Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article deals with the work under load of a bent reinforced concrete girder element with a fixed formwork made of cement-bonded particleboard reinforced with. The main strength and deformation parameters of a multi component structure are determined, the main pre-purpose of which is to use overlap for monolithic structures with the inclusion of non-removable formwork of cement-bonded wood board in collaboration.
PL
Artykuł dotyczy pracy wygiętego elementu dźwigara żelbetowego z szalunkiem stałym wykonanym z płyty cementowo-drzazgowej zbrojonej pod obciążeniem. W ramach badań określono główne parametry wytrzymałościowe i deformacyjne konstrukcji wieloskładnikowej, której głównym celem wstępnym jest zastosowanie zakładki dla konstrukcji monolitycznych z włączeniem we współpracy nieusuwalnego szalunku z płyt cementowo-drewnianych.
EN
An approach to determination of power efficiency of a switched reluctance motor (SRM) based on indirectly measured value of the torque is substantiated. A method for indirect determination of electromagnetic torque with the use of the results of measuring the instantaneous values of phase currents and voltages is presented. The most efficient and the factual angles of phase switching for the analyzed four-phase 8/6 SRM are determined. Comparison of SRM torque values obtained by calculation and by experiment is performed. Efficiency of the analyzed SRM is assessed on the basis of calculated values of the torque.
PL
W pracy wykazano, że podejście do wyznaczenia współczynnika sprawności silnika z przełączalną reluktancją w oparciu o niebezpośrednio mierzone wartości momentu jest uzasadnione. Przedstawiono metodę niebezpośredniego wyznaczenia momentu elektromagnetycznego poprzez pomiary chwilowych wartości prądu i napięcia fazowego. Wyznaczono najbardziej efektywne i faktyczne kąty przełączania fazy w czterofazowym silniku 8/6. Porównanie wartości momentu uzyskanego w obliczeniach i poprzez eksperyment wskazuje na to, że sprawność badanych silników może być oceniana w oparciu o obliczane wartości momentu.
EN
Passive Torque Simulator (PTS) is an important ground based hardware tester simulator used for qualification of flight actuation system under aerodynamics torque loading .In this work extra torque disturbance due to actuator motion under test is analyzed and fuzzy Backstepping control with online parameters tuning scheme is proposed. Since extra torque affects both transient and steady state performance of the control loop, high gain adaptive control is investigated to improve the transient response of PTS torque tracking. Finally fuzzy Back stepping control with online parameters tuning scheme is proposed to improve torque tracking performance of load simulator both in transient and steady state. Simulations results show the validity of proposed control.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu ruchu siłownika w czasie testu, na zakłócenia pomiaru momentu obciążenia na potrzeby symulatora obciążenia aerodynamicznego w systemie siłowników (ang. Passive Torque Simulator). W algorytmie wykorzystano sterowanie oparte na logice rozmytej z krokiem wstecz i parametrami dobieranymi online.
4
Content available remote SRM control algorithm for electric vehicles drives applications
EN
In the article author describes a measurements of generated torque and flux in SRM for different rotor positions. The measurements are compared with simulations results. At the end of the article author describes a algorithm of realization traction drive characteristic required by mechanical vehicles.
PL
W artykule autor prezentuje wyniki pomiarów momentu oraz strumienia elektromagnetycznego dla różnych położeń wirnika. Wyniki pomiarów porównano z wynikami otrzymanymi drogą symulacji komputerowych. Przedstawiony jest także algorytm realizacji charakterystyki trakcyjnej wymaganej do napędy pojazdów mechanicznych.
EN
In this paper method of estimation of combustion engine power and torque based on road test is shown. In this particular test the measurement is performed using three axial accelerometer and rate gyroscope fastened to car's chassis. Estimation of main engine characteristics is made with use of measured quantities such as: car mass and acceleration collected in function of vehicle linear velocity. The most essential problems in this approach, considered as primary method errors, are minimization of underestimation of moment of inertia of rotating elements in drivetrain and efficiency of drivetrain itself. Moreover it is vital to determine as precise as possible vehicle acceleration and its linear velocity in presence of disturbances - mainly chassis movements and additional accelerations, which comes from pavement unevenness (roughness). In this article application of several sensors of different quantities for increase of accuracy of PAAF II (Power Acceleration And Force) device in relation to prototype device predecessor is taken into consideration. Results of utilization of measurements data and calculation algorithms specific for both devices were compared in aspects of estimation of engine power as well as torque.
PL
W pracy przedstawiono metodę estymacji przebiegów momentu i mocy silnika w oparciu o test drogowy, w którym bezpośredni pomiar wykonywany jest z użyciem trzyosiowego akcelerometru i żyroskopu zamocowanych do nadwozia samochodu. Estymacja podstawowych charakterystyk silnika realizowana jest w oparciu o zmierzone masę pojazdu i przyspieszenie w funkcji jego prędkości liniowej. Podstawowymi problemami w tym podejściu, które uznawane są za podstawowe błędy metody, są minimalizacja niedoszacowania masowego momentu bezwładności elementów wirujących oraz sprawności układu przeniesienia napędu. Ponadto istotne jest także jak najdokładniejsze określenie przyspieszenia i prędkości liniowej pojazdu w obecności zakłóceń - głównie ruchów nadwozia i dodatkowych przyspieszeń pochodzących od nierówności drogi. W tej pracy omówiono zastosowanie czujników wielu wielkości do zwiększenia dokładności urządzenia PAAF II (Power Acceleration And Force) w odniesieniu do urządzenia prototypowego. Porównano wyniki estymacji przebiegu mocy, siły napędowej i momentu dokonanych za pomocą pomiarów i algorytmów obliczeniowych właściwych dla obu urządzeń.
EN
This goal of this paper is to show conception of the electronic controlled clutch witch magnetorheological fluid (MR Fluid). The proposal of coupling construction, structure of control system is presented and results of calculations of the magnetic field distribution and clutching torque value as well calculation of the clutch shaft are shown. In the paper properties of magnetic fluids and fundamentals of magnetorheological electromechanical devices operation are described. On the base a results of field calculations a solution of magnetorheological clutch control system is proposed. The possible functions which multidiscs magnetorheological clutch can fulfil: dynamometrical function (for example in the screwdriver), safeties clutch, for half-active elimination of rotary vibrations, and for the system of the soft start-up. In the article a concept of test-bench for static and dynamic measurements was presented.
EN
Methods of description of torque sharing functions (TSF) are presented in this work. There are also shown mathematical and simulation models of the SRM. The simulation model is prepared using MATLAB/SIMULINK system. There is used card DS 1104 with digital signal processor (DSP) for laboratory stand. Results of simulation and experimental tests of the switched reluctance motors for two various torque sharing functions are presented and compared here. The first control function is a trapezoidal and second function is with cosine edge. Both functions are used for torque ripple minimization. Presented results of simulation and experimental tests are carried out for the steady states of motor operation. Conclusion is presented.
PL
Czas jest niezwykłym niematerialnym tworem umysłu człowieka. Istota czasu jest określona w sposób zwięzły, lecz komunikatywny listą opisową, której składnikami jest siedem własności przedmiotowych: chwila, cykl, interwał czasowy, okres, upływ czasu, tempo upływu czasu, teraźniejszość oraz cztery własności funkcjonalne: indeks temporalny, przeszłość, przyszłość i równoczesność zdarzeń. Każda z tych własności jest zdefiniowana.
9
Content available remote Comparison between two modelling approaches to a PM brushless motor study
EN
Two approaches for PM brushless motor analysis are presented and compared in the paper. They both enable the study of motor's performance considering material nonlinearities as well as all transient effects emerging from current commutation and rotor movement. The first approach is based on a transient numerical analysis and the second approach on an iterative solving of the static numerical model where stator current waveforms were calculated separately by electric circuit analysis.
PL
W artykule zaprezentowano dwa podejścia do analizy silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych. Są to: podejście bazującego na modelu numerycznym, uwzględniającym stany przejściowe oraz podejście bazujące na modelu numerycznym statycznym. Pozwalają one na przebadanie charakterystyki silnika ze szczególnym uwzględnieniem nieliniowości materiałowej oraz efektów przejściowych.
EN
This paper describes a possibility of the new, non-linear current controller usage. This current controller was compared with delta modulation controller. By the predictive current controller usage the current shape quality was improved. The THD(I) coefficient of the output current was reduced about 30%. The average magnitude of the current error vector was decreased about 40%. It causes less power losses and less torque fluctuations of induction machine. Simultaneously with THD(I) decrease, the reduction of transistors switching number was achieved. The switching frequency of DC/AC inverter was reduced about 94% at low motor speed range in comparison to delta modulation controller use. It means the inverter efficiency improvement. The predictive controller has not disadvantage of delta modulation controller called as average current error. The new current controller keep extremely good dynamics in transient state comparable to delta modulation controller. It was shown on experimental research. The new, non-linear current controller and control system of DC/AC inverter was realized by microprocessor system usage. It ensure good dynamics of torque forming and better efficiency of combined, inverter-motor system.
PL
W artykule prezentowane są wyniki badań przeprowadzonych na silniku reluktancyjnym przetączalnym z toczącym się wirnikiem cylindrycznym (SRPTW). Do badań wykorzystano SRPTW z czterema pasmami fazowymi wykonanymi w formie uzwojeń skupionych. W oparciu o model fizyczny wykonano pomiary i dokonano analizy porównawczej wpływu poszczególnych parametrów konstrukcyjnych SRPTW na jego parametry ruchowe takie jak moment.
EN
The paper presents research into Rolling Rotor Switched Reluctance Motor (RRSRM). The model of RRSRM has been built in the Institute of Electrical Machines at Warsaw University of Technology. Paper describes a four-band construction with concentrated coils. Value of torque has been analyzed during simulation.
EN
Static torque characteristics and influence of the geometrical parameters of four phase 8/6 SRM on torque ripples coefficent were presented on this paper. The Switched Reluctance Motor is being considered for a numerous applications, which require variable speed, high efficenty, fault tolerance and low torque ripples. Design of efective machine require using of FEM model to estimation of the set of geometrical and material parameters. Electromagnetic torque of four phase SRM was obtained in result of solving FEM magnetostatic model. Dependence of torque ripples of the internal stator diameter, breath of the stator pole and the breath of rotor pole were presented and no extremum in that characteristisc was found.
EN
The influences of geometrical parameters of three phase 12/8 SRM on static torque were presented on this paper. Electromagnetic torque was obtained in result of solving FEM magnetostatic model of the motor. Assortment of internal stator diameter, breaths of the poles in dependence of external stator diameter for maximum torque was presented.
14
EN
The article deals with the determination of the continuous usable torque for a frequency - controlled induction motor with the self - ventilation and stabilization of the magnetic flux linkage. The developed technique takes into account the heating power losses and the ambient temperature. On the basis of this technique takes into account the continuous steady state electromagnetic torque can be calculated for a given frequency of the induction motor including a standstill condition. The results of calculations for three induction motors of 3,55 and 160 kW are presented in curves: torque versus frequency.
EN
This paper presents the proposal of electronically controlled torque screwdriver for drawing screws into bone tissue. This equipment will be used in the experimental practice and subsequently in the general practice. This screwdriver will control the revolution speed, torsion moment and angle of the screw.
PL
W artykule zaproponowano sterowany elektronicznie wkrętak momentowy służący do wkręcania śrub w tkankę kostną. Urządzenie to będzie wykorzystywane w praktyce doświadczalnej, a później w praktyce ogólnej. Wkrętak będzie sterował prędkością obrotową, momentem obrotowym oraz położeniem kątowym śruby.
EN
Development in a lot of high-tech disciplines opened up wide possibility to use permanent magnet DC motor. Modern magnetic materials based on rare-earth elements, achievements in digital circuit engineering as well as fast power electronic systems allowed on significant improvement of properties of permanent magnet DC motors. For that reason. PMDC motors are used in a lot of technical areas. Unfortunately, torque ripples generated over this kind of motor can not be used in high performance electric drives. In this paper the way of reduction torque-ripples PMDC motor is presented and an effort to determine profiles PMDC motors as well as estimates the influence of magnetic poles shape PMDC motor on the size of the ripple-torque is made. Finite element method has been used to calculate necessary quantities.
17
Content available remote Specyficzne problemy łożyskowania w łożyskach tocznych miniaturowych
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące praktyki eksploatacyjnej miniaturowych łożysk tocznych. Zebrano najczęściej spotykane wymagania dotyczące działania tych łożysk. Zaprezentowanono szereg czynników wpływających na moment tarcia w ruchu oraz na trwałość zmęczeniową, zwracając szczególną uwagę na czynniki niedoceniane, bo mało istotne w pracy łożysk tocznych powszechnego użytku, takie jak rodzaj koszyka, rodzaj ewentualnego uszczelnienia, współczynnik przylegania, dokładność wykonania łożyska, dokładność wykonania wałka i oprawy, ridzaj i ilość środka smarowego.
EN
In the present article there are shown some problems connected with operation of miniature ball bearings in measuring instruments. In this using the two main requirements must be fulfilled by the bearing: a small frictional moment and suitable rating life. In some instruments, e.g. flow meter, the suitable indication strongly depends on magnitude of torque. The torque depends on following factors: sort of material, seal, bearing size, accuracy, internal clearance, imperfection of shaft and housing, load, rotational speed, sort and quantity of lubricant. It was shown, that the bearing for measuring instruments should have the following features: The balls and rings in stainless steel; ribbon retainer in pressed steel (may be with Teflon-coating); the baring without seals, only with shields if it is necessary; the bearing size as small as possible; good accuracy grade; large internal clearance (C3-C4); there shouldn't be close fit neither on shaft nor in housing; very important is the coaxiality of both of bearing in the arrangement; if the strong axial force is acting, the greater osculation rating of ball and race is profitable to decrease the equivalent load; as a lubricant should be used the small viscosity oil (ca 10cSt/20°C) and in a very small quantity. The high osculation rating is also profitable with regard to the bearing durability. In some conditions (very great axial force) there may be used unorthodox bearing arrangement: one angular contact bearing and the deep groove bearing as the second. Generally: the correct mounting and the strict cleanliness is an essential condition for the good performance of all miniature bearings.
18
Content available remote Korekcja styku wałeczków i bieżni łożysk baryłkowych poprzecznych
PL
W artykule jest przedstawione badanie wpływu korekcji styku na bieżniach głównych łożyska baryłkowego na tarcie i naciski kontaktowe przy różnych obciążeniach i dwóch różnych rodzajach korekcji. Metoda obliczeń jest opisana w jednym z poprzednich artykułów autora. Uzyskane charakterystyki momentu tarcia i nacisków kontaktowych służą do określenia optymalnych wartości parametrów mikrogeometrycznych. Zaprezentowana na jednym przykładzie metoda postępowania może być zastosowana do konstruowania dowolnego łożyska baryłkowego dwurzędowego. Analiaza wyników obliczeń wykazała, że przy obciążeniach małych i średnich (P/C<0,2) wystarcza zastosowanie jednołukowej korekcji wałeczków. Przy większych obciążeniach pożądana jest korekcja dwułukowa ze względu na spiętrzenia nacisków kontaktowych.
EN
The present article is the fourth of a series by this author concerning the microgeometry of roller bearings.published in "Tribology". The previous had the following titles "Purpose and possibilities of the use of correction in roller bearings" ,"The Method of analysis of pressures and friction in roller bearings in aspect of contact correction" and "The effect of microgeometry on running parameters of taper roller bearings". In order to investigate the effect of the microgeometrical dimensions of the spherical roller bearings on power losses and contact pressures, the author has written a special computer program. It is base on the methodology presented in paper(L11). In the program, equations of balance are solved first. Then, contact pressures the skew of the roller and the moment of frictionof the bearing for the pre-set dimensions and load are computed. One significant checking parameter is the roller skew self-stabilisation angle.Its absolute value shows whether the roller presses against the side flange during the rolling(L8). The operation of a bearing is considered correct if the rollers are in the state of self-stabilisation without any contact with the side flange (L.3). In such a case, the microgeometry of the spherical roller bearing resolves itself to the form of adhesion of the roller profile to the inner and outer ring profile. This form results from the correction of an appropriate contact. In practice, two kinds of correction of spherical roller bearings are possible (FIG.1a) and two-arc correction (FIG. 1b). In the analyses made so far, the attention was paid only to the importance of correction for the uniform distribution of pressures in the contact, and not to the resistance to motion of the bearing. The aim of the calculations presented herein is to investigate the effect of the spherical roller bearing microgeometry on the contact capacity and the resistance to motion. These properties of the bearings are practically defined by two parameters: the maximum contact pressures and the moment of friction. The sample calculations refer to one type bearing only, namely 22316. Two levels of the relative load of the bearing was assumed P/C=0.1 (average load) and P/C = 0.35 (large load).The calculation results are presented in the form of graphs which show the characteristics of the greatest unit pressures at the contact of the roller and the rings p(max.w) and p (max.z) as a function of the radius R(BW), the characteristics of the self-stabilisation angle Θ 0 for the loaded rollers and the characteristics of the moment of friction of the bearing. Owing to these graphs the most favourable values of R(BW) can be selected; the minimum of the moment of friction and the smallest values of pressures should be aimed at; at the same time, the self-stabilisation angles Θ 0 of the loaded rollers should be kept within -0.006rad - +0.006rad. An analysis of the results of the computer computations has shown that spherical roller bearings with the rollers made without two-arc correction can be satisfactority used under small and medium loads (P/C<0.2). By using the selected dimensions R(B) and R(BW),the concentraction of stresses can be avoided and a satisfactory compromise beteween the minimisation of the resistance to motion and the minimisation of contact stresses achieved. If the relative load of the bearing is geater than 0.2, the concentration of stresses is formed, first of all at the contact of the roller and the outer ring (due to the greater adhesion coefficient). In this situation, the correction of the rollers is necessary. Analyses have proved that the two-arc correction of the parameters conformant with the results of the work is effective (L.7). The same radii, R(B) and R(BW), which turned out to be the most favourable in the case of the roller made without two-arc correction can be used here as the main radii of the lateral generatrix of the roller and the race of the outer ring. The method of finding the most favourable dimensions of the bearing of reference number 22316 can be used for any type and size of a spherical roller bearing. Thus, it is a practical method for the engineering shaping of the working surfaces of double -row spherical roller bearings.
19
Content available remote A study of transients in a mains - pulse converter - permanent magnet motor system
EN
A method of determining the torque and shaft power transients in a motor supplied from a pulse converter on the basis of the measured armature voltage, current and angular velocity transients has been developed. Exemplary experimental results are presented.
PL
Opracowano metodę umożliwiającą wyznaczenie czasowych przebiegów momentu i mocy na wale silnika zasilanego z przekształtnika impulsowego na podstawie zmierzonych przebiegów napięcia i prądu twornika oraz prędkości kątowej. Zamieszczono przykładowe wyniki badań.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.