Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production organization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.4 Produkcja elementów prefabrykowanych
PL
Celem pracy było wskazanie jak niektóre elementy organizacji produkcji azotowania jonowego metodą „active screen" mogą wpływać na efektywność ekonomiczną całego procesu i determinować warunki zastosowania danej innowacji.
EN
The aim of this study was to identify how certain elements of the organization of production of ion nitriding method of "active screen" may affect the economic efficiency of the whole process and determine the conditions for the application of the innovation.
EN
All recent experiences confirm the fact that the main tasks of quality management are guaranteed only with the high skilled employees. Employees are responsible for the production plan and development, services and processes. The series of standards called ISO 9000 help to establish quality management in organization. Usage of the quality management with statistical process control is also very important for the company. Companies are spending all human, material and financial resources to improve quality management. The objective of the paper is to outline the statistical process control in production company Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
PL
Wszystkie ostatnie doświadczenia potwierdzają fakt, że główne zadania zarządzania jakością są gwarantowane tylko z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Pracownicy są odpowiedzialni za plan produkcji i rozwoju, usług i procesów. Seria norm ISO 9000 jest pomocna w celu ustalenia zarządzania jakością w organizacji. Korzystanie w zarządzaniu jakością ze statystycznej kontroli procesu jest również bardzo ważne dla firmy. Firmy wykorzystują wszystkie zasoby ludzkie, materialne i finansowe w celu poprawy jakości zarządzania. Celem pracy jest określenie statystycznego sterowania procesem w produkcji firmy Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
EN
The paper presents issues of quality management related to iron casts manufactured on automated foundry lines for automobile industry. The influence of the choice of electric furnace and automated foundry line with vertical or horizontal mould division on the quality of casts made of nodular or grey cast iron was presented. Analysis of different scenarios of the course of action manufacturing processes was performed basing on a simulation experiment, record data related to the quality of the manufactured casts and manufacturing prime costs analysis. The research used universal tools applied in simulation analysis of production systems (Rockwell Automation: Arena Simulation Software) and a spreadsheet used for cast manufacture cost estimation. The proposed variants have been assessed using the Pareto analysis on the basis of results of reports generated for a simulation experiment. The paper also presents suggestions of activities aimed at further improvement of the quality of foundry processes.
EN
The paper presents the level of incurred labour inputs and the equipment in the form of production means in 46 family farms listed according to the intensity of production organization. The obtained results were presented with a table and description method. The analysis which was carried out proved that along with the intensity of production organization the number of physical workers increases in farms with simultaneous decrease of AL area. The investigated farms featured quite variable size of participation of capital calculated into the replacement value of mechanization means per a hectare of agricultural land. A positive average correlation between intensity of production organization and objectified work inputs and a weak correlation between intensity of production organization and human work inputs were determined.
PL
W pracy przedstawiono poziom ponoszonych nakładów pracy i wyposażenia w środki produkcji występujące w 46 gospodarstwach rodzinnych zestawionych wg intensywności organizacji produkcji. Uzyskane wyniki przedstawiono metodą tabelaryczno-opisową. Przeprowadzona analiza wykazała, że wraz ze wzrostem intensywności organizacji produkcji wzrasta liczba pracowników fizycznych w gospodarstwach z jednoczesnym spadkiem powierzchni UR. Badane gospodarstwa charakteryzowała się dość zmienną wielkością zaangażowania kapitału w przeliczeniu na wartość odtworzeniową środków mechanizacji, przypadającą na hektar użytków rolnych. Stwierdzono dodatnią przeciętną korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy uprzedmiotowionej oraz słabą korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy ludzkiej.
6
Content available remote Zarządzanie rozwojem pracowników w systemach produkcji klasy światowej
PL
WCM (World Class Manufacturing) jest uważany obecnie za praktyczny wzorzec doskonałości produkcji, dlatego nie dziwi fakt dużego nim zainteresowania. Stanowi on zbór wytycznych do zrealizowania, w ramach których, podnoszony jest stopniowo poziom zorganizowania działalności produkcyjnej, aż do osiągnięcia odpowiedniego stopnia doskonałości. Fundament WCM tworzą filary: techniczny i zarządczy, których tylko kompleksowe wdrożenie gwarantować może doskonałość w organizacji produkcji, czyli tzw. klasę światową. Biorąc pod uwagę liczne już wdrożenia systemów klasy światowej w Polsce, w opracowaniu określono poszczególne działania prowadzące do wzrostu poziomu zorganizowania obszaru zarządzania personelem oraz przedstawiono, możliwe do wykorzystania, wnioski wdrożeniowe.
EN
WCM is a way to organize an enterprise so as to achieve the highest possible level of production organization through implementing modern methods of management. World Class Manufacturing concept consists of technical and managerial pillars with each pillar providing a specific supporting role. One of the main pillar is a People Development. The main purpose of the People Development pillar is to identify and eliminate gaps of knowledge and competences, supporting all the other pillars in developing the organization competencies. Taking into consideration numerous implementations of WCM systems in Poland, particular activities and advices leading to the increase of people organization level were estimated within particular defined stages.
PL
Wielki piec jest urządzeniem, którego pracę łatwo rozregulować. Każda zmiana optymalnych warunków pracy wielkiego pieca powiększa jednostkowe zużycie paliw, zmienia jego wydajność i może pogorszyć jakość surówki. Wielkopiecownicy w większości przypadków skutecznie usprawniają występujące zaburzenia, ale czasem nie mają wpływu na przyczyny zaburzeń z powodu braku przestrzegania zasad procesowego zarządzania. Dlatego w artykule przedstawiono kilka przykładów niepowodzeń w prowadzeniu produkcji surówki wielkopiecowej oraz wskazano postulaty dotyczące optymalizacji tej produkcji.
EN
Blast furnace is the system easy to put out of adjustment. Each change of optimum conditions in blast furnace working increases the specific fuel consumption per unit, changes its productivity and it can make worse quality of pig iron. The blast furnace workers easy remove often arising disturbances but there are situations they can’t prevent their arising because principles of operational management are not abided. That is why the examples of failures in pig iron production were shown in this paper and postulates concern the optimization of iron production were indicated.
PL
W artykule przedstawiono założenia ustalania wielkości czynników kosztotwórczych obiektów kosztowych na podstawie wielkości parametrów cech obrabianego przedmiotu określanych na etapie projektowania danego elementu. Przedstawiono sposób opisu cech związanych z konstrukcją, wytwarzaniem i organizacją produkcji elementu na etapie przygotowania produkcji.
EN
The methodology of determination of manufacturing costs for machine elements on the stage of production process design has been presented in the paper. The presented methodology is based on two approaches to the automation manufacturing process planning (hybrid process planning method). The investigation is focused on the selection of relevant geometrical and technological information in the part, their binary representation and data acquisition from the drawing.
EN
In the work the practical use of the SMED philosophy for developing the tooling changing process in blister pack production line is presented. The SMED method supposes to cut down the time of a single die changing till few minutes. In the case of machines from blister packs' production line this goal was achieved on the stage of machines designing. That is why in this case it wasn't possible to make the most of the SMED method and reduced significantly time of the tooling elements assembling. But thanks to or-ganizational changes, reducing the full time of tooling changing from 4 h 49 min to 3 h 56 min was possible (the time is 53 min shorter, which is 18%). Time which was needed to clean the machines before the SMED method was used was 2 h 50 min. After using this method the time is 40 min shorter. Total time needed to assemble the tooling elements wasn't changed. The time amounts 39 min in both cases. The rest of the time was dedicated to adjustments and correctness tests of control systems. The time amounted 1 h 7 min. Thanks to transferring one internal activity to external activities, reducing the time of cleaning machines was possible. Also the fact, that blister pack leakproofness tests were carried out earlier, affects shortening the tooling changing time. One should be stated, that in spite of relatively not big shortening of the tooling changing time, effect of changes probably will be noticed fast. The final effect is also easy to calculate. During one minute the blister pack's line can pro-duce even 320 ready packages with one blister pack inside. So, improving production organization, realizing according to the SMED method, should be continued in tooling changing process of another machines too. Even not big shortening of the single machine's tooling changing time, will bring advantages, such as: improving the financial result in the firm, shortening the waiting time for the product, greater flexibility of the production.
10
Content available remote Wykorzystanie oprogramowania symulacyjnego do analizy planów produkcyjnych.
Mechanik
|
2005
|
R. 78, nr 10
812-812, 814, 816-817, 819
PL
Przedstawiono zastosowanie oprogramowania symulacyjnego do analizy planów produkcyjnych. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem układu modelowego zbudowanego w oparciu o oprogramowanie symulacyjne Enterprise Dynamics (ED). Przy budowie programu w ED wykorzystano wewnętrzny język programowania 4DScript. Przeprowadzona symulacja komputerowa pozwoliła określić, czy założone terminy realizacji zleceń zostaną dotrzymane. Wyznaczono również współczynniki wykorzystania stanowisk.
EN
Application of simulation software to the analyse of production plans is outlined. The analysis was carried out with the help of model system built on the basis of the Enterprise Dynamics (ED) simulation software.
11
Content available remote Efektywne wytwarzxanie w warunkach business process reengineering
PL
Wiele problemów w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wynika nie tylko z potrzeby rozwiązywania zagadnień technologicznych, ale przede wszystkim organizacyjnych. Konkurencyjność wyrobu w znacznej mierze zależy od organizacji produkcji. Efekty finansowe przedsiębiorstwa zależą od tego czy jest ono konkurencyjne na rynku, produkując z dużą wydajnością (w myśl zasady "czas to pieniądz"), tanio z gwarantowaną wysoką jakością i elastycznie - wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom klienta.
EN
The article presents a method to calculate licence fees used for brand valuation. The article discusses an algorithm used to calculate cash flow for ex ante evaluation. Sales volume and sales value reflect the strategic goals of a company and their evaluation is of key importance in the method presented, therefore the need for in-depth knowledge of the sector in which a given company operates is stressed, as well as knowledge about the competitiveness of its products and relationships with customers and suppliers alike. The article also discuses a method to calculate licence fees for valuated brands. Models to calculate discount rate are presented and attention is paid to the need to adjust a given model to an established cash flow. Methods to calculate residual value are also reviewed; residual value reflects the value after a given forecast period, when cash flows have stabilized.
13
Content available remote Towarowość produkcji a wydajność i wykorzystanie środków transportowych
PL
Badania w 50 gospodarstwach rolniczych rejomu Małopolski pozwalają stwierdzić, iż wykorzystanie środków trasportowych jest bardzo niskie. W przypadku przyczep skrzyniowych wykorzystanie rzeczywiste stanowi 29,3% wykorzystania normalnego, a w przypadku samochodu ciężarowego 46,4%. Jednocześnie największą wydajność eksploatacyjną w przypadku zestawów ciągnikowych odnotowano przy przewozach zestawem ciągnik+roztrząsacz (2,36t/h), natomiast wśród zestawów samochodowych samochodem ciężarowym (4,43t/h).
EN
The survey conducted in Małopolska region on 50 farms showed that the making use of transport means was very poor. Making use of platform tractor trailers was as low as 29.3% of the standard value, while in case of the trucks it amounted 46.4%. The highest operating capacity in the case of tractor-trailed units was noted for sets of tractor - manure spreader (2.36 t/h), whereas for the trucks it amounted 4.43 t/h.
14
Content available remote Wartość jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem
PL
W pracy uzasadniono potrzebę posługiwania się wartością w długookresowym zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa. Opisano metodę wyceny, szczególnie przydatną w wyborze strategii tworzenia wartości firmy. Zweryfikowano ją, badając wpływ zmian czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa na jego wartość. Określono też działania i sposoby, warunkujące wdrożenie do zarządzania firmą koncepcji długotrwałego powiększania jej wartości.
EN
This study presents an analysis of the discounted cash flows (DCF) method performed on the basis of the value of cash flows in years of prognostication covering the period of 2002-2006, calculation of the residual value and determination of the discount rate. The paper also presents research results of factors influencing the increase of the company value, including major factors affecting the creation of this value, i.e. increased income from sales, cost reduction, more efficient management of the working capital, effective investments, the impact of the capital cost and long-term change rate of cash flows after the prognostication period on the company value.
15
Content available remote Intensywność organizacji produkcji i jej efektywność w badanych gospodarstwach
PL
Analizą objęto 56, zaliczonych do przyszłościowych, gospodarstw rodzinnych w karju. Gospodarstwa w badanej zbiorowości największe (grupa powyżej 45 ha UR) mają najniższy wskaźnik intensywności produkcji, który wynosi 270 punktów (dla badanej zbiorowości średni wskaźnik wynosi 424 punkty) i niską produkcję towarową netto (38,02 JZ / ha UR), ale uzyskują najwyższy dochód rolniczy (127% dochodu przeciętnego dla całej zbiorowości). W celu uzyskania porównywalnego dochodu rodziny, mniejsze obszarowo godpodarstwa (około 24 ha UR) zmuszone są do prowadzenia produkcji charakteryzującej się wysoką organizacją i intensywnością (839 punktów).
EN
The survey covered 56 family farms over the country. The farms were qualified as the prospective and developmental ones. The largest from among surveyed farms (acreage above 45 ha agricultural land) were characterized by the lowest index of production intensity amounting 270 scores (at average index of production intensity for the whole group of tested farms 424 scores) and low net commercial production (38.02 cereal units per ha agricultural land); however they reached the highest agricultural income (127% of average income for surveyed farms in total). In order to achive the comparable standard of family income, The farms of smaller acreage (about 24 ha agricultural land) were compelled to arranging their agricultural production on very high level of organization and intensity (839 scores).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.