Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie materiałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The purpose of this article is to present the conservation research carried out as part of the revitalization project of the ruins of the castle in Koło. Basis of the recognition of the monument’s construction technique, identification and determination of the properties of historical and contemporary materials, assessment of the state of preservation and analysis of destructive factors developed a program of conservation works. Research was carried out considering the findings of architectural research. Laboratory tests of the collected material were carried out by a wide team of employees using specialized research techniques. Their results are presented in this article and include petrographic, chemical and thermogravimetric analyses of mortars, rocks and bricks, their capillary and mechanical properties, salinity analysis and microbiological analyses of materials. The undeniable value of the conducted research is a detailed diagnosis of historical building materials, which is a significant contribution to the knowledge of old construction techniques.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konserwatorskich zrealizowanych w ramach projektu rewitalizacji ruin zamku w Kole. Obejmowały one rozpoznanie techniki wykonania zabytku, identyfikację i określenie właściwości materiałów historycznych i współczesnych, ocenę stanu zachowania, analizę czynników niszczących, które wraz z wynikami badań architektonicznych stanowiły podstawę opracowania programu prac konserwatorskich obiektu. Analizę zgromadzonego materiału realizował szeroki zespół z wykorzystaniem specjalistycznych technik badawczych. Wyniki przedstawione w artykule obejmują petrografię, analizę chemiczną, termograwimetrię oraz właściwości kapilarne i mechaniczne zapraw, skał i cegieł, stopień zasolenia oraz analizy mikrobiologiczne materiałów. Niepodważalną wartością przeprowadzonych badań, stanowiącą znaczący wkład w zasób wiedzy, jest szczegółowe rozpoznanie historycznych materiałów oraz zastosowanych technik budowlanych.
PL
W 2009 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki rozpoczęło działalność Wydziałowe Laboratorium Badań Termofizycznych. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną, zaawansowaną aparaturę do analizy termicznej (TG, DTA-TG, DSC-TG, DIL, LFA), umożliwiającą wykonywanie pomiarów przy narzuconym reżimie temperaturowym oraz w określonej atmosferze gazowej. Pozwala to na dokonywanie charakterystyki badanych materiałów m.in. pod względem ich czystości, polimorfizmu, zmian strukturalnych, stabilności termicznej, procesu starzenia, własności termoplastycznych.
EN
In 2009, at the Academy of Mining and Metallurgy in Krakow, Department of Materials Science and Ceramics Faculty, the Thermophysical Research Laboaratory began its operations. The laboratory is equipped with modern and sophistical equipment for thermal analysis (TG, DTA-TG, DSC-TG, DIL, LFA), allowing for measurements at imposed temperature regime and in particular gas atmosphere. This allows to obtain, among others, the characteristics of the tested materials in terms of purity, polymorphism, structural changes, thermal stability, the aging process, thermoplastic properties.
EN
In present days, modern building structures become much lighter than several years ago. Very often those buildings are constructed using steel thin-walled structural elements. Their shape is obtained during cold-forming prefabrication process. Such elements are very thin, have smooth surfaces and possible pressed longitudinal stiffeners. The calculation methods are known for above described cases. The question is how to calculate steel thin-walled elements with large geometrical imperfections? The easiest method is to create panel’s FEM model. Due to those imperfections it is very hard to obtain a reasonable panel’s geometry model. Firstly, this paper will show a way to build panel’s accurate geometrical model based on 3D optical scanning method. Such model will be used in future numerical analyses. From this method, understanding of prefabrication procedure was also possible and some remarks are presented in here. Secondly, authors discuss the mechanical properties of steel sheet used for prefabrication of thin-walled panels including influence of cold forming. This paper is based on information presented during conference “New Trends in Statics and Dynamics of Buildings 2012” in Bratislava.
PL
W dzisiejszych czasach, nowoczesne konstrukcje budowlane stają się znacznie lżejsze aniżeli kilka lat temu. Bardzo często, konstrukcje te są budowane przy użyciu cienkościennych, stalowych elementów konstrukcyjnych. Ich kształt jest uzyskiwany podczas procesu gięcia na zimno. Takie elementy są bardzo cienkie, mają gładkie powierzchnie oraz możliwe są na ich powierzchni podłużne usztywnienia. Dla wyżej opisanych przypadków metody obliczeniowe są znane. Natomiast pojawia się pytanie, jak obliczać elementy cienkościenne z dużymi geometrycznymi imperfekcjami? Najprostszą metodą jest stworzenie modelu MES omawianego panelu. Ze względu na niedokładności geometryczne bardzo trudno jest uzyskać model geometryczny. Po pierwsze, artykuł ten pokazuje sposób budowania dokładnego modelu geometrycznego, opartego na metodzie przestrzennego skanowania optycznego. Taki model będzie wykorzystywany w przyszłych analizach numerycznych. Dzięki metodzie skanowania zrozumiano również jak przebiega proces prefabrykacji panelu i kilka uwag zostało przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Po drugie, autorzy omawiają właściwości mechaniczne blach, używanych do prefabrykacji cienkościennych paneli, uwzględniając wpływ gięcia na zimno. Artykuł ten bazuje na informacjach przedstawionych przez autorów publikacji na konferencji “New Trends in Statics and Dynamics of Buildings 2012” w Bratysławie.
EN
Thermal analysis of laser processes can be used to predict thermal stresses and consequently deformation in a completed part. Analysis of temperature is also the basic for feedback of laser processing parameters in manufacturing. The quality of laser sintered parts greatly depends on proper selection of the input processing parameters, material properties and support creation. In order to relatively big heat stress in the built part during sintering process, the thermal simulation and thermal analysis, which could help better understand and solve the issue of parts deformations is very important. Main aim of presented work is to prepare input parameters for thermal simulations by the use of RadTherm software (Thermoanalytics Inc., USA), directly during the sintering process and after the process and find out the impact of the heat stress on a final shape and size of the prototype. Subsequently, an annealing process of constructed products after DMLS could be simulated and specified.
9
Content available remote 3D Measurement and Modelling of Magnetic Properties of Soft Magnetic Composite
EN
The soft magnetic composite (SMC) is a new type of soft magnetic material made of insulated iron powders. Its special characteristics could enable the development of low cost high performance electrical machines. This paper presents the measurement and modelling of magnetic properties of SMC under 3D magnetizations. Detailed descriptions of the 3D magnetic property tester, principle of measurement, core loss models, and experimental results are included and discussed.
PL
Magnetycznie miękkie kompozyty (soft magnetic composites – SMC) są nowym rodzajem magnetycznie miękkich materiałów wykonanych z elektrycznie izolowanych cząsteczek proszku żelaza. Specjalne charakterystyki takich materiałów mogą umożliwić rozwój tanich i wydajnych maszyn elektrycznych. Artykuł prezentuje pomiary i modelowanie własności magnetycznych SMC w warunkach przemagnesowania 3D. Podano dokładny opis użytej techniki pomiarowej, modelu i wyników pomiarowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości użytkowych warstw stellitowych laserowo napawanych na elementach ze stali zaworowych 50H21G9N4 oraz H9S2. Dodatkowo dla porównania, badaniom poddano warstwy stellitowe napawane plazmowo oraz techniką TIG (ang. tungsten inert gas), jak również materiał w stanie wyjściowym bez naniesionej warstwy stellitowej.
EN
The article presents experimental results of the selected service properties of laser pad welded stellite layers deposited on the surface of specimens made of steel: X53CrMnNiN 21-9 and X43CrSi 9-3.Additionally, laser, plasma and TIG overlayer welding stellite layers were subjected testings also the material in the initial state without the plotted stellite layer was investigated.
EN
Coordinate measurements are a source of digital data in the form of coordinates of measurement points with a discrete distribution on the measured surface. Geometric deviations of free-form surfaces are determined at each point as nor- mal deviations of these points from the nominal surface (a CAD model). The calculations are preceded by fitting the measurement data to the CAD model. The relations between the object coordinate system and the coordinate system of the machine are described by the transformation parameters. This paper presents the idea of the process of data fitting with the use of the least square algorithm method as well as the way of determining the uncertainty on the assumption that transformation para- meters are subject to a multivariate normal probability distribution. The theoretical issues were verified by experiments carried out on a free-form surface obtained in the milling process and characterised by random geometric deviations.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących wpływu rodzaju materiału wstawki hamulcowej pojazdu szynowego na poziom emisji hałasu w procesie hamowania. Wykazano, że wstawki kompozytowe charakteryzują się niższymi poziomami przyspieszeń drgań w stosunku do klasycznych wstawek żeliwnych i średnio o 10 dB(A) mniejszym hałasem.
EN
In this article selected findings concerning influence of break insert material of rail vehicle on noise emission level in braking process have been shown. It has been pointed out that composite inserts are characterized by lower vibration acceleration in relation to classic cast iron inserts and lower noise by at the average dB(A).
EN
The modeling of strustural adhesive-bonded joints is complex because of presence of singularities at the ands of the joint and the lack of applicable faiture criteria. Lots of researchers notice that the typically faiture occurs after forming a damage zone at the end of the joint. In this paper a non-linear finite element analysis (FEA) is employed to study the state of stress in the adhesive-bonded joints (SLJ i.e. single lap joints). Different kinds of failure modes of these joints were observed. The stresses were computed using software implementation of FEM the MSC finite element programs. The model was validated by the corresponding structural test. The specimens were exposed to damage in the universal Instron testing machine. Correlation between the experimental results and finite element simulation is reasonably good. The final aim of the paper is to establish failure criterion.
EN
Two-bridge actuators are applied in precise positioning during assembly of micro-opto-electro-mechanic systems (MOEMS). Numerical simulation with the Finite Element Method and experimental measurements of laser-induced plastic deformation of the structure. In particular, simulation reveals influence of thermally generated bending moment in the heated segment on stress and strain fields. Described modelling procedure can be applied in analysis of other thermal actuators.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reakcji materiału na równoczesne i sekwencyjne obciążenie siłą ściskającą i momentem skręcającym. Próby przeprowadzono na specjalnie do tego celu skonstruowanych urządzeniach umożliwiających płynną regulację prędkości ściskania, częstotliwości skręcania oraz amplitudy kąta skręcania. Wstępne badania, wykonane dla wybranych materiałów metalicznych, różniących się podatnością do umocnienia, wykazały znaczny spadek średnich nacisków jednostkowych, w próbie ściskania z oscylacyjnym skręcaniem, w stosunku do konwencjonalnego ściskania.
EN
In this work are presented the test results of compressed cylindrical samples in conditions of oscillatory torsion. The tests were executed on a stand specially designed for this purpose, enabling the infinitely variable adjustment of compression rate, torsion frequency and amplitude of torsion angle. Preliminary testing made on representative group of metallic materials revealed a considerable drop of unit pressure in compression test with oscillatory torsion in comparison to conventional compression.
17
Content available remote Przetwarzanie indukcyjne w badaniach materiałów ferromagnetycznych
PL
Pokazano, że wszystkie wielkości i parametry charakteryzujące właściwości magnetyczne materiałów ferromagnetycznych, zdefiniowane według modeli elektrodynamiki, są określone przez strumień w przekroju poprzecznym próbki materiału i przez składową styczną natężenia pola na powierzchni próbki przy założeniu, że rozkład tej składowej jest jednorodny w obszarze, gdzie wyznacza się strumień. Strumień w przekroju poprzecznym próbki można wyznaczyć tylko metodą indukcyjną. Również do wyznaczania składowej stycznej natężenia pola najlepiej nadaje się czujnik indukcyjny. Przedyskutowano więc zagadnienie przetwarzania sygnałów z czujników indukcyjnych pod kątem otrzymania odpowiadających sobie wartości chwilowych strumienia magnetycznego i składowej stycznej natężenia pola.
EN
Inductive converters of magnetic quantities are generally applied in materials testing in both alternative and constant magnetic fields. Analogue techniques of conversion of signals, which are obtained from inductive sensors, applied in classical measuring circuits, now are replaced by digital techniques. The authors present rules of use of contemporary elements of electronic circuits to convert signals, which are obtained from inductive sensors.
PL
Nowoczesnym materiałom stomatologicznym stawiane są coraz to wyższe wymagania. Przechodzą one cały szereg testów zanim zostaną zastosowane w chirurgii szczękowej czy w stomatologii zachowawczej. Do badań tych używa się całego szeregu różnorodnych metod. W prezentowanej pracy przedstawiono możliwości zastosowania elektronowego mikroskopu skaningowego do badań materiałów stomatologicznych. Pokazano przykłady badań materiałów stosowanych na wypełnienia stomatologiczne, ocenę przygotowania powierzchni w protetyce stomatologicznej, ocenę sposobów opracowywania ubytków, badania fraktograficzne implantów stomatologicznych. Z przedstawionych przykładów wynika, że elektronowy mikroskop skaningowy może być cennym urządzeniem znacznie rozszerzającym możliwości badawcze materiałów stosowanych w stomatologii.
EN
Novel stomatological materials are requested for more and more sophisticated parameters. Additional evaluation procedures for describing of special dental surgery features are needed to establish the material usefulness and permit dental application. These evaluations are performed by employment of many different methods depending on kind of the parameter. In this article the possibilities of scanning electron microscope [SEM] utilisation for assessment of selected features of materials used in stomatology were presented. Shown here images which source was SEM visualised examples of this microscope options. It is worthy to indicate, that use of SEM give us numerous valuable information regarding materials. As far as this tool is considered all dental specialties find support at material examinations, especially conservative dentistry, prosthodontics, oral and maxillofacial surgery.
20
Content available remote Kryteria oceny i doboru kitów dekarskich
PL
Stosowanie wyrobu, który uzyskał aprobatę techniczną, powinno być poprzedzozne analizą wszystkich właściwości technicznych. Wszystkie wymienione w artykule badania kitów i uszczelniaczy dekarskich prowadzone są w Laboratorium Zabezpieczeń Wodochronnych Instytutu Techniki Budowlanej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.