Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3590

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 180 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 180 next fast forward last
EN
The article proposes a definition of the term „infrastructure supporting the process of internationalization of higher education” and examines its role in the development of higher education in the context of globalization and strengthening of international relations, focusing on the experience of Poland. The authors of the article highlight the importance and functions of the infrastructure supporting the process of internationalization of higher education at different levels - academic, institutional, and systemic. Support infrastructure is considered as a system of organizational, structural, human, financial and informational resources created and maintained by higher education institutions, government bodies, international organizations, and other stakeholders to promote the internationalization of higher education. Special attention is paid to the analysis of three infrastructure subsystems supporting the internationalization of higher education: international, state, and private. The example of Poland is given as an example of a successful country that is actively developing the internationalization of its higher education institutions, becoming attractive to foreign students, and the infrastructure supporting the internationalization of higher education plays a key role in creating favourable conditions for international cooperation and knowledge exchange.
PL
W artykule zaproponowano definicję pojęcia „infrastruktura wspierająca proces umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” oraz zbadano jej rolę w rozwoju szkolnictwa wyższego, w kontekście globalizacji i zacieśnienia stosunków międzynarodowych, skupiając się na doświadczeniach Polski. Autorzy artykułu podkreślają znaczenie i funkcje infrastruktury wspierającej proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego na różnych poziomach – akademickim, instytucjonalnym i systemowym. Infrastruktura wspierająca jest rozumiana jako system zasobów organizacyjnych, strukturalnych, ludzkich, finansowych i informacyjnych, tworzony i utrzymywany przez instytucje szkolnictwa wyższego, organy rządowe, organizacje międzynarodowe i innych interesariuszy w celu promowania umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę poświęcono analizie trzech podsystemów infrastruktury wspierających internacjonalizację szkolnictwa wyższego: międzynarodowego, państwowego i prywatnego. Podano przykład Polski jako kraju odnoszącego sukcesy, który aktywnie rozwija internacjonalizację swoich uczelni, stając się atrakcyjnym dla zagranicznych studentów, a infrastruktura wspierająca internacjonalizację szkolnictwa wyższego odgrywa kluczową rolę w tworzeniu sprzyjających warunków do międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy.
PL
W.artykule opisano poziom i zmiany produkcji soków zagęszczonych oraz soków pitnych w Polsce w latach 2015-2022. Przedstawiono także tendencje spożycia tych produktów w kraju oraz zmiany w poziomie eksportu i cen eksportowych zagęszczonego i pitnego soku jabłkowego, które to produkty dominują w produkcji i spożyciu soków w Polsce. Oceniono ponadto pozycję polskiego sektora soków i napojów wśród państw UE. Z.analizy wynika, że produkcja soków zagęszczonych nie wykazuje tendencji wzrostowych. Dynamicznie zwiększa się natomiast produkcja soków pitnych, głównie soku jabłkowego tłoczonego bezpośrednio, przeznaczonego przeważnie na eksport. W.latach 2015-2022 zwiększało się spożycie soków owocowych ogółem, a w miarę stabilna była konsumpcja soków warzywnych i owocowo-warzywnych. Jednocześnie Polska cały czas umacniała się na pozycji jednego z najważniejszych w UE producentów i konsumentów soków. Pod względem wartości produkcji soków znalazła się na wysokiej, trzeciej pozycji, a pod względem spożycia soków na osobę zajmowała piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, mimo niewielkiego pogorszenia w 2022 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania.
EN
The article describes the level and changes in the production of concentrated juices and drinking juices in Poland in the years 2015-2022. It also presents trends in the consumption of these products in the country as well as changes in the level of export and export prices of concentrated and drinking apple juice, which dominate the production and consumption of juices in Poland. Moreover, the position of the Polish juice and beverage sector among the EU countries was assessed. The analysis shows that the production of concentrated juices does not show an upward trend. On the other hand, the production of drinking juices, mainly direct-pressed apple juice, mainly intended for export, is growing dynamically. In the years 2015-2022, the total consumption of fruit juices increased, and the consumption of vegetable and fruit and vegetable juices was relatively stable. At the same time, Poland was constantly strengthening its position as one of the most important producers and consumers of juices in the EU. In terms of the value of juice production, it was ranked third in the EU, and in terms of per capita juice consumption, it was ranked fifth in the EU. The financial results of producers, despite a slight deterioration in 2022, ensured the safety of operations for companies.
PL
Handel spożywczy stanowi niemal jedną trzecią rynku handlu detalicznego w Polsce. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej – szoków wywołanych pandemią COVID, wojną w Ukrainie i rosnącą inflacją – branża detalicznego handlu spożywczego odnotowywała w ostatnim okresie wysoką dynamikę wzrostu. Głównymi graczami na rynku pozostawały zorganizowane sieci handlowe. Artykuł prezentuje strukturę podmiotową, organizacyjną i własnościową branży detalicznego handlu spożywczego, w tym stopień koncentracji oraz udziały rynkowe największych detalicznych sieci handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w Polsce.
EN
Grocery retail trade accounts for almost one-third of the retail market in Poland. Despite the difficult economic situation – the shock caused by the COVID pandemic, the war in Ukraine and rising inflation – the agri-food retail industry has been witnessing high growth rates in recent years. The organized retail chains have remained the main market participans. The article presents the entity, organizational and ownership structure of the food retail industry, including the degree of concentration and market shares of the largest retail chains selling agri-food products in Poland.
4
Content available remote Polska technologia wytwarzania Bisfenolu A
PL
W latach 70. XX w. zespół naukowców z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (ICSO) oraz technologów z Zakładów Chemicznych „Blachownia” (ZChB) w Kędzierzynie-Koźlu opracował oryginalną polską technologię wytwarzania Bisfenolu A (BPA), kluczowego półproduktu dla poliwęglanów i żywic epoksydowych. Zespół ten zrealizował badania w skali laboratoryjnej i pilotowej, opracował założenia technologiczne, projekt procesowy i techniczny, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, a także nadzorował rozpoczęte z wyprzedzeniem prace modernizacyjne zatrzymanej wytwórni DMT w ZChB. W wyniku tych prac w ciągu zaledwie 2 lat udało się uruchomić produkcję BPA, a po następnych kilku latach doskonalenia procesu technologia BPA stała się przebojem eksportowym. Do 2004 r. zawarto i zrealizowano 8 kontraktów na sprzedaż licencji za granicę, a sprzedaż samego produktu na eksport przekroczyła znacząco poziom 50 % całej produkcji. Wytwórnia BPA w ZChB była eksploatowana do 2010 r. W ostatnich latach proces udoskonalono i pod nazwą Advance BPA oferowany jest przez Instytut Technologiczny Mexeo w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2014-2022 był on dwukrotnie przedmiotem eksportu technologii w formie licencji i dokumentacji technicznej.
EN
In seventies of XX century, a team of scientists form Blachownia Research Institute and Chemical Company Blachownia at Kędzierzyn-Koźle developed under laboratory and pilot scale the technological assumptions, process design and technical documentation as well supervised the modernization and adaptation of closed DMT plant, intended for the future production of Bisphenol A. Just 2 years later after a process improvement, the Bisphenol A technology became an export hit. Until 2004, 8 contracts for the sale of licenses abroad were concluded and implemented, and the sale of the product itself for export significantly exceeded 50% of its total production. Bisphenol A was produced at Chemical Company “Blachownia” until 2010. In recent years, the improved process called Advance BPA, is offered by the Mexeo Institute of Technology in Kędzierzyn-Koźle. In 2014-2022, the process was exported twice in the form of licenses and technical documentation.
PL
Współcześnie we wszystkich językach istnieje określenie papier banknotowy, zazwyczaj bez bliższej jego charakterystyki. Jest to zrozumiałe ze względu na ochronę i zabezpieczenie drukowanych na nim banknotów. Niemniej pewne ogólne i szczątkowe dane szczegółowe tego rodzaju papieru są znane. Papiery banknotowe, przeznaczone głównie do drukowania banknotów, produkowane są jako bezdrzewne. Do ich produkcji stosuje się najlepsze jakościowo surowce. Są one trwałe (odporne na starzenie) i mocne, mają też różnego rodzaju zabezpieczenia, utrudniające ich fałszowanie. W jednym nominale banknotu jest zazwyczaj kilkadziesiąt zabezpieczeń. Jednak celem tego artykułu nie jest przed- stawianie stosowanych zabezpieczeń (na ich temat obszerne informacje można znaleźć w naszej monografii [1]). Tu zaprezentujemy, rzadko publikowane, charakterystyki techniczne papierów banknotowych.
PL
Banknot (niem. Banknote, ang. banknote – kwit bankowy) to: - Pieniądz papierowy emitowany przez dowolny bank, poświadczający posiadanie przez okaziciela pewnej wartości, np. złota; - Pieniądz emitowany przez bank centralny, będący prawnym środkiem płatniczym w danym kraju lub obszarze. Do niedawna banknoty były odróżniane od biletów skarbowych, które są kwitami emitowanymi przez bank centralny, nieposiadającymi żadnego zabezpieczenia w złocie. Obecnie określenia banknot i bilet skarbowy w języku polskim nabrały tego samego znaczenia. Znalazło to odzwierciedlenie w napisach umieszczanych na polskich kwitach. Do 1995 r. widniał na nich napis: Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Natomiast po denominacji umieszczono na nich sformułowanie: Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
PL
Populacja w naszym kraju wynosi blisko 38 mln osób, jak wynika ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2022 r., ale oczywiście populacja czytelników jest znacznie mniejsza. Z badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że obecnie 38% Polaków powyżej 15 roku życia deklaruje, że przeczytało co najmniej jedną książkę w roku. W tej grupie 40% kupiło książkę, co trzeci dostał w prezencie lub wypożyczył od znajomych czy rodziny, a co czwarty wypożyczył z biblioteki publicznej, szkolnej lub innej. Polacy najchętniej sięgają po literaturę kryminalną, obyczajową a także biografie, wspomnienia i książki historyczne dotyczące XX wieku.
EN
Tissue papers are still one of the most popular and widely used types of. As a material used for the production of utility products such as toilet paper, towels, handkerchiefs, industrial wipes and medical liners, it is present in our everyday life in many forms. Tissue papers are a widely used product with a strong position on the market. We use them every day at home in the form of toilet paper, kitchen towels or tissues, at work, e.g. using industrial wipes or in medical facilities, where medical liners are used.
PL
Zygmunt Skibniewski (1905-1994) był jednym z najwybitniejszych urbanistów i organizatorów służb planowania przestrzennego w powojennej Polsce, współtwórcą regulacji prawnych w tym zakresie oraz wielce zasłużonym liderem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prowadził także aktywną działalność zarówno społeczno-zawodową w wielu innych organizacjach, jak i dydaktyczną, naukową i doradczą.
PL
Tadeusz Tołwiński (1887-1951) to architekt-urbanista, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich w latach 1936-1938, dr honoris causa Politechniki Warszawskiej, a także współorganizator utworzonego na niej Wydziału Architektury. Był też członkiem i przewodniczącym International Federation for Housing and Town Planning, przewodniczącym Wydziału Konserwatorskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, a także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
PL
Ignacy Drexler (1878-1930) był jednym z najwybitniejszych pionierów rodzącej się na początku ubiegłego wieku polskiej urbanistyki. Jego zainteresowania, twórczość i praca budowały nowe spojrzenie na zagadnienia wielu dziedzin życia, a w szczególności na problemy budowy miast i planowania ich rozwoju.
PL
Od czasu pojawienia się ogrodów publicznych ich nieodłączną cechą stał się problem niszczenia trawników. Dotyczył on również drzew i krzewów, ale to już inna historia. Wraz z upływem czasu ten zły nawyk był utrwalany - by nie powiedzieć: kultywowany - przez dawnych mieszkańców. Tak dotrwał do naszych czasów, mimo podejmowania licznych prób przeciwdziałania i stosowania rozmaitych metod obrony wspólnego dobra, którym par excellence są… właśnie trawniki.
PL
Na co dzień zupełnie nie zwracamy na nie uwagi. Jednak gdy po długim spacerze, z dala od własnego domu, natura upomni się o daninę, oddalibyśmy wszystko za chwilę samotności w ustronnym miejscu. Nawet dzikim. Jednak obecnie takich dzikich ustronnych miejsc jest coraz mniej, pozostaje więc skorzystanie z miejsca cywilizowanego, czyli ustępu publicznego. Ale…
PL
Każdego roku wraz ze zbliżającą się zimą i opadami śniegu powraca problem śliskich jezdni i chodników. Dlatego wszyscy odpowiedzialni za porządek i bezpieczeństwo ich użytkowników powinni wcześniej się do tego przygotować.
PL
Przyglądając się współczesnym śmieciarkom, sprawnie opróżniającym pojemniki ze śmieciami trudno sobie wyobrazić inną metodę przeprowadzania tej niezbędnej operacji, A przecież jeszcze 85 lat temu w drugim pod względem liczby ludności mieście w Polsce odpady wywożone były... wozami konnymi.
PL
Zbudowaliśmy system gospodarki odpadami, który stoi na głowie. Łamie zasadę „zanieczyszczający płaci”. Przestawianie systemu z głowy na nogi zapowiedziano w Polsce już dziesięć lata temu. Były zapowiedzi polityczne, zobowiązania wobec partnerów z Unii. I co? I nic, przynajmniej jak dotychczas.
PL
Organizm człowieka w blisko 3/4 składa się z wody i dlatego bardzo ważne jest regularne uzupełnianie płynów. W obecnych czasach nie powinno to nikomu sprawiać żadnych problemów. Wodociągi miejskie przez całą dobę dostarczają czystą wodę do mieszkań, natomiast poza domem w licznych odmianach można kupić ją w jeszcze liczniejszych sklepach. Również w wielu urzędach i instytucjach spotkać można dystrybutory oferujące bezpłatnie wodę. Tak więc w każdej chwili można ugasić pragnienie. Nie zawsze tak było, a problem zapewnienia wody pitnej dla przechodniów nie był łatwy do rozwiązania.
PL
Jadąc ulicami miasta, ani żaden kierowca, ani pasażerowie raczej nie zaprzątają sobie głowy stanem jezdni. Do czasu, gdy samochód nagle wpadnie w dziurę lub zatrzęsie się na pofałdowanym asfalcie.
PL
Taksówki, taxi i taryfy. Niby nic nadzwyczajnego, ale każdy przyzna, że są pożyteczne. Nikt bowiem nie zliczy, ilu śpiochów uratowały od spóźnienia się do pracy albo ile osób dowiozły na ważne spotkanie, gdy zimą w samochodzie padł akumulator.
EN
On the beach at the foot of the Orłowo Cliff (northern Poland), numerous erratics that were transported there by ice sheets from Scandinavia andsome Baltic regions can be found. Sedimentary rocks, important to palaeontological studies, contain numerous fossils and, among others, arthropods. One of the most common rock types here is beyrichian limestone. Its fossil content allows us to recognize many varieties, such as Calymene lime-stone, Nucula limestone, Elevatus limestone and others. The present study concentrated main lyon trilobites found in these rocks and belonging to two genera: Calymene and Acaste.
first rewind previous Strona / 180 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.