Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linear viscoelasticity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analizę teoretyczną zjawiska relaksacji belek z płyt wiórowych. Do matematycznego modelowania reologii badanego materiału wykorzystano trzy liniowo lepkosprężyste modele reologiczne. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, iż reologiczne zachowanie belki najlepiej opisuje model pięcioparametrowy, złożony z szeregowo połączonych modeli standardowego i Kelvina-Voigta.
EN
The paper concerns problems of rheology in wood-based beams made of chipboard “PowerBoard” produced by SWISS KRONO. Theoretical models of the behaviour of chipboard and results of exploratory experimental relaxation tests are presented. Material of this beam is described with equations for linear viscoelastic media (three-, four- and five-parameter rheological models).
EN
The paper presents results of experimental tests and a theoretical analysis of the phenomenon of relaxation of chipboard beams. Three linearly viscoelastic rheological models were used for mathematical modeling of the rheology of the studied material. The constants of models were determined using experimental tests and the method of least squares. Through analyses of the obtained results it was found that the rheological behavior of the beam in the specified time is best described by a five-parameter model, consisting of standard and Kelvin-Voigt models connected in series. The final verification of the model can only be ensured by conducting long-term experimental studies using a multistage load program.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analizę teoretyczną zjawiska relaksacji belek z płyt wiórowych. Do matematycznego modelowania reologii badanego materiału wykorzystano trzy liniowo lepkosprężyste modele reologiczne. Stałe modeli wyznaczono wykorzystując przeprowadzone badania doświadczalne oraz metodę najmniejszych kwadratów. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, iż reologiczne zachowanie belki w rozpatrywanym czasie najlepiej opisuje model pięcioparametrowy, złożony z szeregowo połączonych modeli standardowego i Kelvina-Voigta. Ostateczną weryfikację modelu zapewnić może jedynie przeprowadzenie długotrwałych badań eksperymentalnych z wykorzystaniem wielostopniowego programu obciążeń.
EN
The phenomenon of ncrementalization in the time domain, for linear non-ageing viscoelastic materials undergoing mechanical deformation, is investigated. Analytical methods of solution are developed for linear viscoelastic behavior in two dimensions utilizing generalized variables and realistic material properties. This is accomplished by the use of time-dependent material property characterization through a Dirchilet series representation, thus the transformation of the viscoelastic continuum problem from the integral to a differential form is achieved. The behavior equations are derived from linear differential equations based on the discrete relaxation spectrum. This leads to incremental constitutive formulations using the finite difference integration, thus the difficulty of retaining the strain history in computer solutions is avoided. A complete general formulation of linear viscoelastic strain analysis is developed in terms of increments of generalized stresses and strains.
PL
W pracy zbadano zagadnienie inkrementalizacji czasowej zjawisk zachodzących w liniowych, niestarzejących się materiałach lepko-sprężystych poddanych mechanicznej deformacji. Zastosowano metody analityczne do określenia lepko-sprężystego zachowania się materiału w dwuwymiarowej przestrzeni, używając zmiennych uogólnionych i realistycznych parametrów określających właściwości próbki. Badania przeprowadzono poprzez zdefiniowanie tych właściwości w postaci szeregu Dirichleta umożliwiającego transformację całkowej reprezentacji badanego kontinuum w formę różniczkową. Równania stanu zaczerpnięto z liniowego modelu opisanego równaniami różniczkowymi bazującymi na zdyskretyzowanym widmie relaksacji. Pozwoliło to uzyskać konstytutywne wyrażenia przyrostowe poprzez całkowanie różnic skończonych, co z kolei wyeliminowało konieczność zachowywania historii odkształceń w pamięci komputera. Pełna analiza przebiegu deformacji liniowo lepko-sprężystego materiału została przeprowadzona w dziedzinie przyrostów uogólnionych naprężeń i odkształceń.
EN
Aim of this work is to extend the results of Clément, Da Prato and Prüss [5] on the fractional white noise perturbation with Hurst parameter H ∈ (0,1). We will obtain similar results and it will turn out that the regularity of the solution u(t) increases with Hurst parameter H.
PL
W pracy omówiono zginanie poprzeczne kompozytowych belek prostych o warstwowym układzie włókien wzmacniających. Uwzględniono podatność belek na poprzeczne odkształcenia postaciowe (teoria Timoshenki) oraz przyjęto, że matryca (osnowa) włóknokompozytu jest materiałem poprzecznie izotropowym o własnościach liniowo-lepkosprężystych. Uzyskane rozwiązania na siły przekrojowe (M, T) i przemieszczenia (w, psi) dla kompozytowych belek prostych (tj. swobodnie podpartej, wspornikowej, obustronnie utwierdzonej oraz na jednym końcu utwierdzonej, a na drugim swobodnie podpartej) wyrażono w terminach rozwiązań korespondujących z teorią belek Eulera-Bernoulliego. Podane w pracy rozwiązania i zależności pozwalają na łatwe uzyskiwanie rozwiązań dla belek Timoshenki, korzystając z rozwiązań prostszych Eulera-Bernoulliego, bez potrzeby wykonywania skomplikowanej analizy uwzględniającej giętno-postaciowe deformacje. Dla uzyskanych w pracy rozwiązań istnieją przejścia graniczne do rozwiązań podanych przez Wanga [10], dotyczących sprężystych belek jednorodnych.
EN
The present paper discusses transverse bending of straight composite beams of reinforcing fibre layer structure and considers beam flexibility under transverse shear strains (Timoshenko's theory). It is assumed that the matrix of fibre-reinforced composite is a transversally isotropic material with linear viscoelastic properties. Solutions obtained for cross-sectional forces (M; T) and displacements (w, psi) of straight beams (simply supported, cantilevered, fixed at both ends and fixed at one end with other end simply supported) are expressed in terms corresponding to the solutions of Euler-Bernoulli theory for beams. Solutions and relationships presented in the paper allow for obtaining solutions for Timoshenko beams via simpler solutions of Euler-Bemoulli easily, without performing a very complicated analysis of flexural shear deformations. For the solutions developed in the paper a suitable limit transition exists to the solutions given by WANG [10] for homogeneous elastic beams.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.