Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynki mieszkalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Sposoby ograniczania hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych
PL
W artykule omówiono rodzaje i źródła hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych w obiektach budowlanych. Przedstawiono rozwiązania, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych. Dzięki ich stosowaniu możemy zapewnić większy komfort akustyczny w pomieszczeniach mieszkalnych.
EN
The article discusses the types and sources of noise from internal sewage systems in construction objeects. Solutions that should be considered when designing and constructing sewage systems were presented. Thanks to them, we can provide greater acoustic comfort in rooms.
EN
An analysis of seismic risk using our tool QLARM has been performed for the Batken region including the cities of Aidarken and Kadamjay, 100 km SW of Osh. The damage to residential buildings and induced casualties has been estimated for a set of seismic scenarios of typical and maximum magnitude considering the existing seismicity data. Population and building datasets have been built based on up-to-date information, and for the two cities, satellite photographs and a feld survey have been used. A preliminary soil response zonation is proposed using seismic ambient noise analyses. In the investigated region, the probability of damaging earthquakes with M >6 is judged to be low because the slip accumulation rate along individual faults is only in the range of 0.01–0.3 cm/year. The amplifcation of seismic waves by soil deposits is estimated to be low; however, the proposed zonation needs to be complemented by additional seismic measurements. The calculations indicate that the combined fatalities of Kadamjay and Aidarken in a hypothetical earthquake of magnitude between 6.0 and 6.6 are fewer than 100.
RU
V stat’e rassmatrivaûtsâ tendencii razvitiâ proektirovaniâ i stroitel’stva žilyh zdanij iz sbornogo železobetona v kontekste osnovnyh napravlenij gosudarstvennoj žiliŝnoj politiki Respubliki Belarus’. Analiziruûtsâ priemy sozdaniâ arhitekturnoj vyrazitel’nosti krupnopanel’nyh žilyh zdanij na primere g. Minska i minskoj aglomeracii. Daûtsâ predloženiâ po sozdaniû dostupnosti prostranstv obŝego pol’zovaniâ žilyh zdanij dlâ lûdej s ograničeniâmi žiznedeâtel’nosti. Opredelâetsâ rol’ specialista arhitektora v formirovanii individual’nogo oblika žilyh zdanij i žilyh kompleksov na osnove ispol’zovaniâ tipovyh èlementov.
EN
The article discusses the development trends of design and construction of residential buildings from precast concrete in the context of the main directions of the state housing policy of the Republic of Belarus. The methods of creating the architectural expressiveness of large-panel residential buildings are analyzed on the example of the city of Minsk and the Minsk agglomeration. Proposals are being made to create accessibility of public spaces for residential buildings for people with disabilities. The role of a specialist - architect in the formation of the individual appearance of residential buildings and residential complexes, based on the use of standard elements, is determined.
EN
The communal and living sector, a sub-sector with the majority share of residential buildings, on average accounts for approximately 41% of the total energy consumption in the European Union. Due to this fact, the buildings sector has a significant potential for improving the energy efficiency of existing buildings and thus significantly reducing the emission of air pollutants. One way is through thermal modernization. This article presents the expected energy and environmental effects of measures that modify existing residential buildings to conform to the requirements expected to come into force in Poland in 2021. It has been assumed that the energy demand for heating buildings will be limited to 55 kWh/(m2year) for multi-family residential buildings and 60 kWh/(m2year) for single-family residential buildings. The calculations show that it is possible to reduce the energy consumption of heating residential buildings by over 70%, which will result in a reduction of total air pollutant emissions from home heating when compared to 2011.
PL
oszukiwania największych możliwości w zakresie oszczędności i efektywnego wykorzystania energii powinny skupić się tam, gdzie występuje największe zużycie energii. Dominującą rolę odgrywa tutaj sektor komunalno-bytowy w części stanowiącej subsektor budynków z większościowym udziałem budynków mieszkalnych. Budynki odpowiadają przeciętnie za około 41% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. To zużycie energii przekłada się również na emisję setek milionów ton zanieczyszczeń powietrza. W pracy przedstawiono przewidywane energetyczne ekologiczne efekty działań, które dostosowują istniejące budynki mieszkalne do wymagań obowiązujących w Polsce od 2021 roku. Przyjęto ograniczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków do poziomu 55 kWh(m2rok) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 60 kWh(m2rok) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że możliwa jest redukcja zużycia energii do ogrzewania budynków mieszkalnych o ponad 70% w stosunku do stanu z 2011 roku, co spowoduje zmniejszenie ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza z gospodarstw domowych z tytułu ogrzewania mieszkań do około 70% w zależności od rodzaju zanieczyszczeń.
PL
Artykuł o charakterze przeglądowym poświęcony wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono w nim wybrane problemy jakości powietrza w takich obiektach, zwracając szczególną uwagę na skutki złej jakości powietrza wewnętrznego określanej jako syndrom chorego budynku. Przywołane zostały zalecenia prawne w zakresie warunków, jakie powinna spełniać wentylacja budynków mieszkalnych, w tym istotne zagadnienie wielkości kanałów wentylacji grawitacyjnej. W publikacji omówiono budowę i działanie systemu wentylacji grawitacyjnej oraz skuteczność jej działania w odniesieniu do mikroklimatu pomieszczeń w budynkach. W końcowej części opracowania przedstawiona została ocena skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej na przykładzie wybranego wolnostojącego budynku mieszkalnego. Artykuł opublikowany w nr 8/2008 „TCHiK”.
EN
The paper deals with problems related to the natural ventilation. The question of air quality and sick building syndrome are discussed. Regulations on requirements for ventilation of residential buildings are pointed, including the proper dimensions of air ducts. Design and functioning of natural ventilation systems and their performance are described. Then the performance of natural ventilation in chosen residential building is analysed. The paper was published in „TCHiK” No 8/2008.
PL
Wykorzystanie ciepła ze źródeł odpadowych stało się jednym z nowocześniejszych i efektywniejszych sposobów dbania o energię i ochronę środowiska. Coraz uboższe zasoby paliw kopalnych oraz zwiększające się zanieczyszczenie powietrza jest głównym problemem współczesnej energetyki. Możliwym rozwiązaniem tych problemów jest rozwój technik pozwalających odzyskiwać energię np. z tzw. ścieków szarych.
EN
Waste heat utilization is emerged as one of the most modern and effective ways of energy and environment protection. Decreasing fossil fuels reserves and growing air pollution are main current problems in energy sector. One possible solution is the development of systems for heat recovery from so called grey sewage.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono strukturę modelu do określania zużycia wody w budynkach mieszkalnych. Zaproponowano zróżnicowane poziomy/klasy efektywności wykorzystania wody. W celu przeanalizowania wpływu zastosowania poszczególnych poziomów modelu zużycia wody przez baterie czerpalne przeprowadzono rozważania w odniesieniu do podstawowych urządzeń sanitarnych stanowiących typowe wyposażenie gospodarstwa domowego. Następnie dokonano oceny oszczędności zużycia wody wynikających z zastosowania baterii czerpalnych o różnych współczynnikach efektywności wodnej. W zależności od rodzaju baterii możliwe jest uzyskanie do 55% oszczędności wody.
EN
The paper presents and discusses the structure of a model for determining water consumption in residential buildings. Moreover, different levels/classes of water efficiency ratings are proposed. In order to analyze the influence of applying different levels of the water consumption model for mixer taps, the basic typical household sanitary appliances were selected. Then, the water savings resulting from the use of mixer taps with different water efficiency ratings were assessed. Depending on the type of mixer tap, water savings of up to 55% can be achieved.
PL
Obiekt będzie tylko wtedy efektywny energetycznie, gdy wszystkie systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, sterowania będą ze sobą optymalnie współpracowały oraz gdy każdy element tego systemu i jego podzespoły również będą cechowały się najwyższą sprawnością i efektywnością. Słowo „efektywny" jest obecnie bardzo modnym pojęciem, często niestety nadużywanym.
PL
Zapotrzebowanie na chłód przez budynki i instalacje się w nich znajdujące definiowane jest z wykorzystaniem dwóch podstawowych parametrów. Pierwszym jest temperatura jaką ma osiągnąć medium chłodzące, drugim jest moc chłodnicza. Artykuł stara się przybliżyć aspekty związane z wykorzystaniem chłodu w budynkach i instalacjach różnego typu. Przedstawiono przewidywany rozwój rynku klimatyzacji oraz techniki wytwarzania chłodu.
PL
W artykule opisane zostały zasadnicze postanowienia w odniesieniu do rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych, jakie wprowadza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11.12.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Wprowadzone zmiany zostały szczegółowo opisane; ich adresatem są głównie właściwe organy administracji państwowej, ale także zarządzający budynkami oraz podmioty świadczące przedmiotowe usługi. Uwagę zwracają znacznie zwiększone uprawnienia użytkownika lokalu dotyczące zwłaszcza informacji i rachunków za zużyte ciepło. Zapisane wnioski korespondują z merytorycznymi tezami artykułu.
EN
The article describes the basic provisions regarding the settlement of heat costs in multi-storey buildings, introduced by the directive of the European Parliament and the EU Council of 11/12/2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency. The changes introduced have been described in detail; their addressees are mainly competent state administration bodies, but also building managers and entities providing these services. The attention is paid to the significantly increased permissions of the user of the premises, especially information and bills for heat consumed. Saved applications correspond with the substantive thesis of the article.
EN
Performance characteristics are an indicator of both, the technical as well as aesthetic state of buildings. Aesthetic needs are in disagreement with the merciless aging process. The beauty of a city is formed not only by the original forms of new residential buildings, but also by existing tenement housing; thus preserving their aesthetics becomes a necessity. One of the most important problems connected with using any building, but especially a residential building, is ensuring an adequate technical condition. Process of revitalization of residential buildings is connected with familiarity with the technical problems of passing. However, the secret of lasting is found, above all, in the propagation of aesthetics. The diagnosis of the technical condition is an initial stage of renovating historical buildings. Conclusions drawn from the diagnosis are a basis for planning revitalization works.
PL
Właściwości użytkowe są wskaźnikiem zarówno stanu technicznego jak i estetycznego budynków. Potrzeby estetyki kłócą się jednak z bezlitosnym procesem starzenia. Piękno miasta tworzą nie tylko oryginalne formy nowych budynków mieszkalnych, ale i istniejące kamienice, dlatego też potrzeba utrzymania ich estetyk staje się wyższą koniecznością. Jednym z najważniejszych problemów podczas użytkowania każdego budynku, a przede wszystkim mieszkalnego, jest zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego. Proces rewitalizacji łączy się ze znajomością technicznych potrzeb przemijania, ale tajemnica trwania odnajdywana jest przede wszystkim w estetyce. Diagnoza stanu technicznego jest wstępnym etapem renowacji obiektów zabytkowych. Wnioski wynikające z diagnozy stanowią podstawę programowania i planowania prac rewitalizacyjnych.
PL
W artykule poddano ocenie działania termomodernizacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w dzielnicy na Górnym Śląsku, w Polsce. Obszar został objęty programem rady miasta z ograniczeniem emisji, które promuje działania w zakresie oszczędności energii. Ocenę przeprowadzono za pomocą badań termowizyjnych. Na podstawie analizy wyników potwierdzono fakt, że dotychczas podjęte działania termomodernizacyjne przyniosły znaczną poprawę, ale nie rozwiązały jeszcze wszystkich problemów, ponieważ są bardzo złożone i łatwe do pominięcia. Dalsze prace podwyższające jakość energetyczną powinny być podejmowane na podstawie dokładnego zbadania aktualnego stanu budynków.
EN
The paper assesses thermomodernisation measures aimed at improving energy efficiency of dwelling houses in a city quarter in Upper Silesia, Poland. The area was encompassed by the city council’s program of emission restriction that promoted energy saving activities. The assessment was carried out by means of thermographic examination. It confirmed the fact that the thermomodernisation measures taken so far provided considerable improvement, but did not solved all issues. Further works should be undertaken on the basis of thorough examination of the current condition of the buildings.
PL
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę występowania pożarów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych na terenie Warszawy na podstawie danych z lat 2012–2016. W pracy wskazano również prawdopodobne przyczyny powstawania pożarów, które zakwalifikowano do trzech grup oraz przedstawiono sposób pozyskiwania danych z programu SWD-ST. Celem artykułu jest wskazanie pożarów budynków mieszkalnych jako największe zagrożenie pożarowe dla życia i zdrowia mieszkańców Warszawy, przy jednocześnie najmniejszych wymaganiach im stawianych w zakresie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.
EN
The paper presents the description of the internal fires occurrence in single and multi-family residential buildings in Warsaw based on the data from 2012–2016. In addition the paper identifies the possible causes of fires, which were classified into three groups, in addition the method of obtaining the data from the SWD- -ST program was presented. The purpose of the article is to indicate, on one hand, the fires of residential buildings as the biggest fire hazard for the life and health of Warsaw residents, and on the other, to show the smallest requirements for the equipment concerning the fire safety systems.
PL
W prezentowanym opracowaniu Autorka skupiła się na wskazaniu wymiernych korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych metod wentylacji budynków. W celu dokonania oceny techniczno-ekonomicznej system zaprojektowany w części pierwszej artykułu („TCHiK" nr 5/2018) Autorka porównała z uproszczonym układem wentylacji mechanicznej wyposażonym w nagrzewnicę elektryczną. Analiza przeprowadzona została w oparciu o metodę kosztów cyklu życia (LCC).
EN
In the paper the benefits of advanced solutions application in a ventilating system are presented. For the purpose of technical and economical evaluation the ventilating system proposed in the first part („TCHiK” no 5/2018) is compared to a simple mechanical system equipped with an electric heater. The analysis was done according to the LCC method.
PL
Odpowiednio zaprojektowany systemu wentylacji mechanicznej dla domu jednorodzinnego z zastosowaniem odzysku ciepła z gruntu oraz z powietrza usuwanego z budynku, pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii w całym okresie jego eksploatacji. Oszczędność ta nie tylko zwiększa efektywność energetyczną pojedynczego gospodarstwa domowego, ale również przynosi korzyści w ujęciu globalnym przez odciążenie krajowego systemu elektroenergetycznego. Wzbogacenie układu wentylacji z odzyskiem ciepła w gruntowy wymiennik ciepła nie tylko pozwala zaoszczędzić energię, ale również eliminuje ryzyko zamarzania elementów centrali wentylacyjnej.
EN
Recently designed mechanical ventilating system for a detached house, using heat from the ground and the exhaust air offers significant energy savings in the whole time of operation. It brings advantage not only for the single house balance but also for the national electric grid. Ground heat exchanger also reduces the risk of frost formation on the elements of air handling unit.
PL
W części pierwszej artykułu („TCHiK” nr 3/2018) przedstawione zostały wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej dla wybranego, wolnostojącego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie Autor ocenił, które przegrody budowlane tego obiektu wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej publikacji zwrócona została uwaga na aspekt ekonomiczny termomodernizacji przyjętego do analizy domu. Podano w niej koszty przeprowadzenia tego procesu i spośród kilku rozważanych wariant wybrano najkorzystniejszy. Przedstawione zostało zapotrzebowanie na energię cieplną analizowanego budynku po jego termomodernizacji.
EN
In the first part of the paper („TCHiK” No 3/2018) calculation results and conclusions on thermal characteristic for the analysed building have been presented. The most urgent modernization actions have been pointed. In the second part the chosen variant of thermomodernization is discussed. Heat demand of the analysed building after modernization is determined.
PL
Termomodernizacja ma istotny wpływ na zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania energii cieplnej w budynku. Przekłada się to na mniejszą emisję CO2 do atmosfery, ale również na oszczędności związane z ogrzaniem budynku. Działania termomodernizacyjne ze względu na swój koszt są inwestycją długoterminową. Aby należycie przeprowadzić ten proces, wymagana jest dokładna ocena cieplna obiektu budowlanego. W części pierwszej artykułu przedstawione zostały wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej dla analizowanego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie Autor ocenił, które przegrody budowlane wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej przedstawione zostaną wybrane warianty termomodernizacji budynku, a także koszty związane z ich realizacją.
EN
Thermomodernization has significant influence on heat demand reduction in a building. This means lower CO2 emissions and money saving. Since this is a long term investment, accurate thermal evaluation of the building is needed. In this first part calculation results and conclusions on thermal characteristic for the analysed building are presented. The most urgent modernization actions are pointed. In the second part chosen variant of thermomodernization will be discussed.
18
Content available remote Renovation – new life for old buildings
EN
Renovation is performed on old buildings and urban areas which fail to meet modern aesthetic, social, economic, energy and environmental requirements in order to bring them to new high-quality level. The result of such works is a new high-quality, multi-functional urban environment, for both permanent residents and visitors, which has economically profitable energy-efficient buildings. This article presents different approaches to the renovation of urban buildings. An example of the renovation of a residential quarter without the demolition of buildings and without resettlement of the inhabitants is discussed in detail. The sequence of the stages of such a renovation is defined, an analysis of each stage is performed and the project payback is presented.
PL
Renowacja odbywa się w celu podniesienia na zupełnie nowy poziom jakościowy przestarzałych budynków i obszarów miejskich, które nie odpowiadają współczesnym wymaganiom estetycznym, społecznym, ekonomicznym, energetycznym i środowiskowym. Rezultatem renowacji jest nowe, wysokiej jakości środowisko miejskie do stałego zamieszkania i tymczasowego komfortowego pobytu ludzi; wielofunkcyjne; z opłacalnymi, energooszczędnymi budynkami. W artykule przedstawiono różne podejścia do renowacji zabudowy miejskiej. Pokazano szczegółowy przykład renowacji dzielnicy mieszkalnej bez wyburzeń budynków i bez przesiedleń mieszkańców. Określono kolejność etapów takiej renowacji; prowadzono analizę każdego etapu i opłacalność ekonomiczną inwestycji.
19
Content available remote Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz opartych na obliczeniach zdjęciach z kamery termowizyjnej wybranego budynku mieszkalnego. Przeanalizowano dwa warianty rozwiązania skojarzonych źródeł ciepła bazujących na pompie ciepła wraz z termomodernzacją zewnętrznych przegród i zmianą stolarki okiennej.
EN
The article presents the results of analyses based on calculations and photographs from a thermal imaging camera of a selected residential building. Two options of the combined heat source solution based on the heat pump were analysed together with a thermal insulation upgrade of the outer partitions and the replacement of window woodwork.
PL
W referacie przedstawiono problemy cieplno – wilgotnościowe występujące w budynkach mieszkalnych będące następstwem wadliwego wykonawstwa budowlanego lub niewłaściwej eksploatacji. Nadmierne straty ciepła, występowanie mostków termicznych, a także wykraplanie wilgoci na wewnętrznych powierzchniach ścian i stropów często są następstwem kumulowania się błędów wykonawczych i zaniedbań w zakresie wentylacji.
EN
The paper presents heat – humidity problems occurring in buildings as a result of faulty realization or incorrect exploitation. Excessive heat losses, occurrence of heat bridges and also dampness at inner walls and ceilings very often are consequence of accumulation of executive errors and neglects in the range of ventilation.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.