Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straty mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The design of the power electronics system requires a crucial step – power loss estimation. When losses are estimated by the simulation approach it can significantly reduce the design time of the device cooling solution. This paper presents an estimation of power losses in three phaseinverter in different operation points, to determine the worst-case scenario. For this simulation, MATLAB Simulink is used, and simulation results in the form of the losses are used in another software to visualize thermal spreading at the heatsink.
PL
W projektowaniu urządzeń energoelektronicznych dużą rolę odgrywa ocena strat mocy skutkujących wydzielaniem ciepła. Artykuł prezentuje ocenę strat mocy w trójfazowym przekształtniku. Określono rozpraszanie się ciepła w tym urządzeniu.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów toru zasilania zgrzewarki rezystancyjnej na parametry wyjściowe procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego, to jest w szczególności średnicę uzyskiwanego jądra zgrzeiny. W zależności od rodzaju zgrzewarki struktura toru zasilania elektrod zawiera różne elementy, wpływające pośrednio na proces. Najczęściej są to przewody i szyny doprowadzające prąd oraz różnego rodzaju przekształtniki energoelektroniczne. W artykule wykazano w jaki sposób każdy z tych elementów wpływa na parametry procesu zgrzewania.
EN
The influence of components of the supplying path in resistance welding machine on parameters of welding process, particularly diameter of welding nugget is presented in the paper. Depending on type of welding machine the supplying path includes different types of conductors and wires and power electronic converters. Analysis presented in the paper reports influence of these elements on parameters of welding process.
3
Content available remote Active power losses in three-phase cable power lines
EN
This paper deals with the power quality in a distribution grid. It is aimed to analyze active power losses that arises in the distribution grid of 22 kV. The active power losses are influenced by various adverse effects such as the load voltage unbalance, the load power factor, and the higher harmonics. The influence of these adverse effects was analyzed by the simulation model that was created in the simulation program Matlab – Simulink. The simulation was performed for three types of power line cable conductors, their different lengths, different types of active power consumption and different values of adverse effects that are mentioned above. Pursuant to data, obtained from the real measurement on an existing part of the distribution grid, another simulation was performed. Based on the individual analyzes of the real measurement, the financial losses during a certain period were calculated.
PL
W artykule analizowano straty mocy czynnej w sieci rozdzielczej 22 kV. Analizowano nierównowagę napięć obciążenia, współczynnik mocy I obecność harmonicznych. Przeprowadzono symulację dla trzech typów linii kablowych o różnej długości I różnych poborów mocy. Inalizowano też koszty.
PL
W artykule przedstawiono matematyczny model wyznaczania strat mocy oraz temperatury w kablu elektroenergetycznym średniego napięcia. Dokładne wyznaczenie mocy wydzielanej w kablu, a w konsekwencji jego temperatury jest bardzo skomplikowane. Straty mocy generowane w kablu uzależnione są od prądu oraz od napięcia. Straty zależne od prądu odnoszą się do ciepła generowanego w elementach przewodzących kabla (żyle roboczej oraz ekranie). Z kolei straty generowane w izolacji kabla związane są z napięciem roboczym. W niniejszym artykule wyznaczono straty mocy i temperaturę kabla pomijając straty występujące w izolacji. Obliczenia wykonano dla przypadku kabla z izolowanym ekranem oraz z prądem powrotnym w ekranie. W obliczeniach uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz zbliżenia.
EN
The paper presents a mathematical model for determining power losses and temperature in a medium voltage cable. The exact determination of the power emitted in the cable and, consequently, its temperature is very complicated. The power losses generated in the cable depend on the current and voltage. Current-dependent losses refer to the heat generated in the cable's conductive elements (phase conductor and screen). In turn, the losses generated in the cable insulation are associated with the operating voltage. In the paper the power losses and cable temperature, excluding insulation losses were determined. The calculations were made for a cable with insulated shield and with return current in the shield. The calculations took into account the skin and proximity effects.
5
PL
Transformatory są znamionowane na moc wydawaną. Moc pobierana z sieci elektroenergetycznej jest większa o straty mocy w rdzeniu transformatora i w uzwojeniach. Sumaryczne straty mocy wynoszą ok. 1% mocy znamionowej. Moc pola magnetycznego w rdzeniu transformatora jest mocą średnią z mocy pobieranej i mocy oddawanej.
6
PL
Na przykładzie dwóch transformatorów olejowych grupy III przedstawiono dwa kryteria determinujące wymianę transformatorów na nowe. Transformator o mocy znamionowej 670 kVA z roku 2006 zasilał, poprzez falownik AC/DC/AC, piec indukcyjny. Transformator po 5 latach eksploatacji miał zużytą izolację. Konieczność wymiany transformatora na nowy determinowało kryterium zużytej izolacji. Degradacja izolacji była spowodowana przez impulsy napięcia generowane w czasie komutacji zaworów energoelektronicznych. Drugi transformator, o mocy znamionowej 400 kVA z roku 1964, ma straty mocy jałowe 3 razy większe, a straty obciążeniowe 1,5 razy większe od strat w transformatorach o tych samych parametrach produkowanych obecnie. Wymianę transformatora na nowy determinowało kryterium energii strat w transformatorze.
EN
Two criteria determining the replacement of transformers with new ones are presented on the example of two group III oil transformers. A 670 kVA transformer from 2006 powered an induction furnace via an AC/DC/AC inverter. The transformer after 5 years of operation had worn insulation. The necessity to replace the transformer with a new one determined the criterion of used insulation. Insulation degradation was caused by voltage pulses generated during commutation of power electronic valves. The second transformer with a rated power of 400 kVA from 1964 has an idle power loss 3 times greater and load losses 1,5 times greater than losses in transformers with the same parameters currently produced. Replacement of the transformer with a new one was determined by the criterion of energy loss in the transformer.
PL
W artykule zanalizowano zagadnienie strat mocy w coraz powszechniej stosowanych w technice elektromagnesach nadprzewodnikowych. Rozpatrzono straty mocy wynikłe z nieliniowości charakterystyk prądowo-napięciowych przewodów nadprzewodnikowych, straty powstałe wskutek zjawisk histerezy w cyklu powolnie zmiennego prądu elektromagnesu nadprzewodnikowego, a także straty generowane w doprowadzeniach prądowych do tych elektromagnesów.
EN
The article analyzes the issue of power losses in superconducting electromagnets increasingly used in electricity. Power losses resulting from non-linearity of current-voltage characteristics of superconducting wires, losses resulting from hysteresis phenomena in the cycle of slowly varying current of a superconducting electromagnet were considered, as well as losses generated in current leads to these electromagnets.
PL
Zazębienie jest jednym z ważniejszych węzłów tocznych w obiegowej przekładni cykloidalnej. Składa się ono z kół, których zarysy utworzone są wg krzywych cykloidalnych, oraz ze współpracujących z nimi rolek. Rozróżnia się zazębienie epicykloidalne i hipocykloidalne. Podczas pracy przekładni na skutek przenoszonego obciążenia oraz tarcia w zazębieniu występują straty mocy. W pracy przedstawiono metodę analityczną wyznaczania strat w zazębieniu cykloidalnym z uwzględnieniem odchyłek wykonawczych elementów tworzących to zazębienie. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyznaczenie rozkładu luzów międzyzębnych oraz sił w miejscach styku zarysów z rolkami, a w konsekwencji rozkładu strat mocy w zazębieniu. Rozkład sił międzyzębnych zweryfikowano poprzez badania elastooptyczne zespołu kół z zazębieniem cykloidalnym. Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że wpływ zmian mimośrodowości na rozkład sił międzyzębnych jest istotny. A także, że rozkład strat mocy w zazębieniu ma ścisły związek z rozkładem sił międzyzębnych i ma bardzo podobny charakter.
EN
Gearing is one of the most important rolling nodes in a cycloidal planetary transmission. It consists of gears whose outlines are created according to cycloidal curves and the rollers cooperating with them. The epicycloidal and hypocycloidal gearing can be distinguished. There are power losses during the transmission operation, due to the transmitted load and friction in the gearing. The paper presents an analytical method for determining losses in cycloidal gearing, taking into account the manufacturing deviations of the elements making this gearing. The analysis allowed determining the distribution of intertooth clearances and forces at the points of contact between the profiles and the rollers, and consequently the distribution of power losses in gearing. The distribution of intertooth forces was verified by elastooptic tests of the gears set with cycloidal gearing. The results of the calculations indicate that the influence of eccentricity changes on the distribution of intertooth forces is significant and also that the distribution of power losses in gearing is closely related to the distribution of intertooth forces and has a very similar character.
EN
The research considers the optimization of the taps position of voltage transformers to minimize power loss. The Particle Swarm Optimization algorithm is implemented to this optimization problem. The advantage of this algorithm is the ability to adapt to an optimization problem. It was found out that the Particle Swarm Optimization algorithm is more productive than the greedy heuristic algorithm based on the division of this optimization problem into subtasks. Also, the paper studied the influence of particle velocity restriction on the efficiency of the algorithm.
PL
W pracy analizowano metode optymalizacji strat transformatora przez dobór stosunku uzwojeń. Do tego celu wykorzystano algorytm genetyczny PSO. Porównano prace układu z innymi algorytmami adaptacyjnymi.
10
Content available remote Metody pomiaru strat mocy w rdzeniach dławików
PL
W artykule omówiono źródła strat mocy występujących w materiałach magnetycznych wykorzystywanych do budowy dławików lub transformatorów oraz przeanalizowano wybrane literaturowe metody pomiaru tych strat. Opisano wybrane z tych metod i wskazano ich ograniczenia wynikające z zastosowania rozważanych metod pomiarowych. Wykazano potrzebę opracowania nowej metody pomiarowej.
EN
The article discusses the sources of power losses occurring in magnetic materials used to build the inductor or the transformers. The paper analyses selected literature methods for measuring these losses and presents the limitation of proposed methods. The overview of literature indicates the need to develop a new measurement method.
PL
W artykule omówiono kwestie strat mocy w transformatorach rozdzielczych.
EN
The article discusses the problem about power losses in distribution transformers.
EN
Increasing emission standards and European Union policy require investment in the renewable energy sector. An increasing amount of renewable energy sources, including wind farms, requires changes in the power system in countries whose energy is based on large system power plants, mostly coal-fired. Stricter share of renewable energy sources in energy mix, may improve the country’s security and ensure the diversification of fuels and the gradual independence of conventional fuels. Thanks to regulation possibilities of doubly-fed induction generators, which are equipped with a significant part of wind turbines, it is possible to obtain better electricity parameters. The location of energy sources near the receiving nodes has a positive effect on the active power losses in the power system. This article analyzes the impact of a 30 MW wind farm on the level of active power losses in the power system, taking into account the different power factor values with which the wind farm can work. Simulation were carried out using the Powerworld Simulation software.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki odpowiedniego wykorzystania dostępnych mobilnych magazynów energii i jej dystrybucji do odbiorców. Przedstawiono w nim krótką charakterystykę systemu elektroenergetycznego oraz metody regulacji parametrów sieci z wykorzystaniem magazynów energii. Zaprezentowano symulację analizującą starty mocy w wybranych liniach sieci elektroenergetycznej. Wyniki obliczeń zostały przedstawione dla założonego modelu obciążenia sieci z uwzględnieniem wpływu magazynów energii, podłączonych do sieci pojazdów elektrycznych.
EN
This article deals with the issue of appropriate use of energy stores and its distribution to customers. It presents a short characteristic of the power system and methods for regulating network parameters using energy storages. A simulation analyzing power losses in selected power network lines was presented. The results of the calculations were presented for the assumed load model of the network, taking into account the impact of energy storage, which is represented by electric vehicles.
14
PL
Artykuł przedstawia metodę określenia strat mocy w układach napędowych z układami przekształtnikowymi. Obliczenia wykonano na przykładzie walcarki napędzanej pierwotnie przez silnik prądu stałego zasilany z przekształtnika tyrystorowego, a po modernizacji przez silnik asynchroniczny sterowany przemiennikiem częstotliwości. W obu układach po stronie sieci zasilającej zastosowano pasywny filtr L-C. W analizie strat mocy uwzględniono niesinusoidalny przepływ prądu w elementach instalacji elektrycznej obejmującej transformator oraz kable średniego napięcia. Na podstawie pomiarów komputerowych obliczono wartości mocy oraz zawartości wyższych harmonicznych prądów w systemie zasilania układów napędowych walcarki. Wykonane obliczenia umożliwiły oszacowanie strat mocy i energii elektrycznej w układzie walcarki.
EN
The article presents a method for calculating power losses in drive systems with converter systems. Calculation was made on the example of a rolling mill originally driven by a DC motor supplied from a thyristor converter, and after modernization with asynchronous motor controlled by a frequency converter. Passive L-C filter was used on the supply side in both systems. The power loss analysis includes the nonsinusoidal currents in the electrical installation including the transformer and medium voltage cables. Power values and harmonic currents were calculated in the power system of the mill drive systems on the basis of computer measurements. The calculations made it possible to estimate electrical power losses in the rolling mill system.
EN
Power losses are one of many factors affecting the energy effectiveness of production processes, however despite this, commonly investigated ranges of power losses do not explain how they change in the stages being different from a typical driving mode. This investigation focuses on low working conditions of a robot electric motor and the properties of power losses changes while going from a driving mode into a stand-still mode of electric motor work. Apart from determined values of power maps components, this work shows how to manage with technical limitations in performing measurements of industrial robot electrical states at the industrial conditions, like high disturbances, noise and limited range of robot axis angle position.
PL
Straty mocy są jednym z wielu czynników wpływających na efektywność energetyczną procesów produkcyjnych, jednak pomimo tego, najczęściej badane zakresy strat mocy nie określają sposobu ich zmian w trybach pracy odmiennych od typowej pracy napędowej. Opisane badania zostały skoncentrowane na niskim zakresie warunków pracy silnika robota przemysłowego oraz na własnościach zmian postaci strat mocy podczas przechodzenia ze stanu pracy napędowej do pracy statycznej. Oprócz wyznaczonych wartości komponentów map mocy, w pracy przedstawiono techniczne rozwiązania umożliwiające wykonywanie pomiarów stanów elektrycznych robota w warunkach przemysłowych, którymi były zniekształcenia, zakłócenia oraz ograniczony zakres pozycji kątowych badanego przegubu robota.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane ze zmiennością obciążenia trakcyjnego i jego wpływem na straty mocy w podstacjach trakcyjnych prądu stałego. Przedstawiono sposób określania wpływu uśredniania prądu, który ma często miejsce w obliczeniach trakcyjnych. Wykazano, że uśrednianie prądu ma znaczący wpływ na niedokładność obliczeń bądź pomiarów mocy i energii w układach zasilania trakcji prądu stałego. Przedstawiono zagadnienia zmienności obciążenia trakcyjnego.
EN
The article discusses issues related to the variability of traction load and its impact on power losses in DC traction substations. Presented is the method of determining the influence of current averaging, which often happens in traction calculations. It has been shown that the averaging of the current has a significant impact on the inaccuracy of calculations or measurements of power and energy in DC traction power systems. The issues of variability of traction load are presented.
17
Content available remote Rozdział strat mocy i sprawność inwertorowej zgrzewarki rezystancyjnej
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej rozdziału głównych strat mocy oraz wyniki badań laboratoryjnych opracowanych modeli przekształtników do inwertorowej zgrzewarki rezystancyjnej. Przedstawiono wyniki pomiarów strat mocy i sprawności głównych podzespołów.
EN
The article presents the results of numerical analysis of the power losses distribution and results of laboratory tests of prototype inverter developed for resistance welding equipment. The results of power losses and main components efficiency measurements are presented.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z mechanizmem przyrostu strat mocy w poszczególnych elementach sieci zasilającej powodowanych przepływem prądów odkształconych oraz metody ich zmniejszenia przez eliminację wyższych harmonicznych.
EN
Basic principles related to the mechanism of the increase in the power loss in individual network elements, caused by the flow of deformed currents and methods of limiting them by filtration of higher harmonics are presented in the article.
PL
Przedstawiono miejsca występowania w urządzeniach elektrycznych strat mocy oraz możliwości ich ograniczenia.
EN
The places of the power loss in electrical appliances and the possibility of limiting them are presented in the article.
PL
W artykule przedstawiono budowę autobusów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod ich ładowania. Omówiono stosowane sposoby ładowania wtykowego, z użyciem pantografu i ładowania bezprzewodowego. Wykonano, poparte obliczeniami, których wyniki przedstawiono w postaci graficznej, porównanie strat mocy podczas ładowania przy przesyle liniami napięcia stałego lub zmiennego. W obliczeniach analizowano wpływ rodzaju zasilania i poziomu przesyłanej mocy dla różnych odległości. Wykazano, że straty mocy dla analizowanych układów, rozpatrywanych jako suma wszystkich urządzeń łączących linię napięcia stałego bądź zmiennego z akumulatorami, zależą od odległości od źródła. W pracy wskazano, które rozwiązania charakteryzują się mniejszymi stratami w zależności od wartości przesyłanej mocy i odległości od punktu zasilania.
EN
The article presents the construction of electric buses with special emphasis on methods of charging. Discusses the methods used for charging plug, with a pantograph and wireless charging. Done, supported by calculations, the results of which are presented in graphical form, a comparison of power losses during charging the transmission line of DC and AC. The calculations analyzed the impact of the type of power and the level of power transmitted at various distances. It has been shown that for the analyzed system, considered as the sum of all devices connecting line DC voltage or AC with batteries, it depends on the distance from the source and can point solution for smaller losses, depending on the power transmitted.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.