Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NEDC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents a comparison of two approval tests for a passenger car, both the current procedure and its predecessor. The car that was the subject of the study received a roadworthiness certificate based on the NEDC test, however, the emission results were compared with the new test procedure. The analysis showed the significance of the "start-stop" system in the conducted tests, however, assuming the original equipment of the car (active "start-stop" system), the WLTP test showed higher CO2 emissions, which did not exceed the permissible emission standard for this model specified in the relevant regulation.
PL
Niniejsza praca przedstawia porównanie dwóch testów homologacyjnych dla samochodu osobowego, zarówno aktualnie obowiązującą procedurę jak i jej poprzednika. Samochód, który był obiektem badań, świadectwo dopuszczenia do ruchu otrzymał na podstawie testu NEDC, jednakże porównano wyniki emisji z nową procedurą testową. Dokonana analiza wykazała istotność systemu „start-stop” w przeprowadzonych badaniach, zakładając jednak oryginalne wyposażenie auta (aktywny układ start-stop) test WLTP wykazał wyższą emisję CO2, jednakże nie przekroczyła ona dopuszczalnej dla tego modelu normy emisyjności określonej w stosownych przepisach.
2
Content available remote Ekologiczne aspekty zasilania silników gazowym paliwem LPG
PL
Obniżenie emisji CO2 stanowi wyzwanie dla Europy i Świata. Krytyczną wartością jest wzrost średniej temperatury o 1,5 st. C. Transport jest odpowiedzialny za 20–25% emisji dwutlenku węgla. W Polsce znaczącą grupę pojazdów stanowią pojazdy z silnikami zasilanymi dwupaliwowo (benzyna + LPG). Autorzy referatu skupili się na problemie emisji dwutlenku węgla z pojazdów osobowych, których silniki zasilane były gazowym paliwem LPG.
EN
Reducing CO2 emissions is a challenge for Europe and the world. The critical value is an increase in the average temperature of 1.5 deg. C. Transport is responsible for 20-25% of carbon dioxide emissions. In Poland, a significant group of vehicles has dual fuel engines (petrol + LPG). The paper's authors focused on the issue of carbon dioxide emissions from passenger vehicles whose engines were powered by LPG gas.
EN
The beginning of this article describes the NEDC and WLTC test cycles and basic differences between them. The following presents, the test stand and test objects, which were bioethanol fuels E10, E40 and E85. At the end were presented and discussed results of tests of these fuels in the flex-fuel vehicle in NEDC and WLTC test cycles.
EN
Air pollution is a challenge for municipal authorities. Increased emission of PM10 and PM2.5 particles is particularly noticeable in Poland primarily the autumn and winter period. That is due to the start of the heating season. According to the above data, road transport accounted for approximately 5% of the creation of PM10 particles, ca. 7% of PM2.5 and approximately 32% for NOx. In Poland, suspended particles (PM10 and PM2.5) cause deaths of as many as 45,000 people a year. The issue of smog also affects other European cities. Therefore, it is necessary to undertake concrete efforts in order to reduce vehicle exhaust emissions as much as possible. It is therefore justifiable to reduce the emission of exhaust pollution, particularly NOx, PM, PN by conventional passenger cars powered by compression ignition engines. Emissions by these passenger cars have been reduced systematically. Comparative tests of the above emission of exhaust pollution were conducted on chassis dynamometer of such passenger car in NEDC cycle and in the new WLTC cycle in order to verify the level of emissions from this type of passenger car. Measurements of fuel consumption by that car were also taken. Emission of exhaust pollution and fuel consumption of the this car were also taken in the RDE road test.
5
EN
The efficiency of the engine working process in the car depends on its design parameters, the intensity of the gearshift, driving style, driving mode, etc. In order to estimate the influence of various factors on the average fuel-economic and environmental performance of the engine, various test cycles are used. In European countries the test cycle NEDC is used as a basis, including the parts of the car's movement in urban and extra-urban driving conditions. Mathematical modeling of the combustion engine working process during car test cycle NEDC is performed and the average operating parameters of the engine are obtained. The mathematical model is based on the calculation-experimental method, according to which the test cycle is divided into sections with a duration Δτ = 1 s, in which the speed of the car and the parameters of the engine are not changed. The parameters of the car motion in quasi-stationary modes are recalculated into the power and engine speed. In each mode, the engine working process is simulated, the fuel economy is determined. Using the developed mathematical model, the influence of the wheel radius, the height and the mass of the vehicle, ignition timing, the transmission efficiency and the resistance of the road surface on the average operating fuel engine consumption (l/100 km) is analyzed.
PL
Wydajność procesu pracy silnika w samochodzie zależy od jego parametrów konstrukcyjnych, intensywności zmiany biegów, stylu jazdy, trybu jazdy itp. Aby oszacować wpływ różnych czynników na średnie zużycie paliwa i w silniku stosowane są różne cykle testowe. W krajach europejskich podstawą jest cykl testowy NEDC, w tym części ruchu samochodu w warunkach jazdy miejskiej i poza miastem. Dokonano modelowania matematycznego procesu pracy silnika spalinowego podczas cyklu badania silnika NEDC i uzyskano średnie parametry pracy silnika. Model matematyczny oparty jest na metodzie obliczeniowo-eksperymentalnej, zgodnie z którą cykl testowy podzielony jest na sekcje o czasie trwania Δτ = 1 s, w których nie zmienia się prędkość samochodu i parametry silnika. Parametry ruchu samochodu w quasi-statycznych trybach są przeliczane na moc i prędkość silnika. W każdym trybie symulowany jest proces pracy silnika, określana jest oszczędność paliwa. Wykorzystując opracowany model matematyczny, analizie poddano wpływ promienia koła, wysokości i masy pojazdu, czasu zapłonu, wydajności skrzyni biegów i odporności nawierzchni drogi na średnie zużycie paliwa eksploatacyjnego.
6
Content available remote Gearshift strategy in the worldwide harmonized light vehicles test procedure
EN
The article discusses the method of determining gearshift sequence according to the WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) used for vehicles testing on a chassis dynamometer. The necessary input data is listed and a detailed calculation scheme is presented. As an example of the application of the discussed method, a gearshift sequence for a passenger car with a compression ignition engine was determined. The calculations were made for the vehicle speed course as in the WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle) and, for comparison, as in the NEDC (New European Driving Cycle). The most important differences in the results obtained using both methods were indicated.
PL
W artykule omówiono metodę wyznaczania strategii zmiany biegów według światowej ujednoliconej procedury badań pojazdów lekkich WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), stosowaną do badań pojazdów na hamowni podwoziowej. Wyszczególniono niezbędne dane wejściowe i przedstawiono szczegółowy schemat obliczeń. Jako przykład zastosowania metody wyznaczono sekwencję zmiany biegów dla samochodu osobowego z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Obliczenia wykonano dla przebiegu prędkości pojazdu w cyklu jezdnym WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle) oraz, dla porównania, w cyklu jezdnym NEDC (New European Driving Cycle). Wskazano najważniejsze różnice w wynikach uzyskanych przy zastosowaniu obydwu metod.
PL
W pracy przedstawiono symulacje emisyjności cząstek stałych i całkowitej zawartości węglowodorów na przykładzie silnika o zapłonie samoczynnym 1.3 Multijet w samochodzie osobowym Fiat Panda. Analizie poddano wyniki pozyskanych zawartości masowych w odniesieniu do testów, paliw oraz aktywności układu start/stop w pojeździe. Próby zostały wykonane dla dwóch typów zasilania: olejem napędowym oraz estrami metylowymi kwasów tłuszczowych. Wykorzystując środowisko Scilab opracowano model symulacyjny, pozwalający na wykonanie ostatecznych testów: WLTP oraz NEDC. Zostały one przeprowadzone dla każdego z paliw z włączonym i włączonym układem start-stop. Efekty symulacji zostały przedstawione w formie wykresów wygenerowanych z programu Xcos.
EN
The emissivity simulations of solid and unburned particles on the example of 1.3 Multijet compression-ignition engine in the Fiat Panda passenger car were presented in the study. The results of the obtained mass contents were analysed in relation to tests, fuels and the activity of the start/stop system in the vehicle. The tests were carried out for two types of supply: diesel oil and fatty acid methyl esters. Using the Scilab programme, a simulation model was developed for the performance of the final tests: WLTP and NEDC. They were performed for each fuel with the enabled and disabled start-stop system. The results of the simulations were presented in the form of diagrams generated by the Xcos programme.
EN
This dissertation shows the analysis of the selected indicators of the work of a passenger vehicle drivetrain designated with the use of the Road Load Engine Simulator. In a digital simulation, an internal – combustion engine is saved in a form of numerical speed characteristics in the computers memory. Basing on a virtual vehicle, some indicators of the drivetrain of a passenger vehicle have been determined, while driving with five electronic throttle inclination regulator settups. The simulation results of e.g., throttle repeal speeds and fuel consumtion are summarized in a tabular and graphic form and some of them are expressed per 100 kilometer of the distance covered. Both synthetic and real driving cycles were analyzed during the study and their influence on the egines fuel consumption was also shortly described.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wynik badania jednostkowego zużycia energii. Obiektem badań był pojazd elektryczny po konwersji napędu. Wyniki badania porównano z innymi pojazdami opisywanymi w literaturze naukowej.
EN
This paper presents result of specific energy consumption test. The object of the study was an electric vehicle after the drive conversion. The results were compared with other vehicles described in the scientific literature.
PL
W ramach pracy analizowano warunki rzeczywistej eksploatacji trakcyjnej. Przeprowadzono badania drogowe w celu rejestracji parametrów charakteryzujących warunki eksploatacji silnika o zapłonie iskrowym, spełniającego normę emisji spalin EURO 5, będącego źródłem napędu samochodu miejskiego. Badania te zrealizowano w warunkach rzeczywistego ruchu w strumieniu pojazdów. W trakcie jazdy zarejestrowano prędkość ruchu samochodu, prędkość obrotową silnika oraz stopień obciążenia silnika. Opracowanie danych uzyskanych w ramach zarejestrowanych serii pomiarowych pozwoliło na określenie charakterystyki eksploatacji trakcyjnej silnika przy założeniu równościowych udziałów warunków ruchu miejskiego, pozamiejskiego i autostradowego. Uzyskaną charakterystykę porównano z charakterystyką eksploatacji silnika rozpatrywanego samochodu opracowaną na podstawie badań na hamowni podwoziowej zrealizowanych w teście homologacyjnym NEDC.
EN
Paper presents an analysis of engine operating conditions in real traffic. Parameters used to characterization of engine operating conditions were collected by measurements for a urban type car with spark ignition engine which fulfill EURO 5. Measurements were performed in real traffic situations. Instantaneous vehicle velocity, rotational speed of engine and engine’s torque were recorded during car motion. In the next step the characteristic of engine operating conditions was formulated. It was made with assumption of equally part of urban, rural and highway types of motion. Finally the characteristic was compared with other one obtained on the base of test stand measurementsfor the NEDC driving cycle.
PL
W artykule przeprowadzono analizę uzyskanych wartości emisji CO2 i zużycia paliwa w teście NEDC odwzorowanym na silnikowym stanowisku hamulcowym wyposażonym w hamownię dynamiczną. W celu odwzorowania testu homologacyjnego NEDC wykorzystano oprogramowanie ISAC 400 (Inertia Simulation And Control), które oprócz zdefiniowania profilu prędkości, umożliwia wprowadzenie podstawowych parametrów pojazdu. Do oprogramowania wprowadzono parametry pojazdu, w którym stosowany jest silnik spalinowy 1,3 SDE (Small Diesel Engine) o objętości skokowej 1,3 dm3 , taki jaki zainstalowany jest na stanowisku badawczym. Pomiar emisji CO2 przeprowadzono przy użyciu mobilnego przyrządu SEMTECH DS z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System), a pomiar zużycia paliwa wykonano za pomocą miernicy paliwowej wchodząc w skład stanowiska.
EN
The paper presents an analysis of the values of CO2 emission and fuel consumption obtained in the NEDC test reproduced on an engine dynamic test bed. In order to reproduce the NEDC homologation test the ISAC 400 software (Inertia Simulation And Control) was used that not only defined the speed profile but also allowed the introduction of the basic vehicle parameters. The authors entered into the software database the parameters of a vehicle in which 1.3 SDE (Small Diesel Engine) engine of the capacity of 1.3 dm3 was fitted (identical to that installed on the test bed). The measurement of the CO2 emissions was realized using a PEMS (Portable Emissions Measurement System) analyzer SEMTECH DS and the measurement of the fuel consumption was carried out with a fuel meter available on the test stand.
PL
W artykule zaprezentowano szczegółową analizę systemu bezpośredniego wtrysku benzyny JTS (Jet Thrust Stoichiometric) stosowanego w autach marki Alfa Romeo. W pracy przedstawiono charakterystyczne elementy budowy z opisem ich wpływu na działanie tego typu silnika. Następnie przedstawiono wyniki badań mocy silnika, momentu obrotowego, emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa, przeprowadzonych na modelu Alfa Romeo 156 2.0 JTS oraz porównano z wynikami badań odpowiednika o wtrysku pośrednim Alfa Romeo 156 2.0 TS.
EN
The paper presents a detailed analysis of the system of gasoline direct injection JTS (Jet Thrust Stoichiometric) used in Alfa Romeo cars. The article presents the characteristic elements of the construction of a description of their impact on the operation of this type of engines. Then presents the results of engine power, torque, emissions and fuel consumption, carried out on the Alfa Romeo 156 2.0 JTS, and compared with the results of the indirect injection counterpart to Alfa Romeo 156 2.0 TS.
13
Content available remote Determination of air drag coefficient of a car by means of coasting
EN
The air drag coefficient will usually determined by wind tunnel experiments. The boundary conditions are fixed and reproducible. The costs of wind tunnel experiments are high and connected with a significant effort. Influence of the “moving street” during the experiment is only difficult to simulate, frequently done by means of a moving belt between the wheels of the car. Therefore at the lab of Thermo-and Fluiddynamics at the Cologne Institute for Automotive Engineering a new test procedure for determination of the air drag coefficient has been developed. A serial production car “Seat Ibiza ST” was tested unchanged and with modified under surface by means of coasting. The car was accelerated up to 120 km/h on a test track (2 km). The deceleration curve due to friction and air drag was measured by a GPS tracking system. By means of a general accepted evaluation procedure (NEDC-coasting) the drag was able to determine. A separation between friction based drag and aerodynamic drag is possible. The measurements indicate a good accuracy. The mistake is less than 5 % related to the origin drag coefficient. Unfortunately the boundary condition must not be changed during the test. That means, that the weather has to be stable, dry, not windy during the tests. An unusable procedure for industrial kind of work with a given time schedule. Therefore wind tunnel tests are still necessary.
14
Content available Testing of the electric vehicle in driving cycles
EN
The energy consumption of the car depends on traffic conditions and the car characteristics, speed and motion resistance such as rolling resistance, the slope angle, wind speed, etc. Vehicle speed determines the energy consumption in the vehicle in the comparable moving conditions. It is necessary to perform the research in a number of tests corresponding to the different traffic conditions to widen the knowledge beyond that from type-approval tests. The article presents energy consumption studies of electric passenger car in both approval tests: European – NEDC, American – FTP as well as special tests, for example Stop and Go. The tests were repeated several times, i.e. for different initial levels of battery charge. In addition, tests under real traffic conditions on the big city streets have been conducted. The measurements were made on a Zilent Courant passenger car, produced by Chinese company Shandong Baoya New Energy Vehicle Co. ltd. This is a pure electric vehicle, which meets the conditions for qualifying it as a “pure electric vehicle” in accordance with section 2 of the ECE Regulation no. 101. Courant is a 4-seat vehicle, based on the version of the spark ignition engine. The vehicle is equipped with an electric, brushless engine of 8.5 kW power. Acid-lead batteries provide a nominal voltage of 120 V.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.