Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the presented work was to examine the reliability assessment model on the example of a selected power grid object. The analyzed object was tested based on assumptions about technological breaks that were caused by overvoltage, among others. The study was conducted to check the reliability of integral elements of the power grid object and to assess the change in reliability level as a function of the frequency of inspections. The test results are to determine the optimal frequency of inspections of individual power grid objects in order to increase its reliability. In addition, the possibility of correlating optimal inspection periods resulting from the findings of this paper with periodic inspections of power network facilities was assessed.
EN
A mathematical model and the computer software for the analysis of dynamic processes occurring in the drilling pipes in the borehole under stuck drill string release by means of an impact mechanism (a jerking device) or a pulse-wave installation, equipped with electric linear pulse motor are presented. The drill string with an impact mechanism, which is inserted over the stuck section after failure, is detected and is activated by lowering and taking the non-stuck upper part of the string by means of the drilling rig drive and is considered as a discrete-continuous mechanical system. As a result of the impact of the hammer on the body of the impact mechanism, wave processes are formed in the drill string, which helps to release the stuck drill string. The influence of friction forces on propagation of longitudinal waves in the drill pipe string is investigated. Practical recommendations are developed regarding the above-mentioned efficiency of drilling for oil and gas.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny i opracowano program komputerowy do analizy procesów dynamicznych, zachodzących w zablokowanej w odwiercie kolumnie rur wiertniczych podczas oswabadzania kolumny za pomocą mechanizmu udarowego (szarpaka) lub urządzenia impulsowo-falowego, wyposażonego w elektryczny liniowy silnik impulsowy. Kolumna rur wiertniczych z mechanizmem udarowym, który wstawia się nad zablokowanym odcinkiem po ujawnieniu awarii i uruchamia się poprzez opuszczanie i podejmowanie górnej części kolumny za pomocą układu napędowego wiertnicy, rozpatruje się jako układ mechaniczny dyskretno-ciągły. Wskutek uderzenia bijaka w korpus mechanizmu udarowego w kolumnie wiertniczej powstają procesy falowe, sprzyjające oswobodzeniu zablokowanej kolumny. Zbadano wpływ sił tarcia na propagacje fal wzdłużnych w kolumnie rur wiertniczych. Opracowano rekomendacje praktyczne, dotyczące podwyższenia efektywności wiercenia otworów na ropę i gaz.
EN
It is shown that with a cyclic loading in the vicinity of the stress concentrator within the static and cyclic plastic zones, a specific volume of material is gradually formed - the fatigue process zone. Its size d* determines the length of non-propagated cracks or safety defects in the material and can be a determining factor in the diagnosis of material damage. For these materials, the size d* does not depend a lot on the type and geometric characteristics of the stress concentrator. It can be determined by laboratory conditions. While detecting the defects which are longer than d* , it is decided to reduce the intervals between inspections of the construction element, repair or replace it.
PL
Pokazano, że cykliczne obciążenie w pobliżu koncentratora naprężeń w statycznych i cyklicznych strefach plastycznych stopniowo tworzy specyficzną objętość materiału - strefę procesu zmęczeniowego. Jej rozmiar d* określa długość nierosnących pęknięć lub innych bezpiecznych defektów i może być czynnikiem decydującym w diagnozie uszkodzeń materiału. Dla badanych materiałów rozmiar d* mało zależy od rodzaju i geometrycznych charakterystyk koncentratora naprężeń. Można go wyznaczyć w warunkach laboratoryjnych. Po ujawnieniu defektów, dłuższych niż d* , podejmuje się decyzję o skróceniu czasu między przeglądami elementów konstrukcji, jego remoncie lub zamianie.
EN
We examine the mathematical model of start processes of the electromechanical system of the ring-ball mill, which was built taking into account the interaction of electromagnetic phenomena in asynchronous motor and mechanical vibrational phenomena. The specifics of transfer of the torque from the motor to the reducer by means of the centrifugal clutch with shot are taken into account in the motion equations of the mechanical system, as well as instability of reduced moment of inertia of the actuating mechanism and parameters of the technological load during filling or emptying of crushing cell. Electromagnetic state of asynchronous motor is described based on magnetic saturation. The mathematical model can be used to predict the fatigue strength of heavy loaded elements of ring-ball mill’s constructions. Substantiated practical recommendations aimed at reducing the dynamic loads of the main shaft of the mill.
PL
Rozpatruje się model matematyczny procesu rozruchu układu elektromechanicznego młyna pierścieniowo-kulowego, który został zbudowany z uwzględnieniem oddziaływania wzajemnego zjawisk elektromagnetycznych w silniku asynchronicznym oraz mechanicznych zjawisk drgających. W równaniach ruchu układu mechanicznego uwzględnia się specyfikę przekazywania momentu obrotowego od silnika do reduktora za pomocą sprzęgła odśrodkowego ze śrutem, a także niestałość zredukowanego momentu bezwładności mechanizmu wykonawczego oraz parametrów obciążenia technologicznego podczas załadowania lub opróżnienia komory rozdrabniania. Stan elektromagnetyczny silnika został opisany z uwzględnieniem nasycenia magnetowodu. Model matematyczny może zostać wykorzystany do prognozowania trwałości zmęczeniowej istotnie obciążonych elementów konstrukcyjnych młynów pierścieniowo-kulowych. Uzasadnia się możliwości pomniejszenia obciążeń dynamicznych głównego wału młyna.
EN
The problem of assessment of main carrying elements (belts) of clamp-forming machine boom made of the angle 45×45×5 mm (Steel 3) in the process of diagnostics is considered. The fragment of the belt is modelled by means of a plate, hawing the crack with typical sizes. Analytical relations are given, stresses intensity factors (SIF) K1 and rates of their change dK1/da near the apex of a crack are investigated. Six cases of potentially possible crack-like defects initiation are considered, criteria lengths of cracks are determined for them, proceeding from the obtained experimental data.
PL
Rozpatrzono zagadnienie oszacowania trwałości wykonanych z kątownika 45×45×5 mm (Stal 3) głównych elementów nośnych (pasów) wysięgnika maszyny do kopcowania w trakcie diagnostyki technicznej. Element pasa zmodelowano jako płytkę z pęknięciem o charakterystycznym wymiarze a. Przedstawiono wyrażenia analityczne i zbadano wartości współczynników intensywności naprężeń (WIN) KI i tempo ich zmian dKI/da przed frontami szczelin. Rozpatrzono sześć przypadków powstania potencjalnie możliwych pęknięć, kryterialne długości których określono na podstawie badań doświadczalnych.
EN
A mathematical model of transverse fluctuations of the pipeline straight section is considered in this article.Such fluctuations occur during the movement of diagnostic piston in the pipeline. The analysis is based on the method of generalized displacements. This method provides setting modes of links with distributed parameters according to the boundary conditions. Diagnostic piston is considered as a solid in the calculation model. The equations of mechanical systems motion are derived by the Lagrange scheme equations of the second kind. As the result, we illustrate the influence of the mechanical system parameters and the speed of the piston on the pipeline section deflections, bending moments and stresses in the pipe.
7
Content available remote Mathematical modelling of transverse and torsion vibrations of compound metalwares
EN
Mathematical models and algorithms of calculation of free transverse and torsion vibrations of long-length metalware on example of vehicle's body are developed. Load-carrying system is considered as a continuous beam with step change of the cross-section. Characteristics of beam's rigidity are defined experimentally. Modal analysis is carried out using a matrix method of initial parameters. Results of calculation of the lowest eigenfrequencies of vehicle's body with experimental results are compared.
EN
The mathematical model of dynamic processes in the engine aggregate of the mud pump with the operating friction clutch is offered. Inconstancy of reduced moment of inertia of crank mechanism of the pump and also interrelation of electromagnetic effects in asynchronous engine with non-linear oscillations of mechanical system are taken into account. The integration of system of the differential equations of movement of pump is realized by numerical methods.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania matematycznego drgań poprzecznych konstrukcji masztowych, które w ogólnym przypadku charakteryzują się zmienną sztywnością, nierównomiernie rozłożoną masą i zawierają włączenia dyskretne w postaci ciężarów o skupionych masach i podpór sprężystych. Do składania równań ruchu stosuje się metodę przemieszczeń uogólnionych.
EN
The results of mathematical modelling of transverse tremblings of pole constructions in work were introduced. In general case constructions be characterize variable stiffness, variable splitting mass and discreet inclusions contain - weights about collected masses and springy supports. The equation of movement the received with the help of methods of dislocations generalized.
PL
W trakcie przepompowywania gazu z głównego rurociągu do magazynu gazu i odwrotnie pojawiają się turbulencje, które często powodują występowanie potężnych drgań przewodu. Powoduje to osłabienie połączeń gwintowanych; dolne rury często oddzielają się i wpadają do otworu, negatywnie wpływając na prawidłowy przebieg produkcji i powodując obniżenie wydajności. Nieprzytwierdzony dolny odcinek kolumny odgrywa decydującą rolę w powstawaniu drgań. Przymocowanie dolnej części kolumny za pomocą opisanych urządzeń znacznie zmniejsza amplitudę drgań i poprawia stan połączeń gwintowanych
EN
While pumping gas from the main pipeline into the gas storage and vice versa, turbulent processes appear in the well that quite often results in considerable vibrations of the lover part of the column of the tubing string. Because of this, the column screw thread halving is weakened; lower pipes sometimes unscrew and fall into the well. It substantially violates the normal operating mode of the gas storage and negatively affects its productivity. If the lower end of the column is not fastened then it takes the dominant role in the vibration processes. Fixing the lower part of the column by means of spacing devices substantially enables decreasing the amplitude of the tubing string and improving the conditions of the screw thread halving
PL
W pracy rozpatruje się wyniki modelowania matematycznego procesów rozruchu układów napędowych podnośników budowlanych. Analizę zjawisk dynamicznych wykonano poprzez wspólne całkowanie równań ruchu elementów układu oraz równań stanu elektromagnetycznego silnika asynchronicznego. Zbadano wpływ masy ładunku i masy przeciwwagi na działające siły dynamiczne w linach.
EN
Results of mathematical modelling of processes of start-up of drives of building elevating devices are analyzed. Calculation of dynamic processes is carried out by joint integration of the equations of movement of elements of systems and the equations of the electromagnetic phenomena in asynchronous engines. Influence of structure of the device and its mechanical characteristics on dynamic efforts in elastic parts is investigated.
PL
Przedstawiono wyniki badań drgań swobodnych konstrukcji nośnych o dużej wysokości z uwzględnieniem podatności połączeń sekcji. Opracowano model matematyczny procesów dynamicznych na podstawie teorii belek S. Tymoszenki. Zbudowano algorytm obliczeń częstotliwości i postaci drgań swobodnych układu mechanicznego z wykorzystaniem metody parametrów początkowych. Pokazano istotny wpływ podatności połączeń sekcji konstrukcji masztowej dźwigu budowlanego na charakterystyki poprzecznych drgań swobodnych masztu.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie oryginalnej metody numerycznej do całkowania różniczkowych równań opisujących sprzężone wzajemnie mechaniczne i elektromagnetyczne procesy wibracyjne w układach napędowych z długimi wałami. W szczegółach przeanalizowano prosty elektromechaniczny układ złożony z: silnika asynchronicznego, elastycznego długiego wału oraz koła zamachowego. Uwzględniono nieliniowe równania opisujące ruch silnika, które wchodzi do warunków brzegowych jednego z równań w pochodnych cząstkowych. Zaproponowana numeryczna analiza, która pozwala uwzględnić inercyjne i sprężysto-tłumiące charakterystyki długich wałów daje znacznie lepszą dokładność niż wyniki innych autorów otrzymane z wykorzystaniem modeli dyskretnych.
EN
In this paper the original numerical method is applied to integrate differentiaI equations which describe coupled mechanical and electromagnetic vibration processes in drive systems with long shafts. The typical electromechanical system consisted of induction motor, elastic long shaft and swing wheel is analyzed in details. The nonlinear equation of motor monition which establish a boundary condition of an equation in partial differentials is taken in to consideration. Proposed mathematical discrete-continuos model which allows to respect inertial and elastic-dissipate properties of long shafts gives more exact results of caIculations than other author's results received by used discrete models.
PL
W pracy rozpatruje się zagadnienie diagnostyki stanu technicznego konstrukcji nośnych o dużej wysokości. Na podstawie teorii belek S. Tymoszenki opracowano model matematyczny drgań swobodnych poprzecznych dźwigu budowlanego. Zbudowano algorytm obliczeń procesów drgających z wykorzystaniem metody parametrów początkowych. Zbadano wpływ zniszczenia kotw mocujących maszt ze ścianą budynku na częstotliwości i postacie drgań własnych układu mechanicznego. Pokazano możliwość zastosowania analizy modalnej w celach diagnostyki stanu technicznego konstrukcji masztowych dźwigów budowlanych.
EN
The diagnostics problem of the technical state of a high load-carrying structure is considered in this work. The mathematical model of free transverse vibrations of the building hosting equipment's tower is developed on the basis of Timoshenko's girders theory. The algorithm of calculation of the vibrating processes is built using method of initial parameters. The destruction influence of the tower attachment points to the wall of construction on frequencies and forms of natural oscillations was investigated. The possibility of using the modal analysis in the diagnostics of technical state of the tower constructions of the building hosting equipment is shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.