyskała fabrycznie nowy tabor. Swoją szansę wykorzystała przede wszystkim Pesa, dostarczając niskopodłogowe tramwaje dla większości polskich miast. Producent z Bydgoszczy także zrealizował zamówienia eksportowe, w szczególności dla Europy Wschodniej i Południowej. Inni producenci, tacy jak Bombardier czy Alstom także są wykonawcami zamówień na wyprodukowanie tramwajów dla miast w Polsce, a Solaris, poza produkcją krajową, realizuje zamówienia eksportowe do Niemiec. Obecnie rozstrzygane są kolejne przetargi na dostawy nowego taboru (fundusze z budżetu UE 2014–2020), oraz modernizacji infrastruktury tramwajowej, choć władze poszczególnych miast łączą całość z modernizacją systemów komunikacyjnych rozumianych kompleksowo, nadrabiając w ten sposób wieloletnie zapóźnienia, nierzadko kilkudziesięcioletnie. Podsumowując, wykonanie programów modernizacji systemów komunikacyjnych pokazało, iż dostępność środków finansowych jest tylko jednym z elementów sprawnej realizacji całości, poza stabilnym prawem, szeroką obecnością firm-wykonawców (w tym prywatnych), czy sprawnym systemem bankowym, udzielającym kredytów na korzystnych warunkach.
EN
A total of 15 cities in Poland, including an agglomeration of Upper Silesia, exploit tramway systems of communication. Using EU help funds, especially POiS, the vast majority of the trams networks were modernized – infrastructure system were rebuilt and new vehicles were purchased in last 10 years. Pesa Bydgoszcz has delivered low-floor trams for the most cities in Poland and it is leader in this segment. This producer also got export orders for countries of Eastern and Southern Europe. Other manufacturers, such as Bombardier and Alstom, are also got orders for tram delivering for cities in Poland. Solaris, except delivering of new trams for Poznan and Olsztyn, also got export orders for German cities. Nowadays, new bids for new rolling stock as well as modernization of tramway infrastructure are settled. The authorities of individual cities combine the modernization of tramway infrastructure and modernization communication systems, thus making up for many years lateness, often several decades. Summarizing, performing modernization programs has showed that available funds are only one of the needed components, and the stable law system is necessary, the widespread presence of order executives and viable banking system, lending to favorable terms, in common.
PL
Problem synchronizacji linii tramwajowej omówiono na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego, wschodniej części sieci łączącej 13 miast konurbacji katowickiej. Na tej części sieci linie kursują z różnymi modułami częstotliwości, co uniemożliwia dobrą koordynację. Dodatkową barierę stanowią odcinki jednotorowe z mijankami. Artykuł zawiera uproszczoną metodykę postępowania przy ocenie możliwości i kosztów remarszrutyzacji sieci tramwajowych. Opisane w nim zostały podstawowe zasady synchronizacji linii. W oparciu o przedstawioną metodykę przygotowano projekt nowej synchronizacji linii – odpowiedź na pytanie: czy dla tej części sieci korzystniejszy jest wariant modułów 15- i 20-minutowych, czy też jest możliwość techniczna i finansowa wprowadzenia w godzinach szczytu modułów 10-minutowych? Uwzględniając bariery infrastrukturalne, dla obydwu wariantów przeanalizowano: poziom i jakość oferty na głównych ciągach komunikacyjnych, wielkość pracy eksploatacyjnej w ujęciu tygodniowym, zapotrzebowanie na tabor i czas pracy kierujących oraz szacunkowe koszty reformy w podziale na jednostki administracyjne. Przedstawiono również tabele koordynacji linii w modułach 10-, 15- i 20-minutowych. Badania wykazały, że wprowadzenie w Zagłębiu Dąbrowskim jednolitych, przyjaznych pasażerowi częstotliwości kursowania tramwajów nie jest możliwe bez dodatkowych inwestycji infrastrukturalnych.
EN
The problem of synchronization of the tram line is discussed on the example of the Dąbrowski Basin, the eastern part of the network connecting 13 cities of the Katowice conurbation. On this part of the network lines run with different frequency modules, which prevents good coordination. An additional barrier is the one-lane ramp sections with turnouts. The article contains a simplified methodology for evaluating the possibilities and costs of rerouting of tram networks. The basic principles of line synchronization are described here. Based on the presented methodology, a new synchronization project has been prepared – the answer to the question: is this 15- and 20-minute module better for this part of the network, or are there technical and financial possibilities of introduction of 10-minute modules in peak hours? Taking into account the infrastructure barriers, both options analyzed the level and quality of the offer on major transport routes, the amount of weekly operating work, demand for rolling stock, working time of the managers and estimated costs of reform by administrative units. The tables for line coordination in 10-, 15-, and 20-minute modules are also presented. The research has shown that the introduction of uniform passenger-friendly frequencies in the Dąbrowski Basin is not possible without additional infrastructure investments.
PL
Węzły przesiadkowe w miejskim transporcie zbiorowym są istotnym elementem zwiększającym dostępność funkcjonalną transportu zbiorowego. W licznych projektach europejskich [1, 2, 3, 4] podejmowane są próby określenia warunków, jakie powinny spełniać węzły przesiadkowe, aby ułatwić pasażerom zmianę środka publicznego transportu zbiorowego. Dobrze zaplanowane i wykonane rozwiązania infrastrukturalne przystanków komunikacyjnych węzła przesiadkowego mogą pozwolić pasażerom na skrócenie czasu trwania całej podróży (zmniejszenie oczekiwania na połączenia bezpośrednie), zmniejszenie wysiłku fizycznego i poczucia niepewności czy zagubienia podczas zmiany środka transportu. W artykule wykorzystano metodę oceny węzłów przesiadkowych AMPTI do oceny trzech ważnych węzłów przesiadkowych w Krakowie: Rondo Mogilskie, Dworzec Główny i Borek Fałęcki. Zaletą tej metody jest z jednej strony kompleksowa analiza wielu aspektów dostępności węzła dla pasażerów: od odległości przejść pomiędzy przystankami komunikacyjnymi węzła, poprzez jakość wykonania i utrzymania infrastruktury przystanków i przejść, dostępność i kompleksowość informacji dla pasażerów oraz bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo w ruchu, a także wyposażenie dodatkowe przystanków, a z drugiej ilościowy wymiar tych wskaźników. Dzięki temu można je stosować do oceny węzłów istniejących i projektowanych. Ponadto przedstawiono wyniki badań marketingowych dotyczących ogólnej oceny jakości przesiadania się i poziomu informacji pasażerskiej w obrębie tych węzłów.
EN
Interchanges within urban public transport system are important elements in increasing the accessibility and availability of public transport. Numerous European projects attempt to determine the conditions that interchanges should meet in order to facilitate for passengers changing means of public transport. Well planned and executed infrastructure solutions within interchange areas may allow passengers to shorten the duration of their journey (reduce waiting time of direct connections), reduce physical strain and increase uncertainty or confusion when changing modes of transport. The AMPTI method for assessment of public transport interchanges have been used in the article to evaluate three important interchanges in Krakow: Rondo Mogilskie, Dworzec Główny and Borek Fałęcki. The advantage of this method, on the one hand, rely on the comprehensive analysis of many aspects of accessibility of the interchange for passenger: beginning from the distance to walk between the tram/bus stops, through the quality of execution and maintenance of the tram/bus stop and the quality of infrastructure elements, the availability and comprehensiveness of passenger information, level of personal safety and safety of traffic and ending at additional elements of stops’ equipment and, on the other, the quantitative dimension of these indicators. As a result the AMPTI indicators can be used to evaluate existing and planned interchanges. Moreover, the results of marketing survey on the overall quality of the transfer and level of passenger information within these interchanges have been presented.
PL
Komunikacja tramwajowa tworzy podstawową strukturę połączeń miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie. Koncentryczny układ linii pozwala pasażerom na stosunkowo szybkie przejazdy do centrum miasta, ale nie jest odporny na zakłócenia w ruchu pociągów tramwajowych. Realizowana rozbudowa sieci tramwajowej przewiduje m.in. budowę odcinków pomiędzy istniejącymi liniami. Taka łącznica została oddana do użytku w 2015 roku, co równocześnie pozwoliło na stworzenie innowacyjnego rozwiązania w postaci zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy środkami komunikacji miejskiej, transportem kolejowym aglomeracyjnym i dalekobieżnym, dostępnego dla pieszych i rowerzystów. Znaczenie tego węzła trudno przecenić, szczególnie dla mieszkańców południowych dzielnic Krakowa, podobnie jak możliwości prowadzenia alternatywnych tras przebiegu linii tramwajowych stałych, jak i uruchamianych w okresie remontów i modernizacji odcinków sieci tramwajowej lub awarii. W artykule przedstawiono wyniki badań marketingowych dotyczących ogólnej oceny zadowolenia pasażerów z nowego połączenia tramwajowego, estymacji przez pasażerów zmiany czasu realizowania ich podróży, oceny wybranych cech jakości i oceny nowego połączenia i przystanku na estakadzie. Przedstawiono również propozycje wykorzystania przystanku w okresie przebudowy odcinka linii kolejowej pomiędzy stacją Kraków Główny i Kraków Płaszów.
EN
Tram communication network creates the basic structure of urban public transport connections in Krakow. Coaxial line layout allows passengers to travel relatively fast to the city center, but is not immune to interference in tram trains traffic. Planned extension of the tram network includes, among others: construction of sections between existing lines. This type of connection was launched in 2015 and enabled implementation of an innovative solution: an integrated interchange between urban public transport network, agglomeration railway and long distance railway transport which is also available for pedestrians and cyclists. The importance of this interchange is difficult to overestimate, especially for the inhabitants of southern districts of Krakow, as well as the possibility of conducting alternative routes of the tram lines fixed as well as run during the renovation and modernization of the tram network or breakdown. The article presents results of marketing survey on the overall satisfaction of this new tramway connection, estimation of passenger journey time, assessment of selected quality features and assessment of the new connection and tram stop on the bridge. There are also presented some proposals of using the connection and tram stop during the reconstruction of the railway line between stations: Kraków Główny and Kraków Płaszów.
PL
Dynamiczny rozwój miast, ich atrakcyjność i warunki życia mieszkańców są silnie związane ze sprawnym funkcjonowaniem transportu, przede wszystkim publicznego transportu miejskiego. W Krakowie podstawową rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców pełni komunikacja tramwajowa. Sieć jest stale rozbudowywana i modernizowana, na podstawowych ciągach komunikacyjnych częstotliwość kursowania pojazdów jest wysoka, ale prędkość komunikacyjna, zwłaszcza w centrum miasta, jest niższa od komunikacji autobusowej. Ponadto każdego dnia występują zdarzenia powodujące zatrzymania ruchu tramwajów: jeden pojazd blokuje kolejne, które nie mogą ominąć miejsca zatrzymania pierwszego. Przyczynami zatrzymań są często zjawiska losowe jak wypadki, kolizje, zasłabnięcia pasażerów lub zerwanie sieci trakcyjnej przez silny wiatr, ale również zdarzenia wynikające z awarii tramwaju, infrastruktury tramwajowej lub braku napięcia w sieci trakcyjnej, którym w wielu przypadkach można było zapobiec, należycie dbając o stan techniczny tych elementów. W artykule przedstawiono wyniki analizy płynności ruchu pojazdów komunikacji tramwajowej na podstawie analizy liczby nieplanowanych zatrzymań tramwajów i czasu ich trwania w zależności od przyczyny zatrzymań, lokalizacji, podmiotów odpowiedzialnych za spowodowanie zatrzymania i liczby dodatkowych tramwajów uczestniczących w zatrzymaniu.
EN
Dynamic development of cities, their attractiveness and the living conditions are strongly bound up with the efficient performance of transport, in particular means of urban public transport. Fundamental role in transporting inhabitants in Cracow is played by tram transport service. The tram network is continuously expanded and modernized, the frequency of vehicles on the main tram traffic routes is high, but the speed of tram transport vehicles, especially in the city center, is lower than the speed of bus transport. In addition, there are events causing every day tram traffic stoppings which result with stopping of tramways following those which are blocked and can’t be passed round. The reasons of stoppings are often of random origin so as: accidents, collisions, fainting passengers or break the catenary by a strong wind, but the incidents also result from the failure of tram vehicles, tram infrastructure or lack of voltage in the catenary, which, in many, cases could have been prevented properly maintaining technical elements. The results of the analysis of tram traffic fluidity on the basis of analysis of number of tram stoppings and their duration, depending on the reasons of stoppings, their location, bodies responsible for stoppings and the number of additional trams involved in the stoppings have been presented in the article.
PL
Wskaźnik motoryzacji w Polsce w 2012 roku przekroczył wartość średnią wynoszącą w Unii Europejskiej 484 samochody/1000 mieszkańców. W istniejącej sytuacji należy dążyć do zmniejszenia dostępności obszarów centralnych dużych miast dla indywidualnego samochodu osobowego, na korzyść alternatywnych środków transportu już na etapie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego wraz z kształtowaniem polityki mobilności. W zakresie kształtowania polityki mobilności, proponuje się zwiększenie udziału ruchu pieszego i ruchu rowerowego w podróżach miejskich oraz zainteresowanie wykorzystaniem samochodu w systemach: carpooling i car-sharing, z równoczesnym wdrażaniem rozwiązań powodujących wzrost atrakcyjności środków transportu zbiorowego. Istotnym czynnikiem powodującym atrakcyjność transportu zbiorowego jest czas podróży związany bezpośrednio z prędkością komunikacyjną. W artykule przedstawiono analizę parametrów eksploatacyjnych tramwajów na przykładzie odcinków linii tramwajowych o długości około 4 km, zlokalizowanych na obrzeżach śródmieścia miast: Poznania, Warszawy i Wrocławia. W formie graficznej przedstawiono strukturę czasu podróży z uwzględnieniem: czasu jazdy, czasu traconego i czasu wymiany pasażerów. Ponadto poddano analizie wynikające z badań: prędkość techniczną, prędkość komunikacyjną i czas trwania wymiany pasażerów. Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość średnia czasu traconego stanowi do 25% czasu podróży, tzn., że przy poprawnym zaprojektowaniu rozwiązań uwzględniających priorytet dla tramwaju, można zmniejszyć czas podróży o 25%, co będzie stanowić o rzeczywistej konkurencji środka transportu zbiorowego w odniesieniu do samochodu osobowego w warunkach miejskich.
EN
Automotive ratio in Poland in 2012 exceeded the average value which amounts to 484 cars / 1000 inhabitants in the European Union. In the existing situation we must strive to reduce the availability of the central areas in large cities for the individual cars, in favor of alternative means of transport at the stage of realization of land use planning and policy of mobility. In terms of mobility policy, it is proposed to increase the share of walking and cycling in urban travel and interest in the use of vehicles such as: car-pooling and car-sharing with the simultaneous implementation of solutions resulting in an increase of public transport’s attractiveness. An important factor in the attractiveness of public transport is journey’ time which is directly related to the transport speed. The analysis of trams’ exploitation parameters has been presented in the paper. The author used the example of tram line segments with a length of about 4 km, located on the outskirts of downtown cities of Poznań, Warsaw and Wrocław. The structure of travel time based on: time of run, time wasted and time of passengers’ exchange was presented in the graphical form. In addition, research on technical speed, transport speed and duration of the exchange passengers have been analyzed. The article shows that the average value of wasted time is up to 25% of travel time. This means that with proper implementation of solutions giving the priority for a tram, it is possible to reduce travel time by 25%, which will ensure effective competition of public transport’s means in relation to the car in urban conditions.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o skutki wykorzystania funduszy unijnych przez miejski transport szynowy w Polsce, to jest tramwaje, metro i kolej aglomeracyjną w okresie 2007-13. W tym czasie zrealizowano ponad 3000 projektów transportowych o łącznej sumie 187,5 mld zł, z czego na kolej przypadło 21%, a na transport miejski prawie 12%. Pod względem wartości alokowanych na komunikację publiczną środków niekwestionowanym liderem jest Warszawa, co zawdzięcza budowie II linii metra, lecz również zakrojonym na bardzo szeroką skalę programom rozbudowy i modernizacji systemu tramwajowego. Stolica wyróżnia się także najwyższą wartością projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pozostałe ośrodki będące liderami zmian to Trójmiasto, w którym zrealizowano największą inwestycję kolejową ostatniego ćwierćwiecza w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz Olsztyn, który jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydował się na reaktywację komunikacji tramwajowej. Z szansy, jaką stwarzają środki UE, skorzystały jednak wszystkie, oprócz Gorzowa Wielkopolskiego, ośrodki w Polsce posiadające systemy miejskiej komunikacji szynowej. Należy mieć nadzieję, że podjęte znaczące działania inwestycyjne pomogą zachować, a być może nawet zwiększyć znaczenie transportu publicznego w polskich miastach.
EN
The aim of the article is to answer the question about the results of EU funds which have been allocated to municipal rail-bound transport in Poland – trams, underground and suburban railways – between 2007 and 2013. In this period over 3000 transport projects of the total value of 187, 5 billion zlotys were executed, of which 21% were absorbed by rail and almost 12% by municipal transport. Warsaw is the undoubted leader in European transport grants absorption in Poland, mainly due to the construction of the second underground line but also because of large scale tram system modernisation programme. Warsaw stands out as having the highest transport project value per capita as well. Other Polish cities which can be described as leaders are the Tricity with its Pomeranian Metropolitan Railway – the largest Polish rail investment over the last 25 years and Olsztyn – the first Central-Eastern European city which have reintroduced tram network. However, almost all Polish cities which have a municipal rail-bound transport system have made use of the opportunity connected with EU grants. The only exception is Gorzów Wielkopolski. It is to be hoped that these vast investments aid Polish cities in maintaining if not increasing the role of municipal transport.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.