Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic pollutants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The objective of the experiment was to evaluate the energy efficiency of the phytoremediation process, supported using energy crops. The scope of conducted work includes the preparation of a field experiment. During the evaluation, 2 factors were into consideration – total energy demand and total energy benefit. The case study, used as an origin of data, consists a 3-years field study, conducted with the use of 2 energy crops – Phalaris arundinacea L. and Brassica napus L. The area subjected to the experiment was polluted with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and herbicides, classified as phenoxy acids (2, 4 D). The experimental design consisted of 4 groups of fields, divided according to the used plant species and type of treatment. For each energy crop, 2 types of fertilization strategies were used. Therefore the 1st and 3rd sets of fields were not treated with any soil amendment while the 2nd and 4th sets were fertilized with compost. The obtained data allowed to observe that the cultivation of P. arundinacea L. and B. napus L. allowed a positive energy balance of the process to be achieved. However, it should be noted, that the B. napus L. growth in the first vegetation season was not sufficient to fully compensate a total energy demand. Such a goal, in the mentioned case, was possible after the 2nd vegetation season. The collected results show also that the best energetic potential combined with the most effective soil remediation were obtained on the fields with the cultivation of P. arundinacea L. fertilized with compost. The number of biofuels, collected from the 1 ha of such fields, can reach a value equal even to12.76 Mg of coal equivalent.
PL
Celem eksperymentu było dokonanie oceny efektywności energetycznej procesu fitoremediacji, wspieranego przez uprawy roślin energetycznych. Zakres prowadzonych prac obejmował przygotowanie badań polowych. Podczas oceny wzięto pod uwagę całkowite zużycie energii i całkowitą korzyść energetyczną uzyskaną z termicznej konwersji zebranych biopaliw. Badane studium przypadku składało się z trzyletniego doświadczenia, prowadzonego z użyciem 2 roślin energetycznych – P. arundinacea L. i B. napus L. Obszar objęty pracami zanieczyszczony był wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) oraz herbicydami (2,4 D). Eksperyment składał się z 4 grup poletek, podzielonych według stosowanego gatunku roślin i rodzaju wykonanego zabiegu pomocniczego. Dla każdej z wybranych roślin zastosowano dwa rodzaje strategii nawożenia: poletka 1 i 3 nie były nawożone, poletka 2 i 4 natomiast nawożono kompostem. Uzyskane dane pozwoliły zaobserwować, że uprawa P. arundinacea L. i B. napus L. pozwala osiągnąć dodatni bilans energetyczny procesu. Należy jednak zauważyć, że wzrost B. napus L. w pierwszym sezonie wegetacyjnym nie był wystarczający, aby w pełni zrekompensować całkowite zapotrzebowanie energetyczne. Osiągnięcie celu energetycznego we wspomnianym przypadku było możliwe po drugim sezonie wegetacyjnym. W doświadczeniu zaobserwowano również, że najlepszy potencjał energetyczny w połączeniu z najskuteczniejszą rekultywacją gleby uzyskano na polach z uprawą P. arundinacea nawożonego kompostem. Ilość biopaliwa zebranego z 1 ha pozwoliło osiągnąć wartość równą nawet 12,76 Mg ekwiwalentu węgla.
2
Content available remote Metody usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych z osadów dennych
PL
Praca zawiera przegląd literatury na temat metod usuwania zanieczyszczeń organicznych z wydobytych osadów dennych. Wśród tych technologii wyróżnia się metody fizyczne, chemiczne, termiczne, biologiczne oraz łączone. Do oczyszczania wydobytych osadów dennych najczęściej stosuje się metody biologiczne. Wymagają one jednak długiego czasu prowadzenia procesu i często toksyczność usuwanych substancji oraz ich ubocznych produktów rozkładu przyczynia się do zahamowania biodegradacji. W tym celu należy poszukiwać nowych, lepszych rozwiązań. W ostatnich latach coraz bardziej popularne są procesy z wykorzystaniem pola ultradźwiękowego oraz odczynnika Fentona, które wpisują się w zasady zielonej chemii. Ponadto metody te można prowadzić w układach łączonych, które zazwyczaj pozwalają na uzyskanie wyższego stopnia degradacji zanieczyszczeń organicznych w porównaniu z procesami pojedynczymi.
EN
The work contains a review of the literature on the methods of removing organic pollutants from dredged bottom sediments. These technologies include physical, chemical, thermal, biological and combined methods. The biological methods are most often used for the treatment of dredged bottom sediments. However, they require a long process time and often the toxicity of the removed substances and their by-products of decomposition contributes to the inhibition of biodegradation. For this purpose, new and better solutions are sought. In recent years, processes using the ultrasonic field and the Fenton reagent, which are part of the principles of green chemistry, are becoming more and more popular. In addition, these methods can be carried out in combined systems, which usually allow a higher degree of degradation of organic contaminants compared to single processes.
PL
Scharakteryzowano sulfoniany perfluorooktanu, fluorek sulfonylu perfluorooktanu, kwas perfluorooktanowy oraz perfluoroheksanowy kwas sulfonowy, zaliczane do nowo pojawiających się zanieczyszczeń (emerging contaminants). Dokonano przeglądu regulacji prawnych i informacji na temat właściwości, produkcji, stosowania i głównych źródeł emisji tych związków, w tym w Polsce. Zebrano dane na temat występowania tych związków w środowisku oraz tkankach zwierząt i człowieka, wraz ze wskazaniem wyników przekraczających wartości graniczne i normy.
EN
A review, with 39 refs., of occurrence of perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonyl fluoride and perfluorohexane sulfonic acid and human tissues as well as of the legal requirements and the main emission sources esp. under Polish conditions.
EN
The aim of the study was to determine the value and concentration indicators of BOD5, COD and general nitrogen in domestic wastewater after mechanical treatment, which should be considered in the design of the activated sludge reactor. Ninety-nine samples of raw wastewater and after mechanical treatment were then collected and physicochemical analysis was carried out. The quantity of pollutants in the raw wastewater was verified to determine if this was domestic wastewater. The next stage of the analysis included the definition of the characteristic quantity of the analysed indicators in wastewater after mechanical treatment, which should be taken into account while calibrating computer programs supporting the design of biological reactor chambers. A detailed analysis led to the conclusion that mean values for BOD5 - 300 mgO2·dm-3, for COD - 500 mgO2·dm-3and for total nitrogen 50 mgN·dm-3 should be applied. The work also determined the susceptibility of wastewater after mechanical treatment to the decomposition of organic and biogenic compounds.
PL
Jednym z najważniejszych problemów dotyczących transportu zanieczyszczeń w gruncie jest kwestia określania parametrów charakteryzujących zdolność adsorpcyjną gruntu dla wybranych zanieczyszczeń przemieszczających się z wodą gruntową. W artykule – dla wybranych wskaźników przemieszczających się z wodą gruntową – określono liczbowe wartości parametrów charakteryzujących zdolność adsorpcyjną analizowanego gruntu piaszczystego. Dla tych wskaźników zweryfikowano także zmierzone wartości stężeń ze stężeniami obliczonymi na podstawie opracowanego przez autora modelu (programu obliczeniowego).
EN
One of the most important problems concerning the transport of pollution in the ground is the issue of setting parameters characterizing the adsorption capacity of the ground for selected pollutions transported with the groundwater. The article sets numerical values of parameters characterizing the adsorption capacity of the analyzed sandy ground for selected indicators transported with the groundwater. For these indicators, the article also verifies the measured concentration values against the concentrations calculated based on the model (calculation programme) elaborated by the author.
PL
W roku 2015 polichlorowane naftaleny wpisano do protokołu Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych - substancji, których produkcja i stosowanie oraz eksport i import są zakazane (załącznik A) oraz zanieczyszczeń, których wielkość emisji do środowiska przyrodniczego w wyniku samorzutnej syntezy winna być ograniczona (załącznik B).
PL
Związki organiczne zaliczane do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), szczególnie posiadające w swojej budowie cztery i więcej pierścieni, wykazują działanie kancerogenne i mutagenne. Właśnie dlatego od wielu lat prowadzone są badania nad występowaniem WWA w środowisku. W Europie wykonywane są pomiary monitoringowe WWA w powietrzu atmosferycznym wynikające z przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Celem przeprowadzonych badań była optymalizacja metodyki pozwalającej na ilościowe oznaczanie WWA w opadach atmosferycznych. Sprawdzono parametry mające istotny wpływ na wydajność ekstrakcji. Zamieszczone wyniki wskazują, że najwyższe wartości odzysku, w zakresie 84,4–113%, uzyskano po dodaniu do próbki 1 g chlorku sodu i ekstrakcji dichlorometanem. Pomiary WWA wykonano techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).
EN
Seven polycyclic arom. hydrocarbons were detd. by high performance liq. chromatog. with fluorescence detection in hexane and CH2Cl2 exts. of particulate matter-contg. rainwater samples. Two stage extn. and addn. of NaCl to the rainwater samples were recommended to increase the recovery of the hydrocarbons from the samples.
PL
Do gleby zanieczyszczonej trudno biodegradowalnymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO) wprowadzono nadtlenek wapnia (CaO₂) w ilości 0,5 g/kg suchej masy gleby, podnoszącej pH środowiska o jedną jednostkę, w celu stymulacji biologicznej aktywności autochtonicznej mikroflory. CaO₂ mający właściwości rodnikowe i buforujące spowodował zwiększenie stopnia usunięcia TZO. Uzyskano zwiększenie usunięcia farmaceutyku weterynaryjnego levamisolu z 26% do 50% oraz zwiększenie o 16% usunięcia fluorantenu (z 57% do 73%) jako wskaźnika substancji ropopochodnych.
EN
The soil contaminated with persistent org. pollutants (levamisol, fluoranthene) was treated with CaO₂ (0.5 g/kg of dry mass of soil) to stimulate the biol. activity of the indigenous microflora. The detd. removal degree of levamisole increased from 26% to 50% for and that of fluoranthene from 57% to 73%.
11
Content available remote The ways to increase efficiency of soil bioremediation
EN
The aim of this paper was to present possibilities of using different substrates to assist the bioremediation of soils contaminated with heavy metals, pesticides and other substances. Today's bioengineering offers many solutions that enable the effective conduct of biological remediation, including both biostimulation and bioaugmentation. For this purpose, they are used to enrich various organic substances, sorbents, microbiological and enzymatic preparations, chemical substances of natural origin or nanoparticles. The use of genetic engineering as a tool to obtain microorganisms and plants capable of efficient degradation of pollutants may cause the risks that entails the introduction of transgenic plants and microorganisms into the environment. In order to determine the efficacy and possible effects of the various bioremediation techniques, it is required to conduct many studies and projects on a larger scale than only in the laboratory. Furthermore, it should be emphasized that bioremediation involves interdisciplinary issues and therefore, there is a need to combine knowledge from different disciplines, such as: microbiology, biochemistry, ecology, environmental engineering and process engineering.
PL
W pracy przedstawiono przegląd najnowszej literatury poświęconej porównaniu metod biologicznych, fizycznych i chemicznych stosowanych do usuwania syntetycznych barwników organicznych z roztworów wodnych. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie w tym celu procesów adsorpcyjnych na węglach aktywnych. Skupiono się na analizie procesu adsorpcji barwników kationowych i anionowych na różnych materiałach węglowych, w tym na adsorbentach uzyskanych z prekursorów odpadowych. Przytoczono przykłady handlowych węgli aktywnych, które są stosowane do skutecznego usuwania barwników z roztworów wodnych. Podano parametry ich struktury porowatej, a także zdolności adsorpcyjne względem wybranych barwników. Opisano czynniki wpływające na proces adsorpcji barwników z roztworów wodnych (masa i rodzaj użytego adsorbentu, stężenie początkowe i klasa użytego barwnika, czas, intensywność mieszania, temperatura i pH roztworu). Na tej podstawie wykazano, że proces adsorpcji na węglach aktywnych jest jednym z najważniejszych sposobów skutecznego usuwania barwników z roztworów wodnych.
EN
This work represents an overview of the newest literature on comparison of biological, physical and chemical methods applied to removal of synthetic organic dyes from water. A special attention is given to dye adsorption processes on activated carbons. The main focus is on the adsorption process of cationic and anionic dyes on different activated carbon materials, including adsorbents from waste precursors. Numerous examples of commercial activated carbons applied for effective removal of dyes from water solutions are presented. Parameters of their porous structure, as well as adsorption abilities of selected dyes are provided. Factors affecting the process of dye adsorption from water solutions are described (adsorbent mass and type, initial concentration and class of dye, adsorption time, mixing intensity, temperature and solution pH). In conclusion, it is demonstrated that the process of dye adsorption on activated carbons is one of the most important ways of effective dye removal from water solutions.
EN
Influence of composition of raw wastewater on the efficiency of organic matter and nitrogen removal in multistage treatment wetlands has been examined. Commonly used indicators, like COD/BOD5 and BOD5/TN ratio, determining wastewater susceptibility to biodegradation in conventional treatment technologies were assessed. It was confirmed that multistage treatment wetland may be used for treatment of wastewater with high loads of organic pollutants and unfavorable composition for a biological treatment expressed by the ratio of COD/BOD5 and BOD5/TN equal to 2.7 and 0.7, respectively.
EN
The abiotic transformations of 2,4-dichlorophenol (DCP) and polychlorinated biphenyls (PCBs) has been examined in the presence and of zero valent iron (Fe(0)) under subcritical conditions. It was found that the degradation of DCP was significantly enhanced, showing complete degradation of DCP in 3 h at 300 °C. Control experiments without Fe(0) indicated that the removal of DCP in the iron–water system was mostly due to subcritical water oxidation and that the enhancement of degradation in the presence of Fe(0) was less significant. Regardless of Fe(0), PCBs were rapidly decomposed, showing 93% destruction in 5 h at 300 °C. Product identification by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis showed that the reductive transformation of DCP and PCBs w Fe(0) existed under subcritical conditions. Our results suggest that subcritical water degradation may be a possible remediation option to treat DCP and PCBs in water and soil.
EN
Management practices for medical waste should be conducted using the best available techniques in order to minimize harmful effects of medical waste. Most common practices in Turkey were reported to be burying with lime and incineration. Although incineration stood out as a better option in terms of environmental and public health, it produced air pollutants such as dioxin, furan and co-planar PCBs as a result of incomplete burning of plastics. Consequently three options, namely converter, autoclave, and ozonator technologies were investigated for economic feasibility in the medical waste treatment field. ozonator technology was concluded to be the economically best option.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a large group of organic contaminants with related chemical structure and properties. In natural conditions, these compounds usually are in the form of mixtures. As their main source there are given the human activities. PAHs are composed of at least two aromatic rings without any additional substituents. A direct consequence of such structure are low solubility in water and high affinity for the sorption on the solid phase materials. Due to maintained properties the biggest reservoir of these substances are: soil, sediments, sewage sludge and solid waste fractions. The presence of large amounts of PAHs in an environment is associated with numerous problems. First of all, substances belonging to this group are characterized as highly toxic in relation to living organisms, including humans. Prolonged exposure to PAHs contributes also to the induction of spontaneous genetic changes which may lead to carcinogenesis. Taking the above information into account, it can be stated that the effective monitoring of PAHs content should have a great importance from the point of view of both environmental and human safety. The basic technique used for the quantitative isolation of PAHs from solid matrices (soil, sewage sludge) is the solid-liquid extraction method. This technique relies upon the ability of nonpolar organic solvents for elution of hydrophobic organic compounds from the environment in which they are located. Currently, in the scientific literature many various methods for PAHs extraction from solid matrix can be found. Each individual method is unique and depends mostly on the type of used solvent, the conditions in which the process is carried out and the number of auxiliary treatment affecting in particular the purity of the obtained extracts. The aim of the experiment was to compare the effectiveness of different techniques of extraction of PAHs from soil and sewage sludge. The scope of undertaken activities includes testing of the possibility to use four types of organic solvents (acetone, acetonitrile, methanol, and isopropanol) as PAHs extraction agents, and the study of the impact of additional treatments, such as sonification, filtration and SPE techniques on efficiency of sample preparation process. On the basis of obtained results, it can be stated that the highest efficiency of extraction of PAHs from soil can be achieved by using acetonitrile. In the case of sewage sludge the highest extraction efficiency was achieved in the methodology with use of acetone as extraction agent. The use of ultrasonic extraction technology combined with filtration and SPE methods allows to achieve high efficiency in isolation of PAHs from soil and sewage sludge.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią liczną grupę związkow organicznych o zbliżonej budowie chemicznej i podobnych właściwościach. W środowisku naturalnym występują zazwyczaj w postaci mieszanin, a ich głownym źrodłem jest działalność człowieka. WWA zbudowane są z co najmniej dwoch pierścieni aromatycznych i nie posiadają dodatkowych podstawnikow. Bezpośrednią konsekwencją takiej budowy jest niska rozpuszczalność w wodzie oraz duże powinowactwo do sorpcji na cząstkach stałych. Właściwości te sprawiają, iż największym rezerwuarem tych substancji są: środowiska glebowe, muły i osady denne, a także osady ściekowe i stałe frakcje odpadow. Występowanie dużych ilości WWA w środowisku związane jest z licznymi problemami. Przede wszystkim substancje należące do tej grupy charakteryzują się wysoką toksycznością w odniesieniu do organizmow żywych, w tym rownież do człowieka. Długotrwała ekspozycja na WWA ponadto przyczynia się do indukcji spontanicznych zmian genetycznych, prowadząc wielokrotnie do kancerogenezy. Biorąc pod uwagę wymienione powyżej informacje, stwierdzić można, że prowadzenie efektywnego monitoringu substancji należących do tej grupy ma duże znaczenie z punktu widzenia zarowno ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwa ludzi. Podstawową techniką stosowaną do ilościowej izolacji WWA z matryc stałych (gleba, osady ściekowe) jest ekstrakcja metodą ciało stałe-ciecz. Technika ta opiera się na wykorzystaniu zdolności niepolarnych rozpuszczalnikow organicznych do wymywania hydrofobowych związkow organicznych ze środowiska, w ktorym się znajdują. Obecnie w literaturze naukowej opisane jest wiele metod ekstrakcji WWA z matryc stałych. Rożnią się one między sobą rodzajem zastosowanych rozpuszczalnikow, warunkami, w ktorych prowadzony jest proces oraz liczbą zabiegow pomocniczych, wpływających między innymi na stopień czystości uzyskiwanych ekstraktow. Celem opisywanego eksperymentu było porownanie efektywności działania rożnych technik ekstrakcji WWA z gleby oraz osadow ściekowych. Zakres podjętych działań obejmował badanie możliwości zastosowania czterech odczynnikow (aceton, acetonitryl, metanol i izopropanol) w charakterze czynnika ekstrakcyjnego oraz badanie wpływu dodatkowych zabiegow, w tym sonifikacji, filtracji oraz zagęszczania techniką SPE, na efektywność działania badanego procesu. Na podstawie uzyskanych wynikow stwierdzić można, iż najwyższą efektywność ekstrakcji WWA z gleby osiągnąć można przy użyciu acetonitrylu. W przypadku osadow ściekowych najwyższe stężenia badanych związkow osiągnięte zostały w metodyce wykorzystującej aceton jako odczynnik ekstrakcyjny. Zastosowanie techniki ekstrakcji ultradźwiękowej połączonej z filtracją i zagęszczaniem metodą SPE pozwala na osiągnięcie wysokiej efektywności w izolacji WWA z gleby i osadow ściekowych.
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań wód Odry i Oławy wykazano, że procesy biochemiczne mają wpływ zarówno na poziom zanieczyszczenia i skład wód w tym na stężenie wapnia i magnezu, jak i na stopień dyspersji zanieczyszczeń. Na wynik koagulacji solami glinu czy żelaza mają wpływ nie tylko bezpośrednie reakcje koagulantu i jego produktów hydrolizy lecz również stopień dyspersji zanieczyszczeń w wodzie – wielkość oraz liczba cząstek. Na stopień dyspersji zanieczyszczeń wpływa wartość stosunku molowego Ca/Mg. Zmiany stopnia dyspersji określono na podstawie pomiaru zmian wartości stosunku E4/E6 (iloraz absorbancji przy długości fali 465 nm – E4 i 665 nm – E6), barwy i mętności (NTU) w wodzie surowej w funkcji stosunku molowego Ca/Mg. Wartość stosunku E4/E6 zależy od poziomu zanieczyszczenia wód powierzchniowych (OWO, ChZTKMnO4, mętność oraz intensywność barwy), składu wód (stężenie wapnia i magnezu) i stopnia usuwania zanieczyszczeń w procesie koagulacji.
EN
It was demonstrated that biochemical processes influence both the level of pollution and the composition of water, including concentrations of calcium and magnesium, as well as the level of dispersion of pollutants. The result of coagulation with aluminium or iron salts is influenced not only by direct reactions of coagulant and its hydrolysis products, but also by the level of dispersion of pollutants – the size and the number of particles. The degree of dispersion of pollutants is affected by the value of the molar ratio Ca/Mg. The changes in the degree of dispersion were determined on the base of measurements of changes in values of the ratio E4/E6 (a ratio of absorbance at the wavelength of 465 nm – E4 and at 665 nm – E6), the colour and turbidity (NTU) in raw water, as a function of the molar ratio Ca/Mg.
EN
Quality of bottom sediments was examined for 15 reservoirs classified as the Sudeten, Carpathian or lowland reservoirs, according to their location. These reservoirs serve multiple functions including flood control, providing hydroelectric power, supplying water for general public, industry or agriculture and recreational. The study was conducted in 2008 and 2010. The scope of the analysis included trace elements (As, Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb and Hg) and organic compounds: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and chloroorganic pesticides. It was determined that concentration of trace element compounds ranged from <0.01 mg/kg to 422 mg/kg, while of PAHs from <0.0001 mg/kg to 7.5 mg/kg, PCBs from <0.0001 mg/kg to 0.78 mg/kg and of chloroorganic pesticides from <0.0002 mg/kg to 0.065 mg/kg. The sediments from the Sudeten reservoirs were found to be the most polluted, while the sediments from the lowland reservoirs the least.
PL
Wykonano badania jakości osadów dennych pobranych z 15 zbiorników zaporowych, które w zależności od lokalizacji przyporządkowano do grupy zbiorników sudeckich, karpackich lub nizinnych. Zbiorniki te służą do różnych celów, takich jak ochrona przeciwpowodziowa, energetyka wodna, zaopatrzenie w wodę ludności, przemysłu i rolnictwa oraz rekreacja. Badania wykonano w latach 2008 i 2010. Zakres analizy osadów dennych obejmował pierwiastki śladowe (As, Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb i Hg) i związki organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – WWA, polichlorowane bifenyle – PCB i pestycydy chloroorganiczne). Stwierdzono, że zawartość pierwiastków śladowych w osadach wynosiła od <0,01 mg/kg do 422 mg/kg; WWA od <0,0001 mg/kg do 7,5 mg/kg, PCB od <0,0001 mg/kg do 0,78 mg/kg, a pestycydy chloroorganiczne od <0,0002 mg/kg do 0,065 mg/kg. Najbardziej zanieczyszczone okazały się osady denne pobrane ze zbiorników sudeckich a najmniej z nizinnych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania współzależności między wskaźnikami zanieczyszczeń organicznych do oceny podatności ścieków na rozkład biochemiczny. Współczynniki wyznaczano dla ścieków po kolejnych procesach oczyszczania. Zmiany wartości ilorazów ChZT_Cr/BZT_5 i BZT_5/OWO w oczyszczalni w Zielonej Górze były typowe dla poprawnego procesu oczyszczania w układzie mechaniczno-biologicznym.
EN
The paper presents results of research on the use of the relationship between indicators of organic pollutants to assess the suitability of the distribution of biochemical treatment. The coefficients were determined for wastewater after successive treatment processes. Changes in the value ratios of COD/BOD and BOD/TOC in WWTP in Zielona Gora were typical for the correct cleaning process in the mechanical-biological system.
20
Content available remote Application of short-term tests in assessment of atmospheric air pollution
EN
Results of analyses of airborne particulates collected in winter and summer seasons from two locations of Wroclaw (city centre and the outskirts area) have been presented. Samples of particulate matter were collected on sintered-glass filters, using a high performance air aspirator Staplex-PMIO. Extraction with dichloromethane was carried out in a Soxhlet apparatus. Mutagenicity of dichloromethane extracts was studied based on a conventional Salmonella assay. Two Salmonella typhimurium strains TA98 and YG1041 were employed in the assay. Genotoxicity of organic air pollutants was detected using a miniaturized SOS chromotest obtained from EBPI (Brampton, Ontario, Canada). Bacterial assays were carried out with and without metabolic activation by the S9 microsomal fraction. Cytotoxicity of the particulate extracts was studied by the method of their direct contact with onelayer culture of human lung carcinoma epithelial cells - A549.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.