Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielowątkowość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
With the recent expansion of specialized databases and departure from the "one size fits all" paradigm, engineers might decide to use multiple databases. Each database holds a representation of a data object but offers transactions and consistency guarantees only locally. Existing solutions either require additional coding or do not provide global ACID transactions. In this paper, we present fed-agent, a transactional layer that provides global consistency and ACID transactions for single data objects within multidatabase systems. It requires no additional coding besides configuration files. We show that fed-agent scales linearly and introduces an overhead small enough for most microservice solutions.
EN
In recent years multithreaded processing has become a important programming aspect. Computers with a multi-core processor are now widely available, enabling the creation of more efficient applications. Many libraries support multi-threaded solutions, but performance information is often lacking. The use of appropriate data structures and algorithms significantly speeds up the process of creation and development of applications. Article describes selected elements of the Qt and STL library and compares their performance in concurrent programming. The test was performed with custom applications created with C++. The time needed to perform individual operations was analysed.
PL
Przetwarzanie wielowątkowe na przestrzeni ostatnich lat stało się ważnym aspektem programistycznym. Komputery dysponujące procesorem wielordzeniowym są obecnie powszechnie dostępne co umożliwia tworzenie wydajniejszych aplikacji. Wiele bibliotek wspiera rozwiązania wielowątkowe lecz często brakuje informacji o wydajności. W artykule opisano wybrane elementy biblioteki Qt i STL oraz porównano ich wydajność w programowaniu współbieżnym. Testy zostały przeprowadzone za pomocą autorskich aplikacji napisanych w języku C++. Wyniki przedstawiono w postaci analizy czasów potrzebnych na wykonanie poszczególnych operacji.
PL
W artykule przedstawiono sposoby programowania wielowątkowego w wybranych językach programowania takich jak: C podejście strukturalne oraz obiektowe C++ przy użyciu bibliotek Posix Threads dla języka C oraz bibliotekę Boost dla języka C++. Opisano również charakterystykę wybranych bibliotek. Przedstawiono przykładowe rozwiązania typowych problemów programistycznych wykorzystujących wątki. Starano odpowiedzieć na pytanie czym kierować się przy wyborze języka do nauki programowania wielowątkowego oraz programowania w ogólnym tego słowa znaczeniu.
EN
The article presents multithreaded programming in selected programming languages such as: C structural and C ++ object oriented approach using Posix Threads libraries for C language and Boost library for C ++ language. The characteristics of selected libraries are also described. Examples of typical programming problems using threads are presented. An effort was made to answer the question of what to do when choosing a language for learning multithread programming and programming in the general meaning of this word.
EN
In the article implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including asymmetric framing transmission organization, which differs from the ones used in cellular systems is described. The construction of technological demonstrator consisting of a management unit, radio unit and programmable multi-threaded software performing all the protocol and system functions are shown.
PL
W niniejszym artykule omówiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych zrealizowanego w technologii radia programowalnego. Przedstawiono architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w systemach komórkowych. Dodatkowo omówiono konstrukcję urządzeń prototypowych składających się z jednostki zarządzającej i urządzenia radia programowalnego oraz wielowątkowe oprogramowanie realizujące wszystkie funkcje protokolarne oraz systemowe.
PL
W artykule przedstawiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych w technologii radia programowalnego. Opisano architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w systemach komórkowych. Przedstawiono także konstrukcję urządzeń prototypowych składających się z jednostki zarządzającej i urządzenia radia programowalnego oraz wielowątkowe oprogramowanie realizujące wszystkie funkcje protokolarne oraz systemowe.
EN
In the article the implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including assymetric framing transmission organization, which differ from the ones used in cellular systems is described. The construction of a technological demonstrator consisting of a management unit, radio unid and a programmable multitrheaded software performing all the protocol and system functions is shown.
EN
The data acquisition systems must be capable of process all the data produced by the source to ensure the highest level of accuracy, especially when it deals with hard real-time system monitoring task. However, the production of data is faster than the process to acquire and to process such a data. Using concurrency approach is an alternative to obtain the required level of performance and data processing. This paper presents the comparison between various C++ frameworks that by using multithreading technology and ringbuffer data structure allow data transfer in concurrent way. The comparison is based on the time interval between the instant when data is published and the instant when the data is gathered. These latency measurements have been taken using the configuration of one producer and two consumers for all evaluated frameworks. The results show that using standard C++ libraries to develop a simple framework it is possible to achieve suitable performance in order to fulfill the requirements of the high performance data acquisition systems described.
EN
In this article improvements introduced into GENOME: A rapid coalescent-based whole genome simulator were presented. Implemented modifications allowed for obtainment of significant speed up of the process of results obtainmenvol.
PL
W artykule przedstawiono modyfikacje wprowadzone do kodu aplikacji GENOME: A rapid coalescent-based whole genome simulator. Wprowadzone zmiany mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na wyniki dzięki wykorzystaniu wielowątkowości.
PL
Architektura CUDA firmy NVIDIA jest architekturą wielordzeniowych procesorów graficznych, w której jest stosowany model przetwarzania wielowątkowego. Procesor graficzny w architekturze CUDA może być traktowany jako procesor SIMD z pamięcią wspólną. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie CUDA do rozwiązania problemu 3–SAT. Przedstawione zostały 3 wersje algorytmu oraz wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych.
EN
The NVIDIA's CUDA architecture is multi–core GPU architecture with the multithreaded processing model. The GPU of CUDA architecture can be treated as a SIMD processor with shared memory. This work presents solving the 3–SAT problem using CUDA architecture. Three versions of algorithm are proposed. Apart from that the results of experimental tests are presented.
PL
Przestrzenny rozwój struktury Poznania w XIX wieku ukształtował wizerunek obecnego centrum miasta oraz wytyczył w późniejszym czasie kierunki rozwoju. Jednakże zarówno sposób, w jaki dokonano zmian, jak i ich zakres nie tylko spowodował zerwanie ciągłości kulturowej, lecz także znacząco przyczynił się do zmiany otaczającego środowiska przyrodniczego oraz przekształcenia charakteru miasta i jego oblicza.
EN
Space development of Poznań in XIX century gave a shape of contemporary center of town and directions of development parts and districts of this town. However the way of this development and range of changing cut off cultural continuity in space town and changed nature and space landscape.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania układów graficznych celem przyspieszenia obliczeń komputerowych. Przedstawiono technologię oraz architekturę CUDA firmy nVidia, a także podstawowe rozszerzenia względem standardów języka C. W referacie omówiono autorskie algorytmy testowe oraz metodykę badań, które przeprowadzono w celu określenia skuteczności akceleracji obliczeń komputerowych z wykorzystaniem procesorów graficznych GPU w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych, opartych o CPU.
EN
The paper deals with application of the graphic processor units (GPUs) to acceleration of computer operations and computations. The traditional computation methods are based on the Central Processor Unit (CPU), which ought to handle all computer operations and tasks. Such a solution is especially not effective in case of distributed systems where some sub-tasks can be performed in parallel. Many parallel threads can accelerate computing, which results in a shorter execution time. In the paper a new CUDA technology and architecture is shown. The presented idea of CUDA technology bases on application of the GPU processors to compu-tation to achieve better performance in comparison with the traditional methods, where CPUs are used. The GPU processors may perform multi-thread calculation. Therefore, especially in case of tasks where concurrency can be applied, CUDA may highly speed-up the computation process. The effectiveness of CUDA technology was verified experimentally. To perform investigations and experiments, the own test modules were used. The library of benchmarks consists of various algorithms, from simple iteration scripts to video processing methods. The results obtained from calculations performed via CPU and via GPU are compared and discussed.
EN
The development of optoelectronics and increasing the processing speed of processors encourage the use of different measurement methods with the use of data obtained from the digital cameras. The article presents the test results of the time consumption of the normalised 2D-correlation function. The correlation is one of most commonly used functions in image processing. It searches for a correlation between the two images and requires quite a lot of calculation operations. The speed of this function was examined in a variety of tools, such as MatLab, MatLab with tools Parallel Computing, library OpenCV and OpenCV wer.2.2 with the CUDA platform extension. During tests, the speeds of image processing were determined, especially for images acquired with high-resolution cameras. Conclusions presented concern with application possibilities of correlation methods, including multithreaded processing.
PL
Rozwój optoelektroniki i rosnąca szybkość przetwarzania procesorów zachęca do stosowania różnorodnych metod pomiarowych wykorzystujących dane pozyskane z kamer cyfrowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań szybkości działania funkcji korelacji wykorzystywanych przy obróbce obrazów. Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji w przetwarzaniu obrazów jest funkcja korelacji. Polega ona na poszukiwaniu współzależności pomiędzy dwoma obrazami i wymaga stosunkowo dużego nakładu obliczeniowego. Szybkość działania funkcji sprawdzono podczas wykorzystania różnych narzędziach takich, jak MatLab, MatLab z biblioteką Parallel Computing, biblioteka OpenCV oraz OpenCV wer.2.2 z możliwością wykorzystania technologii CUDA. W trakcie testów wyznaczono uzyskiwane prędkości przetwarzania obrazów, zwłaszcza w przypadku obrazów rejestrowanych za pomocą kamer wysokiej rozdzielczości. Przedstawiono wnioski dotyczące możliwości zastosowania funkcji korelacji, w tym z wykorzystaniem mechanizmu wielowątkowości.
12
Content available remote Architektura sakralna dziś
PL
Wiele powojennych przed- i posoborowych kościołów - wzorcowych i kanonicznych - weszło do annałów historii polskiej architektury. Jednak pytania o kondycję współczesnej architektury sakralnej w Polsce wciąż pozostają bez odpowiedzi. Posoborowe otwarcie się Kościoła na świat, spowodowało upowszechnienie naśladownictwa, bezguścia, kiczu i tandety, a nawet żartu architektonicznego. Być może przyszedł czas na minimalizm, prostotę i skromność - panaceum na utarty i spowszedniały już zestaw form eklektyczno-historycznych? Niniejszy tekst próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy dominującą kategorią dzisiejszej sztuki sakralnej jest oryginalność - ponad wartościami estetycznymi czy funkcjonalnością.
EN
Numerous model and canonical postwar churches from before and after the Second Vatican Council entered in the annals of the history of Polish architecture. However, questions about the condition of contemporary sacral architecture in Poland are still left unanswered. Opening the Church to the world after the Council disseminated imitation, tastelessness, kitsch, trash and even architectural jokes. Perhaps the time has come for minimalism, simplicity and modesty - a panacea to a widespread and commonplace collection of eclectic historical forms. This text attempts to answer the question if the prevailing category of today's sacral art is originality - above aesthetic values or functionality.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodę bezpośrednią rozwiązywania dużych układów równań liniowych algebraicznych z macierzami rzadkimi symetrycznymi, które powstają z zastosowaniem metody elementów skończonych do zadań mechaniki konstrukcji. W przeciwieństwie do znanych implementacji metody wielofrontalnej, podana metoda bazuje na agregacji podstruktur, na które została podzielona konstrukcja - na podstawie algorytmu uporządkowania, z jednoczesną eliminacją całkowicie zagregowanych równań. Tym sposobem faktoryzacja źródłowej macierzy rzadkiej o dużym rozmiarze doprowadzona zostaje do faktoryzacji sekwencji gęstych macierzy o stosunkowo niewielkim wymiarze. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na osiągnięciu wysokiej wydajności na wielordzeniowych komputerach PC.
EN
The direct method for solution of the large linear algebraic equation sets with sparse symmetrical matrices, which arise during application of the finite element method to the problems of structural mechanics, is presented. Proposed approach differs from well-known realizations of the multifrontal method because it is based on the assembling of substructures on which the whole structure is divided by means of application of reordering algorithm, with simultaneous elimination of the fully assembled equations. Thus the factorization of the source large sparse matrix is reduced to factorization of the series of dense matrices with respectively small dimension. The main attention in this article is paid to achievement of high performance on multi-core desktop computers.
EN
The presented method is used in finite-element analysis software developed for multicore and multiprocessor shared-memory computers, or it can be used on single-processor personal computers under the operating systems Windows 2000, Windows XP, or Windows Vista, widely popular in small or medium-sized design offices. The method has the following peculiar features: it works with any ordering; it uses an object-oriented approach on which a dynamic, highly memory-efficient algorithm is based; it performs a block factoring in the frontal matrix that entails a high-performance arithmetic on each processor and ensures a good scalability in shared-memory systems. Many years of experience with this solver in the SCAD software system have shown the method's high efficiency and reliability with various large-scale problems of structural mechanics (hundreds of thousands to millions of equations).
15
Content available A compile-time deadlock detection pattern
EN
The paper presents the application of the trait technique in generic programming for compiletime deadlock detection and prevention in multihreaded applications.
PL
W artykule zaprezentowano przykład zastosowana techniki trejtów z C++ do wykrywania potencjalnych zakleszczeń w programie wielowątkowym.
16
Content available remote Sterowanie w czasie rzeczywistym w systemie automatycznej optycznej inspekcji 3D
PL
Opisany w artykule system automatycznej optycznej inspekcji (AOI) jest przeznaczony do kontroli jakości części, których obraz jest rejestrowany przez kamery w trakcie ich swobodnego spadku w przestrzeni pomiarowej i analizowany przy użyciu programu komputerowego. Ze względu na losowy charakter procesu kontroli jakości konieczne było opracowanie odpowiedniego systemu sterowania. Dzięki zastosowaniu wielozadaniowego systemu operacyjnego, gdzie wątek analizy obrazu i wątek sterujący są rozdzielone, jest możliwa optymalizacja parametrów czasowych procesu kontroli jakości. System kontroli jakości "on-line" jest nowym rozwiązaniem rozszerzającym możliwości wykorzystania automatycznej optycznej inspekcji w liniach produkcyjnych.
EN
Described in the article system of automated optical inspection (AOI) is used for inspection of parts where images are captured during free-fall in the measurement area and analyzed using software. Because of random characteristic of inspecting process it was necessary to develop the suitable control system. By means of applied multi-task operation system where image analyzing tasks and control system tasks are independent it is possible to optimize time parameters of inspection process. The on-line inspection system is a new solution extending possibilities of AOI applications in production lines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.