Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1263

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klimatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
PL
Filtry przeciwpyłowe w wentylacji ogólnej, niezbędne do zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach, znacząco wpływają na zużycie energii przez system wentylacyjny. Opierając się na normach i dobrych praktykach branżowych (m.in. wytycznych VDI), stowarzyszenie Eurovent opracowało poradnik pomagający oszacować faktyczne zużycie energii przez filtry, zawierający kryteria ich wymiany ze względów energetycznych.
2
Content available remote Klimatyzacja hal : wybrane zagadnienia. Część I
PL
Rosnące wymagania związane z energooszczędnością wpływają na rodzaj instalacji stosowanych w obiektach halowych, w tym na klimatyzację.
3
Content available remote Zastosowanie pomp ciepła w wentylacji i klimatyzacji
PL
W artykule wykazano wpływ, jaki ma wybór dostępnych danych klimatycznych na wyniki obliczenia całorocznego zapotrzebowanie energii do chłodzenia i osuszania powietrza wentylującego. Porównano ze sobą pięć danych źródłowych pod kątem zmian temperatury i zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym, reprezentujących tzw. typowe lata meteorologiczne dla sześciu wybranych lokalizacji na terenie Polski. Dla jednostkowego strumienia masy powietrza wentylującego m = 1,0 kg/s obliczono całoroczne zapotrzebowanie na energię całkowitą i jawną do chłodzenia, częstość występowania potrzeby chłodzenia i osuszania powietrza oraz ilość niezbędnej do odprowadzenia pary wodnej z powietrza. Wyniki obliczeń określane z nowszych baz danych klimatycznych (z lat 2001-2020) wskazują na znaczący wzrost zapotrzebowania na energię i potrzebę osuszania powietrza dla prawie wszystkich analizowanych scenariuszy. W stosunku do starszych danych klimatycznych (z lat 1971-2000) zapotrzebowanie na energię do ochładzania powietrza może być większe o 200%, zaś potrzeba osuszania powietrza w odniesieniu do masy zasymilowanej pary wodnej może nawet przekraczać tę wartość. W większości analizowanych przypadków największe różnice w stosunku do starszych danych klimatycznych uzyskano dla tzw. roku najcieplejszego.
EN
The article shows the influence of the choice of available climatic data on the results of calculating the year-round energy demand to cool and dehumidify the ventilation air. Five source data were compared with each other in terms of changes in the temperature and moisture content of outdoor air, representing so-called typical meteorological years for six selected locations in Poland. For the mass flow rate of the ventilating air m = 1.0 kg/s, the year-round demand for total and sensible energy for cooling, the frequency of the need to cool and dehumidify the air, and the amount of water vapour necessary to remove water vapour from the air were calculated. The results of the calculations determined from more recent climate databases (2001-2020) show a significant increase in energy demand and the need for air dehumidification for almost all scenarios analysed. Compared to older climate data (1971-2000), the energy demand for air cooling can be 200% higher, and the need for air drying in relation to the mass of assimilated water vapour can even exceed this value. In most of the cases analysed, the greatest differences in relation to older climatic data were obtained for the so-called warmest year.
PL
W obliczu wyzwań klimatycznych, układy hybrydowe to jedna z dróg rozwoju systemów klimatyzacji na potrzeby grzewcze. Połączenie kotła gazowego i pompy ciepła zasilanej elektrycznie tworzy potencjalnie oszczędny układ grzewczy, ale jego poprawna realizacja wymaga specjalistycznej wiedzy. Zastosowanie układów hybrydowych VRF - GHP, jako głównego źródła energii w budynkach, zapewnia odpowiednią wydajność i elastyczność. Decyzje inwestycyjne stają się też trudniejsze z uwagi na niepewną przyszłość cen gazu i energii elektrycznej. W kontekście tych wyzwań, w artykule przeanalizowano zintegrowane układy hybrydowe, które mogą efektywnie odpowiadać na współczesne potrzeby związane z efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem pracy.
PL
Technologie chłodnicze odpowiadają dziś za ponad 25÷30% światowego zużycia energii elektrycznej. Jeżeli zmiany klimatyczne, rozwój gospodarczy świata i urbanizacja będą podążały dotychczasową ścieżką, to do roku 2030 w Europie podwoi się liczba klimatyzatorów i lodówek, a zapotrzebowanie na chłodzenie w sektorze mieszkaniowym w UE będzie czterokrotnie wyższe. Nowoczesna, wydajna klimatyzacja jest coraz bardziej potrzebna.
PL
Klimatyzator typu split to zestaw składający się z połączonych ze sobą za pomocą miedzianych przewodów jednostek zewnętrznej i wewnętrznej, które tworzą układ chłodniczy. Lokalizacja obu urządzeń oraz sposób poprowadzenia rurociągów ma istotny wpływ zarówno na wydajność i prawidłowe działanie urządzenia, jak również na zapewnienie estetycznego wyglądu miejsca, w którym zostało ono zamontowane. W artykule przedstawiono kilka ważnych wymagań związanych między innymi z wyborem lokalizacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, a także przygotowaniem połączeń elementów instalacji, łączenia rurociągów, wykonania przyłączy elektrycznych i zapewnieniem poprawnego sposobu odprowadzenia kondensatu, które mogą okazać się pomocne przy wykonywaniu prac związanych z montażem klimatyzacji.
PL
Artykuł stanowi przegląd obowiązujących przepisów prawnych: ustaw i rozporządzeń oraz standardów: norm zharmonizowanych i krajowych w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem etapu projektowania. Celem artykułu jest wskazanie na niewystarczające regulacje prawne, tworzące "pusty obszar" wypełniany z konieczności stosowaniem norm nieaktualnych, wycofanych i "dobrą praktyką", która czasem okazuje się „niezbyt dobra", przenosząc dawne przyzwyczajenia do obecnych realiów.
EN
The article is a review of applicable legal regulations: acts, regulations of the Minister and harmonized and national standards in the field of ventilation and air conditioning, especially at the design stage. The aim of the article is to point to insufficient legal regulations, creating an "empty area", that is necessarily filled with the use of outdated, withdrawn standards and "good practice", which sometimes tums out to be "not very good", transferring old habits to the current reality.
PL
Tak jak obecnie standardem w naszej strefie klimatycznej jest ogrzewanie budynków, w ciągu najbliższych lat można się spodziewać wzrostu znaczenia chłodzenia budynków w celu zapewnienia komfortu temperaturowego. Obniżanie temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w stosunku do powietrza zewnętrznego jest procesem energochłonnym, dlatego coraz większą popularność będą zyskiwać rozwiązania wspomagające przygotowanie powietrza schłodzonego z mniejszym (dążącym do zera) nakładem energii.
11
Content available remote Enhancing of a DC air-conditioning system based on solar power generation
EN
Photovoltaics powered DC air conditioners have a lot of potential for energy-efficient cooling while also being very cost-effective. They have the potential to significantly cut energy consumption in the construction sector, which is critical in meeting the larger goal of lowering greenhouse gas emissions. In this paper, the performance of a split-unit DC air conditioner is evaluated. The DC air conditioner, which operates directly on 48 VDC and includes a variable-speed compressor, has lately become accessible on the international market. This study discusses a number of topics, including energy use, investigation of the coefficient of performance (COP) and power quality concerns. Solar power is the primary energy source, as it is a renewable resource that is both readily available and beneficial to future generations. The output of the DC air conditioner can be alternatively changed according to the size of the room by altering the speed of the Brushless DC motor in this work.
PL
Klimatyzatory DC zasilane fotowoltaiką mają duży potencjał w zakresie energooszczędnego chłodzenia, a jednocześnie są bardzo opłacalne. Mają potencjał, aby znacząco obniżyć zużycie energii w sektorze budowlanym, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia większego celu, jakim jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W tym artykule oceniana jest wydajność klimatyzatora DC typu split. Klimatyzator DC, który działa bezpośrednio na 48 VDC i zawiera sprężarkę o zmiennej prędkości, stał się ostatnio dostępny na rynku międzynarodowym. W niniejszym opracowaniu omówiono szereg tematów, w tym zużycie energii, badanie współczynnika wydajności (COP) i problemy z jakością energii. Energia słoneczna jest podstawowym źródłem energii, ponieważ jest zasobem odnawialnym, który jest zarówno łatwo dostępny, jak i korzystny dla przyszłych pokoleń. Moc klimatyzatora DC można alternatywnie zmienić w zależności od wielkości pomieszczenia, zmieniając prędkość bezszczotkowego silnika prądu stałego w tej pracy.
12
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stabilności temperatury w elektromagnetycznie ekranowanej kabinie pomiarowej laboratorium wzorców AC-DC, znajdującego się w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stabilizacja temperatury w kabinie jest realizowana za pomocą oryginalnego systemu stabilizacji, dostosowanego do istniejących pomieszczeń laboratorium. Wyniki zebrano w trakcie ponad 40 miesięcy eksploatacji systemu.
EN
The paper presents the results of temperature stability tests in the electromagnetically shielded measuring cabin of the AC-DC standards laboratory located at the Department of Metrology, Electronics and Automation at the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice. The temperature stabilization in the cabin is realized by means of an original stabilization system, adapted to the existing laboratory rooms. The results were collected during over 40 months of system operation.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę projektowania węzłów cieplnych współpracujących z układem podgrzewania powietrza w systemach klimatyzacji bloków operacyjnych szpitala. Zwrócono uwagę na następujące specyficzne problemy: dobór wymienników ciepła stosownie do bilansu mocy cieplnej w kontekście zastosowania wymienników do odzyskiwania ciepła o wysokiej sprawności w systemie wentylacji i klimatyzacji, dobór elementów węzła cieplnego uwzględniający istotne i szybkie zmiany zapotrzebowania na moc cieplną, zabezpieczenie instalacji podgrzewania powietrza i węzła cieplnego przed skokową zmianą parametrów operacyjnych, dobór właściwego schematu zasilania nagrzewnic i elementów automatycznej regulacji z punktu widzenia zapewnienia precyzji parametrów i z punktu widzenia właściwego funkcjonowania węzła cieplnego, zabezpieczenie instalacji podgrzewania powietrza przed wpływem niskiej temperatury otoczenia. Podano warunki, jakie powinien spełniać nie tylko węzeł cieplny, ale również instalacja podgrzewania powietrza wentylacyjnego.
EN
The article presents the specificity of designing district heating substation (DHS) cooperating with the air heating system in the air conditioning systems of hospital operating blocks. The following specific problems are highlighted: selection of heat exchangers according to the heat power balance in the context of the use of heat exchangers with high-efficiency heat recovery in ventialion and air conditioning systems, selection of the elements of the DHS, taking into account significant and rapid changes in heat power demand, protection of the air heating installation and the DHS against jumps of operating parameters, selection of the correct power supply scheme for heaters and control elements from the point of view of the precision of air parameters and from the point of view of the proper functioning of the DHS, protection of the air heating installation against the influence of low ambient temperature. The conditions that should be met not only by the heat substation, but also by the air conditioning installation are given.
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w zakresie wymagań dotyczących higienicznych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Analizując wymagania zawarte w rozporządzeniach, dyrektywie europejskiej i polskich normach oceniono ich kompletność oraz poziom wymagań. Nawiązanie do zapisów zamieszczonych w zagranicznych normach i wytycznych pozwoliło na wskazanie niezbędnych, a brakujących w krajowych dokumentach prawnych wymagań. Odniesiono się także do wymagań stawianych producentom central podczas uzyskiwania atestu higienicznego w Polsce. W podsumowaniu stwierdzono, że podczas projektowania central należy rozważyć odwoływanie się zarówno do polskich zharmonizowanych, jak i niemieckich norm i wytycznych.
EN
The article presents the legal status of the requirements for hygienic air handling units. By analysing the requirements contained in regulations, the European directive and Polish standards, their completeness and the level of requirements were assessed. The reference to the records coming from foreign standards and guidelines made it possible to indicate the necessary requirements that are missing in national legal documents. The requirements for AHU manufacturers when obtaining a hygiene certificate in Poland were also addressed. In conclusion, it was stated that when designing air handling units, reference should be made to both Polish harmonized, as well as German standards and guidelines.
PL
W okresie trwającej pandemii Covid-19, od czasu pierwszego potwierdzonego przypadku zachorowania do dnia 8.04.2022 roku w Polsce stwierdzono ogółem 5 798 215 przypadków zakażeń, a w świecie ok. 494 587 638 zakażeń. W Polsce z powodu Covid-19 zmarło 115 635 osób, a w świecie 6 170 283 osób. Łatwość i szybkość transmisji wirusa spowodowała, że większą uwagę zaczęto zwracać na bezpieczne i higieniczne działanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Oprócz zaostrzenia środków bezpieczeństwa użytkowania pomieszczeń podjęto także decyzje o konieczności ograniczania stosowania recyrkulacji w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Recyrkulacja powietrza jest jednym ze sposobów ograniczania zużycia energii niezbędnej do uzdatniania powietrza nawiewanego [7], [14] i dlatego, pomimo świadomości, że stosowanie recyrkulacji pogarsza warunki higieniczne w pomieszczeniach, była ona powszechnie stosowana w centralnych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Recyrkulacja jest także powszechnie stosowana w układach z wentylokonwektorami, belkami chłodzącymi czy klimatyzatorami. Z uwagi na to całkowite ograniczenie recyrkulacji może być niemożliwe. Celem artykułu jest wskazanie jak ograniczanie recyrkulacji może wpłynąć na działanie pracy prostego centralnego systemu wentylacyjnego. Do zobrazowania całorocznej pracy układu wentylacji pomieszczenia wykorzystano wykresy i-tz. Na podstawie określonych w ten sposób różnicy entalpii właściwej pomiędzy poszczególnymi punktami określającymi stan powietrza w centrali wentylacyjnej oraz w pomieszczeniu obliczono wymaganą moc chłodnicy i nagrzewnicy oraz energię niezbędną do ogrzewania i ochładzania powietrza nawiewanego. W artykule wykazano, że moce zamontowanych w układzie wentylacyjnym wymienników ciepła są niewystarczające. Podczas pracy układu z wyłączoną recyrkulacją w okresie zimowym temperatura powietrza wewnętrznego będzie zbyt niska aż do temperatury powietrza zewnętrznego ok. 2°C. Zaś w okresie letnim temperatura powietrza w pomieszczeniu będzie zbyt wysoka w warunkach temperatury powietrza zewnętrznego ≥ 30°C i wilgotności względnej ≥ 45%. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że całkowita rezygnacja z recyrkulacji nie jest możliwa, ale udział powietrza zewnętrznego w powietrzu wentylującym powinien być określony na podstawie granicznych wartości mocy wymienników ciepła zamontowanych w układzie. W wypadku omawianego układu minimalny udział powietrza zewnętrznego w wentylującym powinien być zablokowany na poziomie 30% co przy maksymalnej liczbie osób zapewnia jednostkowy strumień powietrza zewnętrznego w pomieszczeniu na poziomie 32 m3/h·os. a przy minimalnej frekwencji 1200 m3/h·os.
EN
Since first case of Covid 19 until 8.04.2022 in Poland there are 5 798 215 people with confirmed infection and 494 587 638 in the world. In Poland there are 115 635 confirmed deaths and 6 170 283 due to COVID-19 infections. Easiness and velocity of spreading the disease caused higher attention to safe and hygienic operation of ventilation and air conditioning systems. Higher safety requirements related to the buildings maintenance implemented the necessity of air recirculation reduction in ventilation and AC systems. Air recirculation is one of the ways to reduce energy consumption needed for supply air treatment [7], [14]. This system was commonly used despite it’s negative influence on air quality in served rooms. Recirculation is also common in the systems using fancoils, cooling beams and air conditioners. Due to this, full elimination of air recirculation may be not possible. The goal of this paper is to describe how the reduction of air recirculation affects the operation of simple air conditioning system. To fully describe all year operation of the air conditioning system in existing building authors provided i-tz charts. Air enthalpy values gained from the charts for different points in the AHU and the room were used to establish necessary capacities of cooler and heater and energy needed for air treatment. This article concludes that heat exchangers installed in the system are not capable to maintain required room conditions. In wintertime and with disactivated air recirculation room temperature will be lower than expected until outdoor temperature of 2°C. Analogically during summertime room will be over- heated for outdoor temperature of ≥ 30°C and relative humidity of ≥ 45%. Analysis carried out by article authors concludes that full recirculation shutdown is not possible but share of fresh air in total air volume should be set according to maximum capacity of installed heat exchangers. In examinated case fresh air share should be set at 30% what gives 32 m3/h per person of fresh air for maximum visitor number and 1200 m3/h per person for minimum visitors numer.
PL
Zmniejszenie zużycia energii stanowi problem, wokół którego skupia się większość prac badawczych i ich aplikacji. W artykule opisano możliwości magazynowania chłodu w postaci jawnej, wykorzystującej pojemność cieplną materiału akumulacyjnego, którym najczęściej jest woda oraz w postaci utajonej, umożliwiającej magazynowanie chłodu w przemianach fazowych zachodzących podczas procesu krzepnięcia i topnienia materiału akumulacyjnego, określanego często jako PCM (Phase Change Material - materiał zmieniający stan skupienia). Ciepło związane ze zmianą stanu skupienia jest kilkanaście razy większe niż ciepło właściwe danego materiału, stąd wielkość zasobników chłodu wykorzystujących ciepło przemian fazowych jest znacznie mniejsza niż zasobników z wykorzystaniem ciepła jawnego. W artykule porównano objętości zasobników chłodu w wybranych systemach wytwarzania chłodu oraz związane z tym wymagane moce urządzeń wytwarzających chłód. W artykule przedstawiono autorską metodę obliczenia mocy agregatu chłodniczego w poszczególnych systemach akumulacji przy uwzględnieniu dobowej zmienności zapotrzebowania na chłód lub przy założeniu procentowego stopnia wykorzystania mocy chłodniczej pobieranej z zasobnika chłodu. Metoda ta umożliwia obliczenie systemu wytwarzania chłodu w układach z pełną i częściową jego akumulacją oraz z limitem mocy chłodniczej. Porównano również wymaganą pojemność zasobników chłodu w systemie z pełną akumulacją w wybranych metodach akumulacji z wykorzystaniem różnych materiałów akumulacyjnych, takich jak: woda, lód binarny, lód w kapsułkach oraz systemy z bezpośrednim i pośrednim wytwarzaniem wody lodowej.
EN
The reduction of energy consumption is now an area of research on which most research and technical applications focus. The article presents the possibilities of storing coolness in an sensible form, based on the heat capacity of the storage material, which is most often water, and in a latent form, enabling the storage of coolness in phase transformations during the charging and discharging process of the storage material, often referred to as PCM (Phase Chane Material ‒ a material that changes the state of aggregation). The heat associated with the change of state of aggregation is several times greater than the specific heat of a given material, it is possible to obtain much smaller capacities of the cold storage tanks. The article presents a summary of the volume of coolness accumulators for selected cooling production systems and the related required capacities of devices charging the storage tanks. The article presents a proprietary calculation method that allows to determine the power of a chiller in individual accumulation systems, taking into account the daily variability in the demand for cooling energy or assuming the percentage degree of use of the cooling power from the cooling reservoir. This method makes it possible to calculate the cooling production system for systems in the form of full accumulation, partial accumulation and with a cooling capacity limit. A comparison of the required total capacity of reservoirs in the full accumulation system for selected accumulation methods with the use of various accumulation materials such as water, binary ice, ice in capsules and systems from direct and indirect chilled water production was also presented.
PL
Tematem artykułu jest analiza rzeczywistych warunków cieplno-wilgotnościowych w wybranym Data Center na podstawie przeprowadzonych długoterminowych pomiarów diagnostycznych. W treści przedstawiono krótką charakterystykę tego typu obiektów oraz przegląd wymagań dotyczących parametrów środowiska wewnętrznego. Omówiono zakres i metodykę diagnostyki pomiarowej warunków cieplno-wilgotnościowych, którą przeprowadzono w obiekcie przynależącym do Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W ramach analizy wyników skupiono się na parametrach powietrza utrzymujących się bezpośrednio w szafie serwerowej oraz w pomieszczeniu serwerowni. Zestawiono wyniki parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna) z aktualnymi wymaganiami Data Center. Uwagę poświęcono również zastosowaniu free-cooling’u
EN
The subject of the article is the analysis of thermal and humidity conditions in a selected Data Center based on the conducted long-term measurements. The paper presents a short description of this type of objects and the review of the requirements for the parameters of the indoor environment. The scope and methodology of measurement diagnostics of thermal and humidity conditions, which was carried out in a facility belonging to the Silesian University of Technology in Gliwice, were discussed. As part of the analysis of the results, the focus was on the air parameters maintained directly in the server cabinet and in the server room. The air parameters (temperature, relative humidity) were compared with the current requirements for Data Center. Attention was also paid to the use of free-cooling.
PL
Oczywistym celem przeprowadzania optymalizacji pracy budynkowych systemów HVAC jest uzyskanie oszczędności eksploatacyjnych i utrzymanie lub poprawa warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Porównując wyliczane oszczędności i uwzględniając ewentualne koszty ich wdrożenia, można ustalić właściwy wariant optymalizacji.
PL
W kwietniu bieżącego roku został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia UE 517/2014 i przesłany do Państw członkowskich, w celu zebrania opinii, w oparciu o które rozpocznie się w Radzie UE proces negocjacyjny. Dotychczasowe przepisy dotyczące F-gazów były już dość restrykcyjne, ale i efektywne, jak pokazują to dane KE oraz krajowej Bazy Danych Sprawozdań. Zatem co spowodowało, że po konsultacjach z europejskim przemysłem, KE zaproponowała daleko idące ich zaostrzenie i jakie będą tego efekty i konsekwencje dla branży HVACR?
PL
Ekonomiczny konflikt wartości powstaje, gdy celem obniżenia zużycia energii, jako chłodziwo wykorzystujemy wodę. Podłożem tego konfliktu będzie każdorazowo zależność: mniejsze zużycie energii versus zaburzenie naturalnego obiegu wody w przyrodzie.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.