Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stojak hydrauliczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W celu zapewnienia wymaganej wartości podporności obudowy zmechanizowanej opracowano prototypowy podwójny blok z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Dla rozwoju i oceny przydatności proponowanego rozwiązania przeprowadzone zostały badania symulacyjne, stanowiskowe oraz badania w warunkach rzeczywistych. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że prototypowy blok spełnia przyjęte założenia.
EN
In order to ensure the required load-carrying capacity value of the powered roof support, a prototype of a double block with automatic pressure charging was developed. Simulation, bench tests and tests in real conditions were carried out to develop and evaluate the proposed unit’s work. Analysis of the results of research and calculations showed that the prototype block fulfils the adopted assumptions.
PL
W celu zminimalizowania skutków możliwej nieszczelności wewnętrznej w stojaku hydraulicznym zmechanizowanej obudowy ścianowej opracowano prototyp podwójnego bloku z doładowaniem. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia automatyczne doładowanie ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka, zapewniając utrzymanie wymaganej wartości podporności. Przeprowadzone wstępne badania stanowiskowe potwierdziły słuszność przyjętej koncepcji.
EN
In order to minimize the effects of possible internal leakage in the hydraulic leg of a powered roof support, a prototype of a double charging block was developed. The proposed solution makes it possible to automatically recharge the pressure in the sub-piston space of the leg, ensuring that the required support value is maintained. Preliminary bench tests conducted confirmed the validity of the concept
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
PL
W artykule przybliżono problematykę nieszczelności wewnętrznej występującej w stojakach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej. Przedstawiono wyniki kilkuletnich prac nad opracowaniem nowego zastoso­ wania konstrukcji bloku zaworowego z dwoma zaworami zwrotnymi oraz zaprezentowano wyniki badań stano­ wiskowych i w warunkach rzeczywistych.
EN
A powered roof support is an integral element of a longwall complex while a hydraulic leg is the basie component of the support. The operating characteristics of the section, and then of the entire powered roof support, depend on its operating parameters and reliability. This also has a significant impact on the efficiency of the entire longwall complex. The correct operation of hydraulic leg is therefore of key importance to the mining process. One of the things that can disturb the work of the leg is internal leakage which negatively impacts on the performance of the leg. Two types of tests were conducted to precisely determine the impact of these leaks on the leg's operating parameters: bench tests and tests in the actual conditions. The research included an analysis of operation of the leg for two currently used valve blocks and a new błock design to minimize the effects of in­ ternal leakage. The results confirmed that the developed valve błock design is suitable for underground systems. It managed to limit the negative effects of internal leakage in the leg both during bench tests and in underground conditions. The results can find broad application in legs used in sections intended for use in difficult mining and geological conditions.
EN
The article presents the results of tests on SHC-40 hydraulic props equipped with two types of valve blocks: standard (with spring steel cylinder) and BZG-2FS (with gas spring). The research was conducted using impact mass of 4,000 kg and with extreme dynamic load of free fall impact mass of 20,000 kg released from different heights h. The dynamic tests involved a camera with the speed of image capture up to 1,200 frames/sec, which made it possible to register the stream of liquid at the dynamic load and to determine the valve opening time. The study conducted on SHC-40 NHR10 props equipped with two types of valve blocks: a standard and the BZG-2FS fast acting relief, showed that the prop with the BZG-2FS block is more suitable and more effective in the case of areas with high risk of mining tremors and rapid stress relief of a seam. Research methodology developed in the Central Mining Institute combines digital recording technique of pressure in a prop and fast registration of the images, and allows to acquire more accurate analysis of dynamic phenomena in the prop during testing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stojaków hydraulicznych obudowy indywidualnej typu SHC-40 wyposażonych w dwa typy baterii zaworowych: standardową (ze sprężyną stalową walcową) i BZG-2FS (ze sprężyną gazową). Podczas badań stojak obciążany był dynamicznie za pomocą swobodnego spadku bijaka z różnych wysokości. Badania wykonano przy użyciu bijaka o masie 4000 kg i przy maksymalnym obciążeniu dynamicznym za pomocą bijaka o masie 20000 kg. Testy dynamiczne rejestrowane były kamerą z prędkością do 1200 klatek na sekundę, co pozwoliło na zarejestrowanie prędkości propagacji strumienia cieczy i określenie czasu otwarcia zaworu. Badania przeprowadzono na stojakach typu SHC-40 NHR10 o podporności nominalnej 400 kN. Wykazały one, że stojak wyposażony w baterię ze sprężyną gazową ma lepsze właściwości do dyssypacji energii udaru od stojaka z baterią stalową walcową. Spowodowane jest to tym, że bateria gazowa typu BZG-2FS wykazuje krótki czas otwarcia (8 ms) oraz ma dużą przepustowość (683 l/min).
PL
W artykule przedstawiono przypadek przystosowania zmechanizowanej obudowy do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu, wprowadzonej na rynek wyłącznie według zharmonizowanych polskich norm. Obudowa została przeniesiona z KWK Murcki-Staszic Ruch ,,Boże Dary” (warunki niezagrożenia wstrząsami górotworu) do ściany nr 2 w pokładzie 506K w KWK Wujek Ruch Śląsk (warunki silnego zagrożenia wstrząsami górotworu). Opisana została procedura, według której dokonano niezbędnych uzupełnień wyposażenia zmechanizowanej obudowy Glinik-12/23-POz, celem spełnienia wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie BHP.
EN
This paper presents a case study of a powered roof support adapted to mining tremors hazard and launched on the market only on the basis of harmonised Polish standards. The powered roof support described herein, was moved from Murcki- Staszic Ruch Boże Dary Mine (no mining tremors hazard) to a longwall in seam no. 506K in Wujek Ruch Mine (high mining tremors hazard). The paper includes a description of a procedure used to conduct necessary equipment adjustments to the Glinik-12/23-POz powered roof support in order to meet the requirements of the Regulation of the Minister of Economy on Safety and Hygiene of Work.
PL
Analizowano wpływ modyfikacji postaci konstrukcyjnej tłoka stojaka hydraulicznego, polegającej na zwiększeniu objętości przestrzeni podtłokowej, na przebieg czasowy ciśnienia cieczy roboczej oraz współczynnik sprężystości układu. W przypadku niewielkiego wysunięcia rdzennika modyfikacja postaci konstrukcyjnej tłoka skutkuje znaczącą zmianą maksymalnej wartości ciśnienia i wydłużeniem okresu jego drgań.
EN
Impact of design modification of the piston of hydraulic leg, consisting in enlarging of annular area of the leg, on time curve of working medium pressure and the coefficient of elasticity of the mechanical system, were analyzed. In case of small advance of upper prop, the design modification of the piston causes significant change of the maximum working medium pressure and extension of pressure oscillation period.
PL
Bezpieczeństwo wyrobu to kluczowe zagadnienie mające swoje odzwierciedlenie w przepisach i zastowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym narzędziem spełnienia wymagań technicznych w odniesieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urządzeń są normy. W przypadku braku norm europejskich, zasadnicze wymagania dla określonych grup wyrobów mogą być definiowane na poziomie norm krajowych. W niniejszym artykule przedstawiono czytelnikowi efekty prac normalizacyjnych KT 285 w zakresie zdefiniowania wymagań bezpieczeństwa oraz zakresu badań dla stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych, stosowanych w obudowie indywidualnej, w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
EN
Safety of the product is a key issue and it is included in legal regulations and in practical operations. The standards are the important tool to meet technical requirements as regards safe design of machines and equipment. In the case of lack of European standards, the main requirements for the certain groups of products can be defined on the national level. In the present paper, the results of the KT 285 standardization project on testing centrally supplied hydraulic legs used inb an individual roof support installed in workings of underground mining plants, are presented.
PL
Przedstawiono ideę zastosowania zaworu upustowego w rdzenniku wewnętrznym stojaka i próbę jej technicznego rozwiązania. Sprecyzowano warunki zastosowania takiego zaworu. Podano przykładowe rezultaty obliczeń.
EN
In the article an idea of implementation of extraction valve into inner upper prop of mechanized shield supports prop as well as an approach of its technology solution have been presented. The application conditions of such a valve have also been defined. Save calculation have been performed.
PL
Omówiono metodykę określania trwałości elementów wykonawczych, stosowanych w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej, poprzez wyznaczenie wskaźnika wymian elementu. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń wskaźnika wymian, uzyskane na podstawie uszkodzeń zarejestrowanych dla 1100 sekcji obudowy w 25 ścianach wydobywczych.
EN
Methodology for determination of life of actuating components used in hydraulic system of powered-roof support, by determination of exchange rate of the component, is discussed. Exemplary results of calculations of exchange rate, obtained on the basis of damages recorded for 1100 powered-roof supports in 25 longwall panels, are presented.
EN
The article presents selection of a hydraulic leg of mechanized roof support which is the main component of its power hydraulics and determines a level of longwalf s support capacity and safety. A hydraulic leg is an actuator of double acting type, however, the basie range of work includes compression (support). Selection of its technical parameters for specific mining and geological conditions is extremely important due to the requirements for accommodation of static and dynamie types of loading, as well as strong overloading capabilities. Particularly dynamie loading, as derivative of mining tremors, causes significant technical problem. Loading prognosis for mechanized roof support is based on the model of disturbed strata presented by Biliński. Additional requirements regarding the flexibility of mechanized roof support which operates in hazardous conditions of mining tremors. This study presents the basie technical features which characterize the construction of a hydraulic leg, together with respective reąuirements related to mechanized roof support, and thus the construction of its hydraulic legs. Presented assessment method of the prognosed loading for a hydraulic leg 0.21 /0.16 m, equipped with rapid yield val ve - as well as without such a valve - designed for operating in hazardous conditions of mining tremors, allows to qualify the utility of the particular leg for dynamie loading cases, which oceur the most often. The test trials conducted at testing rig in Central Mining Institute and further analytical flow profile determination for this particular leg have confirmed the correetness of the assumptions adopted in the methods as well as the requirements established in the design process. Due to the results of tests, analysis and consultations it seems to be justifiable to conduct further research and analysis, inereasing their rangę for legs to larger diameters.
PL
W artykule opisano dobór stojaka hydraulicznego zmechanizowanej obudowy ścianowej, który jest głównym elementem hydrauliki siłowej, decydującym o jej podporności i bezpieczeństwie. Stojak hydrauliczny jest siłownikiem dwustronnego działania, jednak podstawowy zakres pracy obejmuje ściskanie (podporność). Dobór jego parametrów technicznych dla konkretnych warunków geologiczno-górniczych jest niezwykle istotny z uwagi na wymagania dotyczące przejmowania obciążeń statycznych i dynamicznych oraz znacznych możliwości przeciążeniowych. Szczególnie obciążenia dynamiczne jako pochodne wstrząsów górotworu stanowią problem techniczny. Prognozę obciążenia zmechanizowanej obudowy ścianowej oparto na modelu górotworu naruszonego według Bilińskiego. Dodatkowe wymagania to dotyczące "upodatnienia" zmechanizowanej obudowy do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu. W artykule przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące konstrukcję stojaka hydraulicznego wraz z wymaganiami stawianymi dla obudowy zmechanizowanej i tym samym konstrukcji stojaka. Przedstawiony sposób oceny prognozowanego obciążenia stojaka hydraulicznego 0,21/0,16 m z zaworem i bez zaworu, przeznaczonego do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu, pozwala kwalifikować przydatność samego stojaka dla występujących najliczniej przypadków obciążeń dynamicznych. Przeprowadzone badania na stanowisku GIG oraz analityczne określenie przepływu stojaka, potwierdziły prawidłowość założeń przyjętych w metodyce oraz wymagań stawianych w procesie projektowania. W świetle przeprowadzonych badań, analiz, konsultacji wydaje się uzasadnione prowadzenie dalszych badań i analiz, zwiększając ich zakres o stojaki z większymi średnicami cylindrów.
13
Content available remote Wpływ stopnia dyskretyzacji modelu stojaka na czas obliczeń i otrzymane wyniki
PL
Na przykładzie stojaka hydraulicznego obciążonego dynamicznie przedstawiono celowość stosowania uproszczeń geometrycznych modeli obliczeniowych, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu wykonywanych obliczeń numerycznych. W publikacji przedstawiono również doświadczalną weryfikację modelu stojaka, którego geometrię poddano uproszczeniom.
EN
Purposefulness of use of geometrical simplifications of computational models, which shortens the time of numerical calculations, was presented on the basis of dynamically loaded hydraulic leg. Experimental verification of leg model, geometry of which was significantly simplified, was also presented in the paper.
PL
Opisano metodę wyznaczania parametrów modalnych stojaka hydraulicznego z wbudowanym akumulatorem gazowym. Analizowano wpływ parametrów technicznych akumulatora gazowego na zmianę wartości częstości własnych i współczynników tłumienia. Wykluczono możliwość wzbudzenia drgań rezonansowych elementów analizowanego stojaka wskutek dynamicznego oddziaływania górotworu.
EN
A method for determination of modal parameters of a hydraulic leg with a gas accumulator has been presented. Impact of technical parameters of a gas accumulator on a change of free vibration frequency and damping coefficients has been analyzed. A possibility of excitation of resonant vibrations in components of the analyzed leg due to dynamic impact of rock mass has been negated.
EN
This article presents the use of Pareto's method and Ishikawa's diagram for analyzing flaws which occur in a hydraulic prop produced for the mining industry. The study has pointed out that a human's mistake and badly matched materials are the reasons of occurred incompatibilities. Correcting measures were proposed in the conclusions.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody Pareto oraz diagramu Ishikawy do analizy wad występujących w stojaku hydraulicznym produkowanym na potrzeby przemysłu górniczego. Analiza dokumentacji dotyczącej reklamacji produktów wykazała, że na 286 zareklamowanych produktów, aż 234 stanowią stojaki "Valent". Firma poniosła znaczne straty z tego tytułu, a liczba reklamacji z roku na rok była coraz większa. Badania wykazały, iż przyczyną występujących niezgodności był błąd człowieka oraz źle dobrane materiały. We wnioskach zaproponowano następujące działania korygujące: należy przeprowadzić serię szkoleń programowych dla poszczególnych pracowników, wykonać wzorce oraz zakupić bardziej zaawansowane technologicznie maszyny, w dokumentacji rysunkowej należy wnieść poprawki, dotyczące średnicy wewnętrznej tulei obejmy, celem zwiększenia obszaru tolerancji, natomiast w strukturze organizacyjnej należy ustanowić komórkę organizacyjną odpowiedzialną za stałe monitorowanie procesów produkcyjnych.
PL
W artykule przedstawiono skutki, jakie pociąga za sobą brak upodatnienia sekcji obudowy zmechanizowanej w przypadku wystąpienia, na skutek ruchów górotworu, gwałtownych obciążeń dynamicznych. Zwrócono uwagę na wybrane aspekty prawne zagadnienia. Przedstawiono istotę funkcjonowania zaworów upustowych oraz ich wpływu na skuteczność funkcjonowania obudowy. Przytoczono szereg zależności empirycznych, uzyskanych na drodze badania stojaków hydraulicznych wyposażonych w zawory upustowe.
EN
The article presents effects caused by the lack of flexibility of mechanised lining section in case of rapid dynamic loads occurrence resulting from orogenic movements. Selected legal issues were taken into account. The essence of bleeder valves functioning and their influence on lining operation got presented. Several empirical correlations obtained through examining hydraulic props equipped with bleeder valves were mentioned.
PL
W artykule przedstawiono opracowane w Akademii Górniczo-Hutniczej nowe rozwiązanie zamków dla stojaków ciernych typu SV. Przedstawiono ich budowę, sposób mocowania oraz aspekty ekonomiczne, ergonomiczne i bezpieczeństwa pracy. Dokonano porównań do obecnie stosowanych rozwiązań innych zamków lub stojaków ciernych. Opisano przebieg i wyniki prób stanowiskowych oraz dołowych przeprowadzonych wspólnie przez AGH Kraków oraz Ematech. Sp. z o.o. w Mysłowicach.
EN
The paper presents new solution of lock for SV type friction prop, designed in AGH - University of Science and Technology. Construction, fixing metod, economical, ergonomi-cal and safety aspects was presented in comparision of current solutions of lock and friction props. The results of stand and undergrounds tests, carried out together with AGK Kraków and Ematech Factory in Mysłowice, were described.
18
PL
Korzystając z wyników pomiarów przeprowadzonych na stanowisku badawczym oraz wyników obliczeń numerycznych wykonanych z wykorzystaniem modelu MES stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym przeanalizowano wielkości odchyłek wartości wielkości wyznaczonych doświadczalnie od odpowiadających im wartości wielkości wyznaczonych numerycznie. Wyróżniono następujące prawdopodobne przyczyny powstania różnic pomiędzy wynikami pomiarów a wynikami symulacji komputerowej, to pominięcie w modelu numerycznym sił tarcia pomiędzy ruchomymi częściami stojaka oraz przyjęcie modelu gazu idealnego do opisu przemian stanu gazu w komorze akumulatora. Przeanalizowano moźliwości i celowość modyfikacji modelu numerycznego.
EN
Deviations of the amounts determined experimentally from the corresponding amounts determined numerically were analyzed using the results of measurements made at the stand test and results of numerical calculations made with the use of FEM model of hydraulic leg with gas accumulator. The following possible reasons of differences between the results of measurements and results of computer simulation were distinguished: neglection of frictional forces between moving parts of leg in numerical model as well as assumption of ideal gas model for description of changes of gas states in accumulator chamber. The possibilities and purposefulness of modification of numerical model were analyzed.
PL
Przedstawiono wstępne wyniki badań i ocenę przyczyn powstawania gwałtownych przyrostów ciśnienia w blokach zaworowych stojaków hydraulicznych zmechanizowanej obudowy ścianowej, podczas normalnej ich eksploatacji. Powstałe gwałtowne przyrosty ciśnienia mogą powodować skutki w postaci uszkodzeń hydrauliki sterującej stojaka hydraulicznego, a w szczególności bloków zaworowych i ciśnieniomierzy, wykorzystywanych do pomiaru chwilowych wartości ciśnienia w przestrzeni podtłokowej. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić również uszkodzenia samego stojaka, co pociąga za sobą znaczne straty ekonomiczne oraz powoduje utrudnienia eksploatacyjne.
EN
Initial test results and assessment of reasons of impetuous increase of pressure in hydraulic leg's valve blocks of the powered roof support during a normal operation were given in the paper. Impetuous pressure increase can cause damages to leg control hydraulics, especially damages to valve blocks and pressure gauges used for pressure measurements in annular compartments. In extreme conditions the leg itself can be damaged what can be a reason of significant operational problems.
PL
W pracy przedstawiono metody kontroli parametrów technicznych i metodę szacowania wlaściwościami sprężystymi stojaka hydraulicznego, przeznaczonego do użytkownania w wyrobiskach zagrożonych tąpaniami, polegającą na zmianie wartości parametrów technicznych akumulatora gazowego, wbudowanego w stojak. Miarą uzyskanej zmiany parametrów stojaka jest maksymalna wartość ciśnienia w przestrzeni podtłokowej i czas nastania ciśnienia spowodowany działaniem zadanego obciążenia zewnętrznego. Przedstawiono propozycję układu pomiarowego, służącego do sterowania parametrami stojaka oraz do kontroli technicznego akumulatora gazowego.
EN
Methods for control elasticity properties of hydarulic legs which are designed to operate in the workings with bunping hazard, consisting in changing technical parameters of gass accumulator installed in a leg, were presented in the project. The maximal value of pressure in an annuar compartment as well as the time of pressure increase resulting from the action of given external load, are the measure of changing the leg's technical parameters. Proposal of the measuremnt system to control leg's technical parameters. Proposal of the measurement system to control leg's parameters as well as to control technical conditions of gas accumulator was presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.