Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ β-glukanów na zdrowie człowieka
PL
Dokonano przeglądu dostępnej literatury dotyczącej β-glukanów pod kątem ich prozdrowotnego działania na organizm człowieka. Przedstawiono główne źródła pozyskiwania β-glukanów oraz zróżnicowano ich strukturę chemiczną w zależności od pochodzenia. Aktualne wyniki badań potwierdzają, że β-glukany wykazują działanie obniżające stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji nie-HDL i LDL w surowicy krwi, korzystnie wpływają na metabolizm glukozy oraz mają właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, immunostymulujące, przeciwnowotworowe i prebiotyczne.
EN
A review, with 50 refs., of β-glucans used as food components. Main sources of β-glucans, their chem. structure, viscosity, rheol. properties, texture and sensory characteristics were presented. In particular, their effects on concns. of cholesterol, non-HDL and LDL fractions in blood serum and on glucose metabolism as well as their antioxidant, immunostimulant, anti-cancer and prebiotic properties were taken into consideration.
2
Content available The human element in the context of smart cities
EN
The smart city concept, influenced by societal changes, technology, and geopolitics, is transitioning towards a human-centered model—Smart City 3.0. Emphasizing community engagement, this model ensures that new technologies are tailored to each city's unique needs. The creation of a participatory society is essential for this approach, fostering public involvement in decision-making. Core mechanisms include public consultations and participatory budgeting, as legislated, enhancing co-management between authorities and residents. To successfully implement Smart City 3.0, it is vital to build a partnership based on mutual trust between local authorities and communities. Opinions must not only be expressed, but factored into city planning and development. Advisory bodies like city youth councils illustrate this approach, engaging youth in meaningful roles and ensuring their interests are represented. This paper investigates the vital role of community members in the creating of smart city. Additionally, the paper conducts a comprehensive review of various models of participation, evaluating their respective strengths and weaknesses within the context of smart city development.
3
Content available Alarm handling onboard vessels operating in DP mode
EN
This paper explores concerns regarding the design, implementation, and management of alarms in DP vessels that, while in operation, need an incredibly high level of accuracy along with high reliability and safe operations. The Human, Technological, and Organizational factors (HTO) method is primarily used as analysis tool to find weaknesses in alarm handling during DP operations. The research focuses on results collected from Dynamic Positioning Operators (DPO) and instructors. Findings from the survey are presented and compared to the results from past accidents and technical requirements from Petroleum Safety Agency Norway via YA 711. Three accidents from past are referred to picturize the findings from the survey results. Furthermore, the conclusion is given with recommendations reflecting the findings from the survey. The main findings are an urgency to establish a centralized marine accident investigation system which enforces learning and recommendation to make operations safer. In addition, the survey also suggests that prohibition of clients or limiting their access to the bridge is necessary. Manufacturers could focus on research and development of alarm prioritization, on structuring and presentation, and profiting by taking feedback from end-users to make DP operations safer.
EN
P. Crutzen and E. Stoermer’s concept that humanity has entered a new geological epoch – the Anthropocene, in which the human species has become the leading geological force, is the subject of multidisciplinary scientific research. The debate on the Age of Man reconnects the sphere of facts and the normative sphere, while still continuing the eco-developmental concept oriented towards the search for new socio-economic solutions. One of the assumptions of the naturalistic narrative of the Anthropocene is the conviction that human action has the greatest impact on the environment and we are responsible for its condition. Often compared in literature to other great revolutions in science – Copernicus‘ and Darwin‘s theory – the paradigm shift in thinking in the Anthropocene forces us to rethink the key concepts of classical philosophy: human, nature, responsibility. The article presents an outline of the ethical debate on responsibility in the Anthropocene, considering its collective and individual aspects, and introduces a new concept of co-existence, which integrates ecosystems with the technosphere.
EN
The purpose of this article is to introduce some of the problems arising from the rapid development and raising the status of machines and the increasing disregard for human rights in the context of the use of cognitive technologies. Cognitive technologies are highly acclaimed and are being introduced into almost all aspects of life, especially in business. The article asks the question of whether the use of these technologies leads to a gradual humanization of machines while dehumanizing humans. The article is purely theoretical and based on a literature study of selected bibliographic items. On the basis of the analyzed texts an attempt was made to introduce the concept of artificial intelligence, cognitive technologies and algorithms. It also attempts to diagnose the state of work on the regulation of the legal situation related to the development of artificial intelligence and cognitive technologies, as well as the status of robots. The philosophical concept of dehumanization and its selected examples are also outlined. The discussion leads to the conclusion that the pace of development of cognitive technologies, overtaking the human ability to comprehend them, poses a threat of machines getting out of human control.
6
Content available remote Tożsamość w skali mikro – człowiek i jego przestrzeń
PL
Artykuł porusza temat tendencji w kształtowaniu przez człowieka otaczającej go przestrzeni i ich powiązań z tożsamością i tradycją domu rodzinnego. Omówienie znaczenia domu rodzinnego w kształtowaniu tożsamości nowego miejsca zamieszkania. Analiza przykładów architektury współczesnej, które w swojej formie lub materiale nawiązują do tradycji, kultury czy historii rodzimej jednostki.
EN
The article deals with the tendencies in shaping the space around humanity, and connections between their identity and home traditions. The description of the meaning of family home in shaping the identity of the new living spaces. The analysis of the modern architecture examples which refer in their forms of materials to the traditions, culture or one’s local history.
7
EN
The research considers the aspect of the formation of interior lightning in conditions of extensive expenses on heating. In this regard there is important to study features not only of places and model of lightning, but also generation of heat in order to minimize expenses and find alternative technical solutions for building functioning. The relevance is determined by the fact that the problem of low efficiency of thermal energy used to ensure an appropriate microclimate in buildings is typical for many regions. The purpose of this article is to study features not only of places and model of lighting but also generation of heat to minimize expenses and find alternative technical solutions for building functioning. In the work, the methods of calculation methods and mathematical models such as the exergy model of humans were used. The authors have determined that daylight is only one of the complex solutions of the matter of building energy efficiency. Providing the conditions of heating comfort indoors is not less important in the conditions of increasing requirements to energy conservation. The authors consider the compromise between these two requirements without harming human health the main challenge to the energy conservation specialists. The authors have developed the model, which evaluates not only the achievements of technical parameters, but also orientation toward the model of energy consumption of human. The practical application of the developed methodology allows for forecasting not only building heating based on projected technical indicators but also tailored to individual needs.
PL
W artykule przedstawiono aspekty projektowania oświetlenia wewnętrznego w warunkach dużych nakładów na ogrzewanie. O trafności tematu decyduje fakt, że problem niskiej efektywności wykorzystania energii cieplnej w celu zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu w budynkach jest typowy dla wielu regionów. Celem artykułu jest zbadanie cech nie tylko lokalizacji i modelu oświetlenia, ale także wydzielania ciepła, aby zminimalizować wydatki i znaleźć alternatywne rozwiązania techniczne dla funkcjonowania budynku. W pracy posłużono się metodami obliczeniowymi oraz modelami matematycznymi, takimi jak model egzergii człowieka. Ustalono, że światło dzienne to tylko jedno z kompleksowych rozwiązań kwestii energooszczędności budynków. Zapewnienie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach jest równie ważne w obliczu rosnących wymagań dotyczących oszczędzania energii. Autorzy uważają, że kompromis między tymi dwoma wymogami bez szkody dla zdrowia ludzkiego jest głównym wyzwaniem dla specjalistów od oszczędzania energii. Opracowano model, który ocenia nie tylko osiągane parametry techniczne, ale także orientację na model zużycia energii przez człowieka. Praktyczne zastosowanie tej metodyki pozwala prognozować ogrzewanie budynku nie tylko na podstawie przewidywanych wskaźników technicznych, ale także z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
PL
Oświetlenie w technologii LED staje się coraz popularniejsze. Jednym z najczęściej wykorzystywanych jego typów są paski lub moduły zawierające diody LED, czyli elementy liniowe. Stwarzają one nowe możliwości kreowania oświetlenia wewnętrznego oraz umożliwiają różne sposoby jego implikacji. Artykuł dotyczy problematyki zastosowania oświetlenia liniowego w technologii LED we wnętrzach rezydencjonalnych. Przybliża problemy kompozycji tworzonych za pomocą oświetlenia liniowego zarówno w płaszczyznach pionowych, jak i poziomych. Zwraca także uwagę na rosnącą popularność tego typu rozwiązań. Porusza ponadto problem temperatury barwowej oświetlenia, a także jej oddziaływania na człowieka.
EN
Lighting in LED technology is becoming more and more popular. One of the most frequently used types are strips or modules containing LEDs, i.e. linear elements. They create new possibilities of creating internal lighting and enable various ways of its implications. The article concerns the issues of using linear lighting in LED technology in residential interiors. It deals with the problems of compositions created with the use of linear lighting in both vertical and horizontal planes. It also draws attention to the growing popularity of this type of solutions. It also touches upon the problem of the color temperature of lighting and its impact on humans.
EN
Objective: The purpose of this article is to justify the need for interdisciplinary research on demographic change due to the need to prepare for the challenges arising from many public policies, such as family, labour market, education and social security. The identified challenges and areas imply a broad reflection, which should focus on a holistic approach to active social policy and the labour market. Design/methodology/approach: The theses presented in the article were verified using a: literature review, statistical research and comparative analysis. Findings: The changes, processes and forecasts presented in the article indicate that in order to reduce mismatches in the labour market in Jastrzębie-Zdrój, measures should be taken to build the future shape of urban policies – especially in the phase of aging of the society. Not taking this type of action may delay preparation of Jastrzębie-Zdrój for changes in the age structure of inhabitants, whichseems inevitable. Originality/value: The article enriches knowledge and develops a discussion in the area of dynamically developing demographic changes. Based on the conclusions presented in the article, it seems that the biggest contemporary challenge for the community, institutions and people creating Jastrzębie-Zdrój’s future may be maintaining the longest possible professional activity of the aging population of Jastrzębie-Zdrój while building a modern active social policy and labour market corresponding to the economic structure of cities.
EN
Purpose: the main purpose of the article is to justify the need for rational inclusion in the scientific and economic policy of scientific assessments and analyzes of the effects of demographic changes on labor resources and Poland’s educational system. Design/methodology: theses presented in the article have been verified using literature review, critical literature analysis, documentary analysis, statistical descriptive analysis. Findings: Based on the content of this article, it can be stated that the effect of regressive demographic change due to the ongoing process of aging of the society will affect the labor market and education. In this light, the main challenge facing the European Union and Poland is to ensure a properly educated and skilled society that will effectively use their potential to achieve the assumed social and economic goals. Originality: the article enriches knowledge and develops discussion in the area of need to build a modern education system that responds to contemporary and future challenges. This is a system that, in line with economic goals and megatrends, will determine the successful development of the two most important attributes of human and social capital in the modern world - the universality of ideas and a dynamic competent society.
EN
Purpose: the main purpose of the article is to justify need for interdisciplinary professional training of employees for challenges related to the growing importance of dynamically developing automation, which is closely related to the pace of civilization development. Design/methodology/approach: the theses presented in the article have been verified using: literature review, critical literature analysis, document research and comparative analysis. Findings: based on content of this article, a future emerges in which man, industry and surrounding reality will be shaped by automation developing with a hitherto unknown dynamics. This phenomenon may lead to the disappearance of a world dominated by the industrial age and the transition to a new era determined by technologies, dominated by data flow and its analysis. In automated economies, knowledge that is exemplified by the knowledge society that creates innovative solutions has become a key capital. It seems that automation in the context of economies' competitiveness will determine the need to raise the level of education and of competences, and to create and control new knowledge. Originality/value: the article enriches knowledge and develops discussion in the area of dynamically developing automation. Thanks to the knowledge presented in the article, it can be concluded that the decisive role in creating the development of labor market and education can be overcome by breaking social and professional barriers to automation processes - which may favor the social dimension of the individual and strengthen the sense of human life fullness.
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
EN
Implementation of European directives is closely related to the quality of production and the associated operational safety, maintenance of machines and mechanical systems, both mobile or stationary, in order to reduce the dynamic load (vibration and noise) on the working environment, not only during their operating state but also during their design, production, and setting of the vibration isolation components. Reducing the dynamic load of mechanical systems and their components is reflected in the working environment by reduced emissions and immissions of noise and vibration. The presented paper investigates the methods and conditions for noise and vibration control, focusing mainly on increasing the quality of rotating machine components, such as bearings by means of effective vibration isolation of the machines. The solution of this problem requires theoretical analysis and methodology for the measurement of the mechanical systems involved. The results of the vibroacoustic measurements were analysed in terms of the low frequency vibration and noise level (quality) of bearings and conditions for effective vibration isolation of the machines using vibroacoustic diagnostic method. Furthermore, the impact on the working environment was also analysed. Finally, the paper suggests some actions to be taken to effectively reduce the unwanted vibrosound energy in working places, also using recycled material as a vibration isolation element.
EN
Sustainable development when understood as a process of social, economic and environmental change that ensures a balance between profit and development costs, is a kind of ethical project. The fundamental assumption behind the implementation of the idea of sustainable development is, therefore, the awareness of holding responsibility both in the context of actions of whole companies as well as individuals. The issue of responsibility covers many aspects and problems, hence, it is worth considering the concept of responsibility in its theoretical and practical dimension. The aim of this article is to present selected philosophical concepts of understanding responsibility.
EN
The authors of the article, based on literature studies, notes a current significant increase in the role and importance of professional preparation of employees, which is closely related to the rate of civilizational progress, including the extremely dynamically developing automation of numerous industrial and non-industrial areas. In this light, it seems that breaking the mental barriers to the automation process in order to strengthen its acceptance could play a decisive role in creating the development of the labor market and education
EN
The article proposes a phenomenological model of a passenger car. The model includes the biomechanical model of human bodies in the sitting position of Muksian and Nash acting as passengers, while the driver’s weight has been reduced to the concentrated weight of the loading seat. The research carried out in this study consisted of passing the vehicle through a transverse obstacle along the so-called speed bump. Vehicle passes through the threshold at three different speeds: 10km/h, 20km/h, and 30km/h. The purpose of the conducted experiments was to initially estimate the values of accelerations acting especially on the passenger at selected driving speeds. On the basis of conducted tests, it was possible to verify the numerical model of the vehicle overcoming the obstacle on the road. This approach allows the use of the proposed model to verify the forces and accelerations affecting the passenger, specified before any selected specific biomechanical model of the human person, for example, a model of pregnant women in this configuration allows us to estimate the forces and accelerations acting on the embryo while overcoming some obstacles on the road.
PL
Artykuł zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego wykonania i analizy pomiarów wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach odbierających drgania w sposób bierny. Zalecenia dotyczą zarówno wymagań sprzętowych, jak i wyboru punktów pomiarowych oraz analizy zarejestrowanego sygnału. Niezwykle ważnym aspektem pomiaru wpływu drgań na ludzi w budynkach jest wybór lokalizacji punktów pomiarowych. W różnych normach istnieją różne wytyczne, które są w artykule porównywane. Osobną kwestią jest wybór zakresu pomiarowego i wybór filtrów korekcyjnych do analizy. Podstawową sprawą natomiast jest określenie czasu trwania drgań, który należy wziąć pod uwagę w analizie. Ostatni problem metodyki pomiarowej wpływu drgań na ludzi związany z analizą danych pomiarowych to częstotliwość próbkowania zarejestrowanego sygnału.
18
Content available remote Cyber threats and challenges targeting man versus his education
EN
Modern man strongly emphasizes the need for security in all aspects of social and individual life. The content of the article concerns the threats and challenges for men in cyberspace. The author shows the relations and relationships between security and education. He devotes a lot of space to the characteristics of threats in cyberspace. Facing dynamically changing reality, the author makes the reader pay special attention to modern ways of counteracting threats generated from cyberspace. The article shows how broadly understood prevention and education in all possible stages of the human use of cyberspace are an important aspect of human life.
PL
Współczesny człowiek mocno akcentuje potrzebę bezpieczeństwa we wszystkich aspektach życia społecznego i indywidualnego. Treść artykułu dotyczy zagrożeń i wyzwań człowieka w cyberprzestrzeni. Autor pokazuje w nim związki i zależności pomiędzy bezpieczeństwem a edukacją. Wiele miejsca poświęca charakterystyce zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, szczególną uwagę autor nakazuje zwrócić na nowoczesne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z cyberprzestrzeni. Teść artykułu pokazuje jak istotnym aspektem życia człowieka jest szeroko pojęta profilaktyka oraz edukacja we wszystkich możliwych etapach korzystania przez człowieka z cyberprzestrzeni.
PL
W artykule przedstawiono wzrost znaczenia rysunku wraz z rozwojem człowieka i jego percepcji wzrokowej. Omówiono, jak istotnym narzędziem stał się alfabet rysunkowy wykorzystywany do rejestracji obrazu oraz jak zmieniał się na przestrzeni wieków stosunek artystów i odbiorców do rysunku. W tekście ukazano rangę tej dyscypliny na przykładach z dzisiejszych i minionych czasów. W wyniku prowadzonych obserwacji i ćwiczeń rysunkowych stwierdzono, że połączenia neuronowe wykorzystywane w akcie myślenia rysunkiem rozwijają i poszerzają pole percepcji wzrokowej. Doświadczenie zawodowe i dokonane obserwacje dowiodły, że współczesny świat, w którym żyjemy na co dzień, komunikuje poprzez różne media, jednak najsprawniejszym i najbliższym ludzkim umiejętnościom jest rysunek – graficzny sposób wyrażania myśli.
EN
The article presents the importance of drawing along with the development of man and his visual perception. It was discussed how important the drawing alphabet used to register the image became and how the attitude of artists and recipients to drawing has changed over the centuries. The text shows the rank of this discipline using examples from today and from the past. As a result of observations and drawing exercises, it was found that the neural connections used in the act of thinking by drawing develop and expand the field of visual perception. Professional experience and observations have shown that the modern world in which we live every day communicates through various media, however, the most efficient and closest to human skills is – drawing, the graphic way of expressing thoughts.
20
Content available Marksizm w refleksji Kołakowskiego
PL
Publikacja podejmuje kwestie filozoficznych założeń i zainteresowań Leszka Kołakowskiego będącego u progu swej twórczości. W początkach lat pięćdziesiątych XX wieku rozpoczyna się szczególny okres, tak w historii wielkich grup społecznych, jak i opisujących tamten znaczący i tragiczny czas filozofów. Tekst jest próbą przybliżenia filozoficznych argumentów oraz moralnych rozterek i postaw przemawiających na rzecz dokonywanych wyborów. Wyborów tyle znamiennych, że w poważnym stopniu kształtujących obraz ówczesnej rzeczywistości.
EN
The work of Leszek Kołakowski focuses primarily on the philosophical concepts of human existence. The philosopher is interested in man as an individual being and a member of great social formations. The publication discusses the social situation of man and his moral condition conditioned by revolutionary historical and social changes. The philosopher searches for an answer to the question about the meaning of human presence in the world and whether this sense can be found.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.