Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the present paper the authors address the importance of forward-thinking in terms of career management among youths. Because the youth - perceived as a central section of the future evolution - must develop both in terms of personal and professional features, the authors approached aspects regarding youths’ interest on employment fields and their propensity towards future development. The study approached within the present paper was carried out through “Be active, get involved!” project, which took place between 2015 and 2016; the study itself represent a subaction of “Career counselling and guidance” activity carried out within the project.This article provides to readers the opportunity to create a picture regarding youths’ propensity to early career management and their interest on future employment fields.
PL
W niniejszym artykule autorzy zwracają uwagę na znaczenie myślenia przyszłościowego w zakresie zarządzania karierą wśród młodzieży. Ponieważ młodzież - postrzegana jako centralna część przyszłej ewolucji - musi rozwijać się zarówno pod względem cech osobistych, jak i zawodowych, autorzy podeszli do aspektów dotyczących zainteresowania młodzieży dziedzinami zatrudnienia i ich skłonnością do przyszłego rozwoju. Badanie, którego dotyczyła niniejsza praca, zostało zrealizowane poprzez projekt "Bądź aktywny, angażuj się!", który miał miejsce w latach 2015-2016; samo badanie stanowi część działania "poradnictwa i doradztwa zawodowego" realizowanego w ramach projektu. Artykuł ten zapewnia czytelnikom możliwość stworzenia obrazu dotyczącego skłonności młodzieży do wczesnego zarządzania karierą i zainteresowania przyszłymi obszarami zatrudnienia.
EN
The purpose of this article is to emphasize the importance of preserving a good collaboration relationship between employers and universities, and the major role that can be played by the European projects in strengthening this connection. The case study shows the way in which a university that is small, but very active as regards the accessing of projects and has the aim to provide a high quality educational service can improve the effectiveness of the educational activity.
PL
Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie znaczenia zachowania dobrych relacji współpracy pomiędzy pracodawcami a uczelniami wyższymi, a także istotnej roli, jaka może być odgrywana przez projekty europejskie we wzmacnianiu tego powiązania. Niniejsze studium przypadku pokazuje, w jaki sposób uczelnia, która jest mała, jednak bardzo aktywna, jeśli chodzi o dostęp do projektów, mająca za cel zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, może poprawić efektywność działalności edukacyjnej.
3
Content available Adapting educational services to labor market
EN
We are living in a society in which services are characterized by great expansion, mobility and adaptability to market requirements. The purpose of this article is to present the necessity of adapting educational services, namely those in the sphere of higher education, to the labour market and in particular the manner in which the requirements of the labour market are currently well understood and fulfilled by universities. The most accessible and effective way to start the process of correlating students’ skills with market requirements is to facilitate internships for students at the employers. This research has been carried out among the students in the fields of economics at the “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, following the completion of their last internship (July 2013) and among the economic operators, partners in the completion of internships.
PL
Żyjemy w społeczeństwie, w którym usługi charakteryzują się dużą ekspansją, mobilnością i zdolnością adaptacji do wymagań rynku. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konieczności dostosowania usług edukacyjnych, czyli tych, w sferze szkolnictwa wyższego, do rynku pracy w szczególności w sposób, w jaki wymogi rynku pracy są obecnie dobrze znane i wypełniane przez uczelnie wyższe. Najbardziej dostępnym i skutecznym sposobem, aby rozpocząć proces korelowania umiejętności studentów z wymogami rynku jest ułatwienie studentom staży u pracodawców. Niniejsze badanie przeprowadzone zostało wśród studentów w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie „1 Decembrie 1918” w Alba Iulia, po zakończeniu ich ostatniego stażu (lipiec 2013 r.) i wśród podmiotów gospodarczych, partnerów w realizacji staży.
EN
This article illustrates how internships performed by young students during their studies can represent the foundation of their future career's management. Applicative elements that can be found in a SOP HRD project focused on the internship/practical training of students are mentioned; the views of some students who have completed an internship carried out through an European funded project , which gave them the chance to get in contact with the labor market are also given. The paper contains data regarding the role of this kind of practical training/internship in the management process of personal development and the active life.
PL
W artykule przedstawiono sposób jak korzystanie z praktyk przez studentów w trakcie trwania ich studiów może stanowić podstawę ich przyszłej kariery zawodowej. Elementy aplikacyjne, jakie znajdują się w programie SOP HRD, koncentrują się na stażu/szkoleniu praktycznym studentów, opinie studentów którzy zakończyli praktyki zawodowe organizowanego przez projekty europejskie, które dały im możliwość kontaktu z rynkiem pracy. Artykuł zawiera dane dotyczące roli tego rodzaju praktyk/stażu w procesie zarządzania karierą zawodową i aktywnego życia.
EN
The present article aims to design and develop a qualitative methodology using fuzzy logic in order to be a real tool for the managerial decisional factor in solving the multicriteria decisional problems related to the proper selection of the personnel and to the achievement of excellence in this field within a company. In our days, the economical environment characterized by globalization and by a continuous change, offers many times to the decisional factors some situations which are surrounded by uncertainty and ambiguity, fact that in its turn leads to a subjectivism of their reasoning, which is in fact a feature of the abstract thinking of human being itself. This aspects are manifesting also in the field of personnel selection, where the evaluations related to this process are often subjectives, materialized through qualitative linguistic values. In this context, using the proposed fuzzy methodology, embedded in a fuzzy software tool developed in the Java programming language, can offer significantly opportunities and chances to achieve the excellence in this field of research, because the future and performance of any organization depend by the human resources that are working within it.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprojektowanie i opracowanie metodologii, wykorzystującej logikę rozmytą, w celu utworzenia prawdziwego narzędzia czynnika decyzyjnego w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych związanych z właściwym wyborem personelu. W dzisiejszych czasach, środowisko rynkowe charakteryzuje się globalizacją i ciągłymi zmianami, powodując bardzo często konieczność podejmowania decyzji w sytuacjach niepewnych i wieloznacznych, co z kolei prowadzi do zjawiska subiektywności przy ich podejmowaniu, co w rzeczywistości jest cechą abstrakcyjnego rozumowania u człowieka. Te aspekty bardzo często występują w zakresie doboru personelu, gdzie oceny związane z tym procesem, bardzo często mają charakter subiektywny, uwidacznianie przez jakościowe wartości językowe. W tym kontekście, stosując rozmytą metodologię, istniejące narzędzia, opracowane w języku programowania Java, oferują znaczące korzyści i szanse na osiągnięcie doskonałości w tej dziedzinie badań, ponieważ przyszłość i efektywność każdej organizacji uzależniona jest od zasobów ludzkich które w niej pracują.
6
Content available Neuromarketing : between influence and manipulation
EN
This subject was chosen because neuromarketing allows the marketing experts to improve their popularisation options regarding a brand, while having the potential to revolutionize the general understanding of the existent relationships between organisations and consumers. The paper was written to bring to the attention of researchers in this field - and beyond - the opportunities to reduce the gaps between the consumers' subconscious and their behaviour, in order to fulfil their desires. Therefore, it was shown how studying the sensory, cognitive and emotional reactions of consumers to stimuli related to a product or an advertisement allows the researchers to find out why consumers make the decisions they make when choosing a brand or another, without the subjectivity specific to traditional research methods. The paper includes the description of the main techniques used in neuromarketing, aspects regarding the domestic market and Romania's situation in this field, the areas of its use and the limitations imposed by the current economic context. This article may also be the starting point in developing a code of ethics on the use of neuromarketing, as well as the legal factors that can help ease the arising conflicts regarding neuromarketing - between influence and manipulation.
PL
Ten temat został wybrany, ponieważ neuromarketing pozwala specjalistom od marketingu na poprawę ich możliwości w zakresie popularyzacji marki, mając jednocześnie potencjał aby zrewolucjonizować ogólne zrozumienie istniejącej relacji organizacji i konsumentów. Praca została napisana, aby zwrócić uwagę naukowców w tej dziedzinie - oraz poza nią - na możliwości zmniejszenia luki między podświadomoścą konsumentów i ich zachowaniami, w celu realizacji ich pragnień. W związku z tym wykazano, jak badania sensoryczne, poznawcze i emocjonalne reakcje na bodźce konsumentów związane z produktem lub reklamą pozwalają naukowcom dowiedzieć się, dlaczego podejmowanie decyzji przez konsumenta przy wyborze marki lub innej osoby, bez charakterystycznych dla podmiotowości tradycyjnych metod badawczych. Praca zawiera opis podstawowych technik stosowanych w neuromarketing, kwestii związanych z sytuacją na rynku krajowym i Rumunii w tej dziedzinie, obszary jego stosowania i ograniczenia nałożone przez aktualną sytuację gospodarczą. Ten artykuł może być także punktem wyjścia do stworzenia kodeksu etyki w sprawie wykorzystania neuromarketingu, jak również czynników prawnych, które mogą pomóc złagodzić powstałe konflikty dotyczących neuromarketingu - między wpływem i manipulacją.
EN
The present paper work contains aspects about the emotional intelligence, which has become a popular topic in the business press in recent years. The primary aim of the work paper is to help readers get a view of current conceptualizations of emotional intelligence, while providing an opportunity to see the interferences ans similarities between it, management and leadership. This work paper also contains some aspects regarding a study which reflects emotional intelligence in Romania, whose results were interpreted and analyzed. We all know that leadership abilities vary according to rater perspective and level of emotional intelligence. In general, co-workers seem to appreciate managers' abilities to control their impulses and anger, to withstand adverse events and stressful situations, to be happy with life, and to be a cooperative member of the group. These leaders are more likely to be seen as participative, self-aware, composed, and balanced. This subject was chosen subject because -in authors' opinion- the ability to demonstrate yourself as a cooperative, contributing, and constructive member of one group is critical for long-term career success.
PL
Niniejsza praca przedstawia aspekty inteligencji emocjonalnej, która w ostatnich latach stała się popularnym tematem przedstawianym na łamach prasy biznesowej. Podstawowym celem niniejszej pracy jest pomoc czytelnikowi w zdobyciu opinii na temat bieżących konceptualizacji dotyczących inteligencji emocjonalnej, dostarczając możliwość dostrzeżenia wpływów i podobieństw między IT, zarządzaniem i przywództwem. Praca zawiera także pewne aspekty odnoszące się do badań, które odzwierciedlają inteligencję emocjonalną w Rumunii, których rezultaty zostały poddane analizie i zinterpretowane. Widomo, że zdolności przywódcze różnią się w zależności od poglądów i poziomu inteligencji emocjonalnej. Współpracownicy doceniają menadżerów, którzy posiadają umiejętności kontrolowania impulsów i złości, którzy potrafią przetrwać niemiłe wydarzenia i stresujące sytuacje, którzy są zadowoleni z życia i są chętnymi do współpracy członkami grupy. Liderzy posiadający takie cechy są odbierani jako bardziej uczestniczący, świadomi, opanowani i zrównoważeni. Ten temat podjęto, ponieważ zdaniem autora zdolność zaprezentowania siebie jako osoby skłonnej do współpracy, wnoszącej coś do grupy, konstruktywnej jest czynnikiem krytycznym w odniesieniu długoterminowego sukcesu.
EN
This article puts forward the theoretical presentation of the steps/stages taken during a research that aims to identify the degree of resistance to change of mobile phones on the market of durable goods in Romania. The actual research will be conducted on the model presented in this study. The consumers' resistance to changing the brand is determined by the perception of the emotional costs, the experience with the brand, the perception of the services provided by the supplier of the brand, price reductions, brand innovation and learning costs.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano teoretyczną prezentację kroków/etapów podjętych podczas badań, których celem jest identyfikacja stopnia odporności telefonów komórkowych na zmiany na rynku towarów użytku trwałego w Rumunii. Obecne badania zostaną przeprowadzone na modelu zaprezentowanym w niniejszej pracy. Niechęć konsumentów do zmiany marki jest określona przez postrzeganie kosztu emocjonalnego, doświadczenie związane z daną marką, postrzeganie usług oferowanych przez przedstawiciela danej marki, obniżki cen, innowacje wprowadzane przez daną markę koszty związane z nauką.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.