Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gantt chart
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku działalności wybranego przedsiębiorstwa branży krawieckiej w obszarze logistyki produkcji. Celem artykułu była analiza realizowanych przez przedsiębiorstwo procesów produkcyjnych oraz wskazanie metod usprawnień w wybranych obszarach. Stwierdzono, że brak właściwej analizy materiałów potrzebnych do produkcji, którą charakteryzuje długi cykl produkcyjny, powoduje brak mechanizmów kontroli jego czasu trwania. W przypadku powstawania problemów nie analizuje się ich przyczyn i dlatego powiela się dotychczasowe błędy. Procesy przygotowania produkcji typu projektowanie, tworzenie dokumentacji procesu, szablonów - wykonywane są ręcznie i bardzo czasochłonne. Zaproponowano zastosowanie standardowych metod sterowania procesami poprzez wykorzystanie wykresów Gantta, diagramów przyczynowoskutkowych Ishikawy oraz zastosowanie wspomagania komputerowego w postaci oprogramowania CAD. Całość zakończono wnioskami.
EN
The article presents a case study of the selected company's activity from tailoring sector in the area of production logistics. The aim of the article was the analysis of the company's production processes and identification of methods for improvement in some areas. It was found that the lack of proper analysis of the materials needed for the production, which is characterized by long production cycle, resulting in a lack of mechanisms to control its duration. Because of any emerging problems are not analyzed because of their causes, and therefore previous mistakes are replicated. Production preparation processes such as design, create process documentation, templates - are handmade and very time consuming. In the article the standard methods of process control by using Gantt charts, cause-and-effect diagrams of Ishikawa and the use of computer aided in the form of CAD software has been proposed. The whole was completed with conclusions.
EN
The paper deals with an analysis of selected scheduling methods in a view of their use in planning the work of transportation means. The implementation plans for specific transport processes, for which duration of the project procedure is aimed at creating the optimal is the criterion. The authors will attempt to develop a coherent procedure for the combined transport, i.e. transport processes carried out by means of transportation means in more than one mode of transport. It may be also applied for the use of a number transportation means from the same transport branch, when there is a necessity to perform the handling works. Optimization of the execution time for the transport project, that is a modified version of classical transportation problem and scheduling method were applied for creating the method. The procedure can also be used to capture solutions resulting in an excessive use of transportation means, e.g. in case, when too many sets of transport are used. The method is a very useful tool for creating the scheduling of transportation means work. it lets on to fitting an appropriate response to the existing situation resulting from potential delays. It provides valuable information in terms of dispatchers, other managers handling with loads, as well as those involved in the determination of parameters related to contracts for transport projects
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
EN
A company can enter the global market only if it can fulfil the customer needs regarding features and quality of products. Customers are becoming more and more demanding and their requirements are changing all the time. In these circumstances only that company can survive on the global market, which can offer its customers the right products in terms of features and quality, products which are produced at the right time and place, at the right quality and at the right price. When developing anew product the company has to pay special attention to fulfilment of the basic market requirement, i.e. as short new product development time as possible (as short delivery time as possible). This goal can only be achieved by reduction of product development time, while quality and cost of the product should be taken into account at the same time, which is possible if the concurrent engineering concept is used. The basic idea of the concurrent engineering is concurrent execution of formally sequential activities during new product development process. The article presents techniques and analyses of sequential and concurrent product development processes, the emphasis being on team work, organisational structures and tools needed for transition from sequential to concurrent product development process. The article also presents the results of implementation of concurrent engineering in an SME which produces civil engineering equipment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.