Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maturity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie determinant finansowania długiem i struktury kapitału firm z sektora konserwacji i ochrony zabytków w 23 krajach Europy. Wykorzystano estymator Arellano-Bond metody GMM do analizy dynamicznej danych panelowych dla próby 8086 obserwacji 1952 firm za lata 2011–2020. Wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych z bazy TP Catalyst dostarczonej przez Bureau van Dijk. Wykazano, że małe firmy są bardziej zadłużone, łącznie długo- i krótkoterminowo, z tytułu kredytu bankowego i handlowego. Rentowne firmy mniej korzystają z kredytów bankowych i mają niższy wskaźnik długu do kapitału własnego, ale wyższe zobowiązania ogółem. Ryzyko niewykonania zobowiązań jest związane z wyższym zadłużeniem w banku, z tytułu kredytu handlowego i zadłużeniem ogółem, obejmującym zobowiązania bieżące i długoterminowe. Większy majątek trwały pozwala firmom na wydłużenie terminów zapadalności długu. Większe firmy o wyższej płynności zadłużają się na dłuższy okres. Kredyty bankowe wykorzystywane na ochronę zabytków mają krótszy termin zapadalności niż pozostałe zadłużenie.
EN
This paper aims to identify the determinants of debt financing and capital structure of companies in the conservation and preservation sector in twenty-three European countries. The Arellano-Bond estimator of the GMM method was used to analyze dynamic panel data for a sample of 8,086 observations of 1,952 firms for the years 2011–2020. Data from financial statements from the TP Catalyst database provided by Bureau van Dijk were used. It was shown that small firms are more indebted, combined long- and shortterm, to bank and trade credit. Profitable companies used bank loans less and had a lower debt-to-equity ratio but higher total liabilities. Default risk was associated with higher bank debt, trade credit and total debt, including current and long-term liabilities. Higher fixed assets allowed companies to extend debt maturities. Larger companies with higher liquidity were indebted for more extended periods. Bank loans used for conservation had shorter maturities than other debt.
EN
Cavendish banana is a climacteric fruit with a fast response to ethylene and a very high respiration rate during storage. Previous studies revealed that these characteristics shortened the green-life and fastened fruit damage, affecting the economic value. Therefore, this study aims to examine the effects of fruit maturity levels, coatings, and storage temperatures on the qualities and green-life of Cavendish banana. The result showed that the level of fruit maturity significantly increased the green-life duration, as well as maintained firmness, diameter loss, acidity, and starch content, but it had no effect on weight loss, oBrix, and glucose. Meanwhile, low temperature was able to delay senescence, promote starch degradation, as well as detain firmness and diameter loss. The results also showed that the combined application of maturity levels + temperatures affected all parameters, while maturities + coatings as well as coatings + storage had effects on firmness, acidity, and starch content. The 1% chitosan coating coverage was analyzed with a Scanning Electron Microscope (SEM), which showed fully covered surface of M1 finger rind tip and some crack points on finger rind base. Furthermore, there was full coverage on M2, and some crack points on M3.
EN
Purpose: The purpose of this article is to present the relationship between the level of a manager’s maturity and their effectiveness in performing their role. Design/methodology/approach: This article is an overview that presents a new perspective in the perception and assessment of managers’ effectiveness, namely managers’ personality maturity. Findings: The conducted considerations show that the maturity of a manager’s personality determines the maturity level of their personal behaviour, which creates space for effective managerial activities. Research limitations/implications: It is recommended to continue empirical investigations using strong diagnostic tools, including personality diagnostics in a large research group of managers. Practical implications: The relationship presented in this article between the level of managers’ maturity and their ability to perform effective managerial behaviours at the organizational level creates a research area for determining the relationship between personality predispositions and their usefulness in the effective achievement of the tasks entrusted to managers. As a result, it is possible to shape the desired self-development conditions that are conducive to building and strengthening a mature personality. Social implications: If introduced as a permanent category in assessing managers’ effectiveness, personality maturity, understood as the ability to assume responsibility for one’s personal self-development, can significantly incentivise organizations to create space for managers’ psychological responsibility for the development of themselves and their employees. Originality/value: A close relationship has been identified between personality traits and their development and managers’ efficiency and effectiveness in achieving assumed goals. It is shown that a manager’s mature personality increases their chances of fulfilling expectations regarding the ever-increasing and more complex demands of their role.
EN
Unassessed fisheries, mostly non-targeted fisheries, are now particularly predominant in many commercial fisheries and are critical to food security in developing countries. These fisheries typically lack reliable data essential for assessing their stocks, leaving them susceptible to overfishing and declining yield over time. This study proposes a framework for determining the life history and management of such fisheries. Data on the length composition and reproduction of wahoo Acanthocybium solandri, a common bycatch species in commercial fisheries, were obtained from observers aboard Chinese longline vessels in the Eastern Atlantic between 2010 and 2020 and were used as a case study. A comprehensive methodological approach was applied using data on this species to estimate its life history parameters, to evaluate biological reference points, and to provide proxies for the stock status. The final main growth parameters obtained were: Linf = 161.21 cm FL (157.34–194.68), K = 0.47/year (0.14–0.65); estimated size at first maturity was 89.6 cm FL. As assessed by the set of methods applied, the wahoo stock state was healthy in the Tropical Eastern Atlantic Ocean. This study advises against using a single approach to determining life history parameters in data-limited fisheries, as this may affect reference points and thus management recommendations. This study provides a route whereby many easy-to-apply methods can be used to understand the status of multiple stocks in poorly managed fisheries, and thus provide management plans.
EN
Due to their unique biochemical composition, sea cucumbers are highly prized marine echinoderm species. One of their most important properties is that they contain a high amount of collagen in their body wall. In this study, the relationship between collagen and pepsin-solubilized collagen yields from Holothuria tubulosa and Holothuria poli and morphometric and biochemical parameters were investigated. Collagen yields were in the range of 10.63–16.04% for H. tubulosa and 7.12–13.10% for H. poli. It was determined that they may be related to length, body wall weight, and biochemical composition at different length frequencies. Moreover, maturity may have a direct effect on the yield, as mature specimens were found to have lower content of collagen, whereas immature small specimens contained a higher percentage of collagen. It was found that with increasing pepsin concentration, the PSC yield increased to 1.83–1.89% in H. tubulosa and H. poli, respectively. It was determined that collagen from smaller individuals, which contained more moisture and ash, was likely more susceptible to pepsin hydrolyzation. This is the first published study demonstrating that collagen yield of sea cucumbers can vary with length, weight, maturity, and biochemical composition, in addition to species-specific differences.
PL
Analizy mikroskopowe materii organicznej mają kluczowe znaczenie w analizie systemów naftowych i poszukiwaniach złóż węglowodorów. Informacje o składzie macerałowym oraz stopniu zaawansowania przemian termicznych są nieodzowne w typowaniu perspektywicznych rejonów poszukiwawczych, modelowaniu procesów generacji oraz we wszelkiego typu aspektach geologicznych, w których skały macierzyste pełnią priorytetową rolę. Przeanalizowano skład macerałowy i dojrzałość rozproszonej materii organicznej w wybranych wydzieleniach litostratygraficznych jednostki dukielskiej. Materiał badawczy stanowiło 50 próbek, pobranych z 23 odsłonięć. Próbki pochodziły z warstw inoceramowych, hieroglifowych, menilitowych i krośnieńskich oraz z łupków pstrych i warstw z Majdanu. Zasadnicza część badań obejmowała obserwacje mikroskopowe w świetle odbitym i UV, a także pomiary refleksyjności witrynitu. W celu pełniejszej interpretacji, w przypadku części próbek wykonano pirolizę Rock-Eval. Skład materii organicznej pod kątem jakościowym wydaje się zbliżony – najczęściej obserwuje się zarówno macerały z grupy witrynitu, jak i liptynitu i inertynitu. Ewentualne różnice uwypuklają się w proporcjach pomiędzy udziałem macerałów z tych grup. W obrębie grupy witrynitu wyróżniono większe fragmenty kolotelinitu (>10 µm) oraz mniejsze witrodetrynitu (<10 µm). Grupa macerałów liptynitu zdominowana jest przez alginit, rzadziej natomiast obserwuje się bituminit, liptodetrynit, sporynit i kutynit. Macerały z grupy inertynitu to najczęściej pokruszone fragmenty semifuzynitu oraz fuzynitu oraz drobniejszy inertodetrynit. Dodatkowo w pojedynczych próbkach obecne są stałe bituminy, czasem mogące wykazywać zjawisko fluorescencji. Udział materii organicznej (parametr TOC) jest bardzo zróżnicowany – od <1% do 9%. Ze względu na zasobność w materię organiczną przebadane skały podzielono na skały o niskim (łupki pstre, warstwy z Majdanu, warstwy hieroglifowe), średnim (warstwy inoceramowe), wysokim (warstwy menilitowe) i zmiennym (warstwy krośnieńskie) TOC. Przebadane próbki wykazują również zróżnicowanie w proporcjach grup macerałów, charakteryzując się zarówno dominacją materiału witrynitowo-inertynitowego (warstwy inoceramowe i warstwy z Majdanu), jak też materiału witrynitowego (warstwy hieroglifowe), a także liptynitowego lub witrynitowoliptynitowego (warstwy menilitowe). Przebadana materia organiczna znajduje się na różnym stopniu przeobrażeń termicznych – od fazy niedojrzałej po późne „okno ropne”. Wydaje się, że w ujęciu regionalnym stopień dojrzałości rośnie w kierunku południowym i południowowschodnim.
EN
Microscopic investigations of organic matter play a key role in analyzing oil systems and prospecting for hydrocarbon fields. Information about its maceral composition and the degree of thermal transformations is essential in selecting prospective exploration areas, modelling generation processes and in all types of geological aspects where source rocks play a priority role. Maceral composition and maturity of dispersed organic matter in selected lithostratigraphic divisions of the Dukla Unit were analyzed. The research material consisted of 50 samples collected from 23 outcrops. The samples were collected from Inoceramian, Majdan, Hieroglyphic, Menilite and Krosno Beds, as well as from Variegated Shales. The main part of the research included microscopic observations under reflected light and UV as well as measurements of vitrinite reflectance. For a more complete interpretation, Rock-Eval pyrolysis was performed for some of the samples. In terms of quality, the composition of organic matter seems to be similar – macerals from the vitrinite, liptinite and inertinite groups are observed. Possible differences are emphasized in the proportions between the content of macerals from these groups. Within the vitrinite group, fragments of larger (> 10 µm) collotelinite and smaller (<10 µm) vitrodetrinite can be distinguished. The group of liptinite macerals is dominated by alginite, while bituminite, liptodetrinite, sporinite and cutinite are observed less frequently. Macerals from the inertinite group are most often represented by crushed fragments of semifusinite and fusinite, and finer inertodetrinite. Additionally, solid bitumens, sometimes exhibiting fluorescence, are present in individual samples. The content of organic matter (TOC parameter) is very diverse – ranging from <1% to 9%. Due to the content of organic matter, the studied rocks were divided into groups of low (Variegated Shales, Majdan Beds, Hieroglyphic Beds), medium (Inoceramian Beds), high (Menilite Beds) and variable (Krosno Beds) TOC. The investigated samples also show variability in the proportions of maceral groups. The dominance of vitrinite-inertinite (Inoceramian Beds and Majdan Beds), as well as vitrinite (Hieroglyphic Beds), liptinite and vitrinite-liptinite macerals (Menilite Beds) is observed. Investigated organic matter also varies in the degree of thermal transformations, from the immature phase to the late “oil window”. In regional scale, samples maturity appears to be increasing towards S and SE.
EN
An agriculture robot has been demanded in recent years. Inaccurate in estimating the maturity of the chili always happens since the human eyes are tend to prone to errors. Serving an effective, innovative, feasible chili recognition system would help farmers as economical alternative by reducing the workloads while increasing fruit yield. Hence, a comprehensive framework of chili maturity estimation using deep learning is carried out.
PL
W ostatnich latach pojawił się popyt na robota rolniczego. Niedokładne oszacowanie dojrzałości chili zawsze się zdarza, ponieważ ludzkie oczy są podatne na błędy. Dostarczenie skutecznego, innowacyjnego i wykonalnego systemu rozpoznawania chili pomogłoby rolnikom jako ekonomiczna alternatywa, zmniejszając obciążenie pracą przy jednoczesnym zwiększeniu plonów owoców. W związku z tym przeprowadzane są kompleksowe ramy szacowania dojrzałości chili z wykorzystaniem głębokiego uczenia.
EN
Since many researchers and managers think about the essence, creation mechanisms and limits of the manufacturing model maturity, at this point, the author raises the question related to this issue: what dimensions (descriptions and desiderata) should be considered when conceptualizing this idea? The formulated question became a starting point and a point of conducting a creative synthesis, based, on the one hand, on a detailed analysis of the problem theory, and on the other hand – on the author’s own research. The above question and belief related to the existence of economic demand for results of application nature were the main inspiration to undertake research whose main purpose is to recognize: how the maturity of the business model is understood by selected experts operating in the Polish agricultural machinery sector?
PL
Jako że wielu badaczy i zarządzających zastanawia się nad istotą, mechanizmami kreowania i granicami dojrzałości modelu biznesu, w tym miejscu autor stawia – związane z tym zagadnieniem – pytanie: jakie wymiary (deskrypty i dezyderaty) należy uwzględnić dokonując konceptualizacji tego pojęcia? Sformułowane pytanie stało się punktem wyjścia i przeprowadzenia twórczej syntezy opartej z jednej strony na szczegółowej analizie teorii problemu, a z drugiej na badaniach własnych autora. Powyższe pytanie oraz przekonanie o występowaniu gospodarczego zapotrzebowania na wyniki o charakterze aplikacyjnym stanowiły główną inspirację do podjęcia badań, których zasadniczym celem jest rozpoznanie jak dojrzałość modelu biznesu rozumieją wybrani eksperci działający w polskim sektorze maszyn rolniczych?
EN
Background: In the light of the economic slowdown and significant strategic uncertainty resulting from the currently prevailing SARS-Cov-2 epidemic crisis, it is reasonable to undertake research to identify key competences that are relevant to the continuity of the supply chain functioning. The logistics processes in their current shape will undergo a significant change. Therefore, based on a widespread discussion that has been recently taking place in the environment of scientists, politicians, local government officials and management practitioners, the question once again arises about the level of preparation of enterprises for functioning in this specific environment. Aiming to fill the existing gap in knowledge, a series of studies was conducted, the main purpose of which was to recognize key competences from the point of view of existence in the conditions triggered by the COVID-19 crisis. Considering the empirical evidence confirming the existence of a strong relationship between company stability and an effective supply chain, the following research direction aggregates logistic microfoundations to the attribute of a „mature" enterprise. Methods: Referring to the outlined objective, using the method of reconstruction and interpretation of the literature on the subject, it was recommended to nominate questions assessing the level of maturity of logistics subsystems (theoretical layer) as a necessary action. At the conceptual (design) level, it was crucial to compile the research tool being the resultant of the related literature exploration (theoretical model) and discussion among deliberately selected experts („virtual" brainstorming). At the empirical level, this enabled the recognition of competences that determine the survival of enterprises in crisis conditions, and thus allowed the development of recommendations for managers of manufacturing enterprises. Results: The paper proposes a procedure and a tool to identify key capabilities that determine the survival of enterprises in COVID-19 crisis conditions. The brainstorming research model reflects the areas of digital technology that the manufacturers, in the context of the current pandemic, should absorb (coincidence). Moreover, it was established that the process of economic recovery will take place in cooperation with enterprises absorbing the logistic management model based on digital technologies. To sum up, it should be noted that the maturity of such an enterprise is manifested in the use of descriptions defined in the research, not only in terms of production, but also in the entire supply chain. All these activities need to be harmonized, creating a crisis-proof enterprise. The organization of such an enterprise is characterized by delegating as many tasks as possible to competent employees who, using the knowledge and available digital technologies, add value throughout the entire chain. Conclusions: The results of the research confirmed the author's belief that on the one hand digital technologies imply the possibility of surviving in the face of the crisis caused by COVID-19 (continuity of the supply chain, remote work without participation, or with limited human participation, etc.), on the other, implemented by enterprises, can be a kind of „protective shield" against the negative effects of a pandemic; from the perspective of the issue taken in the research work, they determine the maturity of the company's logistics subsystems. It seems that relatively small scientific recognition and complexity of problems occurring in business practice justify treating the COVID-19 issue as the subject of research, which is reflected in this publication.
PL
Wstęp: W obliczu spowolnienia gospodarczego i znaczącej niepewności strategicznej będącej wynikiem panującego obecnie kryzysu epidemicznego SARS-Cov-2, zasadne jest podjęcie badań rozpoznających kompetencje kluczowe, istotne z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania łańcucha dostaw. Procesy logistyczne w dotychczasowym kształcie ulegną bowiem istotnej zmianie. Dlatego też, na fali szerokiej dyskusji jaka się ostatnio toczy w środowisku naukowców, polityków, samorządowców czy praktyków zarządzania, po raz kolejny pojawia się pytanie o poziom przygotowania przedsiębiorstw do funkcjonowania w tym specyficznym otoczeniu. Dążąc do uzupełnienia istniejącej luki w wiedzy przeprowadzono cykl badań, których zasadniczym celem ustanowiono rozpoznanie kompetencji kluczowych z punktu widzenia egzystowania w warunkach kryzysu wywołanego COVID-19. Zważywszy na empiryczne dowody potwierdzające istnienie silnego związku pomiędzy stabilnością firmy a skutecznym łańcuchem dostaw, poniższy kierunek badań agreguje mikrofundamenty logistyczne do miana atrybutu „dojrzałego” przedsiębiorstwa. Metody: W nawiązaniu do nakreślonego celu, wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu, jako działanie niezbędne zarekomendowano nominowanie pytań opiniujących poziom dojrzałości podsystemów logistycznych (warstwa teoretyczna). Na płaszczyźnie koncepcyjnej (projektowej) kluczowe było skompilowanie narzędzia badawczego będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa (model teoretyczny) oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów („wirtualna” burza mózgów). Na płaszczyźnie empirycznej umożliwiło to rozpoznanie kompetencji przesądzających o przetrwaniu przedsiębiorstw w warunkach kryzysu i tym samym pozwoliło na opracowanie rekomendacji dla zarządzających przedsiębiorstwami wytwórczymi. Wyniki: W pracy zaproponowano procedurę i narzędzie umożliwiające identyfikację kluczowych zdolności przesądzających o przetrwaniu przedsiębiorstw w warunkach kryzysu COVID-19. Model badawczy powstały w wyniku burzy mózgów odzwierciedla obszary technologii cyfrowej, które w kontekście obecnej pandemii powinni absorbować wytwórcy (koincyndencja). Ponadto ustalono, iż proces odbudowy gospodarki będzie odbywał się przy współudziale przedsiębiorstw absorbujących model zarządzania logistycznego oparty na technologiach cyfrowych. Reasumując trzeba nadmienić, że dojrzałość takiego przedsiębiorstwa przejawia się zastosowaniem - zdefiniowanych w badaniach deskryptów - nie tylko w zakresie wytwarzania, ale także w zakresie całego łańcucha dostaw. Wszystkie te działania wymagają zharmonizowania, tworząc przedsiębiorstwo „odporne” na kryzys. Organizacja takiego przedsiębiorstwa charakteryzuje się przekazaniem możliwie największej liczby zadań kompetentnym pracownikom, którzy przy wykorzystaniu wiedzy i dostępnych technologii cyfrowych dodają wartość w całym łańcuchu. Wnioski: Wyniki badań utwierdziły autora w przekonaniu, że technologie cyfrowe z jednej strony implikujące możliwość przetrwana w obliczu kryzysu wywołanego COVID-19 (ciągłość łańcucha dostaw, praca zdalna bez udziału, lub przy ograniczonym udziale człowieka, itp.), z drugiej zaś implementowane przez przedsiębiorstwa, mogą stanowić swego rodzaju „tarczę ochronną” przed negatywnymi skutkami pandemii; z perspektywy podjętego w pracy zagadnienia stanowią o dojrzałości podsystemów logistycznych przedsiębiorstwa. Wydaje się, że stosunkowo małe naukowe rozpoznanie i złożoność problemów występujących w praktyce biznesowej uzasadniają traktowanie kwestii COVID-19 jako przedmiotu badań, czego wyraz stanowi niniejsza publikacja.
EN
Due to major fluctuations in the labour market, the issue of motivation is again becoming one of the fundamental subjects of modern management and quality sciences. It seems that the complexity of the problems – apart from limited scientific recognition so far – justify treatment of the mentioned matters as the subject matter of research. Thus, the main goal of this paper is to assess the level of maturity of manufacturing enterprises in the area of effective implementation of non-wage systems to motivate executive employees. With reference to the objective outlined in this way, it was recommended as a necessary action; on the theoretical level – to apply the method of reconstruction and interpretation of Polish and foreign literature related to this subject – to nominate questions assessing the level of maturity of non-wage incentive systems; on a project level – to compile a research tool in the form of an evaluation sheet constituting the resultant literature exploration and research among intentionally selected respondents (executive employees); on an empirical level – to conduct investigation among manufacturers of the agricultural machinery sector (expert assessment).
PL
Dojrzałość to pojęcie fundamentalne w teorii rozwoju i obszarach stanowiących źródło inspiracji. Złożoność kategorii dojrzałości zwraca uwagę na wielopoziomowość tego pojęcia. Dojrzałość powiązana jest z efektywnością, skutecznością, wydajnością, produktywnością i doskonaleniem organizacji. Zainteresowanie problematyką dojrzałości potwierdziła analiza bibliometryczna w oparciu o dane pochodzące z Web of Science. W artykule dokonano przeglądu definicji dojrzałości opublikowanych w literaturze polskiej i światowej. Wskazano na istotę i znaczenie dojrzałości oraz dojrzałości organizacyjnej.
EN
Maturity is a fundamental concept in development theory and in areas that are a source of inspiration. The complexity of the maturity category highlights the multilevel nature of this concept. Maturity is associated with efficiency, effectiveness, productivity and organisational improvement. Broad interest in the issue of maturity has been confirmed by bibliometric analysis based on data from the Web of Science. The article reviews the definitions of maturity published in Polish and world literature.
PL
Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem umożliwiają organizacjom diagnozę rozwoju oraz efektywności stosowanych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem. Są narzędziami, które mogą służyć jako wzorce zarówno w procesie implementacji systemów zarządzania ryzykiem, jak i doskonalenia już funkcjonujących. Celem opracowania jest scharakteryzowanie oraz porównanie wybranych modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem. Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy literatury. Artykuł zawiera: genezę modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem, ich przegląd oraz analizę porównawczą. Główny wniosek z dokonanych analiz wskazuje, iż modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem są w wysokim stopniu uniwersalne oraz umożliwiają formalizację procesów zarządzania ryzykiem w organizacji.
EN
Risk management maturity assessment models enable organizations to diagnose the development and effectiveness of risk management practices. They are tools that can serve as an exemple both in the implementation of risk management systems and in the improvement of existing ones. The aim of the study is to characterize and compare selected risk management maturity assessment models. The literature analysis method was used to achieve the goal. The article consists of: the genesis of risk management maturity assessment models, review and comparative analysis. The main conclusion from the conducted analyzes indicates that risk management maturity assessment models are highly universal and enable the formalization of risk management processes in the organization.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań wskazujących podejście organizacji do implementacji koncepcji TQM, a tym samym aspektów postrzegania samooceny jako miernika poziomu dojrzałości organizacji. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w latach 2015–2016 w 317 przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej. W badaniach potwierdzono istotność funkcjonowania koncepcji TQM jako elementu strategii nowoczesnej organizacji, a także wskazano rangę argumentów za świadomym formułowaniem niesformalizowanego sposobu samooceny organizacji.
EN
The aim of this study was to present the results of research indicating the organization’s approach to the implementation of the TQM concept, and thus the aspects of self-assessment as a measure of the level of organization’s maturity. The questionnaire was conducted in 2015–2016 in 317 enterprises of the automotive industry. The research confirmed the significance of the functioning of the TQM concept as an element of the modern organization’s strategy, as well as the importance of arguments for the conscious formulation of an informal self-assessment of the organization.
14
Content available remote Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i w Anglii
PL
Dojrzałość projektowa jest bardzo istotnym elementem rozwoju wszystkich przedsiębiorstw. Wiele z nich, mimo że stosuje metodę zarządzania projektami, bardzo często nie osiąga dojrzałości projektowej. Celem przeprowadzonych badań jest wskazanie, że przedsiębiorstwa budowlane w Polsce i w Anglii, mimo że stosują w zarządzaniu i codziennej pracy metody dojrzałości projektowej, nie osiągnęły jeszcze poziomu doskonałości w tej dziedzinie. Wskazano też możliwości zwiększenia dojrzałości projektowej przedsiębiorstwa budowlanego. Badanie ankietowe dotyczące dojrzałości projektowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i w Anglii przeprowadzono wśród pracowników tych przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę przede wszystkim na zakres działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w ramach działalności projektowej oraz wykorzystywanie wiedzy wynikającej z zarządzania projektem w przedsiębiorstwie. W ramach badania w polskim przedsiębiorstwie wzięło udział 38, a w przypadku przedsiębiorstwa angielskiego 33 pracowników, zaangażowanych w realizacje przedsięwzięć budowlanych.
EN
Project management maturity is a very important element of the development of all enterprises. Many companies, while they use and work with project management methodology, very often do not achieve their project maturity. The aim of the conducted research is to indicate that construction companies in Poland and in England, though they use in management and everyday work, project maturity methodologies they have not yet reached the level of excellence in this field. Recommendations regarding the possibility of increasing the company's design project management maturity were also indicated. The survey concerned the assessment by employees of the project maturity of construction companies in which they work in Poland and in England. First of all, attention was paid to the issues related to the scope of activities undertaken by enterprises as part of project activities and the use of information and knowledge resullting from project management in the enterprise. The research group, which received opinions on the project's organizational maturity, are the employees of the analyzed enterprises. 38 participants of construction projects participated in the research in the Polish enterprise. In the case of an English company, 33 employees involved in the implementation of construction projects participated in the research.
EN
Background: The issue of managing sustainability in supply chain seems to be more and more complex. There are many aspects that need to be taken into consideration when planning, implementing and monitoring environmental and social conditions of supply chains. Despite many works, already published, on the concept of sustainable development (SD) is seems that the issue of assessment and especially the issue of maturity in the light of the SD concept is still not developed enough. Methods: The general aim of the paper is the analysis of the maturity issue in the context of sustainability. The main objective is to conceptualize the idea of maturity in sustainable supply chain. Beside the literature research the own proposition of theoretical model was described. Results: The article describes the issue of maturity as an element of managing sustainable development in the supply chain. The author presented a theoretical model of the maturity. Moreover the author gave some recommendations how to manage the sustainability issues in supply chain in more mature approach and introduced some useful tools among which are: certification, code of conduct and code of ethics, audits, projects etc. Conclusions: The issue of maturity seems to be very useful for proper understanding the idea of sustainable development in supply chain. The developed model can be used as self-assessment method to check at which level of implementation the idea of SD is analyzed in supply chain. Furthermore, the next phase of the planned research in form of practical verification of the model was advised as well as a research of identification of new factors and tools in analyzed area.
PL
Wstęp: Problematyka zarządzania zrównoważonym rozwojem w łańcuchu dostaw wydaje się być coraz bardziej złożona. Istnieje wiele aspektów, które muszą być brane pod uwagę przy planowaniu, realizacji i monitorowaniu warunków środowiskowych i społecznych w łańcuchach dostaw. Mimo dużego dorobku naukowego dotykającego problematyki zrównoważonego rozwoju (ZR) w łańcuchu dostaw kwestia oceny, a zwłaszcza poziomu dojrzałości nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięta. Metody: Głównym celem artykułu jest analiza kwestii dojrzałości w kontekście zrównoważonego rozwoju. Obok przeglądu literatury autorka prezentuje własną propozycję modelu teoretycznego. Wyniki: W artykule nakreślono istotę dojrzałości w kontekście zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw. Autorka przedstawiła teoretyczny model dojrzałości. Dodatkowym elementem są rekomendacje uzupełnione o narzędzia, które można wykorzystać w praktyce jak np.: system certyfikacji, kodeksy postępowania, kodeksy etyczne, audyty czy projekty. Wnioski: Włączenie kwestii dojrzałości do problematyki zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw wydaje się bardzo potrzebne. Dzięki niej organizacjom łatwiej jest rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju. Zaproponowany model użyty jako metoda samooceny dodatkowo pozwala sprawdzić, na jakim poziomie wdrożenia jest obecnie analizowany przez organizację łańcuchu dostaw. W kolejnej fazie planowanych badań zweryfikowany zostanie model teoretyczny. Dodatkowym kierunkiem badań opisywanej problematyki jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu i ich weryfikacja na podstawie badań empirycznych.
PL
Dynamiczna zmienność warunków gospodarczych niesie ze sobą różnorodność zagrożeń, w których przyszło funkcjonować współczesnym organizacjom. Turbulentne otoczenie stawia przed nimi szereg wyzwań. Zatem konieczne staje się kształtowanie kompetencji organizacyjnych warunkujących zachowanie ich konkurencyjności. Racjonalne wydaje się stwierdzenie, iż w znacznym stopniu dostosowanie się do zmienności i złożoności otoczenia uzależnione jest od umiejętności kształtowania, a następnie właściwego wykorzystania kapitału ludzkiego. To w projakościowym zarządzaniu organizacją, doskonaleniu jakości kapitału ludzkiego należy upatrywać szans na wzrost poziomu dojrzałości jakościowej organizacji, co sprzyja osiągnięciu trwałego sukcesu.
EN
Dynamic variation in economic conditions brings with it a variety of threats, in which modern organizations must operate. Turbulent environment poses a number of challenges in front of them. Therefore, it becomes necessary to create organizational competencies shaping the behaviour determining their competitiveness. It seems reasonable to say that to a large extent adapting to the variability and complexity of the environment depends on the ability to shape, and then to use appropriately human capital. It's pro-qualitative organization management, improving the quality of human capital should be seen as the opportunity for the growth of maturity level of quality organization, which contributes to achieving lasting success.
PL
W artykule wskazano na rosnące znaczenie dojrzałości organizacji. Przedstawiono istotę i rodzaje dojrzałości organizacyjnej wskazując na dojrzałość jakościową, procesową, projektową, w zakresie wiedzy, technologi i obsługi klienta. Wskazano, że dojrzałość to pojęcie fundamentalne w teorii rozwoju i obszarach szukających inspiracji. Złożoność kategorii dojrzałości zwraca uwagę na wielopoziomowość tego pojęcia. Fundamentem dojrzałości organizacji jest dojrzałość ludzi tworzących organizacje. Przedstawiono wyniki badań własnych odnoszących się do doskonalenia zarządzania organizacją z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania, w tym: zarządzania procesami, jakością, talentami, doświadczeniem oraz zmianą. Pokazano, że stosowanie nowoczesnych metod zarządzania stanowi przejaw rosnącej dojrzałości organizacyjnej.
EN
The article is devoted to widely appreciated issue of organizational maturity. The essentials and types of organizational maturity including maturity in terms of quality, processes, project-orientation, knowledge, technology and customer service are explained. Maturity is a complex category and may be referred to from a multi-level perspective. The paper presents research results related to management improvement through the use of modern management techniques including processes, quality, talent, experience and change management. The application of modern management techniques is a manifestation of the growing organizational maturity.
EN
The occurrence of perylene in the Middle Jurassic fossil wood from Poland is described, along with its correlation with unsubstituted polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) as well as cellulose content. Perylene is especially common in immature/low maturity organic matter (OM), largely of terrestrial origin (e.g. Louda & Baker 1984, Jiang et al. 2000, Grice et al. 2009). It has been found in diverse recent environments, such as marine and terrestrial sediments, including peats, as well as ancient deposits, including brown coal and hard coal, crude oil and sedimentary rocks (review in Marynowski et al. 2013). Here we link perylene, a product of wood-degrading fungi, to conifer biomarkers in fossil wood material of different ages. Middle Jurassic wood remnants were of relatively low maturity (ca. 0.2-0.4% vitrinite reflectance Rr), had excellent preservation of biomarkers and biomolecules and generally good preservation of anatomical structures due to early diagenetic mineralisation. The results from described (most taxonomically defined) fossil wood fragments demonstrated a negative correlation between the concentration of perylene and those of generally typical conifer biomarkers (e.g. cadalene, dehydroabietane, simonellite and retene). We defined a conifer wood degradation index as: CWDI = perylene / (perylene + cadalene + retene + simonellite + dehydroabietane); and observed a wide range of values (0.001 for less degraded wood to 0.95 for highly degraded samples). We determined similar δ13C values for perylene from the fossil wood samples (from -26.4% to -27.8%), whereas the values for the conifer biomarkers were slightly higher and varied from -25.6% to -26.6%. In contrast, pyrene was depleted in 13C (from -27.5% to -28.2%). The carbon isotope values of perylene are consistent with an origin from wood-degrading fungi.
EN
Naturally coloured cotton is naturally pigmented fibre that grows in shades of brown and green. Because the colour is present in the fibres, fabrics made of them do not have to be dyed. The elimination of the dyeing process can save up to one half of the cost of preparing textiles and also lowers disposal costs for toxic dye waste dangerous to human health and the environment. In spite of the economic and ecological benefits resulting from the elimination of the dying process, the application of the naturally coloured cotton in the world textile industry is still limited. The low quality of fibres is considered as the most important reason for the limitation of naturally coloured cotton application. The aim of the work presented was to investigate the quality of naturally coloured cotton of different origin as well as to show the potential of the naturally coloured cotton as an excellent raw material for manufacturing ecological textiles of good quality and attractive design.
PL
Bawełna naturalnie zabarwiona to włókno roślinne niebarwione, spotykane w odcieniach brązu i zieleni. Ze względu na to, że barwa jest obecna we włóknach, materiały włókiennicze z nich wykonane nie muszą być barwione. Eliminacja procesu barwienia pozwala na zaoszczędzenie ok. połowy kosztów przygotowania tkanini dzianin, a także na oszczędność kosztów utylizacji toksycznych odpadów barwników niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska. Pomimo korzyści ekonomicznych i ekologicznych wynikających z eliminacji procesu barwienia, wykorzystanie bawełny naturalnie zabarwionej w światowym przemyśle włókienniczym jest nadal ograniczone. Za najważniejszą przyczynę ograniczenia zastosowania barwny naturalnie zabarwionej uważana jest niska jakość włókien. Celem prezentowanej pracy było zbadanie jakości bawełny naturalnie zabarwionej różnego pochodzenia oraz zaprezentowanie jej potencjału jako doskonałego surowca do produkcji ekologicznych tkanin i dzianin o wysokiej jakości i atrakcyjnym wzornictwie.
EN
Organic geochemical studies were carried out on the sulphate–shale–carbonate series, representing the upper PZ1 and lower PZ2 sections of the Zechstein cycles in the Kłodawa Salt Structure, located in the central part of the Zechstein Basin, in Poland. Hydrocarbons extracted from the Na1 and Na2 rock salts, the A1g and A2 anhydrites, the Ca2 dolomitic anhydrite and the T2 shale-carbonate rocks were analysed by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS). Homological series of the n-alkanes and chained isoprenes indicate the algal nature of the organic matter with the characteristic chemiistry of type II kerogen deposited under anoxic conditions. The molecular composition of other biomarkers (n-alkylbenzenes, steranes) as well as phenenthrene and dibenzothiophene and their methyl derivatives revealed the highest maturity of the hydrocarbons (level of advanced stage of the oil-window zone) in the upper part of the Stinking Shale. In the adjacent beds, a gradual decrease in the maturity of the hydrocarbons was observed both upwards and downwards in the stratigraphic sequence. The main source rock of the hydrocarbons is represented by the Stinking Shale deposits. The observed trend of vertical variation in maturity through the rock profile is explained as resulting from the continuous vertical migration of hydrocarbons, expelled during maturation from the Stinking Shale rocks into the underlying and overlying strata.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.