Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wojsko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This study compares balance control in standing shooting stance in expert and novice military shooters among mountain infantry soldiers. Balance control was assessed using AccuSway (AMTI, USA) force platforms in terms of the range of the centre of pressure (COP) displacements in the mediolateral (RANGE(ML)) and anteroposterior direction (RANGE(AP)), the standard deviation of COP displacements in the mediolateral (SD(ML)) and anteroposterior direction (SD(AP)), the sway area of COP displacements (ELLIPSE), the average velocity of COP displacements (AVG VEL) and the COP path length (LENGTH). The participants (expert shooters, N=10; novice shooters, N=15) adopted tactical standing shooting stance wearing the field uniform, with a rifle on force platforms (one for each lower limb), over a period of 10 seconds, with sampling frequency of 100Hz. The statistical analysis using the Mann-Whitney U test revealed a significant difference between the studied groups, taking into account the ELLIPSE and the AVG VEL variables values for the dominant leg only. It was concluded that the expert shooters showed better stability than novice shooters. This study presents implications regarding biomechanical aspects of standing shooting stance stability.
PL
Celem pracy jest porównanie jakości procesu kontroli równowagi w postawie strzeleckiej stojąc doświadczonych i początkujących strzelców piechoty górskiej. Kontrolę równowagi oceniono za pomocą platform sił AccuSway (AMTI, USA) pod względem wartości miar stabilności obliczonych na podstawie przebiegu punktu przyłożenia wypadkowej siły reakcji na podłoże – COP (ang. Center of Pressure), w tym: zakresu przemieszczeń w kierunku przyśrodkowo-bocznym (RANGE(ML)) i przednio-tylnym (RANGE(AP)), odchylenia standardowego przemieszczeń COP w kierunku przyśrodkowo-bocznym (SD(ML)) i przednio-tylnym (SD(AP)), pola elipsy przemieszczeń COP (ELLIPSE), średniej prędkości przemieszczeń COP (AVG VEL) oraz długości ścieżki COP (LENGTH). Uczestnicy (doświadczeni strzelcy, N=10, początkujący strzelcy, N=15) przyjęli taktyczną postawę strzelecką stojąc w umundurowaniu polowym z karabinkiem Beryl wz. 96 na platformach sił (po jednej dla każdej kończyny dolnej) przez okres 10 sekund, z częstotliwością próbkowania ustawioną na 100Hz. Analiza statystyczna przeprowadzona za pomocą testu U Manna-Whitneya wykazała istotną różnicę pomiędzy badanymi grupami w wartościach wskaźnika pola elipsy (ELLIPSE) oraz średniej prędkości przemieszczeń COP (AVG VEL) jedynie dla dominującej kończyny dolnej. Stwierdzono, że doświadczeni strzelcy charakteryzują się większą stabilnością przyjętej postawy strzeleckiej niż początkujący strzelcy. W pracy przedstawiono implikacje dotyczące biomechanicznych aspektów stabilności postawy strzeleckiej stojąc.
EN
Purpose: The military, like other public and business sector organisations, is subject to continuous personnel improvement, especially in the areas of technology and engineering. The aim of the article is to present the specifics of the technical training process in the army and the possibilities of its improvement based on the analysis of soldiers' needs. Design/methodology/approach: The article presents the link between the process of technical training in the army and the implementation of strategic, operational and tactical objectives and then identifies areas for improvement from the perspective of the direct recipient, which is the user of military equipment. Findings: Based on the barriers to the acquisition of technical knowledge identified in the study, an assessment of the methods and tools supporting technical training, and the expected methodology for conducting them, it was determined that the standard of technical training in the army should be enriched with a training closure stage that takes into account changes in the military unit caused by the purchase of new equipment. Originality/value: The utilitarianism of the study stems from the possibility of its use by the military to determine the way in which military equipment suppliers train their personnel (users, service personnel). As a whole, the material can be an important contribution to the development of a standard of technical training requirements for suppliers of security and defence equipment.
PL
Wojsko, podobnie jak inne organizacje sektora publicznego i biznesowego podlega ciągłemu doskonaleniu kadry, szczególnie w obszarach techniki i technologii. Celem artykułu jest zaprezentowanie strategicznego podejścia do realizacji szkoleń w Siłach Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoleń technicznych. W materiale przedstawiono perspektywę potrzeb żołnierzy w zakresie realizacji szkoleń technicznych, które zostały zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych badań przez interdyscyplinarny zespół projektu SZKOLTECH 4.0. Utylitaryzm opracowania wynika z możliwości jego wykorzystania przez wojsko do określenia standardu szkolenia personelu (użytkowników, obsługi serwisowej) przez dostawców sprzętu wojskowego.
EN
The military, like other organisations in the public and business sectors, is subject to continuous staff development, particularly in the areas of technology and engineering. The aim of the article is to present a strategic approach to the delivery of training in the Armed Forces with a particular focus on the specifics of technical training. The material presents a perspective on the needs of soldiers in the implementation of technical training, which were identified in the framework of the research conducted by the interdisciplinary team of the SZKOLTECH 4.0 project. The utilitarianism of the study stems from the possibility of its use by the military to determine the standard of training of personnel (users, maintenance) by suppliers of military equipment.
PL
Korzenie współczesnej rewolucji informatycznej spowodowanej wprowadzeniem i rozpowszechnieniem mikrokomputerów w latach 80. XX w. tkwią głęboko w poprzedniej dekadzie lat 70. W 1971 r. w Stanach Zjednoczonych wprowadzono na rynek pierwszy 4-bitowy mikroprocesor Intel 4004 w formie pojedynczego układu scalonego, bazującego na technologii tranzystorów MOS.
5
Content available remote Znaczenie spektrum elektromagnetycznego dla współczesnego pola walki
PL
Celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena znaczenia spektrum elektromagnetycznego na współczesnym polu walki. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: jakie jest znaczenie spektrum elektromagnetycznego na współczesnym polu walki? Celem pobocznym natomiast było wskazanie wzrostu zapotrzebowania na przepustowość częstotliwości na polu walki. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów, analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych, indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. W pracy posłużono się także metodą analizy porównawczej w zakresie definicji dotyczących omawianego zakresu. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce oraz obserwację uczestniczącą.
EN
The aim of this work is to analyze and evaluate the importance of the electromagnetic spectrum in the contemporary battlefield. The main research problem of the thesis was defined in the form of a question: what is the significance of the electromagnetic spectrum in the contemporary battlefield? A secondary goal, however, was to indicate the increase in the demand for frequency bandwidth on the battlefield. The following research methods were used in the work: definition, which allowed to define the uniqueness of terms, analysis and synthesis, which allowed for appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed for finding answers to the research question considered in the work. The work also uses the method of comparative analysis in terms of definitions relating to the discussed scope. The analysis of sources, monographs, scientific articles on the research topic and participant observation were also used.
PL
Artykuł przedstawia rolę kamuflażu jako jedną z podstawowych form maskowania w ochronie własnych sił, a w szczególności urządzeń elektrycznych, przed rozpoznaniem nieprzyjaciela w zakresie optycznym. Proponowane rozwiązania przedstawiono na przykładzie małogabarytowych urządzeń – źródeł energii składających się z ogniw słonecznych (krzemowych lub barwnikowych) oraz magazynów energii (baterii litowo-jonowych lub superkondensatorów).
EN
The paper presents the role of camouflage as one of the basic forms of masking in protecting one's own forces, and in particular electrical devices, against recognizing the enemy in the optical scope. It was shown on the example of small-size devices – hybrid energy sources consisting of solar cells (silicon or dye) and energy storage (lithium-ion batteries or supercapacitors).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych technologii informatycznych wykorzystywanych w logistyce wojskowej. Są to między innymi: bezzałogowe statki powietrzne, systemy ERP i BMS, Sztuczna Inteligencja. Osiąganie celów militarnych bez narażania życia żołnierzy jest możliwe dzięki wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych. Systemy ERP i BMS wspierają optymalizację procesów zarządzania zasobami i podejmowanie decyzji na polu bitwy. Z kolei stosowanie Sztucznej Inteligencji podnosi potencjał bojowy armii poprzez zautomatyzowanie systemów dowodzenia w trakcie prowadzenia działań wojennych. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy.
EN
The purpose of the article is to introduce certain information technologies used in military logistics, like drones, ERP and BMS systems and Artificial Intelligence. ERP and BMS systems support the process optimisation of resource management and decision-making on the frontline. The use of Artificial Intelligence increases the military's combat capability by automating command systems during wartime operations. The achievement of military objectives without putting soldiers' lives at risk is made possible through the use of drones. The article is intended as a review.
PL
Efektywne zabezpieczenie logistyczne wojsk, wymaga posiadania odpowiedniego potencjału. Planowane do użycia siły i środki muszą zostać tak skalkulowane, aby w każdych warunkach usługi logistyczne, a w tym dostawy środków bojowych i materiałowych docierały w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie oraz w odpowiedniej ilości i jakości. W 1999 roku, w odpowiedzi na wyzywania współczesnej logistyki wojskowej powstała 10 Opolska Brygada Logistyczna. Była to pierwsza w Wojsku Polskim jednostka wojskowa, przeznaczona do wsparcia logistycznego Polskich Jednostek Wojskowych wykonujących zadania w kraju i poza jego granicami. Autor postawił na wstępie hipotezę, że najprawdopodobniej 10 Opolska Brygada Logistyczna odegrała znaczącą rolę w aspekcie realizowanych zadań zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W toku prowadzonych badań hipoteza ta została zweryfikowana pomyślnie. Celem artykułu było również znalezienie odpowiedzi na pytanie czy podjęte w 1999 roku rozwiązanie organizacyjne utworzenia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej sprawdziło się w aspekcie realizowanych zadań zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych. Cel główny został zrealizowany poprzez przedstawienie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, jej roli i przeznaczenia, aktualnie posiadanego potencjału oraz głównych zadań realizowanych w kraju jak i w misjach poza jego granicami na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych. Ukazano również wysiłek brygady włożony we wsparcie administracji publicznej w walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz współpracę w tym obszarze i wsparcie logistyczne jednostek wojsk operacyjnych oraz innych służb mundurowych. Podjęcie tej problematyki wynikało z potrzeby uzupełnienia wąskiego katalogu dostępnych opracowań na temat funkcjonowania opolskiej jednostki. Do przeprowadzenia badań wykorzystano literaturę oraz dokonano analizy aktualnych danych uzyskanych z poszczególnych sekcji Pionu Logistyki, Szefa Sztabu oraz Pionu Szkolenia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.
EN
The effective logistic support to military requires the possession of adequate potential. Forces and means planned to be used have to be calculated, so in all conditions logistic services to include delivery of ammunition and other material means arrive at the right time, at the right place, at the right quantity as well as the right quality. In 1999, as a response to then requirements of military logistics the 10th Logistic Brigade was founded. It was the first military unit in Polish Armed Forces designated to provide logistic support to Polish military units in and outside the country. The author formulated the hypothesis that most probably the 10th Opolska Logistic Brigade played an important role in providing logistic support to Polish Armed Forces. The indicated hypothesis was confirmed right during the study. Another reason of this article was to find an answer to the question if the decision of founding of the 10th Logistic Brigade in 1999 was pertinent taking into consideration performing logistic tasks in favor of Polish Armed Forces. The article showed the role, the purpose and the up to the date potential of the 10th Logistic Brigade. It also presented a wide range of tasks performed by personnel of this military unit in as well as outside the country where providing logistic support to Polish Military Contingents. In the article author introduced the picture of effort that was performed by soldiers and civilian personnel of the 10th Logistic Brigade during the fight against SARS-CoV-2 pandemic. This part of the article also presented the cooperation with local authorities as well as other uniformed services. This study addressed the above mentioned issues because there was a very small amount of available works concerning the subject of military unit from Opole. In the study the up to date data of the Logistics Department, the Training Department and the Chief of Staff of the 10th Logistic Brigade was used.
9
Content available Trust in leadership
EN
Trust is one of the organizational resources. In the contemporary world, due to a variety of challenges related to demographic and globalization problems and the revival of modern areas of the economy, human capital and its application on the market are the fundamental growth factor. Trust generates a willingness to cooperate, and it is imperative to build positive relationships with others, which is necessary to cooperate with the environment. The discussed phenomenon is based on social coexistence, reflected on many levels and in various, often overlapping, interactions, and influences. Trust in any organization is a determinant of undertaking supra-individual activities and a pillar for motivating and mobilizing other people. The need for potent leadership is strong trust, openness in communication, and behavior rooted in conduct ethics. The theoretical aspects of trust and the essence of this phenomenon are presented in the article. There are described ways to build trust. Moreover, the issue of trust in organizations was discussed.
PL
Zaufanie jest jednym z zasobów w organizacji. We współczesnym świecie ze względu na szereg wyzwań powiązanych z problemami demograficznymi, globalizacyjnymi i ożywieniem nowoczesnych dziedzin gospodarki, fundamentalnym czynnikiem wzrostu jest kapitał ludzki oraz jego zastosowanie na rynku. Zaufanie generuje chęć nawiązywania współpracy i jest kluczowe, by budować pozytywne relacje z innymi, co jest niezbędne do tego, aby współpracować z otoczeniem. Omawiane zjawisko jest podstawą współżycia społecznego, mające odzwierciedlenie na wielu płaszczyznach i na polach różnych oddziaływań i wpływów, często nakładających się. Zaufanie w każdej organizacji jest determinantem podjęcia ponadjednostkowych czynności, a także jest filarem do motywowania i mobilizowania innych osób. Potrzebą mocnego przywództwa jest silne zaufanie, otwartość w komunikowaniu się, oraz zachowania zakorzenione w etyce działań. W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty zaufania oraz istotę tego zjawiska. Opisano sposoby budowania zaufania. Poruszono temat zaufania w organizacjach.
EN
Nowadays, one can observe a return to the tradition of territorial defense. This can be seen directly in the Territorial Defense Forces created in Poland. Their idea and ratio legis boils down to the need for the Polish state to have OT soldiers who, in the event of a threat of a military nature, will be trained to support the activity of operational troops and to help the civilian population. The relevance of this formation is the fact that it is the fifth (next to armed forces: land, air, sea and special forces) type of the Polish Armed Forces. This article is an attempt to briefly characterize the WOT role in creating local security standards, because the organizational structure of this formation (as well as its functioning) is strongly correlated with the administrative territorial division of the state. The study, in addition, describes the history of the WOT formation and also indicates the stages of its formation and (as a curiosity) the WOT concepts that were not implemented. This treatment is not only supposed to complement the study, but it is also needed to assess the validity (or not) of the form in which the WOT currently operates.
PL
Współcześnie zaobserwować można powrót do tradycji obrony terytorialnej. Widać to bezpośrednio w tworzonych w Polsce Wojskach Obrony Terytorialnej. Ich idea oraz ratio legis sprowadza się do konieczności posiadania przez państwo polskie żołnierzy OT, którzy w razie wystąpienia zagrożenia o charakterze np. militarnym, będą przeszkoleni do wspierania działań wojsk operacyjnych oraz do niesienia pomocy ludności cywilnej. O relewancji tej formacji stanowi fakt, iż jest ona piątym (obok wojsk: lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych) rodzajem Sił Zbrojnych RP. Artykuł ten jest próbą krótkiej charakterystyki roli WOT w kreowaniu standardów bezpieczeństwa lokalnego, gdyż struktura organizacyjna tejże formacji (a także jej funkcjonowanie) jest silnie sprzężona z administracyjnym podziałem terytorialnym państwa. W opracowaniu przybliżono również historię formacji WOT, a także wskazano na etapy jej tworzenia oraz (jako ciekawostkę) przybliżono te koncepcje organizacji WOT, które nie zostały zrealizowane. Zabieg ten ma nie tylko dopełniać opracowanie, ale jest także potrzebny do dokonania oceny co do zasadności (lub też nie) formy, w jakiej obecnie funkcjonuje WOT.
EN
This work contains the results of a modern helicopter construction analysis. It includes the comparison of almost seventy rotorcraft constructions in terms of size in line with EASA requirements – large and small helicopters. The helicopters are also divided because of a mission purpose. The proposed division for large aircrafts is: transport, multipurpose, attack and for small aircrafts: observation, training, and utility. The aircraft construction features are described. Average dimension values of airframes and rotors are shown. Helicopter rotor arrangements are presented in terms of an operational purpose. Next, the rotorcraft design inputs are described. The mathematical formulas for design inputs are given. The ratios are calculated and gathered for the compared aircrafts. Correlation between the analysed parameters is presented on charts. Design inputs are also presented in the paper as a function of MTOW. The function trends are determined to provide an evaluation tool for helicopter designers. In addition, the parameters are presented as possible optimisation variables.
PL
Praca zawiera wyniki analizy współczesnych konstrukcji śmigłowcowych. Obejmuje porównanie prawie siedemdziesięciu konstrukcji wiropłatów podzielonych ze względu na rozmiar: zgodnie z wymaganiami EASA – duży i mały śmigłowiec. W ramach rozmiaru statki powietrzne zostały podzielone ze względu na cel misji. Proponowany podział dla dużych śmigłowców to: transportowe, wielozadaniowe i szturmowe, natomiast dla małych: obserwacyjne, szkoleniowe, użytkowe. Wyszczególniono najważniejsze cechy konstrukcyjne wiropłata. W pracy zaprezentowano średnie wartości wymiarów płatowców i wirników. Przedstawiono również układ wirników śmigłowca pod kątem przeznaczenia operacyjnego. Finalnie opisano parametry projektowe przydatne w projektowaniu wstępnym. Parametry opisano za pomocą wzorów matematycznych oraz dla każdego z nich zaprezentowano na wykresie zebrane dane statystyczne. W artykule pokazano zależność parametrów w funkcji maksymalnej masy startowej statków powietrznych. Wyznaczono trendy w celu dostarczenia narzędzi do oceny projektowanych śmigłowców. Dodatkowo przedstawiono możliwość wykorzystania parametrów jako zmiennych optymalizacyjnych.
PL
W wyniku trwających od 2010 r. przekształceń logistyki wojskowej zabezpieczenie materiałowe jednostek i instytucji wojskowych jest realizowane w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jedną z funkcji zabezpieczenia materiałowego jest dostarczanie środków zaopatrzenia. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich do zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „Czy zaopatrywanie materiałowe jednostek wojskowych przez wojskowe oddziały gospodarcze spełnia wymogi optymalnego doboru środków z punktu widzenia możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (ankietowych) oraz doświadczenia autorów z realizacji zaopatrywania jednostek wojskowych.
EN
As part of the ongoing transformation of military logistics, since 2010, the material security of military units and institutions is carried out within the territorial logistic support system. One of the functions of material support is the provision of supplies. The aim of this article is to indicate the possibility of using courier shipments for material supply in the territorial logistic support system. The main research problem is expressed in the question: Does the material supply of Military Units by Military Economic Branches meet the requirements of the optimal selection of resources from the point of view of the possibility of using courier services? The article contains the results of own research (surveying) and the authors' experience in supplying military units.
13
EN
The list of organisational factors that may constitute accident premises represents a good analysis instrument, equally preventive, but also retrospective, in investigation situations. Forming an effective safety culture is a vital element of acquiring and maintaining an appropriate level of safety and implicitly limiting aviation events. The safety culture “growth” process starts by successfully choosing the right model for the organisation, evaluating the safety culture with the help of the right tools and capitalising the results by taking improvement measures. Once acquired, the safety culture gives the organisation an increased level of security and confidence, thus: low accident rate, active involvement and responsibility from all members, initiative in operations, safety procedures, direct and effective feedback, careful and constant research of procedures, continuous and intense training, setting performance standards both indoors and outdoors, planning several scenarios to create the required variety, the desire to try new ideas, accepting the risk, the failure.
PL
Brał udział w trzech wojnach i dwóch powstaniach. Był specjalistą łączności wojskowej, Dowódcą Łączności Naczelnego Wodza w 1939 r., Dowódcą Wojsk Łączności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1945, generałem brygady, komendantem Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, wykładowcą Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego. Był ofiarą represji stalinowskich w Wojsku Polskim w latach 1951-1955.
EN
Maintaining continuity of use is extremely important in the modern world and in particular in the armed forces. Analysis of the system exploitation course allows obtaining information about the time in which the system was in a state of total or partial capability or in a state of inability to use. Based on information about the amount of time spent in a given state, user of the system or device can plan the operation of the device in the context of the future. On the basis of operating data, operational readiness can also be calculated, which information can be found in the article. The fallowing paper presents the possibilities and conditions of forming operating readiness for full and partial capability states of a ZSŁ (Integrated Communications Systems) with its selected components current serviced at AFIT (Air Force Institute of Technology). A probabilistic approach to the analysis of the issues associated with the determination and prediction of reliability and capability of integrated communications systems was discussed, with the use of the theory of operating states and Markov chains. The assumptions to the adopted method of modelling operating states for electronically integrated ZSŁ type communications systems were presented. Conditions for the determination of operational readiness and the possibility of forming it on the basis of an IT system were presented based on the obtained results of analytical studies. The article also presents the test stand for the integrated communication system. Information on capability of individual system components is also included, an example is based on the SK1 communication server. It's presented graph of transitions between it's individual partial capability states. The server can be in five operating states. By modelling individual components of the system in this way, you can estimate how the system will behave during operation. At the end of the article there is information about the actual and estimated operational readiness of the system.
PL
Umiejętność posługiwania się bronią stanowi podstawę funkcjonowania każdego żołnierza. Nie zawsze ma on możliwość ćwiczenia w tzw. „terenie”. Współcześnie do ćwiczeń strzeleckich wykorzystuje się symulatory strzelań. Artykuł ma na celu porównanie symulatorów, które są wykorzystywane podczas szkolenia ogniowego w Akademii Wojsk Lądowych. Zaprezentowano trzy symulatory, służące do nauki i kontroli celowania. Scharakteryzowano symulatory: TCW-94 KGPMKmb „Cyklop”5S, system szkolno-treningowy „Śnieżnik” oraz Krytą Mobilną Strzelnicę Ćwiczebną w Kontenerach 40FT HC. Analizie podano przydatność ww. symulatorów,jako zastępczą możliwość zajęć praktycznych.
EN
The ability to use a weapon is the basis of every soldier's functioning. He does not always have the opportunity to practice the so-called outdoor schooting. Nowadays, shooting simulators are used for shooting exercises. The aim of the article is the comparison of the simulators used during fire training at the Military Universityof Land Forces. The following simulators were characterized: TCW-94 KGPMKmb "Cyklop" 5S, the training and training system "Śnieżnik" and the Indoor Mobile Exercise Shooting Range in 40FT HC Containers. The analysis gives the usefulness of the above-mentioned simulators as a substitute option for practical classes.
PL
W ramach trwających przekształceń logistyki wojskowej od 2010 roku zabezpieczenie techniczne jednostek i instytucji wojskowych realizowane jest w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jednym z głównych elementów zadań wsparcia i zabezpieczenia technicznego jest realizacja zaopatrywania w techniczne środki materiałowe. Optymalne zaopatrywanie beneficjentów jest jednym z głównych czynników determinujących sprawność i zdatność sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP. Celem artykułu jest ukazanie głównych problemów stojących przed regionalnymi bazami logistycznymi i wojskowymi oddziałami gospodarczymi w realizacji procesu zaopatrywania w tśm jednostek i instytucji wojskowych.
EN
As a part of the ongoing transformations of military logistics since 2010, technical security of military units and institutions is implemented within the territorial logistic security system. One of the main elements of the support and technical security tasks is the implementation of supplying technical material means. Optimal supply of beneficiaries is one of the main factors determining the efficiency and suitability of military equipment in the Armed Forces of the Republic of Poland. The aim of the article is to show the main problems facing regional logistic bases and military branches in the implementation of the process of supplying to military units and institutions.
PL
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na obywateli szereg ciężarów publicznych. Jednym z nich są świadczenia, które obywatele mogą ponosić na rzecz obronności państwa. Nie ma obowiązku wykonywania świadczeń, jeżeli nie zostaną one nałożone w sposób określony właściwymi aktami prawnym. W tym sensie mają one charakter fakultatywny, nie obligatoryjny. Dopiero z chwilą nałożenia tego ciężaru na obywateli przybierają charakter obligatoryjny. Ich użycie zależy od tego jakimi siłami i środkami dysponuje dana jednostka organizacyjna, jakie są jej potrzeby uzupełnieniowe. Świadczeniami jakie mogą być wykorzystane w ramach powszechnego obowiązku obrony będą świadczenia osobiste, rzeczowe oraz szczególne. Mogą być nakładane w czasie pokoju do wykonywania zadań w tym stanie państwa jak i w czasie pokoju z przeznaczeniem na czas mobilizacji i wojny oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Celem nałożenia tego ciężaru publicznego jest zwiększenie potencjału jednostek organizacyjnych, na rzecz których mają być one wykonywane. Główną rolę w procesie nakładania obowiązku świadczeń odgrywają terenowe organy administracji wojskowej – wojskowi komendanci uzupełnień i samorząd terytorialny szczebla gminy – wójt, burmistrz (prezydent miasta). Wykorzystanie świadczeń w ramach powszechnego obowiązku obrony powinno się cechować przede wszystkim racjonalnością ich wykorzystania.
EN
The Constitution of the Republic of Poland imposes a number of public burdens on the citizens. One of them is the benefits that citizens can bear for the defense of the state. There is no obligation to provide benefits if they are not imposed in the manner specified by the relevant legislation. In this sense, they are optional, not obligatory. It is only obligatory when the burden is imposed on citizens. The organizational unit that has its complementary needs has its resources. Benefits that may be used under the general duty of defense will be personal, material and special. They can be applied to perform tasks in this state as well as in time of peace for mobilization and war, and if mobilization is announced and during the war. The purpose of imposing this burden on the public is to increase the capacity of the organizational units for which they are to be exercised. The local authorities of the military administration – the military commanders of the supplements and the local government of the commune – play the role of mayor, the mayor (city president). The use of benefits under the universal duty of defense should be characterized primarily by the rationality of their use. In cases where the tasks will require the launch of benefits, then their potential should be reached. This should be done in such a way that the amount of benefits, such as those necessary for carrying out the tasks, is activated. The image of benefits should be disseminated in the education of citizens. The essence is that the benefits are not perceived by the citizen as a “necessary evil” but as an effective means to counteract any threat that may arise, while recognizing that benefits are a great potential for state defense. In society, it should be understood as an institution that aims to preserve and maintain longterm national security.
19
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń związanych z inwentaryzacją w wojskowych jednostkach budżetowych. Tematyka poruszana w artykule wpisuje się w szeroko rozumiane działaniadoskonalenia obszarów związanych z procesem inwentaryzacji. Dokonano analizy obowiązujących aktów prawnych orazprocesuinwentaryzacji w Siłach zbrojnych RP. Podjęte badania wykazały, że proces inwentaryzacji w wojsku należy zmodyfikować, ponieważ obecne uwarunkowanitak prawne,jak również technologiczne związane z automatyzacją procesów inwentaryzacji odbiegają od zastosowań w innych przedsiębiorstwach, np. w supermarketach. Zastosowanie automatyzacji skraca czas realizacji inwentaryzacji, wyklucza pomyłki oraz pozwala na sprawniejsze rozliczenie inwentaryzacji. Autor w podsumowaniu wskazuje kierunki zmian, które z jego doświadczenia powinny usprawnić proces inwentaryzacji w Siłach Zbrojnych RP.
EN
The article describes projects related to the inventory in military budgetary units.The article analyzes the existing legal acts and analyzes the stocktaking process in the Polish Armed Forces. The analysis had shown that the stocktaking process in the army should be modified, because the current legal and technological conditions related to the automation of stocktaking processes are far from being used in other companies, for example in supermarkets. Usage of automation shortens the time of stocktaking, eliminates mistakes and allows to settle stocktaking efficiently. In the summary, the author indicates the directions of changes that from his his experience should improve the stocktaking process in the Polish Armed Forces.
PL
Siły zbrojne przez prawie dziesięć lat od chwili wstąpienia do NATO, nie posiadały systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie własnym systemem transportowym. Dla logistyki wojskowej istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawy efektywności funkcjonowania systemu logistycznego, miało wdrożenie i eksploatacja systemu informatycznego wspomagającego pracę organów transportu i ruchu wojsk. Progresywność artykułu przejawia się w tym, że oprócz przedstawianej w dotychczasowych opracowaniach zwyczajowo charakterystyki, roli i zadań systemu, autor dodatkowo przeprowadził badania, dokonał oceny funkcjonowania i przedstawił kierunki rozwoju systemu informatycznego pk. SI KONWÓJ. Znaczenie systemu jeszcze wzrosło z chwilą podjęcia decyzji przez NATO w 2016 roku o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki. W związku z tym, spowodowało to zwiększoną liczbę konwojów na drogach, które aby się tam znaleźć, muszą uzyskać zgodę wydaną przez właściwe organy transportu i ruchu wojsk. SI KONWÓJ pozwala na przyspieszenie tego procesu poprzez elektroniczne uzgadnianie, opracowywanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy drogowe i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym.
EN
For almost a decade since joining NATO, the armed forces did not have an information system support-ing the management of their own transport system. For military logistics, the implementation and operation of an IT system supporting the work of transport and army forces was of significant importance from the point of view of improving the efficiency of the logistics system. Progressiveness of the article is manifested in the fact that in addition to the characteristics, role and tasks of the system presented in previous studies, the author additionally carried out research, evaluated the functioning and presented directions of development of the IT system code name KONWÓJ. The significance of the system has even increased since NATO decided in 2016 to strengthen its eastern flank. Consequently, this has resulted in an increased number of convoys on the roads that must be ob-tained by the competent transport and troop movement in order to be there. IT system KONWÓJ allows to speed up this process by electronic reconciliation, development and issuance of road traffic permits and their monitoring in real time.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.