Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompa wtryskowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The geometric structure of mating surfaces has a crucial influence on the friction and resulting wear processes. This is particularly important in the case of injection pumps, where ensuring appropriate surface quality and tightness in a long-term operation process is extremely important in order to maintain nominal operating parameters. It is extremely important during variable pump operation conditions, start-up and shutdown, when there is a significant deterioration of cooperative conditions resulting from insufficient lubrication of the mating surfaces. The contact pressures on the mating surfaces are increasing and they are in contact with each, causing significant wear and high movement resistance. The technology of the application of special coatings is used in industrial scenarios for the deposition of thin layers to modify the surface layer in order to improve tribological properties, increase abrasive wear resistance, and improve the visual quality of the surface. The authors compared the current possibilities of the technique (ceramic coatings) with the commonly known methods for strengthening the cooperative surface (phosphating). As part of the work, several potentially applicable types of protective coatings were tested.
PL
Struktura geometryczna powierzchni współpracujących wywiera kluczowy wpływ na procesy tarcia i zużycia. Jest to istotne w przypadku pomp wtryskowych, w których zapewnienie odpowiedniej jakości powierzchni oraz szczelności w długotrwałym procesie eksploatacji jest niezwykle ważne dla utrzymania nominalnych parametrów pracy. Ma to ogromne znaczenie podczas zmiennych warunków pracy pompy, rozruchu i zatrzymania, gdy występuje znaczne pogorszenie warunków współpracy wynikające z niedostatecznego smarowania powierzchni współpracujących. Zwiększają się naciski kontaktowe na powierzchnie współpracujące, które stykają się ze sobą, powodując znaczne zużycie i duże opory ruchu. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia współpracujących elementów jest nałożenie powłok. Technologia nakładania specjalnych powłok jest stosowana w warunkach przemysłowych do osadzania cienkich warstw w celu modyfikacji warstwy wierzchniej, aby poprawić właściwości tribologiczne, zwiększyć odporność na zużycie cierne i polepszyć wizualnie jakość powierzchni. Autorzy porównali obecne możliwości techniki (powłoki ceramiczne) z powszechnie stosowanymi metodami wzmacniania powierzchni współpracy (fosforanowanie). Przetestowano kilka możliwych do aplikacji rodzajów powłok ochronnych.
2
Content available remote Research and FEM analysis of the injection pump shaft for diesel engines
EN
The paper presents the methodology for designing the drive shaft of the injection pump for diesel engines with cylinder numbers of 2, 3, 4, 6 and power from 2,5 kW to 52 kW per cylinder using the finite element method (FEM) and experimental research. The pump is the original solution of the authors. The shaft is the basic part of the pump with a complex structure. In order to assess the state of stress in the shaft, the analytical FEM was used and experimental tests were carried out, subjecting the shaft to twisting with the design torque resulting from the transferred power. Experimental research confirmed the results of numerical calculations and the correctness of the adopted solution. In order to evaluate the maximum load capacity of the shaft, destructive tests were carried out, charging it with increasing torque until visible plastic deformations occurred. This condition occurred at a time twice as high as the maximum anticipated moment in operation.
PL
W pracy przedstawiono metodykę projektowania wału napędowego pompy wtryskowej do silników wysokoprężnych o liczbie cylindrów 2, 3, 4 i 6 oraz mocy od 7,5 do 57 kW na cylinder, z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) i badań eksperymentalnych. Pompa jest oryginalnym rozwiązaniem autorów. Wał jest podstawową częścią pompy o złożonej strukturze. Do oceny stanu naprężenia w wale zastosowano metodę analityczną MES oraz przeprowadzono badania eksperymentalne, poddając wał skręcaniu momentem obliczeniowym wynikającym z przenoszonej mocy. Badania eksperymentalne potwierdziły wyniki obliczeń numerycznych i poprawność przyjętego rozwiązania. Aby ocenić maksymalną nośność wału, przeprowadzono badania niszczące, obciążając wał rosnącym momentem skręcającym do wystąpienia widocznych odkształceń plastycznych. Taki stan pojawił się przy momencie dwukrotnie większym w stosunku do maksymalnego momentu przewidywanego w eksploatacji.
EN
The authors proposed the concept of the synthesis of the algorithm for the electronic diesel controller (EDC), based on the analogy with the operation of a mechanical spring-lever governor of direct action. The system of automatic positioning using HEINZMANN StG 6-02V actuator is developed and practically implemented. A preliminary tuning of the electronic PID controller was performed, which ensured the operation of the actuator with a-periodic transients at a high speed. The present work is a part of the project on the creation of an electronically controlled fuel delivery system for the transport diesel.
PL
Autorzy zaproponowali koncepcję algorytmu do elektronicznego sterownika silnika o zapłonie samoczynnym, bazując na analogii do działania mechanicznego regulatora dźwigni sprężynowej. Zaprojektowano i wykonano system automatycznego pozycjonowania dźwigni pompy wtryskowej oparty na nastawniku HEINZMANN StG6-02V. Przeprowadzono wstępną regulację elektronicznego regulatora PID, który zapewnił powtarzalną pracę nastawnika z wysoką prędkością. Przedstawiona praca jest częścią projektu stworzenia elektronicznie sterowanego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym do użytku drogowego.
PL
Silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym są stosowane w kopalniach węgla kamiennego do napędu maszyn transportowych. Wzrastające wymagania dotyczące poprawy jakości spalin przyczyniły się do rozwoju systemów zasilania silnika. W efekcie zmniejszono zużycie paliwa, zwiększono moc przy jednoczesnym zmniejszeniu masy własnej silnika. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd oraz ewolucje systemów zasilania przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym, uwzględniając jednocześnie problemy eksploatacyjne związane z ich użytkowaniem w podziemnych wyrobiskach węgla kamiennego.
EN
Engines with compression ignition are being used in coal mines for driving of transport machinery. Increasing requirements concerning quality of exhaust gases caused development of engine power supply systems. As a result, fuel consumption was reduced, power was increased while the weight of the engine was reduced. This article provides an overview and evolution of power systems for compression ignition engines and operational problems related to their use in underground hard coal workings.
EN
The article presents results of a laboratory study on exhaust gas emission level from a marine diesel engine. The object of the laboratory study was a four-stroke marine diesel engine type Al 25/30 Sulzer, operated at a constant speed. The examination on the engine was carried out according to regulations of the Annex VI to MARPOL 73/78 Convention. The laboratory study consisted of 3 observations: the engine assumed to be operating without malfunctions, delay of the fuel injection by 5° of crankshaft angle in the second engine cylinder, and the leakage of the fuel pump on the second engine cylinder. Additionally, parameters of fuel consumption and thermodynamic parameters of the marine engine were measured during the research. Simulated malfunctions caused changes in total weighed NOx, CO, and CO2 emissions for all considered engine loads. All simulated malfunctions caused a small change in measured thermodynamic parameters of the engine. The engine operation with the delayed fuel injection and the fuel leakage in the fuel pump in one cylinder caused a decrease of NOx and CO emission level. Fuel leakage in the fuel pump causes the CO2 emission to decrease only at low engine load. Calculations of the weighed specific fuel consumption present a 1-2% change in the engine efficiency.
PL
Celem artykułu była analiza możliwości weryfikacji i naprawy współczesnych pomp wtryskowych. Artykuł przedstawia metody diagnozowania i naprawy pompy wtryskowej firmy Bosch CP1. Badana pompa została zweryfikowana, rozebrana na elementy składowe, wyczyszczona i uszczelniona oraz złożona. Następnie wykonano charakterystyki robocze badanej pompy, w których sprawdzono wydatki pompy wtryskowej przy różnym ciśnieniu oraz policzono jej sprawność.
EN
Article aim analysis of possibilities verification and repair common high pressure injection fuel pumps. Article describes diagnosing and repair methods high pressure Bosch CP1 injection fuel pump. Researched fuel pump has been verified, dismantled on spare parts, cleaned, sealed and mantled. It has been made fuel pump work characteristic, where has been measured expenditure with various pressure and counted efficiency.
PL
Artykuł przedstawia możliwości diagnozowania współczesnych pomp wtryskowych systemów Common Rail. Obiektem badawczym była pompa wtryskowa Bosch CP4. Pompa została rozebrana na elementy składowe i zweryfikowana przy pomocy mikroskopu. Referat opisuje w jaki sposób bada się i naprawia pompy wtryskowe oraz przyczyny ich awarii.
EN
Article describes the possibilities of diagnosing common injection pumps Common Rail systems. Research object was Bosch injection pump CP4. Injection pump has been being disassembled and verified by using microscope. Paper describes how to diagnose, research and repair common injection pumps.
PL
W pracy dokonano analizy przyczyny zacierania elementów pompy wtryskowej zasilanej mieszaniną oleju napędowego i EETB. W wyniku przeprowadzonych analiz podejrzewano, że przyczyna zatarcia tkwi w obniżeniu jakości paliwa. Badania właściwości smarnych paliwa przeprowadzono w wykorzystaniem aparatu czterokulowego. W wyniku badań stwierdzono, że dodatek eteru etylotert-butylowego, w ilości 10% lub większej, zdecydowanie obniża właściwości smarne oleju napędowego (nawet o kilkadziesiąt procent), co było przyczyną zacierania elementów pompy wysokiego ciśnienia i rozdzielacza paliwa.
EN
The paper is directed at the determination of the cause of scuffing in an injection pump fuelled with the mixture of diesel fuel and ethyl tert-butyl ether (ETBE). Based on performed theoretical studies, it was suspected that the cause of scuffing was the decrease in lubricating properties of fuel. To check it, tribological tests were performed using a four-ball apparatus. Based on the performed tests it was stated that the addition of 10% of ethyl tert-butyl ether significantly decreases lubricating properties of the fuel (by several percent). It was the main reason for premature scuffing of the injection pump parts.
PL
W artykule przedstawiono ocenę zużycia tribologicznego sekcji tłoczących pomp wtryskowych. Określono zbiór parametrów chropowatości które mogą być wskaźnikami zużycia sekcji. Badania zużycia były oceniane z profilichropowatości tłoczków pomp sekcji tłoczących przy pomocy profilometrustykowego Dektak 150 (Veeco). Przedstawiono wyniki badań zużycia sekcji tłoczących pompy wtryskowej firmy MOORPAL wykorzystywanej w silniku 4CT90.
EN
In the paper presents a evaluate wear of the pumping sections of injection pumps. A set of roughness parameters was defined,which can be used as indicators of sections wear. Some results of experimental investigation of wear in pumping sections were presented. The wear test were evaluated from profilesof plunger pumping section of injection pump measured by means of a Dektak 150 profilometer(Veeco). Verificationwas done using injection pump MOTORPAL used in a 4CT90 Diesel engine.
PL
W pracy zaprezentowano rezultaty badań sekcji tłoczących pomp wtryskowych. Do badań zużycia i morfologii powierzchni sekcji tłoczących wykorzystano metodę mikroskopii skaningowej, analizę EDX i profilomet stykowy. Celem badań było określenie wpływu biopaliw i oleju napędowego na zużycie sekcji tłoczących. Przedstawiono wyniki badań zużycia sekcji tłoczących pompy wtryskowej firmy MOTORPAL wykorzystywanej w silniku 4CT90.
EN
The results of a study of the pumping sections of injection pumps are presented. The wear and surface morphology of pumping sections were studied by using scanning electron microscopy with electron diffraction spectroscopy and profilemeasurement gauge. The aim of the study was to evaluate the influenceof biofuel and diesel fuel on wear of pumping sections. Verificationwas done using injection pump Motorpal used in a 4CT90 diesel engine.
EN
Probabilistics as a mathematical discipline exploring the regularities occurring among random events can be used to estimate a probability of diesel engine failure. Fuel injection systems of selected marine diesel engines were analyzed in this respect. Two groups of engines were considered, divided by the type of fuel injection system: traditional and with Common-Rail type. The analysis covered a period of five years (2005-2010) and a few types of engines in each group. It has been indicated that the injector is the most unreliable component of the marine diesel injection system, regardless of the system type. It has been determined that for the two groups of engines under consideration, those with the traditional injection system are more likely to have an injection system failure.
PL
Probabilistyka, jako dział matematyki zajmujący się badaniem prawidłowości występujących w zdarzeniach losowych, pozwala ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w silnikach okrętowych. Analizie poddano układy wtryskowe wybranych silników okrętowych o zapłonie samoczynnym. Rozpatrzono dwie grupy silników: z klasycznym układem wtryskowym oraz z układem typu common-rail. Badania prowadzono przez pięć lat (2005-2010), a analizie poddano kilka typów silników z obu grup. Stwierdzono, że najbardziej zawodnym elementem układu wtryskowego silników okrętowych jest wtryskiwacz. Dotyczy to zarówno silników z układem klasycznym, jak i z układem wtryskowym typu common-rail. Wykazano, że większe jest prawdopodobieństwo awarii klasycznego układu wtryskowego.
12
Content available Hydrodynamics of the injection equipment
EN
An additional expansion of fuel from the area under the nozzle needle seat into the combustion space considerably influences HC, CO and PM formation. The mentioned expansion can be limited by the injection process optimization. One element of the fuel system playing a significant role in the injection process - its hydrodynamics, is a delivery valve of the injection pump fulfilling also the role of relieving the high-pressure area. The paper deals with hydrodynamics of the injection equipment with a multi-cylinder injection pump. Achieved results serve as input parameters for a subsequent model and experimental solution of the influence of observed parameters on economic and ecological parameters of diesel engines.
PL
Artykuł przedstawia analizę procesu spalania paliwa wewnątrz cylindra silnika o zapłonie samoczynnym ciągnika rolniczego dla różnych parametrów wtrysku paliwa. Prace mają na celu rozpoznanie możliwości zastosowania wtrysku wielofazowego z wykorzystaniem zmodernizowanej rzędowej pompy wtryskowej. Podział dawki paliwa pozwala na obniżenie ciśnienia panującego wewnątrz cylindra silnika, co przekłada się bezpośrednio na trudniejsze warunki do powstawania związków toksycznych w spalinach silnika, zmniejszony hałas oraz równomierną pracę.
EN
The article presents the analysis of the process of fuel combustion inside the cylinder of self-ignition engine of a farm tractor for different fuel injection parameters. The purpose of the studies is to identify the possibility of applying the multiple injection using a modernised in-line injection pump. Fuel dosing allows for decreasing the pressure inside the engine cylinder, thus creating conditions in which toxic compounds formation in engine exhaust gases is more handicapped as well as for reduced noise and regular operation.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny zużycia tribologicznego sekcji tłoczących pomp wtryskowych. Przeanalizowano typowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz ich wpływ na zdatność eksploatacyjną sekcji. Określono zbiór parametrów, które mogą być wskaźnikami zużycia sekcji. Przedstawiono wyniki doświadczalnej weryfikacji metody oceny zużycia na przykładzie pompy wtryskowej firmy MOTORPAL wykorzystywanej w silniku 4CT90.
EN
The paper presents a method to assess wear of pumping sections of injection pumps. Typical operational defects were analysed as well as their influence on the operational usability of the pumping section. A set of parameters was defined, which can be used as indicators of the section's wear. Some results of experimental verification of the assessment method were presented. Verification was done using injection pump MOTORPAL used in a 4CT90 Diesel engine.
PL
Restrykcyjne przepisy odnośnie dopuszczalnych norm emisji spalin stawiają przed koncernami produkującymi pojazdy rolnicze coraz to ostrzejsze wymagania, co do ilości dopuszczalnych szkodliwych substancji emitowanych przez jednostki napędowe tych pojazdów do atmosfery. W opracowaniu przedstawiono koncepcje modernizacji tradycyjnej rzędowej pompy wtryskowej, umożliwiającej sterowanie obciążeniem silnika nie zależnie od położenia pedału mocy.
EN
Restrictive legal regulations concerning acceptable exhaust emission standards pose increasingly stricter requirements for agricultural vehicle producers with regard to the admissible quantities of harmful substances emitted into the air by driving units of these vehicles. The study presents concepts of modernisation of the traditional in-line injection pump which makes it possible to control the engine load irrespective of the position of the power pedal.
EN
The arlicle describes the usage of an electronic in-line injection pump to power the engines of “off-road” vehiclcs. It acquaints the rcadcr with the preliminaries and a way of implementing electronically controlled in-line injection pump when using innovative solenoid valves and exhaust gas recirculation valves EGR.
17
PL
Do zoptymalizowania procesu wykrywania uszkodzonych elementów w pompach wtryskowych posłużono się metodą sztucznej inteligencji. Zastosowano model neuronowy oparty na probabilistycznych sieciach neuronowych. Za pomocą zbudowanego modelu można zmniejszyć wartość wskaźnika głębokości lokalizacji uszkodzonych elementów. Model neuronowy charakteryzował się bardzo dobrą jakością klasyfikacji uszkodzeń.
EN
An artificial intelligence method was used to optimise the process of detecting damaged elements in injection pumps. A neural model based on probabilistic neural networks was applied. Developed model allows to reduce the value of location depth indicator for damaged elements. The neural model is distinguished by very good damage classification quality.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań realizowanych z wykorzystaniem silnika AD3.152 zasilanego olejem napędowym (ON) oraz mieszaninami paliwowymi, takimi jak: olej napędowy - eter etylo-tert-butylowy (EETB), a także: olej napadowy - odwodniony etanol (ET) - estry metylowe nienasyconych kwasów tłuszczowych (FAMIZ). Głównym celem artykułu było przeprowadzenie oceny zmian wartości wskaźnika niepowtarzalności kąta opóźnienia samozapłonu w badanym silniku zasilanym wyżej wymienionymi mieszaninami paliwowymi.
EN
The paper presents test results carried out with using of AD3.I52 diesel engine fuelled with diesel oil and two other kinds of fuel blends: diesel - ethyl tertiary butyl ether (EETB) and diesel-anhydrous ethanol with addition of fatty acid methyl ester. The main aim of this paper was to describe selected problems of fuel self-ignition unrepeatablity phenomenon of tested diesel engine fuelled with the above mentioned fuel blends.
EN
In this article it was introduced the possibilities, wider than at present applied, the utilization of fuel rack's adjustment index of the injector's pumps. It is then the parameter of work the combustion engine, which a measurement is in simple way, and its meaning, in some supervising the work of engine arrangements, is marginal at present. The registration of fuel rack's adjustment index of the injector's pumps permits to estimate in time the change of load, to estimate the quantity the used fuel, to estimate the dynamics of changes of load and the reactions of engine on these changes (after regard in the same time the changes of rotatory speed of engine) - it can serve to diagnostic aims. Since the dose of fuel on cycle of work of engine depends from the fuel rack's adjustment index of the injector's pumps, it marks this the strong relationship between quantity of injected fuel to engine and this index. Making continuous measurement of this index (as well as after its periodical calibrating - for example in a result of real fuel consumption measurement in the same time - during working with continuous speed engine), it was can mark through engine specific, hourly and total fuel consumption - it can serve to indirect marking the fuel consumption. In case of parallel work of engines, the index of the fuel rack's adjustment of the injector's pumps was can use to differentiating of their loads in aim to achieve the lowering of total fuel consumption. Article suggests fuller utilization this index. It was mentioned and justified, that it is possible.
PL
W artykule przedstawiono możliwości, szerszego niż obecnie stosowane, wykorzystania wskaźnika nastawy pomp wtryskowych. Jest to parametr pracy silnika spalinowego, który jest w prosty sposób mierzalny, a obecnie jego moczenie, w niektórych ukladach nadzorujących pracę silnika, jest marginalne. Rejestracja wskaźnika nastawy pomp wtryskowych pozwala ocenić zmiany obciążenia w czasie, oszacować ilość zużytego paliwa, ocenić dynamikę zmian obciążenia i reakcje silnika na te zmiany (po uwzględnieniu zmian prędkości obrotowej silnika w tym samym czasie) -mżę służyć do celów diagnostycznych. Skoro dawka paliwa na cykl pracy silnika zależy od wskaźnika nastawy pomp wtryskowych, oznacza to silny związek między ilością wtryskiwanego paliwa do silnika, a tym wskaźnikiem. Dokonując ciągłego pomiaru tego wskaźnika (oraz po jego okresowym skalowaniu np. w wyniku pomiaru w tym samym czasie rzeczywistego zużycia paliwa przez silnik pracujący ze stalą prędkością obrotową), można wyznaczać jednostkowe, godzinowe i sumaryczne zużycie paliwa przez silnik. - może służyć do pośredniego wyznaczania zużycia paliwa. W przypadku pracy równoległej silników na wspólną sieć, wskaźnik nastawy pomp wtryskowych można wykorzystać do różnicowania obciążeń w celu obniżenia sumarycznego zużycia paliwa. Artykul sugeruje pełniejsze wyorzystanie tego wskaźnika.
PL
W artykule zaprezentowano fragment wyników badań ukazujących możliwość wykorzystania emisji akustycznej do diagnozowania układu wtryskowego silnika okrętowego. Za pomocą odpowiedniej obróbki można wyselekcjonować źródła sygnału emisji akustycznej odpowiedzialne za rodzaj występującej w układzie wtryskowym niesprawności.
EN
This paper introduces the partial results of research, showing possibilities of acoustic emission use to the diagnosis of the fuel injection systems of marine diesel engines. By means of a suitable signal process we can get to the source of acoustic emission signals dependent on varying kinds of faults in the injection system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.