Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja bezprzewodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote From WI-FI to LI-FI: a comprehensive review of integration strategies
EN
Li-Fi, also known as light fidelity, is a promising technology for the wireless communication sector in the future. Similar to Wi-Fi, it is a fully networked and bidirectional technology that offers incredibly high speeds. However, there are some limitations associated with Li-Fi technology, such as its reliance online of sight between the transmitter and receiver, its susceptibility to interference from external light sources, and its short coverage area, particularly indoors. Therefore, to overcome these issues, proposed integrating Li-Fi with other hybrid wireless communication technologies. This article discusses the integration of Li-Fi with Wi-Fi and cellular networks in V2X (vehicle-to-everything) communication, satellite communication systems, and Industrial IoT (IIoT). In the future, as the speed of light is significantly faster than other transmission methods, Li-Fi technology has the potential to revolutionize data access speeds for devices.
PL
Li-Fi, znany również jako light fidelity, to obiecująca technologia dla sektora komunikacji bezprzewodowej przyszłości. Podobnie jak Wi-Fi, jest to w pełni sieciowa i dwukierunkowa technologia, która oferuje niewiarygodnie wysokie prędkości. Istnieją jednak pewne ograniczenia związane z technologią Li-Fi, takie jak zależność od linii wzroku między nadajnikiem a odbiornikiem, podatność na zakłócenia ze strony zewnętrznych źródeł światła oraz krótki zasięg, szczególnie w pomieszczeniach. Dlatego, aby przezwyciężyć te problemy, zaproponowano integrację Li-Fi z innymi hybrydowymi technologiami komunikacji bezprzewodowej. W tym artykule omówiono integrację Li-Fi z Wi-Fi i sieciami komórkowymi w komunikacji V2X (vehicle-to-everything), systemach komunikacji satelitarnej i przemysłowym IoT (IIoT). W przyszłości, ponieważ prędkość światła będzie znacznie większa niż w przypadku innych metod transmisji, technologia Li-Fi może zrewolucjonizować prędkości dostępu do danych w pomieszczeniach.
2
Content available remote Analysis of electromagnetic wave propagation inside a room with two field sources
EN
The article presents the influence of the building structure on the propagation of electromagnetic waves. The model of the room was made of bricks, and included, e.g. a two-layer outer wall composed of hollow bricks and foamed polystyrene. Numerical calculations concerned checking the electric field intensity distributions at different locations of the field source. Two sources of the field, (e.g. WIFi, Bluetooth transmitters) operating at the same time, and in the same frequency range of 2.4 GHz, were also analyzed, and based on the results, the possibility of temporary signal loss was found, which the result of, among others, interference is. In order to perform the calculations, the Finite Difference Time Domain method based on Maxwell's equations was used. The analysis of the results and occurring phenomena will allow better planning of the deployment of wireless network transmitters in order to improve the quality of wireless communication.
PL
W publikacji przedstawiono wpływ konstrukcji budowlanej na propagację fali elektromagnetycznej. Model pomieszczenia wykonany został z cegieł i uwzględniał m.in. dwuwarstwową ścianę zewnętrzną złożoną z pustaków i styropianu. Obliczenia numeryczne dotyczyły sprawdzenia rozkładów natężenia pola elektrycznego przy różnych lokalizacjach źródła pola. Analizowano także dwa źródła pola (np. nadajniki WIFi, Bluetooth) pracujące w tym samym czasie i w takim samym zakresie częstotliwości 2.4 GHz i na podstawie wyników stwierdzono możliwość występowania chwilowych zaników sygnału, które są skutkiem m.in. interferencji. W celu wykonania obliczeń zastosowano metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) opartą na równinach Maxwella. Analiza wyników i występujących zjawisk pozwoli na lepsze planowanie rozmieszczania nadajników sieci bezprzewodowej w celu poprawy jakości komunikacji bezprzewodowej.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie historię rozwoju łączności bezprzewodowej, a w szczególności telefonii komórkowej. Wykazano, że kolejne generacje telefonii komórkowej są naturalnym rozwojem tej dziedziny techniki i technologia 5G (piąta generacja) jest tylko elementem tego ciągu. W artykule wypunktowane zostały główne obiekcje podnoszone przez ruchy anty-5G oraz wskazano, jak te obiekcje podważyć merytorycznie.
EN
The paper aims at showing the history and development of wireless telecommunication, especially the history of mobile telephony. The paper is to show that the 5G technology is the continuation of technological process and then the results of previous investigations can be extended to 5G technology. The paper shows the main objections which anti-5G people use in their actions and it is also shown how to refute the objections.
PL
W nowoczesnych systemach komunikacji bezprzewodowej dąży się do rozwiązań technologicznych mających na celu zwiększenie wydajności sieci radiowych, w tym także bardziej efektywnego wykorzystania zasobów widmowych. Niezmiernie istotnym elementem współczesnych systemów jest budowanie świadomości sytuacyjnej oraz wspieranie funkcji kognitywnych. Możliwe jest to między innymi dzięki zastosowaniu map środowiska radiowego REM reprezentujących złożone i wielodziedzinowe informacje dla zastosowań radia kognitywnego. Jednym z kluczowych obszarów REM są mapy tłumienia propagacyjnego pozwalające na określenie m.in. zasięgów łączności sieci bezprzewodowych oraz poziomów sygnałów radiowych w określonych lokalizacjach. W artykule przedstawiono algorytm budowania map tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem metody interpolacji ważonej odwrotną odległością IDW.
EN
In modern wireless communication systems, technological solutions aim to increase the efficiency of radio networks, including the more effective use of spectrum resources. An essential element of current systems is building situational awareness and supporting cognitive functions. It is possible by using, e.g., Radio Environment Maps (REM), representing complex and multi-domain information for cognitive radio applications. One of the critical areas of REM is propagation attenuation maps allowing for the determination of communication ranges of wireless networks or levels of radio signals in specific locations. The article presents an algorithm for building propagation attenuation maps using the Inverse Distance Weighted (IDW) interpolation method.
PL
Nowoczesne systemy komunikacji bezprzewodowej wykorzystują różne rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia wydajności tworzonych sieci radiowych. Obecnie jednym z kierunków pozwalających usprawnić zarządzanie zasobami radiowymi jest wykorzystanie mapy środowiska radiowego (REM). REM są coraz częściej wykorzystywane w mobilnych sieciach doraźnych (MANET), w szczególności w taktycznych sieciach wojskowych. Mapy tłumienia propagacyjnego (PAM) są kluczowymi elementami REM, które pozwalają na określenie zasięgów węzłów sieci radiowej. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona ocena efektywności autorskiego algorytmu generowania PAM. Zaproponowany algorytm PAM bazuje na metodzie równań parabolicznych (PEM), interpolacji liniowej oraz profilach terenu wyznaczanych na podstawie map wysokościowych DTED.
EN
Modern wireless communication systems use various technological solutions to increase the efficiency of the created radio networks. Currently, the use of the radio environment map (REM) is one of the directions allowing improvement of radio resource management. REM is being used more often in emerging mobile ad-hoc networks (MANETs), in particular in tactical military networks. Propagation attenuation maps (PAMs) are the key elements of REM in determining the ranges of the radio network nodes. In this paper, an efficiency assessment of PAM generation is presented. The proposed PAM algorithm is based on the parabolic equation method (PEM), linear interpolation, and terrain profiles determined based on the DTED elevation maps.
PL
W artykule zaprezentowano przykładowe opracowania modułów czujnikowych wykonanych w technologii Internetu Rzeczy do monitorowania wybranych parametrów środowiska pracy w strefach zagrożenia czynnikami szkodliwymi. Omówiono wybrane komponenty niezbędne do realizacji modułów, tj, komunikacja bezprzewodowa, zasilanie typu „harvesting energy”. Przedstawiono przykładową realizację czujnika poziomu tlenku węgla.
EN
The article presents examples of studies of sensor modules made in the Internet of Things technology for the monitoring of selected parameters of the working environment in threatened zones with harmful factors. Selected components necessary for the implementation of modules were discussed, i.e. wireless communication, power supply type "harvesting energy". An example of a carbon monoxide sensor is presented.
EN
The aim of the publication is to analyse the influence of brick walls used in single-family housing on the values of the electric field intensity. Three types of bricks from which the wall was made were considered (solid brick, brick with 18 hollows and brick with 30 hollows). The analysis also took into account the impact of the size of the hollows on the field values and the variability of the conductivity of the brick. The results were compared for the arrangement with an asymmetric arrangement of bricks with a symmetrical arrangement, which may correspond to walls made of hollow bricks. The analysis concerned the frequency used in wireless communication (Wi-Fi), i.e. f=2.4 GHz. The influence of the size of the structural clay tile and the conductivity of bricks on the electric field values is discussed. A method based on Maxwell's equations (Finite Difference Time Domain Method), was used for the analysis.
PL
Celem publikacji jest analiza wpływu stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ścian wykonanych z cegieł na wartości natężenia pola elektrycznego. Rozpatrywano trzy rodzaje cegieł, z których została wykonana ściana (cegła pełna, cegła z 18 drążeniami i cegła z 30 drążeniami). W analizie uwzględniono także wpływ rozmiaru drążenia na wartości pola oraz zmienność konduktywności cegły. Porównano wyniki dla układu z asymetrycznym rozłożeniem cegieł z układem symetrycznym, który może odpowiadać ścianom zbudowanym z pustaków. Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w komunikacji bezprzewodowe (Wi-Fi), tj. f=2,4 GHz. Omówiono wpływ rozmiaru drążeń i konduktywności cegły na wartości pola elektrycznego. Do analizy zastosowano metodę opartą na równaniach Maxwella, czyli metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu.
EN
The aim of the article is to analyze the influence of the variability of the electrical parameters of non-ideal and absorbing dielectric (usual concrete) on the values of the electric field intensity. A detailed analysis was also made of the influence of the reinforcement diameter, the number of rows and the spacing between the bars on the values of the electric field intensity. The subject of the research was a model containing a loadbearing wall made of concrete (absorbing dielectric) with reinforcement in the form of steel rods (conductor). Four reinforcement systems commonly used in construction were analyzed. Additionally, the discussion covered the influence of electrical parameters (electric permittivity, conductivity) on the field intensity values calculated for heterogeneous, complex material structures. The results of the field generated by the wireless communication system operating at the frequency f = 5 GHz are presented. The numerical finite difference time domain (FDTD) method was used. The influence of the values of electric permittivity and conductivity of concrete on the field intensity values was discussed in detail.
PL
Celem publikacji jest analiza wpływu zmienności wartości parametrów elektrycznych nieidealnego i absorbującego dielektryka (beton zwykły) na wartości natężenia pola elektrycznego. Również dokonano szczegółowej analizy wpływu średnicy zbrojenia, liczby rzędów oraz rozstawu pomiędzy prętami na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną z betonu (absorbujący dielektryk) wraz ze zbrojeniem w postaci stalowych prętów (przewodnik). Analizowano cztery, powszechnie stosowane w budownictwie układy zbrojenia. Dodatkowo dyskusji poddano wpływ parametrów elektrycznych (przenikalność elektryczna, konduktywność) na wartości natężenia pola obliczone dla niejednorodnych, złożonych struktur materiałowych. Zaprezentowane zostały wyniki pola generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej pracujący przy częstotliwości f=5 GHz. Zastosowano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Szczegółowo omówiono wpływ stosowanych w literaturze wartości przenikalności elektrycznych oraz konduktywności betonu na wartości natężenia pola.
PL
Praca przedstawia wpływ konstrukcji budowlanej na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz części budynku. W analizowanym obszarze zamontowano źródło pola o częstotliwości związanej z komunikacją bezprzewodową (2,4 GHz). Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związanych z propagacją fali elektromagnetycznej w złożonych konstrukcjach zawierających beton, zbrojenie i cegły. Zastosowano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analizowany obszar modelowano według typowych budowlanych technologii. Dokładna analiza wyników może przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z zanikami sygnału i problemem związanym z komunikacją bezprzewodową.
10
Content available remote Propagacja fal elektromagnetycznych w układach zamkniętych
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu konstrukcji pomieszczenia na rozkład pola elektromagnetycznego. Tego typu analiza jest konieczna w przypadku stosowania komunikacji bezprzewodowej, która jest nieodłączną częścią inteligentnych budynków. Rozpatrzono konstrukcję ze zbrojeniem i bez zbrojenia. Uwzględniono zmienność średnicy zbrojenia w ścianie w celu sprawdzenia deformacji pola elektromagnetycznego. Uwzględniono materiał jednorodny (beton) oraz złożony (beton wraz ze zbrojeniem). W celu wykonania analizy numerycznej zastosowano metodę Finite Difference Time Domain (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi). Wyniki dowodzą, że przy podejściu makroskopowym ściany wykonane z materiału jednorodnego w przewidywalny sposób obniżają jakość sygnału i skutkują równomiernym rozkładem pola elektromagnetycznego. Natomiast materiał niejednorodny (żelbet) może powodować zaniki sygnału lub też lokalnie wzmacniać wartości pola. Struktury niejednorodne wymagają wielowariantowej analizy ze względu na złożoność i różnorodność parametrów materiałowych. Celem niniejszej pracy jest dokładniejsze zrozumie nie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych materiałów budowlanych. Otrzymane wyniki mogą stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z komunikacją bezprzewodową.
EN
The article presents an analysis of the influence of the room structure on the distribution of the electromagnetic field. This type of analysis is necessary in the case of using wireless communication, which is an inseparable part of intelligent buildings. Structures with and without reinforcement were considered. The variation of the wall reinforcement diameter was taken into account in order to check the deformation of the electromagnetic field. The homogeneous material (concrete) and composite material (concrete with reinforcement) were taken into account. In order to perform the numerical analysis, the Finite Difference Time Domain (FDTD) method was used. The analysis concerned the frequency used in wireless networks (Wi-Fi). The results show that with the macroscopic approach, walls made of homogeneous material predictably reduce the quality of the signal and result in an even distribution of the electromagnetic field. On the other hand, heterogeneous material (reinforced concrete) may cause signal fading or amplify the field values locally. Heterogeneous structures require multivariate analysis due to the complexity and variety of material parameters. The aim of this work is to better understand the field phenomena taking place inside complex building materials. The obtained results can be a source of knowledge for the assessment of problems related to wireless communication.
11
Content available remote Pola torsyjne – przykład pseudonaukowej koncepcji w fizyce
PL
W artykule przedstawiono w zarysie założenia teorii dotyczącej pól torsyjnych traktowanych w środowisku naukowym jako element pseudonauki. Temat ten jest istotny z powodu pojawiania się teorii spiskowych związanych z wprowadzaniem nowej generacji telefonii komórkowej, będącej naturalnym rozwojem techniki oraz rozpowszechniania fałszywych informacji na temat rozprzestrzeniania się wirusów w tym Covid-19. Przedstawiona opinia autorów jest wkładem w proces edukacyjny, mający na celu eliminację teorii spiskowych ze społeczeństwa.
EN
The article outlines the assumptions of the theory of torsion fields treated in the scientific community as an element of pseudoscience. This topic is important due to the emergence of conspiracy theories related to the introduction of a new generation of mobile telephony, which is a natural development of technology, and the dissemination of false information about the spread of viruses, including Covid-19. The presented opinion of the authors is a contribution to the educational process aiming at the elimination of the conspiracy theories from the society.
EN
Spectrum is a valuable resource for wireless communication technologies. Recent studies show that the scarcity of spectrum generates dominant interest for research in wireless communications. As spectrum is a natural resource, the only alternative to meet up spectrum inefficiency is to exploit the unutilized or underutilized spectrum accurately using the concept of Cognitive Radios (CRs). Cooperation among the CR nodes provide the best sensing performance utilizing maximum accuracy compared to other sensing approaches. Hence, maximum throughput is guaranteed with reliable data transmission. In this research article, the sensing-throughput trade-off issues are analysed for both stand-alone and cooperative cases. We use an energy detection scheme to measure the detection performances due to its operational simplicity and low-cost in use. The attemptable throughput of the cooperative CR network (CRN) is maximized while the services to licensed users are not being hampered. The more the CR nodes are in cooperation, the higher the detection performance which consecutively enriches throughput. The achievements of attainable throughput are supported under Rayleigh and Rician fading channels.
PL
Widmo to cenne źródło technologii komunikacji bezprzewodowej. Ostatnie badania pokazują, że niedobór widma generuje dominujące zainteresowanie badaniami nad komunikacją bezprzewodową. Ponieważ widmo jest zasobem naturalnym, jedyną alternatywą dla zaradzenia nieefektywności widma jest dokładne wykorzystanie niewykorzystanego widma przy użyciu koncepcji radia kognitywnego (CR). Współpraca między węzłami CR zapewnia najlepszą wydajność wykrywania przy maksymalnej dokładności w porównaniu z innymi podejściami wykrywania. Dzięki temu maksymalna przepustowość jest gwarantowana przy niezawodnej transmisji danych. W tym artykule przeanalizowano kwestie kompromisu między czujnikami a przepustowością zarówno dla przypadków samodzielnych, jak i kooperacyjnych. Używamy schematu wykrywania energii do pomiaru wydajności wykrywania ze względu na jego prostotę operacyjną i niski koszt użytkowania. Przepustowość kooperacyjnej sieci CR (CRN) jest maksymalizowana, podczas gdy usługi dla licencjonowanych użytkowników nie są utrudnione. Im bardziej węzły CR współpracują, tym wyższa wydajność wykrywania, co sukcesywnie zwiększa przepustowość. Osiągnięcia osiągalnej przepustowości są obsługiwane przez kanały zanikania Rayleigh.
EN
An investigation of an ultra-wideband rectangular monopole with circular ring antenna for wireless communication systems is reported. The antenna is designed, simulated, invented, and tested experimentally. It operates over frequency range of 2.56-13 GHz with a return loss of 10 dB. The dimensions of designed antenna is 40 mm × 40 mm with an electrical size of 0.34λ× 0.34λ at 2.56 GHz frequency. It is fed by a 50-Ohm coplanar waveguide and printed on a single side FR-4 substrate with a relative permittivity of 4.3 and a thickness of 1.6 mm. This designed antenna exhibits bidirectional radiation patterns over the entire impedance bandwidth with more than 2.8 dB peak gain for the entire frequency range. The simulation results are reasonably in good agreement with the experimental results.
PL
Przedstawiono szerokopasmową antenę z pierścieniem do bezprzewodowej komunikacji. Antena była zaprojektowana, był wtkonany jej model I przedstawiono wyniki testów. Antena pracuje w paśmie 2.56 – 13 GHz, ze stratami 10 dB. Wymiary anteny to 40 × 40 mm.
PL
W artykule został przedstawiony wpływ konstrukcji pomieszczenia na rozkład pola elektromagnetycznego. Wykonana analiza dotyczyła modelu pomieszczenia, w którym zastosowano dwa rodzaje ścian (wykonana z cegieł lub z żelbetu), które zależne są od projektu i zastosowanej technologii budowlanej. Wyniki odniesiono do pomieszczenia o tych samych wymiarach, ale bez wewnętrznej ściany (dzielącej pomieszczenia). Uwzględniono materiał jednorodny (cegłę) oraz złożony (beton wraz ze zbrojeniem). Do analizy numerycznej zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (Finite Difference Time Domain, FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi). Wnioski wskazują, że przy podejściu makroskopowym ściany wykonane z materiału jednorodnego w przewidywalny sposób obniżają jakość sygnału. Natomiast materiał niejednorodny (żelbet) może tworzyć zaniki sygnału bądź podwyższać wartości pola E. Struktury niejednorodne wymagają dokładniejszej i wielowariantowej analizy ze względu na złożoność i różnorodność parametrów materiałowych. Celem analizy jest dokładniejsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych z różnych materiałów budowlanych pomieszczeń, co jest niezbędne przy współczesnej technologii związanej z inteligentnymi budynkami. Wyniki mogą stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału i wpłynąć na polepszenie jakości przesyłanych danych przy bezprzewodowej komunikacji.
EN
The article presents the influence of the room structure on the distribution of the electromagnetic field. The performed analysis concerned a model of a room in which two types of walls were used (made of bricks or reinforced concrete), which depend on the design and the construction technology used. The results were related to a room with the same dimensions but without an inner wall (dividing the rooms). The homogeneous material (brick) and composite material (concrete with reinforcement) were taken into account. The Finite Difference Time Domain (FDTD) method was used for numerical analysis. The analysis concerned the frequency used in wireless networks (Wi-Fi). The conclusions show that with the macroscopic approach, walls made of homogeneous material predictably degrade signal quality. On the other hand, non-homogeneous material (reinforced concrete) may create signal fading or increase the E-field values. Non-homogeneous structures require more precise and multi-variant analysis due to the complexity and variety of material parameters. The aim of the analysis is to better understand the field phenomena occurring inside rooms composed of various building materials, which is necessary in modern technology related to intelligent buildings. The results can be a source of knowledge when assessing problems related to signal fading and improve the quality of data transmitted in wireless communication.
15
Content available remote Numeryczna analiza wpływu konstrukcji budowlanej na wartości pola elektrycznego
PL
W artykule został przedstawiony wpływ konstrukcji budowlanej zawierającej zbrojenie na rozkład pola elektrycznego. Konstrukcja złożona była ze ścian i różnych wariantów konstrukcji słupa (także uwzględniających zbrojenie). Artykuł zawiera analizę wpływu zbrojenia na propagację fali elektromagnetycznej w typowych pomieszczeniach budowlanych. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) (z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella). Szczegółowa ocena wpływu materiałów budowlanych, takich jak beton, beton komórkowy (gazobeton) czy żelbet, może stanowić źródło do oceny problemów związanych z zanikami sygnału w celu zapewnienia niezakłóconej transmisji danych (m.in. w przypadku komunikacji bezprzewodowej, która jest obecna w inteligentnych budynkach).
EN
The article presents the impact of a building structure on the distribution of the electric field. The structure was composed of walls and various variants of the column structure (also taking into account the reinforcement). The article contains an analysis of the influence of reinforcement on the propagation of an electromagnetic wave in typical building rooms. The finite differences in the time domain (FDTD) method (with direct integration of Maxwell’s equations) was used for the analysis. Detailed assessment of the impact of building materials such as concrete, aerated concrete (aerated concrete) or reinforced concrete can be a source for assessing problems related to signal fading in order to ensure uninterrupted data transmission (e.g. in the case of wireless communication, which is present in intelligent buildings).
EN
The subject of the work is a conceptual design of a baby monitor. The central control system for the system is the Raspberry Pi 4 platform. In the next stages, practical aspects related to the topic of work are discussed. Selected components of the system were presented, connection diagrams between individual components were developed and the assembly process of a fully functional system was presented. Then the source code of the program controlling the operation of the electronic system was characterized. In the last stage, the method of testing and the results of the performed functional tests of the complete system being the subject of the study were described.
PL
Przedmiotem pracy jest projekt koncepcyjny niani elektronicznej. Centralnym systemem sterowania systemem jest platforma Raspberry Pi 4.W kolejnych etapach omawiane są praktyczne aspekty związane z tematem pracy. Przedstawiono wybrane elementy systemu, opracowano schematy połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami, a także proces montażu w pełni funkcjonalnego systemu. Następnie scharakteryzowano kod źródłowy programu sterującego pracą układu elektronicznego. W ostatnim etapie opisano metodę testowania i wyniki przeprowadzonych testów funkcjonalnych kompletnego systemu będącego przedmiotem badań.
EN
The overarching aim was to reduce the frequency of connection failures that occur due to the connection speed and reliability, and identify, characterise and optimise the key process input variables (KPIVs). An experimental research approach with an inbuilt planned manipulation to one or more variables in the experimental data set was adopted. Key elements of the Six-Sigma methodology were applied to resolve the issue of high failures due to connection speed and reliability between two Li-Fi transceivers. KPIVs were successfully identified, characterised and optimised to implement a permanent corrective action to ensure a reduction in connection failures from 17% to 0%. The alignment between two Li-Fi transceivers along with Li-Fi cut-out was found to be critical in achieving good connection speed and reliability. The interference due to ambient visible spectrum lighting found to be statistically insignificant. This study explored the application and benefits of accessible wireless data communication technologies. Moreover, it sheds light on the probable factors that may influence Li-Fi connection speed and areas for future research. The current research provides a Six- Sigma based solution to high connection failure rates while using an infrared-based Li-Fi transceiver. Results also offer insights into the analytical tools that were found to be effective during the problem-solving process.
EN
A 2×2 MIMO wireless communication system with channel estimation is simulated, in which two transmit, and two receive antennas are employed. The orthogonal pilot signal approach is used for the channel estimation, where the Hadamard sequences are used for piloting. Data are modulated by coherent binary phase-shift keying, whereupon an orthogonal space-time block coding subsystem encodes information symbols by using the Alamouti code. Based on the simulation, it is ascertained a possibility to decrease the bit-error rate by substituting the Hadamard sequences for the sequences having irregular structures, and constituting the eight known orthogonal bases. Considering a de-orthogonalization caused by two any pilot sequence symbol errors, the bit-error rate is decreased by almost 2.9 %. If de-orthogonalizations are caused by two repeated indefinite, and definite pilot sequence symbol errors, the decrements are almost 16 % and 10 %, respectively. Whichever sequences are used for piloting, the 2×2 MIMO system is ascertained to be resistant to the de-orthogonalization if the frame is of 128 to 256 symbols piloted with 32 to 64 symbols, respectively.
PL
W pracy przedstawiono symulowany system komunikacji bezprzewodowej 2×2 MIMO z oszacowaniem kanału, składający się z dwóch anten nadawczych i dwóch anten odbiorczych. W procesie szacowania kanału zastosowano podejście ortogonalnego sygnału pilotującego z wykorzystaniem sekwencji Hadamarda. Na potrzeby badań symulacyjnych przyjęto modulowanie danych za pośrednictwem spójnego binarnego kluczowania z przesunięciem fazowym, podczas gdy ortogonalny podsystem kodowania bloków czasoprzestrzennych odpowiedzialny był za kodowanie informacji z wykorzystaniem kodu Alamouti. Na podstawie symulacji ustalono możliwość zmniejszenia współczynnika błędnych bitów przez zastąpienie sekwencji Hadamarda sekwencjami należącymi do ośmiu znanych baz ortogonalnych i charakteryzującymi się nieregularnymi strukturami. W przypadku deortogonalizacji wynikającej z dwóch dowolnych błędów symboli sekwencji pilotujących, współczynnik ten został zmniejszony o prawie 2.9 %. Jeśli deortogonalizacje są spowodowane przez dwa powtarzające się błędy symboli sekwencji pilotujących, nieokreślone i określone błędy uległy zmniejszeniu o odpowiednio 10 % i 16 %. Bez względu na to, które sekwencje zostały użyte do pilotowania, wykazano odporność systemu 2×2 MIMO na deortogonalizację w przypadku, gdy ramka zawierała od 128 do 256 symboli, a rozmiar sekwencji pilotującej mieścił się w zakresie od 32 do 64 symboli.
EN
The Doppler effect in 2×2, 3×3, 4×4 MIMO wireless communication systems with channel estimation is studied. The orthogonal pilot signal approach is used for the channel estimation, where the Hadamard sequences are used for piloting, along with the eight alternative orthogonal sets similar to the Walsh set. MIMO transmissions are simulated for 10 cases of the frame length and pilot symbols per frame by no Doppler shift to 1100 Hz Doppler shift with a step of 100 Hz. Based on the simulation, it is ascertained that MIMO transmissions of shorter frames are less sensitive to the Doppler effect. Despite increasing the number of antennas does not mitigate the Doppler effect, and the bit-error rate performance of 4×4 MIMO systems worsens faster than that of 2×2 MIMO systems, it is better to use the maximum number of antennas. The Doppler effect does badly worsen the performance at highway and express train speeds (100 km/hr, and faster), leaving only possibility to further shorten transmissions. This, however, decreases the data rate, but the respective accuracy-versus-data-rate tradeoff must be acceptable.
PL
W pracy przedstawiono badania efektu Dopplera w systemach komunikacji bezprzewodowej 2×2, 3×3, 4×4 MIMO z estymacją kanału. W procesie szacowania kanału zastosowano podejście sygnału pilotującego w wykorzystaniem sekwencji Hadamarda, wraz z ośmioma alternatywnymi zestawami baz ortogonalnych, podobnymi do zestawu Walsha. Transmisje MIMO zostały zasymulowane dla 10 przypadków, różniących się długością ramki i symboli pilotujących oraz częstotliwością Dopplera, której zakres zmieniał się od 0 do 1100 Hz z krokiem 100 Hz. Na podstawie badań symulacyjnych wykazano, że transmisje krótszych ramek MIMO są mniej wrażliwe na efekt Dopplera. Pomimo, że zwiększenie liczby anten nie zmniejsza efektu Dopplera, a wydajność współczynnika błędnych bitów w systemach 4×4 MIMO pogarsza się szybciej niż w systemach 2×2 MIMO, przeprowadzone badania wskazują na korzyści z zastosowania większej ilości anten. Efekt Dopplera znacznie pogarsza jakość transmisji przy prędkościach powyżej 100 km/h (ruch samochodów na autostradach lub pociągów ekspresowych), determinując potrzebę redukcji przesyłanych danych. To jednak zmniejsza szybkość transmisji danych, ale odpowiedni kompromis między dokładnością a szybkością przesyłania danych musi być akceptowalny.
20
Content available remote Design of helical antenna for next generation wireless communication
EN
This study proposes a novel helical antenna design for next generation applications. The strip helical antenna is prescribed for next generation wireless communication and wideband applications that offer circular polarization and a wide bandwidth. In fact, the proposed helical antenna suits 5.8 GHz frequency by using Teflon material. The newly-designed strip was printed on a substrate and rolled into a helix shape to achieve circular polarization without impedance matching. This antenna is meant for wideband wireless communication applications. A wide bandwidth of 2.7 GHz with 5.8 GHz resonant frequency was attained through the use of helical antenna on Teflon substrate. The proposed antenna on Teflon substrate recorded a gain of 8.97 dB and 92% efficiency. The antenna design parameters and the simulated results were retrieved using Computer Simulation Technology software (CST). The measurement result of return loss displayed mismatch at 5.22 GHz due to manual fabrication. This developed antenna may be applied for a number of wireless applications, including Wideband, Ultra-wideband, and 5G.
PL
Zaprezentowano projekt nowej anteny śrubowej o polaryzacji kołowej i szerokim paśmie. Antena umożliwia pracę przy częstotliwości 5.8 GHz. i pasmo 2.7 GHz, przy wzmocnieniu 8.97 dB I sprawności 92%. Symulację przeprowadzono przy pomocy oprogramowania CST.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.