Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacja przestrzenna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Powrót do przyszłości?
2
Content available remote Niepełne dostosowanie
3
Content available remote Na żywym ogranizmie
PL
Inwestycje są fundamentem rozwoju przedsiębiorstwa, ponieważ tylko one umożliwiają wzrost wartości jego majątku. Celowe wydatkowanie środków na nakłady rzeczowe obarczone jest jednak sporym ryzykiem. W branży wod-kan ograniczone środki, które można przeznaczyć na przedsięwzięcia inwestycyjne, ale i konieczność przewidywania w dłuższej perspektywie czasu czy problemy w zakresie technicznym powodują, że proces planowania jest tu bardzo trudny.
5
Content available Cybersecurity of spatial information
EN
Services related to the broadly understood spatial information are subject to constant and intensive digitization. In addition to many positive sides, such as broad access to services, digitization also brings negative phenomena such as cyber attacks, which have intensified in recent years. Responsibilities in the area of cybersecurity are subject to legal provisions, including the act on the national cybersecurity system. Unfortunately, these obligations are still not sufficiently fulfilled, which is reflected in the results of the Supreme Audit Office (NIK). Advice on safety measures can be found in the letter of the Surveyor General of Poland dated 24 February 2022. The measures indicated in the letter should be considered insufficient.
6
Content available remote Wyniki analiz od ręki
7
Content available remote Śląskie mocne geoinformacją
8
Content available remote Planowanie na ekranie
9
Content available remote Jak otwierać, to z głową
10
Content available remote EnviDMS - projekt na lata czy na półkę?
PL
W Polsce infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) ma charakter ponadresortowy i jest rozwijana zgodnie z ustawą o IIP stanowiącą transpozycję dyrektywy INSPIRE. W międzyresortowej koordynacji prac istotną rolę spełnia Rada IIP jako opiniodawcze ciało kolegialne przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, które szeroko korzysta z uprawnienia do występowania z własnymi inicjatywami. Artykuł naświetla niektóre z problemów wiążących się z aktualnymi pracami Rady IIP. Szerzej omówiono potrzebę wsparcia rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Według opinii autora skuteczną formą pomocy w tym zakresie byłoby utworzenie Punktu Konsultacyjnego IIP, ukierunkowanego przede wszystkim na potrzeby JST, którego zadania polegałyby na: udzielaniu konsultacji w sprawach dotyczących projektowania, tworzenia, modernizacji i utrzymania regionalnych i lokalnych systemów informacji przestrzennej współdziałających w ramach IIP, udostępnianiu standardowych pakietów oprogramowania i know-how w zakresie IIP, upowszechnianiu informacji naukowo-technicznej na temat IIP, promowaniu dobrych praktyk JST i wzorcowych rozwiązań w zakresie IIP oraz INSPIRE, organizowaniu szkoleń i staży dla pracowników JST. Podniesiony został również problem analiz kosztów i korzyści. Biorąc pod uwagę przedstawione w artykule przepisy prawne, doświadczenia i opinie uznano, że w zakresie IIP analizy te i inne opracowania ekonomiczne powinny być ograniczone do wyodrębnionych projektów i innych przedsięwzięć dających się dostatecznie dokładnie określić pod względem wykonalności, kosztów i korzyści, zarządzania oraz odpowiedzialności za wyniki i ich praktyczne wykorzystywanie.
EN
The spatial information infrastructure (SII) in Poland is of the cross-sectoral nature and it has been developed according to the SII Act, which transposes the INSPIRE directive to the Polish legislation. The SII Council plays an important role in the cross-sectoral coordination of works; it is the consultative, collegiate body authorized to realize its own initiatives. The paper highlights some issues related to the current activities of the SII Council. The need to support the development within local administration units has been discussed in more details. Following the author's opinion, creation of the SII Point of Consultancy would be highly supportive in this respect; this Point could be, first of all, dedicated to local governments and its task would include: consultancy in designing, creation, modernization and maintenance of regional and local spatial information systems, co-operating within the SII framework, sharing standard software packages and know-how in the field of SII, popularization of scientific and technical information concerning the SII, promotion of good practices and exemplary solutions in the field of the SII and INSPIRE, submission of training and practical sessions for local government officials. The issue concerning cost and benefit analysis has been also discussed. Considering legal regulations, experiences and opinions presented in the paper, it has been advised that those analyses and other economic works concerning the SII should be limited to selected projects and other activities, which could be sufficiently determined with respect to their feasibility, costs and benefits, management and responsibility for results and their practical use.
EN
This article introduces the possibility and rules of the Polish local spatial information systems widely available from a web browser. It discusses their usefulness especially in terms of supporting spatial planning, urbanization and decisions of investments location. The article contains issues about using available spatial data, navigating the application interface, strengths and limitations, and the future of such solutions.
PL
Artykuł przybliża możliwości oraz zasady działania polskich lokalnych systemów informacji przestrzennej powszechnie dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. Omawia ich przydatność zwłaszcza w kontekście wspomagania planowania przestrzennego i urbanizacji oraz podejmowania decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji. W artykule poruszono zarówno kwestie wykorzystania udostępnianych danych przestrzennych, jak i poruszania się po interfejsie aplikacji, mocnych stron oraz ograniczeń, a także przyszłości takich rozwiązań.
PL
Obecnie w kształceniu użytkowników informacji przestrzennej powinno się kłaść nacisk na wyszukiwanie odpowiednich zbiorów danych przestrzennych oraz umiejętne z nich korzystanie, nie zaś na nauczanie o składnikach i funkcjach tradycyjnie rozumianych systemów informacji geograficznej. Sprzyja temu wdrażanie dyrektywy INSPIRE, dzięki czemu coraz więcej zbiorów danych jest dostępnych na geoportalach. W proponowanym typie szkolenia, szczególnie przy małym zakresie godzinowym, jest polecana personalizacja. Polega ona na powiązaniu zbiorów danych przestrzennych (topograficznych, obrazowych, tematycznych) z miejscem dobrze znanym studentowi, najlepiej z miejscem zamieszkania. Wiąże to emocjonalnie studenta z wykonywanym zadaniem i wspomaga jego inicjatywy w wyszukiwaniu i wizualizacji danych. Ułatwia ponadto ocenę jakości i przydatności danych dla różnych zadań. Zachęca też do poznawania zaawansowanych technologii SIP. Takie podejście było już stosowane z sukcesem w kilku typach nauczania, szczególnie dla użytkowników danych przestrzennych.
EN
GIS education, both at the academic level and in the form of training for spatial data users, should be changed from teaching about GIS components and functions in its traditional meaning, to teaching how to search for and use spatial data sets. The INSPIRE Directive implementation supports these efforts as there are more and more spatial datasets available at geoportals. For the proposed type of teaching, especially when time of teaching is limited, personalization is recommended. It is based on connection of spatial datasets (topographic, aerial, satellite, thematic) with a location which is familiar for a student, preferably with the place of residence. This involves an emotional link between the student and tasks and, therefore, supports efforts aiming at data searching and visualization. It also makes it easier to assess the data quality and usefulness for various tasks. Moreover, it encourages to explore advanced GIS technologies. This approach has been already successfully applied in several types of teaching, especially those dedicated for spatial data users.
PL
W artykule zwraca się uwagę na duże znaczenie informacji o jakości danych przestrzennych m.in. ze względu na szerokie zastosowanie tych danych w procesach decyzyjnych. Wyróżnieni zostali w nim główni odbiorcy informacji o jakości – producenci, dysponenci i użytkownicy. Znaczenie jej jest dla każdej z tych grup inne. Nakreślono także za normą ISO 19157 koncepcję jakości danych przestrzennych i umiejscowiono w niej model jakości jako istotne narzędzie w procesie szacowania jakości. Model jakości ma na celu zapewnić powszechne zrozumienie tego co oznacza jakość w kontekście specyfikacji danych i opisywać jak ją mierzyć. W artykule przedstawiono proces budowy modelu jakości z charakterystyką poszczególnych jego etapów: inwentaryzacji wymagań, definiowania zakresu jakości danych, wyboru elementów jakości i opisu ich szacowania oraz testowania przyjętych założeń. Poza wspomnianym procesem budowy modelu jakości nakreślono wyzwania związane z jego wdrożeniem. Dotyczą one m.in. potrzeby edukowania odbiorców informacji o jakości, zagadnienia równoważenia kosztów szacowania jakości, implementacji modelu jakości w systemach zarządzania danymi przestrzennymi., Artykuł ten przeznaczony jest głównie dla producentów danych przestrzennych, gdyż dotyczy bezpośrednio wytwarzania poprawnych danych, spełniających oczekiwania użytkowników. Dzięki zastosowaniu modelu jakości, producenci mają szanse na uzyskanie powtarzalności kontroli, porównywalności wyników szacowania jakości, poprawę reakcji na wymagania rynku. , Koncepcja modelu jakości nie jest nowością. Prace związane z tym tematem były już prowadzone w ramach projektu ESDIN, gdzie powstał model jakości dla danych INSPIRE – m.in. dla tematów Administrative units, Transport networks. Podobne działania zostały podjęte przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a związane były z wypracowaniem modeli jakości dla wybranych polskich zbiorów danych przestrzennych – m.in. BDOT10k, PRG, EGiB.
EN
The article emphasizes the meaning of spatial data quality information, mostly because of the common usage of that data in decision making processes. The major recipients of quality information were defined, such as producers, administrators and users. The information meaning is different for each of those groups. The concept of data quality information was presented based on ISO 19157, including the data quality model as an important tool in the quality evaluation process. The quality model was developed to assure the common understanding of the quality in the context of data specification and the quality measurements. The article also introduces the process of building the quality model and describes its stages: gathering requirements, defining the data quality scope, choosing the quality elements, describing the evaluation requirements and testing the assumptions. Apart from describing that process, challenges related to its implementation were mentioned. These include educating the recipients of the quality information, balancing the costs of the quality evaluation, implementing the quality model in spatial data management systems. The article is primarily intended for spatial data producers since it deals with production of correct data meeting the user requirements. By applying the quality model the producers can achieve repeatable results of control, comparable results of the quality evaluation and can speed up their reaction to user requirements. The quality model concept is not new. Related research was a part of the ESDIN project; the quality model for INSPIRE data (i.e. administrative units, transport networks) was created in the frames of that project. Similar research was performed by GUGIK; it was related to creating quality models for selected Polish spatial data sets sets (i.e. BDOT10k – Topographic Object Database, PRG – National Register of Borders).
PL
W opracowaniu dokonano identyfikacji i analizy przepisów prawnych, określających rolę samorządów terytorialnych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej. Jest to nowy obowiązek, którego nie uświadamia sobie wiele samorządów terytorialnych. Wskazano podstawy prawne tworzenia i obsługi przez samorządy terytorialne, w zakresie swojej właściwości, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów. Scharakteryzowano projekty realizowane w województwie mazowieckim, które były istotnymi etapami projektowania i budowania infrastruktury informacji przestrzennej w regionie oraz kontynuowane aktualnie w przedmiotowym zakresie. Zaprezentowano strukturę gminnego, powiatowego i wojewódzkiego węzła infrastruktury informacji przestrzennej jako elementów sieci regionalnego Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz ich relację z geoportalem Głównego Geodety Kraju. W projektowanej infrastrukturze zaproponowano wykorzystanie modułu SDI Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, umożliwiającego wymianę danych z innymi węzłami infrastruktury informacji przestrzennej (innymi użytkownikami wykorzystującymi SDI – np. podmiotami rządowymi oraz samorządowymi) oraz zapewniającego synchronizację baz danych przestrzennych z wykorzystaniem usług danych przestrzennych.
EN
The paper analyzes and identifies laws defining the role of local governments in the creation of infrastructure for spatial information. It is a new duty, which local governments does not realizes of. There have been indicated the legal basis for the establishment and operation by local authorities, within its competences, a network of services for the sets and spatial data services, technical solutions ensuring interoperability of data sets and spatial data services together with the harmonization of these collections. Characterized projects executed in the Mazowieckie voivodeship, were important stages of designing and building the infrastructure for spatial information in the region and currently continued within objective scope. Presented the structure of municipal, county and voivodeship node of spatial information infrastructure as parts of a regional network – the Mazovia Spatial Information System and its accordance with the geoportal maintained by the General Surveyor of Poland. In the developed infrastructure proposed to use the SDI module developed by the Head Office of Geodesy and Cartography enabling data exchange with other nodes of spatial information infrastructure (other users using SDI – i.e. government and local government entities) and to ensure synchronization of spatial databases using spatial data services.
16
Content available remote Firmy razem mogą więcej
PL
W Polsce infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) ma charakter ponadresortowy i jest rozwijana zgodnie z ustawą o IIP stanowiącą transpozycję dyrektywy INSPIRE. W międzyresortowej koordynacji prac istotną rolę spełnia Rada IIP jako opiniodawcze ciało kolegialne przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, które szeroko korzysta z uprawnienia do występowania z własnymi inicjatywami. Artykuł naświetla niektóre z problemów wiążących się z aktualnymi pracami Rady IIP. Szerzej omówiono potrzebę wsparcia rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Według opinii autora skuteczną formą pomocy w tym zakresie byłoby utworzenie Punktu Konsultacyjnego IIP, ukierunkowanego przede wszystkim na potrzeby JST, którego zadania polegałyby na: udzielaniu konsultacji w sprawach dotyczących projektowania, tworzenia, modernizacji i utrzymania regionalnych i lokalnych systemów informacji przestrzennej współdziałających w ramach IIP, udostępnianiu standardowych pakietów oprogramowania i know-how w zakresie IIP, upowszechnianiu informacji naukowo-technicznej na temat IIP, promowaniu dobrych praktyk JST i wzorcowych rozwiązań w zakresie IIP oraz INSPIRE, organizowaniu szkoleń i staży dla pracowników JST. Podniesiony został również problem analiz kosztów i korzyści. Biorąc pod uwagę przedstawione w artykule przepisy prawne, doświadczenia i opinie uznano, że w zakresie IIP analizy te i inne opracowania ekonomiczne powinny być ograniczone do wyodrębnionych projektów i innych przedsięwzięć dających się dostatecznie dokładnie określić pod względem wykonalności, kosztów i korzyści, zarządzania oraz odpowiedzialności za wyniki i ich praktyczne wykorzystywanie.
EN
In Poland, spatial information infrastructure (SII) goes beyond individual ministries and is developed in accordance with the Act on SII constituting transposition of the INSPIRE Directive. The Council for SII plays an important role in interdepartmental coordination as a collegial opinion-forming body, functions at the Minister of Administration and Digitization, and makes extensive use of its powers to put forward its own initiatives. The paper throws light on some problems connected with current works of the Council of SII. The subject broadly discussed is the need to support development in territorial self-government bodies. In the author’s opinion, an effective form of assistance designed first of all for the needs of territorial self-government bodies would be setting up a Consulting Point on SII with the tasks consisting in: providing consultation in matters related to designing, creating, modernization and maintenance of regional and local spatial information systems functioning within SII, making available standard packages of software and know-how related to SII, dissemination of scientific and technical information about SII, promotion of good practices of territorial self-government bodies and model solutions in the area of SII and INSPIRE, organization of training courses and internships for employees of territorial self-government bodies. The problem of cost-benefit analysis was also raised. Taking into account legal provisions, experience and opinions presented in the paper, it was acknowledged that in the scope of SII such analyses are required mostly for well defined projects and other undertakings which can be determined with sufficient accuracy with respect to their feasibility, costs and benefits, management and responsibility for results and their practical implementation.
18
Content available remote Portal Geostatystyczny
19
Content available remote Model pod modelami
20
Content available remote Koniec z papierową geodezją?
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.