Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Tematyką artykułu jest porównanie metodyk wytwarzania aplikacji mobilnych w językach Swift i Objective-C. W ramach przeprowadzonej analizy zostaną wskazane podobieństwa i różnice w implementacji aplikacji na te dwa języki programowania. Zaprojektowana została i zaimplementowana aplikacja Magic Drawing Board wykorzystująca silnik QUARTZ 2D. Stworzono dwie identyczne funkcjonalnie aplikacje. Analiza porównawcza została przeprowadzona dopiero po dokładnym objaśnieniu implementowanych widoków.
EN
The subject of the article is to compare the methodologies for the production of mobile applications in Swift and Objective-C languages. The similarities and differences of the implementation of applications for these two programming languages will be identified as a part of the analysis. An Magic Drawing Board application using Quartz 2D engine was designed and implemented. Two identical functional applications were created. The comparative analysis was carried out only after a thorough explanation of the implemented views.
EN
This article presents the performance analysis of a cross-platform mobile application implemented with Xamarin and two native applications for Android and iOS platforms. The results concerning the time analysis for selected activities were compared in order to determine whether cross-platform tools are worth using in mobile application development. Native applications achieved better performance, however in some cases the cross-platform approach allows for significant development time reduction without deterioration in user experience.
PL
Artykuł przedstawia analizę wydajności mobilnej aplikacji wieloplatformowej utworzonej za pomocą technologii Xamarin oraz dwóch natywnych dla platformy Android i iOS. Wyniki dotyczące analizy czasów wykonywania wybranych czynności zostały porównane, aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto używać rozwiązań wieloplatformowych w wytwarzaniu aplikacji mobilnych. Aplikacje natywne osiągnęły lepsze wyniki, jednakże w pewnych scenariuszach wykorzystanie technik wieloplatformowych pozwoli na znaczne oszczędności czasu, bez spadku poziomu wrażeń odbieranych przez użytkownika.
EN
In 2014, Apple unveiled a completely new programming language for the iOS and OS X platforms. Swift was presented as a modern programming language, such as: safe, easy to learn and easy to use. This article presents the performance comparison between the Swift and Objective-C languages. For the purpose of the research, two applications were developed, one in each language, implementing sorting algorithms and data structures such as arrays, dictionaries and sets.
PL
W 2014 roku firma Apple zaprezentowała nowy język programowania na platformę iOS oraz OS X. Swift został przedstawiony jako nowoczesny język programowania: bezpieczny, łatwy do nauki i prosty w użyciu. Artykuł przedstawia porównanie wydajności języków Swift i Objective-C biorąc pod uwagę czasy wykonania algorytmów. W celu przeprowadzenia badań powstały w obu językach aplikacje implementujące algorytmy sortowania oraz operacje na strukturach danych takich jak: tablice, słowniki oraz zbiory.
EN
3D motion visualization is a topic closely connected with motion capture. Motion capture data come in many file formats, one of which is C3D. The following paper presents an innovative method of motion visualization in virtual reality using Google Cardboard. Motion data are read from C3D files. The paper presents introduction to the technology used, analysis of existing solutions, presentation of the proposed method, its implementation and results.
PL
Wizualizacja ruchu 3D jest zagadnieniem silnie związanym z przechwytywaniem ruchu. Dane wyjściowe przechwytywania posiadają wiele formatów, jednym z nich jest format C3D. Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjną metodę wizualizacji danych ruchu, uzyskanych z plików C3D, w wirtualnej rzeczywistości, z wykorzystaniem Google Cardboard. Wiązać się to będzie z wprowadzeniem w użyte technologie, przeprowadzeniem analizy istniejących rozwiązań i przedstawieniem projektu, implementacji nowej metody oraz jej wyniku.
EN
The authors proposed a solution to the over-segmentation of color images processed by watershed segmentation algorithm. The solution utilizes hierarchical cluster analysis and treats watersheds as objects characterized by a number of attributes. This paper briefly discusses the solution (clustering methods, their parameters, selected watershed attributes) and presents an algorithm used for selecting optimal parameters for cluster analysis. Detailed results obtained for a set of test images are presented and discussed.
PL
Autorzy zaproponowali rozwiązanie problem nadsegmentacji obrazów barwnych. Zjawisko to występuje w wyniku zastosowania transformacji wododziałowej. Rozwiązanie wykorzystuje hierarchiczną analizę skupień i traktuje zlewiska jako obiekty opisane zestawami atrybutów. Artykuł, krótko omawia zaproponowaną metodę (metody analizy skupień, jej parametry, wybrane atrybuty zlewisk) a także przedstawia algorytm zastosowany do doboru optymalnych parametrów analizy skupień. Artykuł przedstawia i omawia również wyniki otrzymane dla obrazów testowych.
PL
Celem artykułu było porównanie wybranych szkieletów programistycznych w technologii Java. Do analizy zostały wybrane Spring MVC oraz JavaServer Faces. Została przeprowadzona analiza teoretyczna związana z funkcjonowaniem badanych frameworków. Dla porównania wybranych szkieletów programistycznych były utworzone dwie aplikacje, posiadające podobną funkcionalność. wyniki przeprowadzonych badań dotyczących wydajności oraz pomiaru metryk kodu utworzonych aplikacji zostały pokazane w postaci wykresów.
EN
The purpose of the article was to compare selected frameworks for web applications Java technology. Spring MVC and JavaServer Faces were selected for the analysis. Theoretical analysis related with the functioning of the examined frameworks was conducted. For comparison of selected frameworks there were created two applications that have similar functionality. Performance testing and measuring code metrics of created applications were conducted.
PL
Celem pracy była analiza i badanie programowej platformy Node.js i frameworka Laravel, a także porównanie wydajności serwisów utworzonych za pomocą tych technologii. Testy wydajności aplikacji przeprowadzono za pomocą oprogramowania Apache Benchmark i Apache JMeter. Analiza obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty ich funkcjonowania.
EN
The aim of this work was the analysis and research of software platform Node.js and the framework Laravel, and comparing the performance of the created sites using Node.js and PHP. The tests were carried out with Apache Benchmark and Apache JMeter. The analysis includes theoretical and practical aspects of their functioning.
PL
Celem artykułu było tworzenie i analiza aplikacji webowej na bazie frameworku AngularJS. Dla aplikacji zostało napisane API po stronie serwera z połączeniem do bazy danych. Była przeprowadzona analiza teoretyczna związana z funkcjonowaniem badanego frameworku. Przeanalizowane wady i zalety podejścia frameworku do tworzenia aplikacji webowych. Były przeprowadzone badania wydajności oraz linii kodu utworzonej aplikacji.
EN
The purpose of the paper was to create and analyze web-application with AngularJS framework. Server-side API with access to database was written to support the application. Theoretical research on AngularJS functionalities has been done. Analyzed framework approach for creating applications advantages and disadvantages. Performance testing and measuring code of created application were conducted.
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą wybranych algorytmów, służących do rozwiązywania Sudoku. Porównywane są puzzle różnej wielkości, posiadające różny poziom trudności. Sprawdzany jest wpływ tych czynników na czas działania algorytmów. Na potrzeby badań stworzono specjalną aplikację, która zawiera wszystkie potrzebne algorytmy.
EN
The article presents a comparative analysis of selected algorithms for solving Sudoku. Puzzles of different sizes and having different levels of difficulty are compared. The impact of these factors on the duration of the algorithms is examined. For the study, a special application that contains all the necessary algorithms has been created.
EN
This paper presents an application of built-in sensors of a mobile device – a more robust version of authors’ own motion type detection method introduced in previous work. Use of accelerometer and magnetometer for recording acceleration in the World’s coordinate system is explained. The original results and identification criteria are briefly described. New tests and their results are presented. An improved version of the motion type identification method is introduced.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie sensorów urządzeń mobilnych – bardziej rozbudowaną wersję autorskiej metody identyfikacji rodzaju ruchu. Metoda ta została zaproponowana we wcześniejszej pracy. Krótko omówione zostało zastosowanie akcelerometru i magnetometru do pomiaru przyspieszenia we współrzędnych świata. Przedstawiono wyniki wstępnych pomiarów razem z oryginalnymi kryteriami rozpoznawania ruchu. Opisano nowe przeprowadzone eksperymenty i ich wyniki. Zaproponowano ulepszoną wersję metody rozpoznawania rodzaju ruchu.
EN
The article presents selected modern 3D technologies (a motion capture system, forceplates) that can be used to examine the biomechanics of motorsports drivers. The aim of this paper is to prove the following thesis:“modern 3D technologies allow for precise and objective biomechanical analysis of motorsports drivers as a complement to psychomotor tests” based on the preliminary research. Three motorsports drivers participated in this study.
EN
The paper presents a purpose-built laboratory stand consisting of a Vicon motion capture system with reference video cameras, wireless EMG system, Concept 2 Indoor Rower ergometer, wireless heart rate monitor and the Nexus software. A pilot study of people who exercise on the ergometer helped to create a proper configuration of all the components of the laboratory. Moreover, a procedure for carrying out research was developed, which consists of several steps divided into 4 stages: preparation of the motion acquisition system; preparation of the participant; familiarising participants with the technique of rowing, recording their movements and acquiring other measurement signals. Preliminary analysis of the results obtained from heterogeneous signals from various devices showed that all the components of the research stand are mutually compatible and the received signals do not interfere with one another.
EN
Modern technologies, such as motion capture systems (both optical and markerless), are more and more frequently used for athlete performance analysis due to their great precision. Optical systems based on the retro-reflective markers allow for tracking motion of multiple objects of various types. These systems compute human kinetic and kinematic parameters based on biomechanical models. Tracking additional objects like a tennis racket is also a very important aspect for analysing the player’s technique and precision. The motion data gathered by motion capture systems may be used for analysing various aspects that may not be recognised by the human eye or a video camera. This paper presents algorithms for analysis of a tennis racket motion during two of the most important tennis strokes: forehand and backhand. An optical Vicon system was used for obtaining the motion data which was the input for the algorithms. They indicate: the velocity of a tennis racket’s head and the racket’s handle based on the trajectories of attached markers as well as the racket’s orientation. The algorithms were implemented and tested on the data obtained from a professional trainer who participated in the research and performed a series of ten strikes, separately for: 1) forehand without a ball, 2) backhand without a ball, 3) forehand with a ball and 4) backhand with a ball. The computed parameters are gathered in tables and visualised in a graph.
PL
Urządzenia mobilne wyposażone w wydajne procesory i szereg czujników zyskują wiele nowych zastosowań. W przypadku transportu jedną z możliwości jest rejestrowanie trasy pokonywanej przez firmowe pojazdy, a także wykrywanie kolizji. Aby wspomniane zadania realizować automatycznie niezbędna jest metoda służąca do rozpoznawania rodzaju ruchu użytkownika urządzenia mobilnego. W artykule przedstawiono wyniki testów zaproponowanej i zaimplementowanej wcześniej metody przeprowadzone na większej niż poprzednio liczbie osób oraz samochodów. Przedstawiono również skorygowaną wersję kryteriów, charakteryzujących się większą uniwersalnością / skutecznością.
EN
The number of applications of mobile devices equipped with powerful processors and an array of sensors is increasing. With transport and logistics the possible applications include company vehicle tracking or collision detection. To accomplish this an automatic motion type detection method is needed (to distinguish driving from other typical activities of the smartphone user). The paper presents the test results of a motion type detection method proposed and implemented by the authors previously. The tests were carried out on a larger group of people and cars. The paper also presents corrections introduced to the method as a result of the tests. The corrections improve the method’s flexibility / efficiency.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie nowoczesnej techniki przechwytywania ruchu trójwymiarowego (ang. motion capture) do rejestrowania ruchów kierowcy, a tym samym ruchów kierownicy. Badania dotyczące artykułu zostały przeprowadzone w laboratorium akwizycji ruchu, przy użyciu narzędzi niezbędnych do symulowania jazdy na wybranej trasie, takich jak: symulator jazdy czy specjalistyczny fotel samochodowy. Rejestracja ruchu odbyła się przy użyciu specjalistycznych kamer działających w bliskiej podczerwieni oraz akcesoriów (markerów) do przechwytywania ruchu obiektów (kierowcy czy kierownicy). Dane uzyskane w wyniku takiego nagrania, w szczególności dane ruchu kierownicy, posłużyły do stworzenia algorytmu wyznaczającego liczby ruchów kierownicy. Dane były pobierane z pliku danych ruchu c3d. Otrzymane wyniki mogą zostać użyte w dalszym etapie do wykrywania potencjalnych zagrożeń podczas jazdy. W artykule przedstawione zostały także zagrożenia, jakie mogą zaistnieć podczas nieprawidłowych ruchów kierownicy, takich jak: nerwowość jazdy czy usterki układu kierowniczego.
EN
The paper presents the usage of a modern three-dimensional technique capturing the movement (motion capture) for recording the movements of the drivers and thus the steering wheel. The research for the purpose of this paper was conducted at motion capture laboratory with the equipment necessary to simulate driving on a selected route such as: computer simulator and a professional car seat. Motion acquisition was done with the use of high-technology infrared cameras and set of accessories (markers) for capturing the objects movements (the driver and the steering wheel). The obtained data, especially movements of steering was used to create an algorithm for designating the number of movements of the steering wheel. The data was read from c3d file. The obtained results can be further used to detect potential threats while driving. The article also presents risks which may occur during incorrect movements of the steering wheel, such as nervousness or steering faults.
PL
W artykule zaprezentowano laboratorium do akwizycji i analizy ruchu 3D znajdujące się na Politechnice Lubelskiej. W szczególności skupiono się na jego zastosowaniu w badaniach kierowców. Użycie takiego sprzętu znacznie zwiększa jakość i precyzję otrzymanych wyników. Opisano sprzęt stanowiący wyposażenie laboratorium i sposób jego przygotowania przed badaniami. Przedstawiono przebieg badania, działania konieczne do wyczyszczenia otrzymanego nagrania ruchu oraz zaprezentowano elementy ilościowej analizy danych. Główny nacisk położony został na akwizycję ruchu przy użyciu odblaskowych markerów oraz badanie pracy mięśni przy użyciu bezprzewodowego systemu elektromiografii. Wyniki takich badań mają ogromne znaczenie dla techniki wykonywanych ruchów przez kierowców, jak także w minimalizacji niepotrzebnych obciążeń treningowych. Są one zastosowaniem nowoczesnej technologii przechwytywania ruchu w czasie rzeczywistym do poszerzenia standardowych badań kierowców.
EN
The paper presents the motion capture laboratory that is located at Lublin University of Technology. Additionally 3D data analysis is discussed. The authors focus on the acquisition of drivers examinations and obtaining the results. The use of such equipment significantly improves the quality and precision of the obtained data. The motion capture system and the procedures of its preparation for research are described. The capture session, necessary post-processing of 3D data and the quantitative analysis of the recorded data are presented in this paper. These steps are integral part of such examination. The motion acquisition based on reflective markers and the research of muscles examinations using a wireless electromyography system are also depicted in details. The such research has got significant influence on the drivers’ motion technique and it results in minimisation of the unnecessary training exercises. These research considers application of modern motion capture technology in a real time to extending the standard drivers’ tests.
PL
Od kwietnia 2018 roku wszystkie samochody oraz lekkie furgonetki sprzedane w Unii Europejskiej mają posiadać wbudowany system eCall. Jego zadaniem będzie automatyczne wykrywanie wypadków oraz informowanie służb ratunkowych. System instalowany będzie w nowych samochodach. Instalacja w starszych pojazdach może być trudna lub nieopłacalna. W artykule przedstawiono koncepcję systemu realizującego analogiczne zadania przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Wykorzystanie smartfona umożliwia automatyczne wysyłanie wiadomości z informacjami o kolizji ale również umożliwia automatyczne nawiązanie połączenia głosowego. Może to umożliwić/ułatwić poszkodowanym wezwanie pomocy. Proponowany system może realizować również funkcję „czarnej skrzynki” zapisującej informacje na temat ruchu pojazdu przed kolizją. W prezentowanym rozwiązaniu możliwe jest również ustawienie numeru alarmowego. Zamiast służb ratunkowych mogą być powiadamiane osoby bliskie, które w razie potrzeby zawiadomią ratowników. Opracowany algorytm wykrywania kolizji bazuje na systemie rozpoznawania rodzaju ruchu opracowanego wcześniej przez autorów. W artykule przedstawiono eksperymentalną implementację proponowanego rozwiązania oraz wyniki pomiarów, które pozwoliły na opracowanie algorytmu rozpoznającego kolizje na podstawie wskazań sensorów wbudowanych w urządzenia mobilne.
EN
Starting April 2018 it will be obligatory for all cars and light vans sold in the European Union to have eCall system installed. Its task will be automatic accident detection. If an accident is detected the system will automatically notify emergency services. The system will only be installed in new cars. The installation in older vehicles may be difficult or too expensive. The article presents a concept of a system with similar features but utilizing popular mobile devices. Using smartphones means that the system can not only send an automatic message with information about the collision but also automatically initiate a voice connection. This can make calling for help easier for the accident victims. The proposed system can also perform the "black box" function - recording information about vehicle movement prior to collision. In the presented solution setting the emergency number is possible. One may wish that his/her relatives be notified, instead of emergency services. Developed collision detection algorithm is based on the motion type detection system developed by the authors. The article presents the experimental implementation of the proposed solutions and trial results that were used in the process of collision detection algorithm development.
PL
Często istotne jest rejestrowanie tras pojazdów należących do przedsiębiorstw. Narzędziem, ułatwiającym to zadanie mogą być zdobywające dużą popularność urządzenia mobilne – a w szczególności smartfony często znajdujące się w posiadaniu pracowników firmy. Istotnym zagadnieniem jest automatyczne wykrywanie jazdy samochodem i co równie ważne odróżnienie tego ruchu od innych typowych rodzajów ruchu użytkownika urządzenia mobilnego. W artykule omówiono wyniki testów implementacji metody rozpoznającej rodzaj ruchu. Dla rejestrowanych parametrów ruchu obliczane są bieżące statystyki (dla ostatnich 10 sekund) a następnie sprawdzane są zaproponowane kryteria. Uwzględniono sytuacje, w których urządzenie mobilne znajduje się w spoczynku, użytkownik urządzenia idzie, biegnie lub jedzie samochodem.
EN
Frequently it is important to track the movement of company vehicles. A tool that can be used for that purpose are very popular mobile devices – and especially smartphones. Most employees carry their smartphones everywhere. An important issue connected with this use of mobile devices is automatic detection of vehicle movement. It is also important to be able to distinguish vehicle movement apart from other typical forms of mobile device user movements, such as walking and running. This paper presents results of implementation of a method that is able to detect type of motion. For registered motion parameters a set of current statistics is computed (for a window of 10 seconds). Then the values are compared against proposed criteria. The following situations were taken into account: the device is stationary, the user of the device is walking, running or driving.
19
Content available Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia
PL
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania urządzeń mobilnych jako rejestratorów przyspieszenia. Wykonane badania dotyczą użycia urządzeń działających na trzech platformach mobilnych: Android, iOS oraz Windows Phone. W tym celu stworzono trzy odrębne aplikacje mobilne, przy pomocy których mierzone jest przyspieszenie w trzech kierunkach (X, Y, Z). Przed wykonywaniem pomiarów, urządzenia są kalibrowane. Dodatkowo aplikacja dla systemu Android umożliwia przeliczenie wartości z układu współrzędnych urządzenia do układu współrzędnych świata. Wybrane wyniki są przedstawione w postaci wykresów.
EN
The paper investigates possibility of using mobile devices as acceleration recorders. Presented research focuses on mobile devices running three mobile platforms: Android, iOS and Windows Phone. Three mobile applications are created in order to measure the acceleration in three directions (X,Y,Z). Prior to data recording all devices are calibrated. Additionally the Android application allows for converting the results from device’s to world’s coordinate system. The results are presented in graphs.
PL
W artykule przedstawiono ekonomiczne uzasadnienia dla wykorzystania rozwiązań typu cloudcomputing w systemach informatycznych przedsiębiorstw. Technologia chmury obliczeniowej jest obecnie jedną z najszybciej się rozwijających gałęzi informatyki. Opisano i zdefiniowano trzy najważniejsze modele dostępu chmury wraz z ich zaletami dla użytkowników końcowych, w szczególności dla użytkowników urządzeń mobilnych.. Wymieniono także pięć głównych charakterystyk tej technologii oraz zaprezentowano cztery różne modele dotyczące wdrażania usług dla różnego typu odbiorców. W kolejnej części artykułu zostały opisane zalety rozwiązań chmurowych w odniesieniu do usług dostarczanych tradycyjnie oraz główne aspekty ekonomiczne przemawiające za wyborem nowo rozwijanych rozwiązań. Dziedziny, w których zysk z zastosowania chmury jest najwyraźniejszy, obejmują wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych w niezdefiniowanych z góry warunkach czasowych.
EN
The paper presents economic justification for usage of the cloud computing technologies in companies’ telecommunication systems. The cloud is currently one of the most rapidly growing branches of computer science. The three most important access models are described including their advantages for end users, especially mobile devices’ users. The five main characteristics were detailed as well as four different models of deployment, each for different kind of customer. The next part of the article shows benefits of cloud computing in comparison to traditionally available application, hosting and infrastructure services. The economic aspects important for small and medium businesses and advantages for choosing this news set of technologies are described. The main fields of cloud computing usage are high performance computing, especially when time constraints are undetermined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.