Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przepięcia atmosferyczne w liniach kablowych ze specjalnym uziemieniem żył powrotnych mogą prowadzić do uszkodzeń zarówno samego kabla, jak i pozostałych integralnych elementów systemu, takich jak przekładki izolacyjne w mufach separacyjnych. W układach z crossbondingiem ograniczniki przepięć instalowane są w miejscach krzyżowania żył powrotnych i chronią przede wszystkim przekładki izolacyjne, ale ich dodatkową funkcją, pod warunkiem odpowiedniego połączenia, może być także ochrona osłon kabli. W artykule pokazano wpływ ograniczników na poziom przepięć piorunowych w przykładowym systemie z linią kablową i napowietrzną. Komputerowe symulacje stanów przejściowych wykonano w oprogramowaniu EMTP-RV dla dwóch scenariuszy zdarzeń, tj. uderzenia pioruna w linkę odgromową oraz w przewód fazowy.
EN
Lightning overvoltages in cable lines with special bonding can lead to damage both to the cable itself and to other integral system components, such as sectionalising joints. In systems with cross-bonding, surge arresters are installed where segmentation of the cable occurs and primarily protect cable joints, but their additional function, if properly connected, may also be to protect the cable outer jacked. The article shows the effectiveness of sheath voltage limiters against lighting overvoltages in cable system for mixed cable-overhead line. Transient computer simulations were performed in EMTP-RV software for two scenarios, i.e. lightning strike to the ground conductor of overhead line and to the phase conductor.
EN
The paper presents the level of incurred labour inputs and the equipment in the form of production means in 46 family farms listed according to the intensity of production organization. The obtained results were presented with a table and description method. The analysis which was carried out proved that along with the intensity of production organization the number of physical workers increases in farms with simultaneous decrease of AL area. The investigated farms featured quite variable size of participation of capital calculated into the replacement value of mechanization means per a hectare of agricultural land. A positive average correlation between intensity of production organization and objectified work inputs and a weak correlation between intensity of production organization and human work inputs were determined.
PL
W pracy przedstawiono poziom ponoszonych nakładów pracy i wyposażenia w środki produkcji występujące w 46 gospodarstwach rodzinnych zestawionych wg intensywności organizacji produkcji. Uzyskane wyniki przedstawiono metodą tabelaryczno-opisową. Przeprowadzona analiza wykazała, że wraz ze wzrostem intensywności organizacji produkcji wzrasta liczba pracowników fizycznych w gospodarstwach z jednoczesnym spadkiem powierzchni UR. Badane gospodarstwa charakteryzowała się dość zmienną wielkością zaangażowania kapitału w przeliczeniu na wartość odtworzeniową środków mechanizacji, przypadającą na hektar użytków rolnych. Stwierdzono dodatnią przeciętną korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy uprzedmiotowionej oraz słabą korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy ludzkiej.
PL
W pracy przedstawiono nakłady energetyczne w 16 gospodarstwach rodzinnych ze zbilansowaną ilością substancji organicznej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nakłady energetyczne w poszczególnych gospodarstwach są zróżnicowane. Świadczy o tym wartość ich odchylenia standardowego. Stwierdzono słabą ujemną korelację między poziomem odnawialności substancji organicznej a nakładami energetycznymi wyrażonymi w kWh·ha-1 UR. Największe nakłady energetyczne wyrażone w kWh·ha-1 UR ponoszą gospodarstwa na produkcję roślinną. Zaobserwowano, że wraz ze zwiększeniem intensywności organizacji produkcji rosną nakłady energetyczne (dodatnia korelacja między intensywnością organizacji produkcji a nakładami energetycznymi, wyrażonymi w kWh·ha-1 UR).
EN
Paper presents the energy inputs in 16 family farms with balanced renewability of organic matter. As results from the analysis carried out, the energy inputs in particular farms are differentiated, what was confirmed by the value of standard deviation. Slight negative correlation was stated among the levels of organic matter renewability end energy inputs expressed in kWh·ha-1 AL. The highest energy inputs (kWh·ha-1 AL) were born by farms on crop production. It was observed that at higher production organization intensity, increase the energy inputs (positive correlation between the intensity of production organization and energy inputs in kWh·ha-1 AL).
EN
Mechanisation costs of 30 family farms grouped according to the production orientation were presented. Three production orientations were selected: milk production, pig livestock production and plant production. It was found that plant farms incur the highest mechanisation costs amounting to 2916.0 PLN*ha-1 AL. Whereas, the smallest milk farms incur costs amounting to (2330.1 PLN*ha-1 AL). Amortisation has the highest share in the analysed costs. Within the group of farms which produced pig live-stock, fractional efficiency ratio reached the highest value and amounted to 3.40. The lowest value of this ratio was obtained in the group of plant farms, where it reached 2.31. A strong positive correlation between gross agricultural production and incurred mechanisation costs was reported.
PL
Przedstawiono koszty mechanizacji 30 gospodarstw rodzinnych pogrupowanych według kierunku produkcji. Wyodrębniono 3 kierunki produkcji: produkcja mleka, produkcja żywca wieprzowego i produkcja roślinna. Stwierdzono, że największe koszty mechanizacji wynoszące 2916,0 PLN*ha-1 UR ponoszą gospodarstwa ukierunkowane na produkcję roślinną. Najmniejsze natomiast gospodarstwa ukierunkowane na produkcję mleka (2330,1 PLN*ha-1 UR). Największy udział w analizowanych kosztach ma amortyzacja. W grupie gospodarstw ukierunkowanych na produkcję żywca wieprzowego cząstkowy wskaźnik efektywności osiągnął największą wartość i wynosił 3,40. Najmniejszą wartość wskaźnik ten uzyskano w grupie gospodarstw ukierunkowanych na produkcje roślinną i wyniósł 2,31. Stwierdzono silną dodatnią korelację między przychodami brutto produkcji rolniczej a ponoszonymi kosztami mechanizacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.