Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodność właściwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study is to determine changes in salinity and water level of the Lake Jamno, which occurred as a result of the construction of the storm gate. It is very important aspect, as in the case of coastal lakes rather seeks to “open” object on the direct impact of the sea, and not his “closing”. Of course there are many examples in the world to create such hydrotechnical building, the aim of which is to prevent the phenomenon of flooding from the sea. Often it is the result of climate change causing an increase in the number of observed extreme phenomena, example of which are the storm gates in the Thames. Therefore, you should always think about the meaning of the creation of such structures and their subsequent impact on the biotic and abiotic environment. Also be sure to with great care to prepare a draft of such a construction that does not cause more losses than benefits. The study consisted primarily of a review of source materials and fieldwork prior to the construction of a storm barrier (2002-2008) and following the construction of the storm barrier (2015). Fieldwork included hydrographic surveys and water sampling for laboratory analysis. The most important source of information on changes following the construction of the storm barrier was the online source: www.hydrowskaz.pl. The website included data on water levels and specific conductivity for Lake Jamno and the Jamno Canal. The main and most readily observable outcome of the construction of a storm barrier has been a change in water quality in Lake Jamno. This is especially true in the case of key indicators related to marine water including conductivity, whose values changed from brackish-water-type to freshwater-type. A second outcome of the construction of the storm barrier was a change in the water level fluctuation range for Lake Jamno. The fluctuation range has now been reduced by 30 to 40 cm.
PL
Celem pracy jest określenie zmian zasolenia i poziomu wody jeziora Jamno, jakie zaszły w wyniku budowy wrót przeciwsztormowych. Jest to o tyle istotny aspekt, gdyż w przypadku jezior przybrzeżnych raczej dąży się do „otwarcia” obiektu na bezpośrednie oddziaływanie morza, a nie jego „zamykanie”. Oczywiście istnieje także wiele przykładów na świecie tworzenia takiej zabudowy hydrotechnicznej, której celem jest ochrona przed zjawiskiem powodzi od strony morza. Często wynika ona ze zmian klimatycznych powodujących wzrost liczby obserwowanych zjawisk ekstremalnych, przykładem czego są wrota przeciwsztormowe na Tamizie. W związku z powyższym należy zawsze zastanowić się nad sensem tworzenia takich budowli i ich późniejszego wpływu na środowisko biotyczne i abiotyczne. Również należy z niezwykłą starannością przygotować projekt takiej budowy, aby nie spowodował on więcej strat niż korzyści. Główne prace polegały na kwerendzie materiałów źródłowych oraz pracach terenowych w okresie przed budową wrót przeciwsztormowych (lata 2002-2008) i po ich budowie (rok 2015), podczas których wykonano kartowanie hydrograficzne oraz pobór próbek wody do analiz laboratoryjnych. Najważniejszym źródłem informacji o zmianach, jakie zaszły po budowie wrót przeciwsztormowych, była strona internetowa www.hydrowskaz.pl. Na stronie zamieszczono dane dotyczące zmian poziomu wody i wielkości przewodności właściwej na jeziorze Jamno i Kanale Jamneńskim. Głównym i najbardziej widocznym efektem wpływu powstałych wrót przeciwsztormowych jest zmiana stanu jakościowego wód jeziora Jamno, a w szczególności zmiana stężeń wskaźników odmorskich, np. przewodności właściwej, które uległy zmianie z typowych dla wód słonawych na typowe dla wód słodkich. Drugim widocznym efektem zmian jest zmniejszenie amplitudy wahań poziomu wody w jeziorze o rząd w skali roku 30÷40 cm.
PL
W artykule przedstawiono parametry elektryczne (przewodność właściwą i względną przenikalność elektryczną) wybranych tkanek, narządów i płynów ustrojowych dla długich i ultrakrótkich fal radiowych. Determinują one stosunek prądów przewodzenia do prądów przesunięcia dielektrycznego, zwany też często w literaturze teorii obwodów współczynnikiem strat dielektrycznych tgδ. Jego wartość stanowi kryterium określające, czy fala elektromagnetyczna rozprzestrzenia się w środowisku dobrze czy słabo przewodzącym. Wykazano, że wraz ze wzrostem częstotliwości ciało człowieka staje się środowiskiem słabo przewodzącym.
EN
In the article are presented electrical parameters (electrical conductivity and relative permittivity) of the chosen tissues, organs and body fluids for long and ultrashort radio waves. They determine the ratio of conduction currents to dielectric displacement currents often called the dielectric loss factor tgδ in a theory of circuits. Its value is a criterion determining whether an electromagnetic wave spreads in a well or feebly conducting medium. It has been shown that together with an increase in frequency the human body becomes a feebly conducting medium.
PL
Przedstawiono wyniki badań usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych w układzie hybrydowym koagulacja-odwrócona osmoza. Obiektem badań była przepracowana wodno-olejowa ciecz chłodząco-smarująca stosowana w ubytkowej obróbce detali. Celem wykonanych badań była ocena wpływu wstępnej koagulacji przepracowanej cieczy chłodząco-smarującej na skuteczność usuwania pozostałości organicznych i jonowych z wód poemulsyjnych w procesie odwróconej osmozy. Proces koagulacji przeprowadzono za pomocą koagulantów o jednakowej reszcie anionowej, tj.: siarczanu glinu(III) oraz siarczanu żelaza(II) z nadtlenkiem wodoru. Z uzyskanej wody poemulsyjnej usuwano zanieczyszczenia organiczne i jonowe za pomocą odwróconej osmozy. Zastosowano komercyjną membranę poliamidową o symbolu technicznym RO 75GPD wyprodukowaną przez GE Osmonics. Proces filtracji membranowej prowadzono przy stałym ciśnieniu, wynoszącym 9 bar. Zmiany właściwości fizykochemicznych permeatu rejestrowano w ciągu pięciogodzinnych badań. Przeprowadzony monitoring pozwolił na określenie optymalnego czasu trwania procesu, umożliwiającego skuteczne usunięcie zanieczyszczeń z wody. Proces filtracji membranowej prowadzono w układzie półotwartym, tzn. uzyskany permeat odprowadzano na zewnątrz, bez uzupełniania nadawy. Przeprowadzone badania wykazały, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody poemulsyjnej w procesie odwróconej osmozy zależy od rodzaju zastosowanego koagulantu w etapie deemulgacji przepracowanej wodno-olejowej cieczy chłodząco-smarującej. Większą skuteczność, a także wydajność procesu uzyskano w przypadku zastosowania podczas koagulacji siarczanu żelaza(II), wspomaganego nadtlenkiem wodoru.
EN
This paper presents test results of contaminants removal from industrial wastewater in a hybrid system involving coagulation and reversed osmosis. Used oil-in-water cutting fluid operated in detailed machining was the object of this study. The purpose of conducted research was to assess the influence of preliminary coagulation of waste cutting fluids on the effectiveness of organic and ionic residues removal from post demulsification water in the process of reversed osmosis. The coagulation process was conducted by means of coagulants with equal anion radicals such as: aluminum sulfate and iron sulfate with hydrogen peroxide. Organic and ionic residues were removed from obtained post demulsification water by means of reversed osmosis. The tests were performed using a commercial polyamide membrane (RO 75GPD - GEOsmonics). Membrane filtration process was carried out at constant pressure of 9 bar. Physicochemical changes in the permeate were recorded during multiple five hour tests. Conducted monitoring enabled to determine the optimal duration of the process for contaminants removal. The process of membrane filtration was performed in a semi-opened system. Obtained permeate was drained out without feed refill. Conducted research showed that the effectiveness of contaminants removal from post demulsification water in the process of reversed osmosis depends on the kind of used coagulant during demulsification stage of waste cutting fluid. Greater effectiveness and efficiency of the process was possible when using iron sulfate with hydrogen peroxide for coagulation.
4
EN
Poly (vinyl chloride) (PVC) and dioctyl phthalate (DOP) plasticizer were mixed with small amounts (1-10phr) of a layered silicate nanoclay consisting of 83.3% of montmorillonite and 16.7% of kaolinite to obtain PVC-based nanocomposites. The thermalstability of obtained products was characterized by thermal analysis using a thermogravimetric analyzer (TGA). The electrical conductivity of these composites was studied as a function of temperature and it was found that the activation energy for this property is lower than that of the host polymer. The composites exhibit increased Young's modulus and decreased Shore A hardness.
PL
Otrzymano nanokompozyty plastyfikowany poli(chlorek winylu)/nanoglinka (83,3% montmorylonitu + 16,7% kaolinitu) różniące się zawartością napełniacza (1-10phr w przeliczeniu na PVC, tabela 1). Metodą TGA zbadano stabilność termiczną uzyskanych produktów, które do temp. 100°C nie wykazują ubytku masy (rys. 1-3). Scharakteryzowano też ich właściwości dielektryczne (rys. 4 i 5) oraz zależność przewodności właściwej od zawartości nanoglinki i od temperatury (rys. 6-8, tabela 3). Na podstawie tej drugiej zależności obliczano energię aktywacji przewodnictwa nanokompozytów (tabela 3) stwierdzając, że są one pod tym względem zbliżone do półprzewodników. Zbadano też właściwości mechaniczne przy rozciąganiu oraz twardość omawianych produktów (tabela 4).
5
Content available remote Silver-mishmetal alloy for application at elevated temperature
EN
Purpose: The aim of this work was to investigate the changes taking place in the structure and properties of silver-mishmetal alloys caused by severe plastic deformation compared to the Ag+(7.5 wt %)Cu alloy and pure Ag materials. Design/methodology/approach: Tests were made with samples obtained by melting and casting in an induction furnace. Further plastic working included KOBO® extrusion process and drawing. The mechanical properties (at a room temperature, elevated temperature and after annealing) and microstructure were examined (by the optical, scanning and transmission electron microscopy). Findings: Structure of the extruded material was fine and homogenous. The alloys with an addition of mishmetal had high electrical conductivity, which was decreasing with an increase in the content of alloy additives. Examination of the mechanical properties has shown that these alloys exhibited (after annealing) an increased stability of properties at elevated temperatures. Practical implications: The alloy with an addition of mishmetal could be considered, after further investigations, as a material suitable for use in the production of electrical or electronic parts operating at elevated temperature or exposed to temperature changes. Originality/value: This work demonstrated that properties of the newly designed silver alloys with an addition of mishmetal exhibit temperature stability. The wire made from this material could be easily produced by the developed processing methods, without the need to use annealing operations. Due to the stable properties and excellent electrical conductivity, this alloy is suitable for use in the production of an advanced electrical or electronic equipment.
PL
W tej pracy, będącej kontynuacją naszych wcześniejszych prac (przedstawianych m.in. w niniejszym miesięczniku [18]), prezentujemy dalsze aspekty teoretyczne podziemnych (wiertniczych i kopalnianych), naziemnych, lotniczych i satelitarnych badań elektromagnetycznych. Ponieważ zakładamy ruch układu pomiarowego (lub ruch ośrodka), stąd nawiązujemy do elektromagnetycznych badań kosmicznych, które - uwzględniając postępy w badaniach geofizycznych - mogą być rozszerzone. Rozpatrujemy ogólnie zagadnienie jednoczesnego określania współrzędnych tensorów przewodności właściwej (s), przenikalności elektrycznej (e) i magnetycznej (m), dowolnie anizotropowego ośrodka (skalnego). Ponieważ rozważania szczegółowe ograniczamy głównie do poszukiwań i badań kolektorów produktywnych, które są para lub diamagnetyczne, stąd zasadnicza część pracy dotyczy jednoczesnego określania pierwszych dwóch tensorów. Wstępne rozwiązania ilustrujemy obliczeniami. Szczegółowe rozwiązania "proste i odwrotne" umożliwiające odtwarzanie rozważanych tensorów w oparciu o badania - odwiertowe, kopalniane, powierzchniowe, lotnicze i satelitarne - będą przedmiotem odrębnych prac.
EN
This thesis, which is a continuation of our earlier work (presented in this monthly among others [18]), demonstrates further theoretical aspects of underground (drilling and mining), field, aerial and satellite electromagnetic research. As we assume that the measuring system is moving (or the medium is moving), we refer to electromagnetic space research, which, considering the advancement in geophysical research, may be extended. We examine the general issue of simultaneous definition of coordinates for specific conduction tensors (s), electrical permeability (e) and magnetic permeability (m), of any anisotropic (rock) medium. As we limit our detailed discussion mainly to the search for and examination of productive collectors, which are para- or diamagnetic, hence the core part of the thesis concerns simultaneous definition of the first two tensors. Provisional solutions have been illustrated with calculations. Detailed "simple and reverse" solutions which make it possible to reconstruct the discussed tensors based on drilling, mining, field, aerial and satellite examination, will be the subject of separate discussions.
PL
W tej części pracy kontynuuje się analizę wpływu ruchu układu pomiarowego, tj. sondy, stacji satelitarnej i ruchu ośrodka, na opis pola elektromagnetycznego (również ujęcie relatywistyczne) przy założeniu dowolnej niejednorodności i anizotropii ośrodka (dowolne współrzędne krzywoliniowe). Kontynuuje się zagadnienie zapisu w bazach wektorowych, nieholonomicznych (w tej pracy współrzędne sferyczne, poprzednio [18] cylindryczne). W zakończeniu nawiązujemy do elektromagnetycznych badań podziemnych (kopalnie i otwory wiertnicze), naziemnych i satelitarnych.
EN
In this part of the study, the analysis of the influence of the measuring system in motion is continued, i.e. a probe, satellite station and the movement of the medium, on the description of the electromagnetic field (also the relativistic aspect) on the assumption of any non-homogenousness and anisotropy of the medium (any curvilinear coordinates). The problem is continued of the record in vectorial, non-holonomic bases (in this study the spherical coordinates, formerly - [18] cylindrical). In conclusion, we refer to electromagnetic underground examination (mines and bores), and ground and satellite ones.
8
Content available remote Conductivity and transmission coefficients of ultra-thin disordered metallic films
EN
The diffusive motion of quasi-two-dimensional electron gas through an ultra-thin system of disordered potentials is considered. In such system the Fermi sphere splits into a set of independent sheets due to the small thickness of the system. Each sheet can be seen as an electron sub-band. The electron transport goes through these sub-bands independently. The sum of electrical conductivities over these sub-bands determines the total current which is calculated for ultra-thin films of cesium. We also present the relation between our approach and Landauer formalism based on the notation of the transmission coefficient.
9
Content available remote Bi8V2O17 - a stable phase in the Bi2O3-V2O5 system
EN
Bi8V2O17 is commonly observed as an intermediate phase in the synthesis of compounds in ternary systems of the type Bi2O3-V2O5-MexOy. It is also seen as an end product at particular compositions in these systems. A rhombohedral substructure model for this phase is presented along with electrical parameters. Evidence from the Arrhenius plot suggests a phase transition at around 550 °C. The existence of a limited solid solution of Bi8V2O17 with ZrO2 is also discussed.
EN
Impedance spectroscopy is sensitive and easy to use experimental technique which can provide significant information on material structure. It is particularly effective in investigation of semiconductor heterostructure consisting of phases characterized by different permeativity. In this case impedance spectroscopy enables estimation of the phase distribution, specific dimension and shape. In this paper a range of experimental results obtained for: amorphous silicon, microcrystalline silicon, porous silicon, hydrogenated carbon-germanium semiconductors is reviewed. A special attention has been devoted to analysis of experimental data by means of equivalent circuit method.
EN
In the paper theoretical analysis of the performance of the rib with porous micro-structure has been conducted. The microstructure has been modelled by microrib of the rectangular cross-section. Thermal conductivity of the material of the rib has been assumed to be linearly dependent on temperature. For such a configuration an equation of the rib during boiling with heat transfer coefficient exponentially dependent on the wall superheat has been presented and calculated. Both the efficiency and the effectiveness have also been determined.
12
Content available remote Mobility of lithium ions in phosphate glass from the P2O5-Li2O-TiO2-SiO2 system
EN
Dc and ac methods were used to calculate a diffusion coefficient and mobility of lithium ions in lithium phosphate glass of high ionic conductivity. The diffusion coefficient measured by the ac method at room temperature amounted to 2.38×10–12 cm2/s, as compared to 4.36×10–13 cm2/s obtained by the dc method. Lithium ion mobility calculated from the ac and dc methods are 9.2×10–11 and 1.6×10–11 cm2/Vs, respectively. Lithium mobility was also determined from the tracer experiment and the direct measurement of lithium penetration depth by secondary ion mass spectrometry (SIMS). SIMS results give, however, much higher value of lithium mobility (3.3×10–8 cm2/Vs).
EN
The microstructure grain boundary relation in yttria-doped zirconia has been investigated on polycrystals sintered from powders prepared through two different processing routes. Samples with no evidence for continuous glassy boundary films show the highest grain boundary conductivities (sigma gb) which decrease in presence of alumina additions. On the contrary, samples with boundary glassy films show an increase of sigma gb for small alumina additions (< or = 2 mole%) do likely to a change in the glass phase composition. The same sigma gb activation energy found for the different samples suggests that only "clean" grain-boundaries contribute to the transport processes.
EN
Polycrystalline ceramics of (Sn,Ti)O2 were prepared by the impregnation of TiO2 with SnCl4 in the presence of NH3 aq. Rf reactive sputtering from Ti-Sn metallic target was used to deposit thin films. The re-equilibration kinetics were monitored by measuring dc electrical conductivity as a function of temperature, 850 K
EN
In the paper experiments have been performed to find out composition of the coatings producing exothermic reaction in them under the influence of laser beam counteracting the change of steel composition and radiation of heat. The coatings are based on iron oxides mixed with carbon or metal powders of high reductive properties (silicon, magnesium, aluminium). The results have shown, that the coatings ensured high conductivity and absorptivity of heat and in many cases their neutral behaviour on heated surface has been stated.
EN
An analyze of the transport processes in oxides, under a constant or variable (cooling) temperature gradient, has been performed in order to show the conditions leading to surface morphological instabilities and segregations. Because the properties of ceramics are often influenced by the presence of dopants or imputities and by their microstructure, these effects can severely alter the properties of materials and can be an important cause of ageing of ceramics when they are used at high temperature.<
EN
The optimization of the magnetic properties of materials for a wide range of technologies requires a dynamic iteration between synthesis, property measurements and the evaluation/control of microstructure (physical, chemical & magnetic) at the appropriate length scales. In addition, atomically engineered thin films and nanostructures offer new opportunities to elucidate the physics of magnetism, test new theories and most importantly build new materials with unique anisotropy, transport and hysteretic properties. These interests arise from advances in materials synthesis, an increased appreciation of the degree to which magnetic properties are influenced by microstructure and interfacial processes and the ability to characterize them by electron-optic and x-ray scattering/dichroism techniques. In this paper, we present an overview of our recent work in these areas, involving an integrated approach of growth/synthesis, property measurements and advanced characterization.
EN
We report the result of the scanning tunneling microscopy and spectroscopy as well as atomic force microscopy measurements on the Nd2-xCexCuO4-y (NCCO) and PrBa2Cu3O7-x (PrBCO) single crystals. Using the scanning tunneling spectroscopy we were able to estimate the widths of the semiconducting gaps of the single crystals which were after a high temperature reduction in Ar. The characteristic features of reduced single crystals in normal state are also discussed.
EN
The defect structure and the chemical diffusion coefficients Dchem were determined in Ti excess undoped and Nb doped SrTiO3 thin films as well as in undoped SrTiO3 single crystal (1 0 0). The observed difference in Dchem was explained basing on the defect structure models. In both cases of SrTiO3 thin films, the low-mobility strontium vacancies are the predominant defects, while in case of SrTiO3 single crystal the high-mobility oxygen vacancies are responsible for the much faster oxygen gradient decay.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.