Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mathematic model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The underlying principles and content of new technology for automated hydrological predictions of poorly gauged and ungauged basins were reviewed herein. Basin classification principles depending on the availability and spatial-temporal discreteness of the observations of meteorological and hydrological variables were proposed. The prediction procedure for large river systems insufficiently covered by hydrometeorological survey was outlined. The prediction methodology for Sông Sê San river basin, which is the left tributary of Mekong river, was tested. The possible options for preliminary calibration and validation of MLCM3 predictive model (Multi-Layer Conceptual Model, 3rd generation), developed within the framework of set task, were described. The software, implementing the streamflow prediction method for ungauged and poorly gauged special basins of large rivers tributaries, was tested.
EN
The article analyses information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of printing products. It shows the models of thermodynamic interaction of thermal energy with drying objects. We have built the structure of the integrated system of thermal process control at drying of printing products. We have formulated the tasks of optimization of drying technological process.
PL
Podjęto problem zapewnienia prawidłowości technologicznego procesu suszenia produkcji poligraficznej, który dotychczas nie był w pełni rozwiązany, m.in. z powodu rozmaitości obiektów o różnej postaci fizycznej, chemicznej, strukturalnej oraz wielorakich właściwościach. Także w źródłach energii cieplnej stosowane są różne rozwiązania systemu działania. Autorzy proponują optymalizować proces technologiczny przez zbudowanie strukturalnego schematu obiektu suszenia oraz identyfikację parametrów na podstawie równania termodynamiki procesu wymiany dla źródeł danego typu i samej suszarki. Graniczne wymagania procesu suszenia oparto na kompleksowych badaniach eksperymentalnych i teoretycznych. W efekcie uzyskano bezawaryjność procesu oraz jego efektywność.
3
Content available remote Power criterion in problems of leakage identification in hydrotransport complex
EN
The use of power criterion obtained on the basis of frequency analysis of hydraulic power signal in the problems of leakage identification is substantiated. It is shown that leakage formation in a pipeline system is accompanied by distortion of hydraulic power signal, appearance of higher order harmonics, growth of instantaneous power sine component. It is offered to use power distortion nonlinear coefficient as information index when a leakage in the hydrosystem is identified.
PL
W pracy uzasadniono użycie kryterium mocy otrzymane na bazie analizy częstotliwości hydraulicznego sygnału mocy w problemach identyfikacji upływu. Pokazano, że formowanie upływności w systemie rurociągowym jest stowarzyszone z zaburzeniem hydraulicznego sygnału mocy, obecności harmonicznych wyższego rzędu, wzrost mocy chwilowej w harmonicznej podstawowej. Zaoferowano użycie nieliniowego współczynnika zaburzenia mocy jako wskaźnika informacyjnego kiedy identyfikowany jest upływ w hydrosystemie. (Kryterium mocy w problemach identyfikacji upływu systemach hydrotransportowych).
4
Content available remote Symulacja drgań promieniowego łożyska tocznego
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny drgań łożyska tocznego oraz wyniki obliczeń numerycznych. Drgania łożyska wzbudzane są przez przemieszczające się elementy toczne, które zamodelowano jako nieliniowe elementy sprężyste. Występujące drgania są parametryczne, nieliniowe i kontaktowe, ponieważ pomiędzy bieżniami a elementami tocznymi występuje nieliniowy kontakt Hertza. Zaobserwowano dla badanego modelu drgania okresowe poliharmoniczne.
EN
In this article mathematical model of vibrations of ball bearing and results of simulations are presented. The rolling elements, which circulate, excite the parametric vibrations. The rolling elements are modelled as non-linear spring elements. Thus the vibrations can be considered as non-linear, contact and parametric, because of non-linear Hertz contact. Periodical multiharmonic vibrations have been observed.
5
Content available remote Wpływ pola magnetycznego a.c. na charakterystyki elektryczne lampy rtęciowej
PL
Zbadano wpływ zewnętrznego pola magnetycznego a.c. na charakterystyki elektryczne lampy rtęciowej. Wykorzystano hybrydowy model Cassiego-Mayra do symulowania procesów elektrycznych w układzie zasilania takiej lampy. Porównano wyniki badań eksperymentalnych i symulacji układu lampy w programie Matlab-Simulink. Stwierdzono ograniczoną przydatność modelu do obliczania instalacji elektrycznych z lampami rtęciowymi. Zarekomendowano jego wykorzystanie do analizy układów zasilania, szczególnie w warunkach słabych pól magnetycznych.
EN
An influence of an external alternating current magnetic field on characteristics of an electrical mercury-vapour tube has been examined. The hybrid Cassie-Mayr electric arc model has been used to simulate electrical actions in a power supply system of such a tube. Experimental results have been compared with results of electrical mercury-vapour tube circuit simulations performed in Matlab-Simulink software. A limited applicability of the model in computing of electrical installations with the electrical mercury-vapour tubes has been declared. The utilization of the model in the power supply systems has been recommended, especially in spaces with poor magnetic field influence.
PL
Publikacja obejmuje informacje wstępne dotyczące czynników wpływających na hydrolizę enzymatyczną polimerów i mechanizm ich degradacji oraz przegląd literatury dotyczącej enzymatycznej degradacji poliuretanów (PUR). Przedstawiono w niej opis badań obejmujących wyodrębnianie i identyfikację produktów degradacji PUR uwalnianych wskutek działania enzymu oraz doniesienia literaturowe odnoszące się do matematycznego ujęcia procesów degradacji. Stworzenie takiego modelu degradacji enzymatycznej PUR in-vitro, jest niezbędne zarówno do zrozumienia kinetyki enzymatycznego rozkładu, jak i do ewentualnego przewidzenia zachowania się polimerów in-vivo
EN
This paper constitutes a presentation of the factors influencing the enzymatic hydrolysis of polymers, the corresponding degradation mechanism and also a review of the literature regarding enzymatic degradation of polyurethanes (PUR) in general. Studies on the separation and identification of PUR degradation products released as a result of enzyme activity have been presented. Moreover, the literature regarding the mathematical aspects of degradation process was reviewed. The development of such a model for the in vitro enzymatic degradation of PUR is essential in understanding the kinetics of the process and enable the prediction of polymer behavior in vivo.
7
Content available remote Charakterystyki dynamiczne procesu usuwania detergentów ze ścieku komunalnego
PL
Opracowano model matematyczny funkcjonującej oczyszczalni ścieków, sformułowany w oparciu o uzyskaną bazę danych doświadczalnych otrzymanych z procesu usuwania zanieczyszczeń ze ścieku surowego. Wykorzystując zasadę ergodyczności, analizowaną bazę danych przedstawiono w sposób dogodny do klasycznej analizy statystycznej, opartej na definicji estymatorów funkcji korelacyjnych. Uzyskany model matematyczny może być z powodzeniem zastosowany do poszukiwania optymalnych warunków prowadzenia procesu oczyszczania ścieków przemysłowych.
EN
The objective of the study is to show that the statistical analysis of the stochastic input and output signals obtained from the functioning sewage treatment plant can be used for mathematical description of the process reduction of substance form a municipal sewage. The discrete-time linear problems are estimated by using the adequate statistical estimators. The correlation functions are applied to analyze of the process purification of municipal sewages.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wykonanych na stanowisku badawczym, w skład którego wchodził młyn strumieniowo-fluidyzacyjny. Do badań użyto kamienia wapiennego. Przedstawiono metodykę określania składu ziarnowego produktu rozdrabniania z wykorzystaniem teorii procesów Markowa. Parametrem, który zmieniano w poszczególnych pomiarach, była masa nadawy.
EN
In this paper, anatysis of fluidized-bed jet-miH work and the possibih-ties of its utilization in limestone crumbling arę presented. The method of determination of particles size distribution using the Markov chain theory is presented. Mass of feed materia] was a variable pa-rameter during crumbling process.
9
Content available remote Struktury równań modeli matematycznych maszyn elektrycznych przełączalnych
PL
W pracy przedstawiono ogólną metodę formułowania równań modelu matematycznego maszyn elektrycznych przełączalnych. Omawiana metoda pozwala na formułowanie równań maszyn różnego typu, w tym maszyn z układem przełączającym elektronicznym, fotoelektrycznym, a także maszyn z komutatorem mechanicznym. Zamieszczono struktury równań maszyn bez układu przełączającego oraz modele układów przełączających w postaci równań więzów zmiennych w czasie narzucanych przez układ komutatora elektronicznego, fotoelektrycznego lub mechanicznego. Przedstawiono ogólną strukturę wypadkowych równań maszyn przełączalnych. Jako szczególny przypadek przedstawiono strukturę równań maszyn z komutatorem mechanicznym. Zamieszczono wnioski.
EN
The paper describes an unified method of mathematical model formulation of electrical switched machines as the circuits with cyclic windings change-over. Mathematical model of electrical machines cyclic winding change-over (electronic, photoelectric or mechanical) might be formulated on the basis of elementary stator and rotor coil equations (1). (2) and on the basis of linear constraints equation connected with winding inner structure and its cyclic change-over (12). Simulation models for numerical computation In the Matlab/Simulink system are presented. A general structure of equations of switched machines (15) - (16) for linear magnetic circuit are presented. The conclusions were announced.
EN
This paper presents the mathematical model of liquid flow dynamics in long distance transfer pipelines. The model was formulated on the basis of a real pipeline installation. It was developed as a result of research concerning the leak detection and localisation algorithms. The model takes into account not only the liquid pressure and flow velocity evolution along the pipeline, but also the impact of the installation elements, i.e. a pump station, valves and a receiving tank. The first part of this paper describes the pipeline installation's elements, defines the model equations and finally the numerical computations scheme.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny dynamiki przepływu cieczy przez rurociąg transportowy dalekiego zasięgu. Model został opracowany w oparciu o rzeczywisty układ rurociągu. Model opracowano w wyniku badań nad algorytmami detekcji i lokalizacji nieszczelności. Model uwzględnia nie tylko przebieg ciśnienia i prędkości wzdłuż rurociągu, ale także wpływ najważniejszych elementów systemu, tj. stacji pomp, zaworów i zbiorników. Pierwsza część artykułu przedstawia opis elementów systemu, równania modelu i schemat obliczeń numerycznych.
11
Content available remote Model matematyczny i algorytm kreowania funduszu emerytalnego
PL
W referacie przedstawiono model matematyczny i algorytm kreowania funduszu emerytalnego. Tworzenie funduszu emerytalnego jest dyskretnym procesem finansowym. Problem polega na zgromadzeniu zadanego kapitału realnego po N latach. W tym celu należy dokonywać lokat na konto bankowe w kolejnych latach n, n=1,...N. Lokaty te są oprocentowane przy prognozowanych stopach procentowych, stopach inflacji oraz prawdopodobieństwach dożycia do terminu N. Z tego względu zaproponowano rekurencyjny algorytm wyznaczania lokat bankowych.
EN
In this paper a mathematical model and an algotithm for the retirenment fund creation has been developed. The creation of the retirement fund is a discret financial process. The problem depends on accumulation of a given real capital after N years. With this aim in view, it is nesessary to accumulate instrumrnts on an account in the subsequent years n, n=1,...N. The investment rates are based upon the forecasted interest rates, inflation rates and the probabilities of reaching the age N. A recurrent algorithm which calculates the appropriate investments has been proposed.
12
Content available remote Analiza obligacji walutowych
PL
W niniejszym referacie przedstawiono analizę obligacji walutowych. Analiza obligacji może być rozpatrywana w walucie danego kraju (waluta bazowa) lub w walucie innego kraju (waluta alternatywna). Wyznaczenie ceny i przychodu obligacji zależne od warunków rynkowych (oprocentowanie proste lub składane ze stopą stałą lub zmienną) oraz sposobu spłaty rat odsetkowych (raty waloryzowane lub indeksowane).
EN
This paper present analysis of currency bond. Analysis of bond can be treated ib currency of given country (currency baseline) or in currency of other country (currency alternative). Price and income of bond depends frm market condition (simple and folding interest bearing) and manner of repayment of percentage instalment.
EN
The paper describes the methodology for calculation of singular cases in mechanisms. The singular cases have been defined as those positions in the working space, where the system loses the univocal solution. The solution of two mechanisms - serial and parallel - is presented.
EN
This paper presents a numeric model of ground water flow in the Wapno salt dome area. The model was perform in order to verify a conceptual system of water circulation and to determine the influence of geological factors on the formation of hydrogeological conditions in the salt dome region. Besides, the prognosis of saline water migration from the caprock to the exploited aquifer was made. The model was performed by means of the Modflow program, which does not include the water with differentiated mineralization. This caused some serious problems during model construction and its calibration affecting the reliability of the obtained results of water balance.
PL
W pracy przedstawiono quasi-statyczny model matematyczny silnika o zapłonie iskrowym ze względu na jego sterowanie. Do celów badań symulacyjnych przyjęto w postaci funkcyjnej charakterystyki modelu. Badania modelu przeprowadzono dla wzrastających i malejących: sterowania napełnienia silnika oraz momentu oporu. Uzyskano wyniki zgodne z doświadczeniami empirycznymi.
EN
The quasi-static mathematic model of the control of the internal combustion engine in the paper is presented. In the simulation research are the characteristics of the model as the linear functions. The model is investigated for the increased and decreased control of the engine and the effective torque. The results of the research are conforming with the empiric investigations.
PL
W niniejszym referacie przedstawiono fragment badań nad układem do regulacji procesu azotowania gazowego opartego na komplementarnym współdziałaniu modelu matematycznego i wskazań czujnika magnetycznego. Model służy do określania ogólnego algorytmu zmian parametrów procesu, który następnie jest na bieżąco weryfikowany na podstawie wskazań czujnika obrazującego realne tworzenie się i wzrost warstwy azotowanej.
EN
This paper presents a part of research on the control system of gas nitriding process which is based upon a complementary cooperation of mathematical model and the indications of a magnetic sensor. The model allows determination of general algorithm of changes of the process parameters which is than verified currently on base of the sensor indications thus portraying real creation and growth of nitriding layer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.