Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 565

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
1
Content available remote Research dilemma of military logistics
PL
Od wielu lata trwają nieustanne prace na płaszczyźnie teorii i praktyki zmierzające do uporządkowania chaosu terminologicznego oraz określenia przejrzystego, powszechnie akceptowalnego zakresu badań logistyki wojskowej. Pomimo wielu prób podejmowanych przez liczne środowiska, prowadzące badania naukowe nad problemami współczesnej logistyki wojskowej, dotychczas nie udało się wypracować niezbędnego konsensusu. Na taki stan rzeczy największy wpływ ma interdyscyplinarny charakter problematyki logistycznej w sektorze militarnym oraz duża dynamika zmian zachodzących w wojskowych systemach logistycznych, a także ich otoczeniu. Obecnie wiele argumentów wskazuje jednak na to, że dla dalszego rozwoju logistyki wojskowej niezbędnym jest podjęcie szeroko zakrojonych badań ukierunkowanych na identyfikację zakresu jej pól oraz perspektyw badawczych. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena naukowej ewolucji logistyki wojskowej oraz wskazanie jej dalszych perspektyw badawczych w formule interdyscyplinarnej. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: jakie priorytetowe kierunki badań należy przyjąć w rozwoju logistyki wojskowej oraz co i w jakim zakresie wpływa w największym stopniu na doskonalenie jej wymiaru wobec oczekiwań podmiotów tworzących wojskowy system logistyczny? W materiale wykorzystano szereg metod, wśród których wiodące były: analiza i synteza, kwerenda literatury przedmiotu, abstrahowanie oraz wnioskowanie. Jako metodę empiryczną wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki wywiadu eksperckiego. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu.
EN
For many years, continuous work has been carried out at the level of theory and practice aimed at sorting out the terminological chaos and defining a transparent, universally acceptable scope of military logistics research. Despite many attempts made by numerous circles conducting scientific research on the problems of modern military logistics, so far it has not been possible to develop the necessary consensus. This state of affairs is most influenced by the interdisciplinary nature of logistics issues in the military sector and the high dynamics of changes taking place in military logistics systems, as well as their environment. Currently, however, many arguments indicate that for the further development of military logistics, it is necessary to undertake extensive research aimed at identifying the scope of its research fields and indicating further research perspectives of military logistics. The aim of the article is to identify and evaluate the scientific evolution of military logistics and to indicate its further research perspectives in an interdisciplinary formula. The research problem undertaken to be solved has been specified in the following form: what priority research directions should be adopted in the development of military logistics and what affects the improvement of its dimension to the expectations of entities creating the military logistics system? A number of methods were used in the material, among which the leading ones were: analysis and synthesis, querying the literature on the subject, abstraction and inference. As an empirical method, the diagnostic survey method using the expert interview technique was used. The adopted approach made it possible to obtain a cross-cutting nature of the considerations, at the same time providing grounds for further, extended research on this extremely important and current problem.
EN
Geopolymers, or mineral polymers, are binders formed as a result of the alkaline activation of anthropogenic or natural minerals. Recently, they have attracted the attention of many scientists who justify the need to reduce carbon dioxide emissions during cement production by using other materials. The paper lists the materials used in the production of geopolymer binders, describes the geopolymerization process, and characterizes the method of corrosion of cement binders in relation to the results of research carried out on geopolymer binders. The main focus was on the resistance of geopolymers to chemical factors such as acids, sulphates, carbon dioxide and ammonium salts. Chloride penetration was indicated in the context of water absorption depending on the geopolymeric matrix microstructure. The results of the research on the reaction of alkali-silicate geopolymers are also described. Research presented mainly by foreign research units confirmed that geopolymer binders are characterized by much better properties than cement binders.
PL
Geopolimery, czyli mineralne polimery, to spoiwa powstające wskutek alkalicznej aktywacji minerałów antropogenicznych lub naturalnych. W ostatnim czasie skupiły uwagę wielu naukowców uzasadniających potrzebę redukcji emisji dwutlenku węgla wydzielającego się podczas wytwarzania cementu przez użycie innych materiałów. W pracy wyszczególniono materiały stosowane w produkcji spoiw geopolimerowych, opisano proces geopolimeryzacji i scharakteryzowano budowę geopolimerów. Porównano również sposób destrukcji materiałów cementowych z geopolimerowymi. Skupiono się głównie na odporności geopolimerów na działanie czynników chemicznych: kwasów, siarczanów, dwutlenku węgla, soli amonowych. Wskazano na wnikanie chlorków jako przykład transportu zależnego od mikrostruktury geopolimerowej matrycy, od możliwości wnikania wody. Opisano również wyniki badań reakcji alkalia-krzemionka zachodzącej w betonach. W badaniach, prezentowanych głównie przez jednostki zagraniczne, potwierdzono, że spoiwa geopolimerowe charakteryzują się dużo lepszymi właściwościami aniżeli spoiwa cementowe.
PL
W pracy przedstawiono wpływ podstawowych czynników mikroklimatu, takich jak: zakres temperatury, skład powietrza, graniczne wartości CO2, NH3, H2S. Wartości graniczne tych gazów kolejno określono na 3000 ppm, 20 ppm i 0,5 ppm (tabela 1). W przedstawionych rezultatach badań przykładowych obór stwierdzono zależności pomiędzy temperaturą, wilgotnością względną powietrza wewnątrz obór, średnią temperaturą wewnątrz obór a stężeniem amoniaku, stężeniem CO2 i prędkością ruchu powietrza.
EN
This paper presents the influence of basic microclimate factors such as temperature range, air composition, CO2, NH3, H2S limits. The limit values of these gases were successively set at 3000 ppm, 20 ppm and 0.5 ppm (Table 1). In the presented results of the study of exemplary barns, relationships were found between temperature, relative humidity of the air inside the barns, average temperature inside the barns and ammonia concentration, CO2 concentration and air movement velocity.
PL
Systemy do skanowania cargo wchodzą w skład zintegrowanego systemu zapewniania bezpieczeństwa granic Polski oraz Unii Europejskiej – aktualnie Polska ma najdłuższą granicę lądową Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych elementów systemu jest skaner rentgenowski, który pozwala na prześwietlanie obiektów przejeżdżających przez granicę. Skaner składa się ze źródła promieniowania (lampy rentgenowskiej lub liniowego akceleratora elektronów bądź betatronu) oraz detektora. W zależności od rodzaju technologii skanowania stosuje się skanowanie transmisyjne (z ang. transmission) bądź odbiciowe (z ang. backscattering). System CANIS w ramach Projektu został zaprojektowany jako skaner do transmisyjnego skanowania pojazdów na przejazdach granicznych, i rozróżnia się dwa zasadnicze wersje: 1. CANIS Rail – system wyposażony w dwuenergetyczne źródło promieniowania 3/6MeV lub 6/9MeV, służący do skanowania taborów kolejowych, 2. CANIS Gantry/Portal – system wyposażony w dwuenergetyczne źródło promieniowania 3/6MeV, służący do skanowania pojazdów ciężarowych oraz osobowych. W systemie Gantry ramię skanujące przejeżdża wzdłuż nieruchomego pojazdu, a w systemie Portal ramię skanera jest nieruchome. Możliwa jest kombinacja dwóch systemów – system Gantry może pracować jako portal poprzez zaparkowanie skanera w wyznaczonej pozycji. Skanowanie następuje poprzez impulsowe wytwarzanie promieniowania wysokoenergetycznego za pomocą akceleratora liniowego, wyposażonego w wolframową tarczę konwersji (β→X), formowania wiązki w wachlarzowy kształt, jego transmitancję przez badany obiekt oraz rejestrację uzyskanej dawki promieniowania na pikselizowanym cyfrowym detektorze liniowym. Poprzez przesuw obiektu względem skanera uzyskuje się kolejne linie dwuwymiarowego radiogramu, który jest obrabiany (poprzez zastosowanie m.in. kalibracji), archiwizowany na serwerze oraz prezentowany inspektorowi.
EN
The cargo scanning systems are included in an integrated Poland's and European Union's border safety system - actually Poland has the longest land border in EU. One of the key part of the cargo scanner is a X-ray scanner, which allows for inspection of the vehicles crossing the border. The Xray source (X-ray lamp or linear electron accelerator or betatron) and the detector are the parts of the system. According to used scanning technology there is a transmission scan or backscatter scan. The CANIS system developed in a Project is a transmission scanner used for inspection of the vehicles on the border, and there are two models: 1. CANIS Rail - the dualenergy 3/6MeV or 6/9MeV railway cargo scanner, 2. CANIS Gantry/Portal - the dual energy 3/6MeV trucks and cars scanner. In the Gantry subversion, the gantry moves through parked vehicle, in a portal subversion the gantry is stationary. The combined version is also possible - gantry can work as a portal when parked in predefined position. The pulsed high energy X-ray are produced by a linear electron accelerator equipped with a tungsten conversion (β→X) plate, and is formed by a slit collimation system. The X-ray passes the inspected object and detected at the digital linear detector. The full digital radiography is a result of moving the inspected object through the scanner, and can be digitally processed (e.q. using calibration, filters) and archived on the server and presented to the inspector.
PL
Uszkodzenia BVID (ang. Barely Visible Impact Damage) w polimerowych materiałach kompozytowych elementów konstrukcji lotniczych pojawiają się w wyniku oddziaływania na nie dynamicznych obciążeń ciał obcych (FOD - ang. Foreign Object Damage), takich jak np. narzędzia, grad, kamienie itp., o małych prędkościach i niewielkich energiach. Uszkodzenia tego typu można zaliczyć zarówno do grupy uszkodzeń eksploatacyjnych jak i produkcyjnych. Z punktu widzenia eksploatacji są one szczególnie niebezpieczne, ponieważ charakteryzują się słabą wykrywalnością powszechnie stosowanymi metodami diagnostycznymi np. metodą wizualną, jednocześnie propagując wewnątrz materiału. Tomografia komputerowa (CT - ang. Computed Tomography) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej pozwalającym na uzyskanie obrazów przestrzennych (3D) z prześwietlania badanego obiektu wykonanych z różnych kierunków. Umożliwia ona wykrycie nieciągłości materiału oraz wiarygodną ocenę badanych elementów. Z tego powodu metoda ta znalazła zastosowanie do skutecznej weryfikacji uszkodzeń typu BVID na wczesnym ich etapie, wpływając w znacznym stopniu na bezpieczeństwo eksploatacji.
EN
Damages type Barely Visible Impact Damage (BVID) in polimer composite materials of airborne construction elements occur as a result of dynamic loads interaction caused by Foreign Object Damage (FOD) such as tools, hail, stones etc. with low velocities and energies. There are both exploitation and production type of BVID damages. They are especially dangerous from exploitation point of view because they are characterized by insufficient visual detectability while using common methods like visual method, but they spread into the material at the same time. Computed tomography (CT) is a type of X-ray tomography that allows to get 3D pictures from scanning examined object from different directions. It enables for detecting material discontinuities and reliable assessment of the researched elements. For this reason CT method has been used in effective BVID damages verification in their early stage and has an enormous influence on the exploitation safety.
EN
The article tried to prove that in architectural research we will use two-dimensional linear drawings for some time. The considerations were based on materials from research conducted in 2017–2022. Most of them are studies made under the author’s direction by a team consisting of doctoral students and students of the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Science and Technology. The summary states that in scientific research the basis of the message should be communicativeness and understandable publication of intermediate stages of research. In this case, avery good form of presenting indirect analyses is a two-dimensional recordingof stratigraphy. To facilitate this, the term “architectural stratigraphic unit” was introduced. Such a unit includes all architectural elements – both the building material and other parts of the building. The basic criterion for determining one architectural unit is the simultaneity of the formation of components.
PL
W artykule starano się udowodnić, że w badaniach architektonicznych jeszcze przez pewien czas będziemy wykorzystywać dwuwymiarowe rysunki linearne. Podstawą rozważań były materiały z badań prowadzonych w latach 2017–2022. Większość z nich to opracowania wykonane pod kierunkiem autorki przez zespół złożony z doktorantów i studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W podsumowaniu stwierdzono, że w badaniach naukowych podstawą przekazu powinna być komunikatywność i zrozumiałe publikowanie pośrednich etapów badań. W tym przypadku bardzo dobrą formą zaprezentowania analiz pośrednich jest dwuwymiarowa rejestracja stratygrafii. Aby to ułatwić, wprowadzono pojęcie „architektoniczna jednostka stratygraficzna”. W skład takiej jednostki wchodzą wszystkie elementy architektoniczne – zarówno budulec, jak i inne części budowli. Podstawowym kryterium określania jednej jednostki architektonicznej jest równoczesność powstawania składowych.
EN
The topic of the article is architectural and conservation research in one of the rooms of the so-called studentate in the Dominican priory in Krakow, which brought very interesting and unexpected results. In a small room that served as a kitchen, elements of late-Gothic decoration were discovered, e.g. beamed ceiling, portal and large fragments of polychrome. The article describes the course of research and subsequent discoveries, each of which required individual decisions regarding the method of conservation and exposition. An important issue was the interpretation of the iconographic program of the polychrome and the analysis of the entire decoration in the context of architectural transformations and the supposed historical function of the room. Reference was also made to conservation and technical procedures related to, among others, the need to introduce a new load-bearing ceiling above the room.
PL
Tematem artykułu są badania architektoniczno-konserwatorskie jednego z pomieszczeń tzw. studentatu w klasztorze dominikanów w Krakowie. Prace te przyniosły bardzo ciekawe i nieoczekiwane rezultaty. W niewielkim pomieszczeniu pełniącym funkcję kuchni odkryto bowiem elementy późnogotyckiego wystroju, m.in. strop belkowy, portal oraz duże fragmenty polichromii. W artykule opisano przebieg badań oraz kolejne odkrycia, z których każde wymagało indywidualnych decyzji dotyczących sposobu konserwacji i ekspozycji. Istotną kwestią była interpretacja programu ikonograficznego polichromii i analiza całości wystroju w kontekście przemian architektonicznych i domniemanej historycznej funkcji pomieszczenia. Odniesiono się także do procedur konserwatorskich i technicznych związanych m.in. z koniecznością wprowadzenia nowego stropu nośnego nad pomieszczeniem.
EN
Purspose: The aim of the article is to present the influence of isolation associated with coronavirus on the quality of life, including the quality of studying, of students of selected faculties of Silesian University of Technology.Design/methodology/approach: The study was conducted remotely using a web-based survey questionnaire. A diagnostic survey method was used to survey students. The research topics are related to the quality of life of students, based on the current epidemiological situation and other studies conducted related to aspects of quality of life.Findings: The study found that the epidemic had a significant impact on the functioning of students in their personal and academic lives. The study revealed that there are many problems related to the quality of life of students during the study period.Social implications: This study will help to notice students' problems during remote learning, deterioration of interpersonal contacts and deterioration of well-being and life satisfaction, as well as a decline in the level of teaching.Originality/value: The study indicates that distance learning is not a good form of education, and isolation at home has a negative impact on proper functioning in the modern world.
EN
In 2020, there was the 5th anniversary of establishing, by the Director of the Motor Transport Institute, the Automotive Service Centre for the Disabled Persons together with the National Information Point, the only information, training and research centre in Poland, supporting the community of people with physical disabilities in the area of mobility. This study is an overview of the research and social work to date, scientific publications and pro-social tasks that contributed to the development of motorism in this social group. Such activities are part of the mission of the Institute, which coordinates and promotes scientific research and development works in the field of road transport, while developing innovative technical, organizational and economic solutions. ASC is an example of an innovative comprehensive organizational solution, based on the needs of people with disabilities.
PL
W 2020 roku minęła 5 rocznica powołania przez Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych wraz z Ogólnopolskim Punktem Informacyjnym, jedynego w Polsce ośrodka informacyjnoszkoleniowo- badawczego, wspierającego środowisko osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w obszarze mobilności. Opracowanie niniejsze stanowi przegląd dotychczasowych prac badawczo-społecznych, publikacji naukowych i zadań prospołecznych, które przyczyniły się do rozwoju motoryzacji tej grupy społecznej. Działania takie wpisały się w misję Instytutu, który zajmuje się koordynacją i propagowaniem badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego, opracowując jednocześnie innowacyjne rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne. CUM jest przykładem innowacyjnego kompleksowego rozwiązania organizacyjnego, opierającego się o potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
EN
The Polish Polar Station in Hornsund is a scientific base of great importance. In 2020, students of Gdynia Maritime University were able to visit the station and prepare photographic documentation of its surroundings. This article includes historical basics compared with the latest research concerning the flora, fauna, meteorology and studies on the Hansbreen glacier, research programme conducted on the station and climate changes in the Spitsbergen and perspective for the future fate of the Svalbard Archipelago.
PL
Przedstawiono badania dotyczące przydatności siedmiu polielektrolitów w procesie klarowania szlamu pochodzącego z zakładu produkcji wapienniczo-kamiennej oraz weryfikacji jakości działania. Badania obejmowały przygotowanie polielektrolitów w celu weryfikacji ich efektywności działania w procesie flokulacji szlamu pochodzącego z zakładu, badania procesu flokulacji zawiesiny w warunkach statycznych, jak również wyznaczenie współczynnika lepkości dynamicznej wody nadosadowej uzyskanej po procesie sedymentacji sflokulowanej zawiesiny.
EN
7 com. flocculants in doses of 0.5, 1, 2, 3, 4 and 8 ppm were introduced sep. into the slurry and mixed rapidly for 1 min and slowly for 5 min, then allowed to sediment for 5 min. The samples of the supernatant liquid were analyzed for dynamic viscosity and turbidity. The recommended value of the concn. of polyelectrolytes was 2-4 ppm.
PL
Bezpieczne zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych, a zwłaszcza wypalonego paliwa jądrowego, jest jedną z najczęściej podnoszonych kwestii przeciwników dalszego rozwoju energetyki jądrowej i stosowania radioizotopów w różnych dziedzinach życia. Prowadzenie zaawansowanych prac badawczych wspierających program jądrowy kraju i pozwalających na dalszy rozwój metod izotopowych w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska naturalnego, jest zadaniem nauki. Jest również jednym z podstawowych celów działania instytutów związanych z atomistyką.
EN
Safe management of radioactive waste, especially spent nuclear fuel, is one of the most frequently raised issues of opponents of further development of nuclear energy and the use of radioisotopes in various areas of life. Conducting advanced research works supporting the country's nuclear program and enabling further development of isotope methods in medicine, industry and environmental protection is the responsibility of science. It is also one of the main goals of the institutes related to atomic science.
PL
Helen Blomqvist jest związana z firmą Sandvik Coromant od 2003 r. Pracę rozpoczęła w dziale badań i rozwoju oraz zarządzania produktem. Zaczynała jako inżynier ds. badań w zakresie charakterystyki materiałów i rozwoju powłok. Od 2010 r. zajmowała stanowiska kierownicze, m.in. kierownika wielofunkcyjnych projektów produktowych w Szwecji i we Włoszech. Na swoim koncie ma dwa patenty. W 2015 r. przeszła z działu badań i rozwoju do działu sprzedaży i przez prawie cztery lata kierowała tym obszarem działalności Sandvik Coromant w Europie Północnej. W 2019 r. awansowała na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzania produktem oraz badań i rozwoju, a także weszła w skład grupy zarządzającej Sandvik Coromant. Od grudnia 2020 r. jest prezesem Sandvik Coromant, a tym samym liderem największego oddziału firmy i segmentu biznesowego Sandvik Machining Solutions. Helen ma tytuł doktora chemii strukturalnej Uniwersytetu Sztokholmskiego.
EN
The approach to applications integration for World Data Center (WDC) interdisciplinary scientific investigations is developed in the article. The integration is based on mathematical logic and artificial intelligence. Key elements of the approach – a multilevel system architecture, formal logical system, implementation – are based on intelligent agents interaction. The formal logical system is proposed. The inference method and mechanism of solution tree recovery are elaborated. The implementation of application integration for interdisciplinary scientific research is based on a stack of modern protocols, enabling communication of business processes over the transport layer of the OSI model. Application integration is also based on coordinated models of business processes, for which an integrated set of business applications are designed and realized.
PL
Przedstawiono prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe prowadzone na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Podsumowano ich zakres oraz wskazano przewidywane, dalsze kierunki rozwoju stalowo-betonowych konstrukcji zespolonych, w tym konstrukcji hybrydowych z nową generacją łączników typu SRCD.
EN
The following paper discusses scientific, research and implementation works carried out at the Faculty of Civil Engineering, Wrocław University of Science and Technology. The scope of the research is summarised and further directions of development of steel-concrete composite structures are indicated, including hybrid structures with a new generation of SRCD connectors.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje i przykłady dotyczące znaczenia badań (mikro)kalorymetrycznych w teorii i praktyce. Badania te umożliwiają pomiar efektów cieplnych wiązania i twardnienia, jak również ocenę jakościową mechanizmu i kinetyki reakcji. Przykładowe wyniki badań oraz cytowania odnoszą się do pomiarów mikrokalorymetrycznych prowadzonych przez autorkę w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.
EN
Basic information and examples related to the (micro)calorimetric studies are highlighted to show their importance in theory and practice of cements and related materials. The heat evolution process, as well as the kinetics and mechanism of hydration can be thus investigated. The heat evolution measurements presented in this contribution were done in the Department of Building Materials Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics AGH.
PL
Przedstawiono przykłady prac wykonanych w ramach dokumentowania i oceny stanu technicznego zachowanych obiektów zabytkowych. Prace realizowali pracownicy i studenci Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
EN
The article includes examples of works performed as part of documenting and assessing the technical condition of preserved historic buildings. The works were carried out by employees and students of the Department of Building Processes and Building Physics at the Faculty of Civil Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice.
PL
W artykule zostały omówione wyniki i metodyka pracy w projekcie naukowo-badawczym, który był realizowany przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach w ramach współpracy między uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Celem zadania badawczego były wielowątkowe prace badawczo-projektowe w zakresie możliwości prezentacyjnych, wystawienniczych oraz edukacyjnych związanych z ideą segregacji oraz wiedzą dotyczącą recyklingu i zarządzania odpadami wykorzystywaną przez Partnera projektu. W wyniku prowadzonych badań określono wytyczne realizacyjne oraz formę modeli referencyjnych dla badanych przestrzeni i obszarów problemowych.
EN
The article discusses the results and methodology of work in a science and research project, which was implemented by the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in Gliwice and Waste Management Company Ltd. in Gliwice as part of cooperation between the university and the economic environment. The aim of the research task was multi-threaded scientific and design work in terms of presentation, exhibition and educational opportunities related to the idea of segregation as well as knowledge of recycling and waste management used by the project Partner. As a result of conducted research, project implementation guidelines and the form of reference models for the studied fields and problem areas were defined.
19
Content available Architektura - badania poprzez projektowanie
PL
Obecnie od architektury jako dziedziny zawodowej oczekuje się aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu aktualnych problemów środowiskowych i społecznych, a od architektury jako kompetentnej i rzetelnej dziedziny naukowej oczekuje się zwiększenia ilości badań i ich zróżnicowania w zakresie wiedzy, osiągnięć i reprezentacji dyscypliny. Analizując wyzwania, przed jakimi stoi architektura, autorzy artykułu uważają, że projektowanie, stanowiąc istotę działań architekta, może być odpowiednim narzędziem, aby odpowiedzialnie kształtować otaczające nas środowisko, a także rozwijać architekturę jako rzetelną i wiarygodną dyscyplinę badań. Projektowanie jest działalnością z natury bogatą w wiedzę. Rozważając potencjał projektowania architektonicznego jako sposobu rozwiązywania problemów charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności, w niniejszym artykule podjęto temat dotyczący badań poprzez projektowanie. Na podstawie badań literatury, obserwacji indywidualnych przypadków oraz własnego doświadczenia zawodowego w artykule podjęto próbę określenia niezbędnych warunków do przeprowadzenia badań poprzez projektowanie oraz przedstawiono strukturę procesu projektowego, który mógłby stać się podstawą do przeprowadzenia formalnej procedury badawczej. Autorzy artykułu reprezentują stanowisko, że umocowany w metodologii proces generowania wiedzy podczas projektowania może: pełnić funkcję pomostu łączącego badania teoretyczne z praktycznymi, ograniczyć dystans pomiędzy architektem praktykiem a architektem naukowcem, pozwolić docenić wiedzę praktyczną, a także pomóc architektom świadomie zaangażować się w poprawę jakości otaczającego nas środowiska.
EN
Currently, architecture as a professional field is expected to actively participate in solving current environmental and social problems, and architecture, as a competent and reliable scientific field, is expected to increase the amount of research and its diversification in terms of knowledge, achievements and representation of the discipline. Analyzing the challenges faced by architecture, the authors of the article believe that design, being the essence of an architect's activities, can be an appropriate tool to responsibly shape the surrounding environment, as well as to develop architecture as a reliable and credible research discipline. Designing is an inherently knowledge-rich activity. Considering the potential of architectural design as a way of solving problems characterized by a high degree of complexity, this paper deals with the topic of research by design. On the basis of literature research, observation of individual cases and own professional experience, the article attempts to define the necessary conditions for conducting research through design and presents the structure of the design process that could become the basis for a formal research procedure. The authors of the article believe that the methodology-based process of generating knowledge during design may: act as a bridge connecting theoretical and practical research, reduce the distance between an architect-practitioner and an architect-scientist, will allow to appreciate practical knowledge, and will help architects consciously get involved in improving the quality of the surrounding environment.
EN
The article is the result of a project aimed at developing and implementing a design of composite accessories for support in excavations located in underground hard coal mines. The research team verified the possibility of using elements made of prefabricated composite structural profile as an alternative to steel and reinforced concrete lining elements used to improve support’s stability and protect against rockfall. This paper includes a research experiment on the possibilities of using a composite C-profile element as lining made in the pultrusion technology with a longitudinal position of the roving. The prefabricated structural profiles were adapted to the function by designing seatings for fitting the flanges for arch support’s V-profiles. Prototypes of these elements were subjected to bench tests in compliance with the guidelines for testing mesh linings. In addition, computer simulations using the finite element method were carried out. The values obtained during the tests were compared with the requirements for lightweight mesh and included the Polish standard PN-G-15050 and reinforced A-type concrete lining defined in the standard ­PN-G-06021. The team determined the areas where material strength exceeded and the structure was damaged. Despite the limited quantity of laboratory tests and lack of field tests in actual mining conditions, it was possible to address the argument of the research and determine whether it is possible to use C-profile made in the pultrusion technology as a lining element.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.