Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono specyfikację urządzeń radiolokacyjnych wytwarzających silne, impulsowe pola mikrofalowe oraz określono narażenie pracowników na ten typ promieniowania elektromagnetycznego. Przedstawiono również uwarunkowania metrologiczne realizacji pomiarów impulsowego promieniowania mikrofalowego emitowanego przez radary. Przedstawiono międzynarodowe rekomendacje dotyczące limitowania natężenia pola elektrycznego. Zostały również przedstawione uwarunkowania krajowych limitów ustanowione w przepisach oraz zaproponowano ujednolicone podejście do metrologii impulsowego pola mikrofalowego.
EN
In the work the specification of radar devices emitting strong, pulsed microwave fields and the exposure conditions of workers have been presented. One presented analyses of international rules of the protection of workers exposed to this radiation type. The Polish conditionings of rules of the safety of workers exposed to pulsed microwave field have been described and the unified approach to the metrology of the pulsed microwave field was proposed.
2
Content available Interaktywny symulator sytuacji powietrznej
PL
Symulatory pełnią obecnie istotną rolę w szkoleniu i trenowaniu personelu wojskowego. Pozwalają między innymi na ćwiczenie trudnych bądź niemożliwych do wykonania w rzeczywistości scenariuszy bojowych. Technologie symulacji wirtualnej rzeczywistości, jak również sposoby ich współdziałania między sobą oraz obiektami rzeczywistymi są ciągle rozwijane. Artykuł porusza zagadnienie interaktywnych rozproszonych symulacji, przedstawiając ich rozwój technologiczny oraz cele, jakie przyświecały ich autorom. Po analizie metod interaktywnych symulacji wirtualnej rzeczywistości sformułowano założenia projektu oraz interakcje zachodzące pomiędzy obiektami interaktywnego symulatora sytuacji powietrznej. Na końcu podjęto próbę stworzenia interaktywnego symulatora sytuacji powietrznej zgodnie ze sformułowanymi założeniami. W rezultacie udało się zaprogramować symulator pozwalający na badanie interakcji pomiędzy systemami ostrzegania radiolokacyjnego oraz pierwotnymi radarami naziemnymi. Nie udało się zrealizować wszystkich założeń, między innymi pełnej funkcjonalności ze standardem DIS, jednak projekt ten może być dalej rozwijany, pozwalając na wprowadzenie całkowitej kompatybilności z tym standardem. Opracowanie symulatora jest procesem wymagającym wielu założeń, ale także kompromisów.
EN
In the present day, simulators play a significant role in training military personnel. They allow, among other things, for practicing combat scenarios that are difficult or outright impossible to execute in reality. Virtual reality technologies are being constantly developed, as are the ways of their interaction with each other and with real objects. This article brings up the topic of interactive distributed simulations, presenting their technological developments as well as the goals of their authors. After the analysis of selected methods of interactive distributed simulations, project assumptions are formulated and interactions occurring between objects in virtual airspace are stated. The last part of the article describes the attempt of creating an interactive air situation simulator in accordance with the formulated assumptions. As a result of the work conducted, it was possible to program a simulator that allows us to study the interactions between radar warning receivers and ground based primary surveillance radars. Not all assumptions have been achieved, most notably full functionality with the DIS standard, however, the project can be further developed, allowing for full compatibility with this standard. Developing a simulator is a process that requires many assumptions, but also trade-offs. With correct assumptions and a standardised way of information exchange between simulators, it is possible to make a web of interoperable simulators.
EN
The publication described selected issues from the research area of modern radar equipment produced by the Polish industrial plants, using military aircrafts of various types. A technical development caused a substantial improvement of detection parameters of flying objects by radar sensors what forces changes in research methods used to verify tactical and technical parameters of these devices. The article covers research methods of radar equipment, pilots’ assistive devices as well as methods of logging and processing the measurement data applied in the Research Laboratory for Radar Equipment and Aeronautical Engineering of the AFIT (pol. Laboratorium Badań Urządzeń Radarowych i Techniki Lotniczej ITWL).
PL
W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia z dziedziny badań nowoczesnych urządzeń radiolokacyjnych produkowanych przez polskie zakłady przemysłowe z wykorzystaniem lotów wojskowych statków powietrznych różnych typów. Postęp techniczny spowodował znaczną poprawę parametrów wykrywania obiektów powietrznych przez sensory radiolokacyjne, co wymusza zmiany w metodach badawczych stosowanych do weryfikacji parametrów taktyczno-technicznych tych urządzeń. W artykule opisano metody badań urządzeń radarowych, urządzenia wspomagające pilotów oraz metody rejestracji i obróbki danych pomiarowych, stosowane w Laboratorium Badań Urządzeń Radarowych i Techniki Lotniczej ITWL.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pomiarów możliwości detekcyjnych piezoelektrycznych czujników ultradźwiękowych typu 40STR-XX w powietrzu. Podczas badań skupiono się na wpływie odległości od przeszkody, wielkości powierzchni od której odbija się fala akustyczna oraz kącie odchylenia tej powierzchni od płaszczyzny w której znajdują się czujniki ultradźwiękowe. Otrzymane wyniki pozwalają na ocenę przydatności takich czujników w systemach mierzących odległość od obiektów.
EN
The following paper presents piezoelectric sensors' test results, which show their capability to detect ultrasounds. The main goal was to show an influence of a distance from an object to sensors, the size of an object's surface which reflects an acoustic wave and an angle between the above-mentioned surface and a surface containing an ultrasound transmitter and receiver on a received reflected ultrasonic wave. The obtained results allow us to determine whether an employment of piezoelectric ultrasound sensors is useful in particular distance measurement devices and systems.
PL
W artykule przedstawiono założenia metody badań rozróżnialności obiektów powietrznych przez urządzenia radiolokacyjne z wykorzystaniem lotów samolotów, których trójwymiarowa pozycja jest określana z dokładnością około 1 m z interwałem czasowym 1 s za pomocą różnicowych technik pozycjonowania GPS. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki sprawdzeń zrealizowanych według zaproponowanej metody, wykonanych w ramach badań typu radaru NUR-22N-(3D).
EN
In this article there were presented foundation for the flying objects distinction research method by radiolocation devices, using flights of aircraft, which 3-dimesional position is determine exact to about 1m and time interval 1s by means of Differential GPS. In the second part of this paper there where showed results of verification realized according to suggested method, performed within the confines of radar NUR-22N-(3D) type tests.
PL
Jednym z kierunków rozwoju radarów - lub ogólnie rzecz ujmując sensorów mikrofalowych - są urządzenia przeznaczone do zobrazowania struktury geologicznej ziemi bądź do wykrywania obiektów w niej ukrytych. W zastosowaniach wojskowych radary typu GPR (ang. Ground Penetrating Radar) wykorzystywane są do wykrywania min oraz obiektów szczególnie niebezpiecznych ukrytych w przypowierzchniowych warstwach ziemi. Szczególnym wyzwaniem dla układów wykrywania są ładunki wybuchowe bez obudowy metalicznej. W artykule zaprezentowano koncepcję demonstratora radaru wraz z omówieniem najistotniejszych zagadnień projektowych, tj. dobór sygnału sondującego ze względu na rozdzielczość, struktura układu nadawczo-odbiorczego oraz metody przetwarzania sygnału.
EN
One of rapidly growing field of modern radar technique and technology - or generally microwave sensors - are ground penetrating radars (GPR). They are suitable for applications of variety of areas such geology and archeology as well as unknown object detection buried in ground. In military application GPR are used for landmine, unexploded ordnance (UXO) or improvised explosive device (IED) detection. The great challenge for GRP devices is detection of explosive charges without metal case. This paper comprises the concept of ultra-wideband radar on mobile platform for landmines detection. Aspects of radar signal synthesis and resolution as well as radar signal processing are considered.
7
Content available remote Badanie właściwości detekcyjnych radaru pracującego na fali ciągłej
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania radaru pracującego na fali ciągłej z modulacją częstotliwości oraz wyniki badań takiego radaru, wyprodukowanego przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji. Badania prowadzone były na Zatoce Gdańskiej.
EN
Paper presents results of selective tests performed in the area of the Gulf of Gdańsk to check the detection possibility and quality of information about detected and tracked vessels, obtained from the Maritime Coastal Surveillance Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) Radar CRM-203 type constructed by the Telecommunication Research Institute Ltd. Gdańsk Division and installed in the radar laboratory of the Gdynia Maritime University.
PL
W artykule omówiono metodę pomiaru skutecznej powierzchni odbicia biernych reflektorów radarowych na przykładzie reflektora Cyclops 1. Metoda ta została opracowana przez autora przy współpracy z pracownikami Politechniki Wrocławskiej. W artykule omówiono podstawowe rodzaje naroży stosowanych w reflektorach radarowych oraz teoretyczne zasady obliczania skutecznej powierzchni odbicia na podstawie ich wymiarów geometrycznych.
EN
The paper presents the method of measurement of the real values of radar cross section of radar reflectors using an example of the Cyclops 1 radar. The method was developed by the author in collaboration with the scientists from Wroclaw University of Technology. The basic types of corners of radar reflectors are described and the theoretical principles of computing of the cross section of radar reflectors on the basis of their geometrical dimensions are presented.
9
Content available remote Analiza parametrów radarowego równania zasięgu
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu parametrów radaru na rozkłady funkcji prawdopodobieństwa wykrycia bardzo małego obiektu. Przykładowo pokazano wpływ wysokości instalacji anteny radarowej, zmiany mocy impulsu nadawczego oraz opadów deszczu. Do obliczeń wykorzystano program komputerowy CARPET 2.
EN
Article presents results of analysis of radar parameters influence on very small object detection probability function is presented in the article. As an example the influence of scanner height, the change of transmitter power and rein is shown. Computer program CARPET 2 is used for these acounts.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania radaru FMCW. Na przykładzie zaprojektowanego w WITU radaru "Sowa", opisano wybrane metody cyfrowego przetwazania sygnałów radiolokacyjnych.
EN
The general description of Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar operation is presented in the paper. The Fast Fourier Transform (FFT) is used for digital spectrum analysis of echo signal. Some digital methods of radar's signal conversion and processing are described on the base of "SOWA" radar developed in the Military Institute of Armament Technology.
PL
W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat radarów obserwacji pola walki. Przytoczono definicję radaru oraz podział na klasy według zastosowania, konstrukcji i funkcji. Uwzględniając rozwiązania techniczne przemysłu krajowego i zagranicznego, zaprezentowano przykłady radarów impulsowo-dopplerowskich oraz FMCW.
EN
An overview of situation concerning the existing battlefield surveying radar systems is presented in the paper. The defmition of such radar system is given together with their division into different types depending on application, design and function. Taking into account the Polish and foreign solutions some examples of FMCW and pulse Doppler radar systems are given. The construction solutions of surveying radar systems and method of subject parameter estimation is presented.
PL
6 grudnia 2004 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organisation — IMO) przyjęła znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne dla statkowych urządzeń radarowych. Dotyczą one wszystkich urządzeń, które będą instalowane na statkach morskich po 30 czerwca 2008 roku, niezależnie od częstotliwości ich pracy, rodzaju zastosowanego wskaźnika oraz typu i wielkości statku na którym mają być umieszczone. Zalecenia te zastąpią aktualnie obowiązujące wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarów nawigacyjnych, urządzeń do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych (ARPA), automatycznych urządzeń śledzenia ech radarowych (ATA) i elektronicznych urządzeń nakresowych (EPA). Artykuł prezentuje znowelizowane wymagania w zakresie zasad prezentacji sygnału wizyjnego, układów pomiarowych oraz możliwości wykrywczych i dokładności wskazań. Pozostała część wymagań odnosząca się do układów śledzących, zasad prezentacji informacji z AIS i map elektronicznych oraz wymaganej dokumentacji producenta, zostanie przedstawiona w drugiej części artykułu.
EN
International Maritime Organization (IMO) adopted novelized performance standards for ship’s radar equipment at 6 December 2004. They refer to all radar installations which will be placed on bard of sea going vessel on 1 July 2008 or later, independently of the frequency band in use, type of display unit and type and size of ship, superseding all previous standards for navigational radar, automatic radar plotting aid (ARPA), automatic tracking aid (ATA) and electronic plotting aid (EPA). Paper presents novelized standards in the scope relating presentation of video signal, measuring devices, detection possibilities and accuracy of indication The rest of requirements relating tracking functions, principle of presentation of information from AIS and electronic charts and required manufacturer’s documentation will be presented in the second part of the article.
13
Content available remote Możliwość radiolokacyjnego wykrycia jachtów morskich
PL
W artykule autor przedstawił zagadnienie dotyczące możliwości wykrycia reflektorów radarowych montowanych na jachtach morskich. Zaprezentowane rozważania oparte są na obliczeniach teoretycznych prawdopodobieństwa wykrycia reflektorów radarowych wykonanych za pomocą programu komputerowego CARPET 2.1 jak również z obserwacji rzeczywistych.
EN
In the paaper the author introduced the problems connected with quality the detection of radars reflectors installed on the sea yachts. The presented considerations are based on theoretical calculations of the probabilities of detection of radars reflectors, executed with help of computer programme CARPET 2.1 as well as on the observations of yachts detection in real conditions.
PL
Przedmiotem artykułu są anteny monoimpulsowe stosowane we współczesnych urządzeniach radiolokacyjnych i telekomunikacji satelitarnej. We wstępie zdefiniowano przedmiot, cel pracy, omówiono podstawowe parametry anteny (charakterystyka pelengacyjna, rozdzielczości kątowa i odległościowa), a także ogólne wymagania systemowe radarów śledzących. W artykule przedstawiono warianty rozmieszczenia promienników w podstawowych układach monoimpulsowych (4 lub 5 promienników) do pelengacji w obu płaszczyznach. Scharakteryzowano warianty anten monoimpulsowych z promiennikami w postaci anten kierunkowych i szyków antenowych. Omówiono specyfikę projektowania tych ostatnich, wynikającą z konieczności jednoczesnej optymalizacji dwóch charakterystyk promieniowania - sumacyjnej i różnicowej. Zasygnalizowano możliwość budowania szyków monoimpulsowych z określonej ilości podszyków, pobudzanych z rozbudowanych (komplikacja zależy od ilości podszyków) układów sumacyjno-różnicowych. Ilustrację wywodów stanowią fotografie praktycznych rozwiązań. W artykule przedstawiono również wybrane układy sumacyjno-różnicowe, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji wykonanych w perspektywicznej technologii mikropaskowej.
EN
The paper presents main problems in monopulse antennas used for radars and satellite communications. Different variants of radiator locations in aperture are discussed. All presented antennas may be used for tracking in two perpendicular planes. The monopulse antennas with directional radiators and as arrays are presented. Some practical solution are shown. Examples of monopulse comparators are presented too.
PL
W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie radarowych pomiarów prędkości wylotowej pocisków. Omowiono różne techniki cyfrowego przetwarzania sygnałów dopplerowskich, bazujące między innymi na transformacie FFT i Wignera. Przytoczono szereg przykładów radarów dopplerowskich, impulsowo-dopplerowskich oraz działających w oparciu o metodę FMCW.
EN
An overview of current technologies used in radar measurements of muzzle velocities is presented in the paper. Different techniques for digital processing of Doppler signals based on FFT and Wigner’s transformation are included with examples of solutions of Doppler radar systems, pulse-Doppler radar systems and the ones operating with the FMCW method.
PL
Uzbrojenie minowe nieustannie podlega ewolucji. Tradycyjne wytrałowanie współczesnych min dennych jest praktycznie niemożliwe. Z tego powodu zadania stawiane zintegrowanym systemom przeciwminowym to poszukiwanie, klasyfikacja obiektów minopodobnych i ostatecznie likwidacja zagrożenia minowego. Artykuł przedstawia kierunki rozwoju i najnowsze metody detekcji min morskich w wojnie minowej na morzu. Prezentowane są przede wszystkim systemy oparte na nieakustycznych metodach detekcji.
EN
There is a constant progress on mine weapons and conventional trawling of contemporary bottom mines is almost impossible. For this reason the tasks of integrated anti-mine defence systems is the searching and classification of mine like objects and final liquidation of a mine threat. Main directions of developments and newest sea mine detection methods at the sea mine warfare are presented in the paper. Amongst them mainly non-acoustic detection methods are presented.
EN
In article the question of accuracy increase for radar-tracking observations is considered by transition to diverse differential lines of position - to isogons and hyperboles. The simple technique of construction of such lines of position is offered. The mathematical description for an estimation of casual errors of a method is resulted; mathematical expression for calculation of a gradient direction of an isogons is resulted.
20
Content available remote Sieć Kohonena w kompresji obrazów radarowych
PL
Obraz morskiego radaru nawigacyjnego może być podstawą perspektywicznego systemu wyznaczenia pozycji okrętu. Obrazy uzyskane z radarów nawigacyjnych zawierają zwykle ogromne ilości informacji. Wykorzystanie jej w całości w systemach pozycjonowania jest praktycznie niemożliwe. Wiąże się to z ograniczonymi możliwościami obliczeniowymi współczesnych komputerów. Konieczne staje się zatem skondensowanie występującej w każdym obrazie informacji do wielkości akceptowalnej z punktu widzenia praktycznych zastosowań. Efekt taki możemy uzyskać poprzez zastosowanie metod ekstrakcji cech z zarejestrowanych obrazów radarowych. Artykuł prezentuje jedną z metod ekstrakcji cech bazującą na możliwościach samoorganizującej sieci Kohonena.
EN
A picture obtained from a shipboard navigation radar can be a basis for future ship position fixing system. Pictures obtained from navigational radars usually contain huge amounts of information. It is practically impossible to use all of them. This is connected with limited computing capacity of contemporary computers. Thus it becomes necessary to condense information contained in each picture to the magnitude acceptable with regard to practical applications. This can be achieved by employing methods for extracting features from recorded radar pictures. The paper presents one of the feature extraction methods based on possibilities of self-organizing Kohonen net and GRNN net.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.