Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akomodacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Soczewki relaksacyjne
PL
Na rynku optycznym obecnych jest bardzo wiele marek tzw. soczewek relaksacyjnych. Jeśli do tego dołożymy specjalne materiały blokujące część promieniowania niebieskiego oraz powłoki antyrefleksyjne np. typu Blue, których zadaniem jest odbijanie części tego promieniowania, wyjdzie nam kombinacja kilkudziesięciu, a może i nawet kilkuset produktów (nie wspominając już o różnych indeksach czy wersjach fotochromowych). Jak zatem odnaleźć się w tych konstrukcjach, które najlepiej sprawdzą się dla naszego pacjenta? Czy soczewki relaksacyjne możemy proponować każdemu pacjentowi, jakie wartości wsparcia akomodacji powinniśmy wybrać – o tym dowiedzą się Państwo z niniejszego artykułu.
2
Content available remote Wyzwania diagnostyki i korekcji nadwzroczności
PL
Nadwzroczność (hiperopia) to stan, w którym przy rozluźnionej akomodacji równoległe promienie światła wpadające do oka skupiają się za siatkówką (patrz ryc. 1). Miarą nadwzroczności jest moc (wyrażona w dioptriach – D) sferycznej soczewki skupiającej, koniecznej do zogniskowania promieni świetlnych na siatkówce. Soczewka skupiająca musi mieć zatem taką moc, aby jej ognisko obrazowe pokrywało się z punktem dalekim oka. W literaturze wyróżnić można trzy podstawowe stopnie nadwzroczności: niską – do wartości 3D, średnią – między 3 a 6D oraz wysoką – powyżej 6D.
3
Content available remote Kontrola progresji krótkowzroczności a widzenie obuoczne
PL
Problem krótkowzroczności dotyka coraz większą rzeszę pacjentów. Na domiar złego coraz częściej dotyczy on także małych dzieci. Najbardziej martwi nas ciągły przyrost korekcji minusowej, który może doprowadzić do wysokiej krótkowzroczności (opisywanej w literaturze jako -6,00D i więcej). Wiele mówi się o konsekwencjach związanych z zaawansowaną myopią – pacjenci są bardziej narażeni chociażby na jaskrę czy choroby siatkówki. Chcąc uchronić pacjentów od tych chorób, podejmujemy działania mające na celu spowolnienie progresji krótkowzroczności. W zanadrzu mamy kilka różnych metod, jak metody farmakologiczne czy korekcję okularową i soczewkową. Znanych jest co najmniej kilka czynników warunkujących powstawanie krótkowzroczności, a kolejne prace naukowe wskazują na istotny wpływ widzenia obuocznego na rozwój tej wady wzroku. W poniższym artykule omówiona zostanie rola wybranych parametrów układu wzrokowego w aspekcie powstawania i progresji krótkowzroczności oraz to, jakie zaburzenia widzenia obuocznego mogą na to wpłynąć. Ponadto pojawia się pytanie, czy przeciwdziałanie progresji krótkowzroczności może oddziaływać na konwergencję, akomodację lub ustawienie oczu?
4
Content available remote Zaburzenia akomodacji – charakterystyka, diagnostyka, terapia
5
Content available remote Prezbiop w gabinecie optometrycznym
6
Content available Wpływ akomodacji oka na sygnał pulsu rogówki
PL
Oko jest wysoce wyspecjalizowanym narządem o znacznej dynamice. Jednym z przejawów tej dynamiki jest zjawisko pulsu rogówki, będące wynikiem pulsacyjnego przepływu krwi w oku i fluktuacji ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dotychczasowe badania wykazały związek parametrów pulsu rogówki z wiekiem i rozwojem chorób. Poniższa praca jako pierwsza ma na celu ocenę wpływu poziomu akomodacji na charakterystykę pulsu rogówki. W pracy przedstawiono wyniki nieinwazyjnego pomiaru sygnału pulsu rogówki rejestrowanego synchronicznie z sygnałami niosącymi informację o aktywności sercowo naczyniowej w grupie 8 zdrowych, młodych ochotników dla trzech wartości akomodacji: 0,2 D, 3 D i 6 D. Analiza objęła wartość średniokwadratową sygnału pulsu rogówki, parametry częstotliwościowe jego wybranych składowych harmonicznych oraz koherencję tych składowych z odpowiadającymi im harmonicznymi sygnałów pulsu krwi i EKG. Analiza statystyczna pokazała, że na poziomie akomodacji 3 D występują istotne różnice w parametrach składowej niskoczęstotliwościowej (poniżej 0,5 Hz) oraz w wartości średniokwadratowej sygnału pulsu rogówki, co sugeruje wpływ poziomu akomodacji na charakterystykę pulsu rogówki.
EN
The eye is a highly-specialized organ that exhibits a wide range of dynamic behavior. One example of the eye’s dynamic behavior is corneal pulsation, a phenomenon related to pulsatile blood flow in the eye and fluctuations of intraocular pressure. Studies showed that morphology of corneal pulse signal changes with age and eye diseases. This work aims, for the first time, to assess the influence of eye accommodation on corneal pulse characteristic. Results of noninvasive measurement of corneal pulse recorded synchronically with cardiovascular signals in a group of 8 young, healthy volunteers at three accommodation levels, are presented. Analysis included the signal’s root mean square value, spectral characteristics of selected harmonic components of the signal, and coherence between corneal pulse components and those of blood pulse and ECG signals. Statistical analysis showed significant differences between parameters of the low-frequency component (below 0.5 Hz) and the root mean square value at 3 D accommodation level, which suggests that accommodation influences corneal pulsation.
7
Content available remote Trening wzrokowy we własnej praktyce
8
Content available remote Niefarmakologiczne metody rozluźniania akomodacji
PL
Wydaje się, że w każdych warunkach percepcji wzrokowej głównym czynnikiem prowokującym układ wzrokowy do reakcji akomodacji jest jego dążenie m.in. do uzyskania możliwie największej różnicy potencjałów czynnościowych siatkówki. W warunkach przekorygowania, gdy obraz obserwowanych obiektów znajduje się przed siatkówką, a także przy fizjologicznej szybkozmiennej fluktuacji akomodacji wywołującej zmianę różnic potencjałów czynnościowych siatkówki, mogą powstać korzystne warunki pobudzające układ wzrokowy do rozluźnienia/wyłączenia akomodacji. Im większy jest kontrast obrazu siatkówkowego i im większa amplituda mikrofluktuacji akomodacji, tym większe są różnice potencjałów czynnościowych siatkówki.
9
Content available remote Metody korekcji prezbiopii
PL
Sławny amerykański uczony i polityk Benjamin Franklin w liście do Jeana Baptiste’a Leroy napisał: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Nie dodał jednak trzeciej, pewnej rzeczy, która czeka każdego z nas, a mianowicie prezbiopii. Benjamin Franklin miał również duży wpływ na rozwój metod korekcji starczowzroczności, których przeglądu dokonam w tym artykule. Prezbiopia to utrata zdolności akomodacyjnych, wynikająca z wieloczynnikowego, fizjologicznego procesu starzenia się oka. Wśród powodów prezbiopii wymienia się przede wszystkim twardnienie i utratę elastyczności soczewki [1]. Starczowzroczność objawia się pogorszeniem widzenia w bliskich odległościach. Z tym zjawiskiem można spotkać się coraz częściej, a wynika to z powszechnie znanych faktów o wydłużeniu czasu życia i starzeniu się społeczeństwa. Prezbiopii nie da się wyleczyć w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, można ją jednak korygować zarówno metodami optycznymi, jak i chirurgicznymi. Tabela 1 przedstawia dostępne obecnie metody korekcji prezbiopii.
10
Content available remote Metody doboru korekcji sferycznej
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych metod określania korekcji sferycznej. Celem doboru korekcji sferycznej jest uzyskanie możliwie największej ostrości widzenia. Proces ten jest realizowany po rozluźnieniu akomodacji i w zależności od potrzeb można go przeprowadzać w różnych etapach badania. W początkowym etapie określania refrakcji, przy możliwej nieskorygowanej niezborności astygmatycznej, proces polega na takim doborze korekcji sferycznej, aby środek interwału Sturma (krążek najmniejszego rozmycia) znajdował się na siatkówce (dobór najlepszej korekcji sferycznej). W końcowej fazie badania, przy doprecyzowaniu korekcji sferycznej realizowanym w warunkach widzenia obuocznego (po balansie obuocznym), badanie polega na obuocznym doborze korekcji sferycznej w taki sposób, aby obraz obserwowanego obiektu znajdował się na siatkówkach obojga oczu (doprecyzowanie korekcji sferycznej).
PL
Bardzo często u młodych pacjentów występuje skurcz akomodacji, który, będąc adaptacją do stałej kompensacji refrakcyjnej, utrudnia wykrycie pełnej wady wzroku i wprowadzenie odpowiedniej korekcji. Celem wykonanych badań było wykazanie różnic pomiędzy wynikami pomiaru refrakcji przed porażeniem akomodacji i po jej porażeniu wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Badaniu poddano 127 pacjentów, w tym 65 płci żeńskiej i 62 płci męskiej, w wieku od 4 do 32 lat. W 254 oczach przeprowadzono pomiar refrakcji przy pomocy autorefraktometru przed porażeniem akomodacji i po jej porażeniu. Uzyskane wyniki oraz ich analiza pokazały, jak dużym problemem podczas pomiarów refrakcji jest skurcz akomodacji nie tylko wśród małych dzieci, lecz również u nieco starszych pacjentów (starsze dzieci i młodzi dorośli), u których akomodacja często zmienia całkowicie wyniki badania refrakcji, a jedynym słusznym postępowaniem wśród tej grupy pacjentów wydaje się porażenie farmakologiczne akomodacji.
EN
Often young patients show a spasm of accommodation which appears as an adaptation to a constant refractive compensation and hinders a detection of full visual impairment, and thus its proper correction. Differences in the results of refractive measurements before and after cycloplegia in children, adolescents and young adults were demonstrated. The study was performed on 127 subjects, including 65 females and 62 males, between 4 and 32 years of age, so the total number of eyes studied was 254. Measurements were made before and after cycloplegia with the use of an autorefractometer. The results illustrated the significance of the problems in refraction measurements related to the spasm of accommodation, not only in small children but also in adolescents and young adults. Not to get falsified results the most recommended procedure is the application of pharmacologically induced cycloplegia.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania sterownika akomodacyjnego sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania Rondo Starołęka w Poznaniu. Prace polegały na sprawdzeniu istniejącego rozwiązania sterowania ruchem na skrzyżowaniu, a następnie stworzeniu autorskiej sygnalizacji akomodacyjnej w tym: odpowiednich faz oraz algorytmu sterowania sygnalizacją. Zaproponowane rozwiązanie porównano z istniejącym za pomocą mikrosymulacji ruchu drogowego wykorzystując system VISSIM. Po wykonaniu wirtualnego modelu skrzyżowania, przeprowadzeniu symulacji i analizie wyników, stwierdzono, że nowo zaprojektowana akomodacyjna sygnalizacja świetlna wpłynęła na polepszenie się warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz znacząco skróciło kolejkę pojazdów na jednym z wlotów.
EN
The aim of this paper is to present the process of designing an actuated traffic lights controller for Rondo Starołęka roundabout in Poznan. The first task was to analyze the existing solution to the traffic light control and then to design the actuated traffic lights, including phases and a control strategy. The proposed solution was compared to the existing one by means of VISSIM, a microscopic traffic flow simulation system. After creating a virtual model of the roundabout, carrying out simulations and analyzing the results, the new actuated traffic lights were found to improve traffic conditions at the intersection and to significantly reduce a queue of vehicles at one of the inlets.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.