Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Amplifikacja kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych stanowi ciekawą alternatywę wobec technik tradycyjnie wykorzystywanych w badaniach naukowych i w diagnostyce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat opracowano wiele różnych metod powielania DNA i RNA w stałej temperaturze. Techniki te nie ustępują pod względem wielu parametrów klasycznej reakcji PCR, nawet technice real-time PCR, a niekiedy nawet je przewyższają. Cele niniejszego artykułu to: prezentacja technik izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych, wyjaśnienie zasady ich działania oraz prezentacja produktów diagnostycznych działających w oparciu o te techniki.
EN
Amplification of nucleic acids in isothermal conditions is an interesting alternative for techniques traditionally used in research and diagnostics. For the last several years many different methods of DNA and RNA replication in constant temperature have been developed. These techniques does not leg behind, in terms of many parameters, the classical PCR, and even real-time PCR technique, and sometimes they are even better. The aim of the article is to present the techniques of isothermal amplification of nucleic acids, explain their basic principles and present diagnostic products operating based on these techniques.
PL
W ofercie wielu firm na całym świecie znajdziemy produkty działające w oparciu o amplifikację kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych. Wśród nich znajdują się zestawy odczynników przeznaczone do badań naukowych, a także szeroka gama testów przeznaczonych głównie do diagnostyki wirusologicznej i bakteriologicznej. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie zasady działania poszczególnych technik izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych, a także prezentacja produktów diagnostycznych działających w oparciu o te techniki.
EN
Many companies around the world have in offer products acting on the basis of nucleic acid amplification under isothermal conditions. Among them are reagent kits for scientific research and a wide range of tests intended primarily for the diagnosis of viral and bacteriological. The purpose of this article is to explain the principles of individual techniques isothermal nucleic acid amplification, as well as the presentation of operating diagnostic products based on these techniques.
PL
Technika Real-Time PCR jest jedną z podstawowych technik molekularnych wykorzystywanych zarówno w laboratoriach naukowych, jak i w laboratoriach diagnostycznych. Technika ta z roku na rok zdobywa coraz większą grupę użytkowników, rozszerzają się możliwości aplikacyjne oraz zakres badań wykonywanych w oparciu o PCR w czasie rzeczywistym. Cele niniejszego artykułu to: prezentacja możliwości zastosowania techniki Real-Time PCR w badaniach naukowych i diagnostyce (w szczególności w diagnostyce klinicznej), podstaw teoretycznych poszczególnych aplikacji, a także zasad analizy i interpretacji wyników.
EN
Technique Real-Time PCR is one of the basic molecular techniques used both in laboratories and in diagnostic laboratories. This technique each year gaining more and more a group of users, expand application capabilities and the scope of the tests performed on the basis of real-time PCR. The purpose of this article is to present the possibility of using techniques Real-Time PCR in research and diagnostics (in particular clinical diagnosis), the theoretical basis of each application, as well as the principles of analysis and interpretation of results.
PL
Polskie ustawodawstwo jest systematycznie dostosowywane do wymagań określonych w „Dyrektywach Nowego Podejścia”. W branży medycznej aktem prawnym, który wdraża postanowienia Dyrektyw, jest Ustawa Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych wraz z rozporządzeniami. Ustawa określa m.in. zasadnicze wymagania stawiane wyrobom medycznym do diagnostyki in vitro, reguły klasyfikacji, a także nakłada obowiązek certyfikacji CE. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO 17025 oraz w normie ISO 15189 metody badawcze wykorzystywane w diagnostyce medycznej muszą przejść proces walidacji, który potwierdza ich przydatność osiągnięcia zamierzonego celu diagnostycznego.
EN
Polish legislation is systematically adapted to the requirements of the „New Approach Directives”. In the medical act, which implements the provisions of the Directives, The Act is the Minister of Health of May 20, 2010 on medical devices with the regulations. The Act defines including essential requirements qualities to medical diagnostics In vitro, classification rules, and CE certification requires. In accordance with the requirements of PN-EN ISO 17025 and in the ISO 15189 test method used in medical diagnosis must undergo a validation process that confirms their suitability for achieving intended purpose tool.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.