Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnosing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The problem of the dense presence of voids in the solid insulation of cables remains a concern for researchers in terms of diagnosis and maintenance. The focus of this paper is to investigate the influence of both the layout and density of microcavities on the electrical and electromechanical constraints in the XLPE insulation of MV cables using numerical simulation. The simulation is based on the resolution of Laplace’s equation by the finite element method (FEM) using MATLAB. The electrostatic pressure and the elongation of the microcavities are estimated. This elongation leads to the formation of microchannels and then develops due to partial discharges to arborescence and in the end, the cable becomes out of service. This process takes a long time, so we use simulations to deepen the understanding of this phenomenon in a very short time. The electromechanical constraints are determined for different layouts and densities of microcavities.
PL
W artykule przybliżono wybrane problemy eksploatacyjne morskich turbozespołów wiatrowych uzasadniających podjęcie badań diagnostycznych na modelu w małej skali w zakresie identyfikacji symptomów i syndromów najczęściej występujących uszkodzeń ich układów mechanicznych. W zaproponowanym programie badań eksperymentalnych przyjęto koncepcję obserwacji realizowanych procesów energetycznych: podstawowych i towarzyszących, przy zastosowaniu metod tensometrycznych, optoelektronicznych, wibroakustycznych oraz termowizyjnych. Przedstawiono schemat ideowy budowanego stanowiska laboratoryjnego turbozespołu wiatrowego napędzanego generatorem strumienia powietrza (wiatru) o regulowanej wydajności. Przewiduje się możliwość faktycznego wprowadzania zmian w strukturze konstrukcyjnej turbozespołu, odwzorowujących znane i rozpoznawalne stany niezdatności eksploatacyjnej charakterystyczne dla konstrukcji morskich. Relacje diagnostyczne wyznaczane na drodze realizacji eksperymentów czynnych stanowić będą dane wejściowe dla systemu ekspertowego wspierającego proces wnioskowania o stanie technicznym testowanego turbozespołu wiatrowego. Istnieje możliwość przeniesienia wyników badań modelowych na obiekty rzeczywiste - pełnowymiarowe turbozespoły wiatrowe.
PL
W artykule przybliżono fizykę uszkodzeń eksploatacyjnych zaworów cylindrowych silników okrętowych oraz technologię ich naprawy. Zaprezentowano system diagnozujący tego typu silników, który znajduje się na wyposażeniu bazy laboratoryjnej Katedry Siłowni Morskich i Lądowych WOiO PG. Umożliwia on przeprowadzenie kompleksowej oceny stanu technicznego przestrzeni roboczych silników zabudowanych w siłowni okrętowej w bieżącej eksploatacji. Zaproponowano schemat organizacji badań zaworów cylindrowych z wykorzystaniem posiadanego systemu diagnozującego dla potrzeb dokonania oceny skuteczności zaadaptowanej technologii naprawy gniazd zaworowych.
4
Content available remote Zdatność zadaniowa systemu komunikacji w ujęciu potencjałowym
PL
W artykule przedstawiono potencjałowe ujęcie procesu eksploatacji systemu komunikacji w komputerowej sieci przemysłowej. Sieć przemysłowa łączy stacje procesowe i operatorskie przemysłowego systemu sterowania. Pomiędzy stacjami systemu przesyłane są wartości zmiennych procesowych. Podano potencjałowe kryteria zdatności systemu. Pokazano wpływ wyboru modelu wymian komunikatów na wielkość rezerwy potencjałowej.
EN
The article presents potential approach to the process of operation of a communication system in a industrial computer network. Industrial network connects the stations of the industrial process control system: operator and process stations. Between the stations of the system process variables are transmitted. Potential system’s fitness criteria are given. The impact of the selection model message exchanges to increasing potential reserve is shown.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obiektu dzięki zastosowaniu identyfikacji biometrycznej. Opracowana metoda to autorska implementacja liniowej analizy dyskryminacyjnej (ang. LDA) na potrzeby identyfikacji tożsamości w oparciu o obraz twarzy. Zaprezentowane w referacie badania zastosowania metody, zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zbliżonych do warunków rzeczywistych.
EN
This paper presents a method for increasing the level of technical object security through biometric identification. The developed method is an original implementation of Linear Discriminant Analysis (LDA) for identity identification based on facial image. Presented in the pages of the article method has been tested in laboratory conditions similar to those real ones.
6
Content available remote Diagnozowanie bezpieczeństwa przesyłu danych w przemysłowym systemie sterowania
PL
Rozpatruje się dwa przypadki komunikacji w przemysłowym rozproszonym systemie sterowania. W pierwszym wariancie testuje się zabezpieczenie komunikacji pomiędzy sterownikami przemysłowymi. W drugim wariancie – diagnozuje się bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy stacją procesową i stacją operatorską. Komunikacja w systemach testowych oparta jest na standardzie Ethernet. W rozpatrywanych konfiguracjach rozproszonego systemu sterowania komunikacja odbywa się na poziomie procesowym, łączącym stacje procesowe i stacje operatorskie przy pomocy protokołu z rodziny TCP/IP. W referacie przedstawiono eksperymenty diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji.
EN
Two cases of the communication in an industrial distributed control system are considered. In the first variant communication security between industrial controllers is tested. In the second option - vulnerability between process station and operator station is tested. The communication in the test systems is based on Ethernet standard. In the analyzed configurations of distributed control system, communication takes place at the process level connecting process stations and operator station using TCP/IP family protocol.
PL
Biorąc pod uwagę relacje kosztów wdrożenia systemu diagnozowania maszyn i kosztów związanych z niekontrolowaną awarią, udział monitorowania i diagnostyki jako narzędzi wspomagających zarządzanie eksploatacją maszyn odgrywa ogromne znaczenie i może przynieść duże oszczędności.
8
Content available remote Diagnozowanie zagrożeń komunikacji w przemysłowym systemie sterowania
PL
W rozpatrywanym, rozproszonym systemie sterowania komunikacja odbywa się na dwóch poziomach: procesowym - łączącym stacje procesowe przy pomocy protokołu TCP/IP (Ethernet) oraz obiektowym - łączącym stację procesową z rozproszonymi modułami wejść/wyjść, wykorzystującym magistralę CAN. W referacie przedstawiono kilka eksperymentów diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji dotyczących poziomu procesowego i obiektowego.
EN
In the discussed distributed control system communication carried out at two levels: process level - linking process stations using TCP/IP (Ethernet), and object level - connecting the process station with distributed I/O modules, using the CAN bus. This paper presents some experiments diagnosing the security threats of communications concerning the process level and object (sensor) level.
EN
The paper has been intended to discuss non-destructive testing methods and to present capabilities of applying them to diagnose objectively changes in the microstructure of a turbine blade with computer software engaged to assist with the analyses. The following techniques are discussed: a visual method, based on the processing of images of the material surface in visible light, active thermography, based on the detection of infrared radiation, and the X-ray computed tomography. All these are new non-destructive methods of assessing technical condition of structural components of machines. They have been intensively developed at research centers worldwide, and in Poland. The computer-aided visual method of analyzing images enables diagnosis of the condition of turbine blades, without the necessity of dismantling of the turbine. On the other hand, the active thermography and the X-ray computed tomography, although more sensitive and more reliable, can both be used with the blades dismounted from the turbine. If applied in a complex way, the non-destructive methods presented in this paper, are expected to increase significantly probability of detecting changes in the blade’s condition, which in turn would be advantageous to reliability and safety of gas turbine service.
10
Content available remote Ultrasonografia w Polsce
PL
Ultrasonografia jest obecnie najczęściej stosowaną i najłatwiej dostępną diagnostyczną techniką obrazowania narządów człowieka. Jest szczególnie istotna w procesie badań przeglądowych mających na celu szybkie wykrywanie zagrożeń we wstępnym okresie rozwoju choroby, a nie tylko w procesie diagnostyki postępów choroby i jej leczenia. Po niespełna czterdziestu latach od pierwszych nieśmiałych zastosowań ultrasonografii wartość sprzedaży aparatury ultrasonograficznej w Europie wyniosła ponad 35% całkowitej wartości sprzedanej aparatury obrazowej. Badania globalnego rynku, prowadzone przez tak renomowane firmy jak BCC Market Research and Forecasting, In Medica-IMS Medical czy Global Industry Analysts Inc., przewidują dalszą ekspansję rynku sprzętu ultradźwiękowego z dzisiejszych 6-7 miliardów dolarów do nawet 27 miliardów dolarów w 2016 roku. To potężne i wymagające światowe przedsięwzięcie. Jego sukces lub porażka bezpośrednio dotyka każdego z nas – pacjentów oczekujących obiektywnej oceny stanu narządów wewnętrznych.
11
Content available remote Pozycjonowanie w mammografii
PL
W pracy przedstawiono techniki pozycjonowania w badaniu mammograficznym. Omówiono przygotowanie do badania oraz jego realizację w projekcjach podstawowych oraz dodatkowych, diagnostycznych. Zwrócono uwagę na procedury oraz błędy, których należy unikać.
EN
The techniques of positioning in mammography, were presented in the article. The preparation for examination and as its realization in views considered as a gold standard as well as additional diagnostic views, were discussed.
PL
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia skutecznego sposobu oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych. Głównym celem jest przedstawienie skutecznych metod pomiarów temperatury oraz drgań i wibracji generowanych podczas pracy przekładni urządzeń i maszyn górniczych. Urządzenia mierzące temperaturę bez kontaktu z danym obiektem, zbudowane są w oparciu o różnego typu detektory promieniowania podczerwonego lub matryce takich detektorów. Urządzenia termowizyjne obrazują rozkład temperatury na całej powierzchni w przeciwieństwie do pirometrów mierzących temperaturę punktowo. Natomiast drgania i wibracje generowanych podczas pracy przekładni urządzeń i maszyn, prowadzono przy pomocy pióra wibrometrycznego, oraz testera stanu maszyny, a uzyskane pomiary wykorzystano do diagnozowania stanu zużycia poszczególnych elementów tych maszyn. Taką ocenę stanu zużycia poszczególnych elementów maszyn w warunkach produkcyjnych, stosuje się w Zakładzie Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Jankowice” w Rybniku, w Dziale Energomechanicznym.
EN
This paper attempts to present an effective way of assessment of technical condition of mining machinery and equipment. The main objective is to present effective methods of measuring the temperature and vibrations generated during the operation of transmission of mining machinery and equipment. Devices that measure the temperature without a contact with the object are based on different types of infrared detectors and swage of such detectors. Thermal imaging devices illustrate the temperature distribution over the entire surface as opposed to pyrometers which measure the temperature pointwise. However, shock and vibration generated during the operation of transmission equipment and machinery, carried out using a vibrating pen and a tester of the status of the machine, and obtained measurements were used to diagnose the usage status of the individual components of these machines. Such an evaluation of the state of the usage of various machinery parts in production is used in the Department of the Coal Company KWK "Jankowice" SA in Rybnik.
PL
Artykuł dotyczy sposobu diagnozowania zabytkowych budynków pod kątem ich adaptacji do współczesnych wymagań konstrukcyjno-użytkowych oraz zmiany ich funkcji. Poszczególne elementy konstrukcyjne układu nośnego mogą cechować się różnymi zdolnościami adaptacyjnymi, co może wpływać na cały proces rewitalizacyjny budynku – dobór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych. Zdolność adaptacyjną elementu konstrukcyjnego można określić jako zespół cech i właściwości określających łatwość jego adaptacji do nowych warunków konstrukcyjnych lub użytkowych. W artykule zamieszczono podstawowe schematy diagnostyczne dotyczące adaptacji budynku zabytkowego.
EN
The overheating of the material is among major reasons for failures/damages to gas turbine blades throughout the entire process of operating aircraft turbine engines. The essential method of diagnosing condition of the blades is metallographic examination being however a destructive technique. The paper has been intended to discuss one of non-destructive testing (NDT) methods, i.e. the X-ray computed tomography (CT), and capabilities of applying it to diagnose changes in condition of gas turbine blades. ‘Tomography’ is a comprehensive term to define a set of diagnostic techniques to produce three-dimensional images that present cross-sections through detail items under scrutiny. The CT is a transmission diagnostic technique that allows layered models (images) of details to be acquired. Most commonly, it is used in research laboratories and throughout the process of the product quality inspection. The paper delivers findings of the preliminary investigation into the assessment of health/maintenance status of gas turbine blades by means of the X-ray computed tomography. The results gained have been successfully verified using the metallographic examination techniques. It has been found that the radiographic imaging method enables recognition of types, sizes, and locations of internal faults in the blades while generating three-dimensional images thereof. Presented are capabilities of the high-resolution X-ray inspection machine with computed tomography (CT), V/tome/x, furnished with a 300 kV tube, and the CT data processing capabilities of the VG Studio Max software solution, high-performance CT reconstruction included (using an optional module). At the same time work is under way with the X-ray tube for nanotomography with the 0.5 􀁐m resolution to examine, in particular, modern composite materials.
15
Content available remote Wytyczne wykonywania radioterapii u dzieci : doniesienie wstępne
PL
Wczesna diagnoza choroby nowotworowej jest najtrudniejsza w przypadku dzieci. Proces chorobowy przebiega skrycie lub daje niespecyficzne objawy, jak w przypadku guzów mózgowia. Z tego powodu dzieci często trafiają do specjalistów z zaawansowanym procesem rozrostowym. Ponadto są one bardzo wrażliwe na negatywne działanie promieniowania jonizującego. Duże ryzyko stosowania promieniowania jonizującego wiąże się z występowaniem nowotworów wtórnych.
16
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty implementacji modułu syntezy diagnozy chwilowej i przedziałowej w przypadku progowego układu diagnostycznego w przemysłowym systemie sterowania. System informowania (alarmowania) o osiągnięciu przez funkcję symptomową wartości wskazującej na stan zdatności warunkowej lub stan niezdatności wykonano w języku bloków funkcyjnych FBD. Przeprowadzono testy zachowania się układu. Podano wyniki przeprowadzonych eksperymentów funkcjonowania przemysłowego, progowego systemu diagnostycznego z zaimplementowanym modułem syntezy diagnozy.
EN
The paper presents selected aspects of implementation of the synthesis diagnosis (functional and interval) module in case of threshold diagnostic system in the industrial control system. Information system (alarming) of reaching by the symptom function a value indicating the unstable fitness state or the state of unfitness made using FBD language. Tests of the behaviour of the system were performed. The final results of the experiments on operation of the industrial threshold diagnostic system with the implemented module of synthesis diagnosis are presented.
EN
Structural components of gas turbines, particularly the blades, sustain a variety of damages during the operation process. The most frequent cause of these damages are the overheating and thermal fatigue of the material. A primary technique to assess condition of the blades is the metallographic examination. In spite of the fact that metallographic analysis delivers much more information on the structure of examined blade material, it is a type of destructive test resulting in the destruction of the blade which makes further utilization of the item impossible. The paper has been intended to discuss non-destructive testing methods and to present capabilities of applying them to diagnose objectively changes in the microstructure of a turbine blade with computer software engaged to assist with the analyses. The following techniques are discussed: a visual method, based on the processing of images of the material surface in visible light, active thermography, based on the detection of infrared radiation, and the X-ray computed tomography. All these are new non-destructive methods of assessing technical condition of structural components of machines. They have been intensively developed at research centers worldwide, and in Poland. The computer-aided visual method of analyzing images enables diagnosis of the condition of turbine blades, without the necessity of dismantling of the turbine. On the other hand, the active thermography and the X-ray computed tomography, although more sensitive and more reliable, can both be used with the blades dismounted from the turbine. If applied in a complex way, the non-destructive methods presented in this paper, are expected to increase significantly probability of detecting changes in the blade’s condition, which in turn would be advantageous to reliability and safety of gas turbine service.
PL
W artykule podjęto problematykę diagnozowania układu hamulcowego na podstawie przebiegu zmian sił w drążkach kierowniczych występujących podczas hamowania. W badaniach wykorzystano samochód Opel Astra z czujnikami siły zamontowanymi na obu drążkach kierowniczych oraz stanowisko rolkowe do badań hamulców. Określono jak zmieniają się wartości sił na drążkach kierowniczych podczas hamowania pojazdem z niesprawnym układem hamulcowym. Uzyskane rezultaty świadczą o możliwości wykorzystania informacji o siłach na drążkach do diagnozowania układu hamulcowego przynajmniej przedniej osi.
EN
This article presents problems of breaking system fault diagnosis based on force changes in track rods. Opel Astra vehicle equipped with force measurement system mounted in track rods and roller tester were used in research. There are shown force changes during breaking with and without fault in front wheal brakes. The results show that we can use this force changes as diagnostic information on brake system condition at least for front axle.
PL
W pracy przedstawiono studium przypadku uszkodzenia węzła przekładni śrubowej tocznej pracującej w małogabarytowej maszynie roboczej. Skutkiem utraty przez ten mechanizm właściwości umożliwiających poprawną pracę była poważna awaria całego obiektu. W celu określenia przyczyn wystąpienia uszkodzenia zrealizowano szczegółowe badania materiałowe oraz podjęto próbę odtworzenia charakteru przebiegu pracy podzespołu. W wyniku przeprowadzonych analiz struktury materiałowej oraz rozkładu twardości na przekroju elementów tocznych zidentyfikowano przegrzanie przekładni jako przyczynę zaistniałego uszkodzenia. Było ono wynikiem błędnego oszacowania intensywności zjawisk cieplnych w przekładni.
EN
The paper presents a case study of a failure of a ball screw, operating in a small working machine. The result of the decrease of its operational properties was a major break-down of the entire structure. In order to determine the causes of the failure, detailed material tests were carried out. The attempt to reconstruct the character of the course of the work of this component was done as well. The analyses of material structure and hardness distribution in the cross-section of the rolling elements enabled an identification of the occurred failure. The cause was an overheating of the transmission. It was the result of an underestimation of the intensity of thermal effects in the mechanism.
EN
The energy balance is a quantitative configuration of all types of energy which take part in energetic processes in particular machines or devices. Elaborating the energetic balance of the engine allows to conduct an analyze of energetic processes which occur inside. Results of the analyses may be used due to improving the economy of the engine work what is equal with the increase of its effective efficiency. The method of determining the energetic balance of naval power unit with the naval gas turbine is presented in the essay. The laboratory station with the gas turbine was used in introductory researches. Preliminary researches were aimed at measuring physical quantities of the considered object during working under the particular load. Those quantities were indispensable in determining the energy balance in entire range of load changing.
PL
Bilans energii jest ilościowym zestawieniem wszystkich rodzajów energii biorących udział w procesach energetycznych odbywających się w rozpatrywanych maszynach lub urządzeniach. Opracowanie bilansu energetycznego silnika (układu napędowego) pozwala na analizę zachodzących w nim procesów energetycznych. Wyniki tych analiz mogą służyć do poprawienia ekonomiczności pracy silnika, a więc podwyższenia jego sprawności efektywnej. W referacie przedstawiono metodę wyznaczania bilansu energetycznego okrętowego układu napędowego z turbinowym silnikiem spalinowym. Do badań wstępnych wykorzystano stanowisko laboratoryjne z turbinowym silnikiem spalinowym. Badania wstępne miały na celu pomiar wielkości fizycznych, podczas pracy na obciążeniach ustalonych rozpatrywanego obiektu badań, niezbędnych do wyznaczenia jego bilansu energetycznego w całym zakresie zmienności jego obciążeń.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.