Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 462

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
A refined, fully analytical rheological modelling of thermosetting polymers and unidirectional monotropic fibre-reinforced thermoset matrix (UFRT) composites is presented. New polymers and composites under normal conditions, fully relaxed from curing and post-curing stresses, are modelled. The theory includes quasi-static short-term/medium-term/long-term reversible rheological processes. Thermosets are isotropic materials exhibiting linearly viscoelastic shear strains and linearly elastic bulk strains. Fibres are monotropic (transversely isotropic) and linearly elastic materials. A generic function well reproducing the viscoelastic characteristics of thermosets and UFRT composites is a Mittag-Leffler fractional exponential function in an integral form. Coupled/uncoupled standard/inverse constitutive equations of linear rheology are formulated for thermosets and UFRT composites. The equations are mutually analytically transformable. New rheological models (coded H-R/H) for thermosets and UFRT composites are described by the smallest possible number of material constants. The thermoset is described by two independent elastic constants and three independent viscoelastic constants. The homogenized UFRT composite is described by five independent elastic constants and four independent viscoelastic constants, whereby two visco-elastic constants are common to the matrix and the composite. An improved homogenization theory of UFRT composites, based on analytical solutions of the selected tasks of the theory of linear elasticity, is formulated for monotropic fibres and positively validated experimentally. The viscoelastic constants of the thermoset are calculated analytically in an iterative loop using a long-term unidirectional tension creep experimental test. The viscoelastic constants of the UFRT composite are calculated analytically employing H-R/H shear/quasi-shear storage compliances and VECP (the viscoelastic-elastic correspondence principle) shear/quasi-shear storage compliances. The H-R/H rheological model was validated numerically for selected UFRT composites. The validation tests were performed on the enhanced reliability UFRT composites reported by Soden, Hinton, and Kaddour (Composites Science and Technology, 1998, 2002).
EN
Purpose: This work investigated carboxymethyl hydroxypropyl guar (CMHPG) as a potential base polymer for a fracturing fluid used in deep tight gas wells, synonym to high-temperature reservoirs. Fracturing is a common method to improve oil production by creating fractures in potentially productive reservoirs using fracturing fluids. Fracturing fluids are typically composed of water, sand, proppant, and many different additives to alter the capabilities of the fluid. Design/methodology/approach: A stable high-density fracturing fluid (HDFF) was developed to cope with scorching good temperatures up to 350°F (177°C)as well as to reduce the surface treating pressure. The HDFF consists of NaBr heavy brine, CMHPG, clay stabilizers, and zirconium and borate crosslinkers. A linear gel fluid was prepared by combining NaBr brine with CMHPG before adding the additives. The resulting fluid was then tested using a high-pressure, high-temperature (HPHT) rheometer. Findings: The results showed that the performance of the HDFF was optimum in an alkaline environment between pH 10 to 12. The efficiency of zirconium and borate crosslinkers were optimum at 0.7 ppm and 1.5 ppt, respectively. Concentrations higher than these values are not only uneconomical but will cause the fluid to be overly crosslinked, consequently reducing efficiency. In actual field operation, this is disastrous when the fluid does not flow to the fracturing column but instead swirls around the drill string as the drill string rotates. On the other hand, a reduction of concentration below the optimum values can cause fluid instability at high temperature reservoirs. Research limitations/implications: The study was limited to using two different kinds of crosslinkers and various concentrations. Future studies can be conducted using other kinds of crosslinkers, as well as an investigation into the effects of varying temperatures, pressures, and pH on the HDFF using CMHPG. Practical implications: It can be concluded that HDFF using CMHPG as the base polymer can be a potential use in formulating fracturing fluids. Originality/value: Information on the rheological behaviour of HDFF using NaBr and CMHPG can provide a reference point for future scientists in developing a new formulation of fracturing fluid.
EN
Magnetorheological (MR) fluids are classified as smart materials. They are non-homogeneous substances of complex composition and are characterised by complex rheological properties. In addition, the characteristics of their behaviour can be actively affected by the magnetic field, both in terms of its value and spatial orientation. This paper presents the results of shear stress measurements of a commercial magnetorheological fluid using a plate-plate type geometry with a modified working surface. The purpose of the study was to determine the effect of changing the roughness of the measuring plate on the obtained shear stress results. Controlled shear rate tests and Magneto Sweep measurements were carried out for three MR fluid layer heights. The tests were carried out at magnetic field induction in the range of 0 to 680 mT. The study showed that the measurement system's geometric parameters significantly affect the MR fluid's behaviour under test. It was shown that increasing the surface roughness can increase or decrease the measured value of shear stress depending on the test parameters.
PL
Ciecze magnetoreologiczne (MR) zaliczane są do grona materiałów inteligentnych. Są to substancje niejednorodne o złożonym składzie i charakteryzują się złożonymi właściwościami reologicznymi. Ponadto charakterystyki ich zachowania mogą być aktywnie kształtowane przez pole magnetyczne, zarówno ze względu na jego wartość, jak i orientację przestrzenną. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów naprężenia stycznego komercyjnej cieczy MR z wykorzystaniem geometrii pomiarowej typu płytka–płytka o modyfikowanej powierzchni roboczej. Celem badań było określenie wpływu zmiany chropowatości płytki pomiarowej na uzyskiwane wyniki naprężeń ścinających. Przeprowadzono badania z kontrolowaną szybkością ścinania oraz pomiary typu Magneto Sweep dla trzech wysokości warstwy cieczy MR. Badania przeprowadzono przy indukcji pola magnetycznego w zakresie 0 do 680 mT. Badania wykazały, że parametry geometryczne układu pomiarowego istotnie wpływają na zachowanie się badanej cieczy MR. Wykazano, że w zależności od parametrów badania zwiększenie chropowatości powierzchni może powodować zwiększenie lub zmniejszenie rejestrowanej wartości naprężeń stycznych.
PL
W pracy sformułowano określenie sztywność mostu, stosowane w przypadku obciążeń doraźnych (krótkotrwałych) oraz podatność mostu przydatne do analiz długotrwałych zmian (reologicznych) w konstrukcji obiektu. Analizowano trzy ujęcia podatności na przykładzie mostów z betonu. Pierwsze dotyczyło deformacji doraźnej (krótkotrwałej). W drugim uwzględnia się fazę budowy i efekty reologiczne zachodzące w betonie. Trzecie ujęcie jest przydatne w sytuacji monitoringu obiektu. W pracy podano przykłady analiz obiektów z betonu.
EN
The paper defines the stiffness of the bridge, used in the case of a motion loads (short-term), and the flexibility of the bridge useful for the analysis of long-term (rheological) changes in the structure of the object. Three shots of flexibility were analyzed on the example of concrete bridges. The first concerned ad short-term deformity. The second takes into account the construction phase and rheological effects occurring in concrete. The third shot is useful in the situation of monitoring the object. The paper gives examples of analyses of concrete objects.
PL
Negatywną cechą mostów technologii betonowania wspornikowego są duże długotrwałe ugięcia jako wynik procesów reologicznych w betonie i stali sprężającej. W niniejszym artykule ugięcie jest reprezentowane jako funkcja czasu eksploatacji konstrukcji mostu, skalibrowana przez wyniki monitoringu. Analizy przedstawione w artykule zostaną wykorzystane do opracowania modeli reologicznych. W podsumowaniu podano funkcję pełzania.
EN
The negative feature ot the cantilever concreting technology bridges is a large long-term deflection, as a result of rheological processes in the concrete and in the pre-tensioning steel. In this paper the deflection is represented as a function of the service time ot the bridge structure, calibrated by the results of monitoring. Analyses presented in this paper will be used to develop rheological models. As the summary result of creep function.
PL
W sierpniu 2011 r. otwarto dla ruchu most Rędziński we Wrocławiu. Most został wyposażony w rozbudowany system monitorowania konstrukcji (SHM), wsparty dodatkowymi pomiarami geodezyjnymi. Obserwacje 10-letnie dostarczyły wielu interesujących danych dotyczących zachowania konstrukcji podczas jej eksploatacji. W pracy przedstawiono wybrane wyniki uzyskane z pomiarów SHM i geodezyjnych oraz oceniono wpływ zjawisk reologicznych na rozkład sił wewnętrznych i bezpieczeństwo konstrukcji.
EN
In August 2011, the concrete cable-stayed bridge with an atypical structure open to traffic - the Rędziński Bridge in Wrocław, Poland. The bridge has been equipped with an extensive structure monitoring system (SHM), supported by additional geodetic measurements. The 10-year observations provided a lot of interesting data on the behaviour of the structure during its operation. The paper presents selected results obtained from SHM and geodetic measurements, and assesses the influence of rheological phenomena on the distribution of internal forces and the safety of the structure.
7
PL
Dodatek nanomateriałów węglowych wpływa na szereg właściwości kompozytów cementowych. Pomimo wielu badań na temat właściwości stwardniałych materiałów cementowych, wpływ nanorurek węglowych [MWCNT, ang. Multiwall Carbon Nanotube] na właściwości reologiczne zapraw cementowych, wciąż nie jest wystarczająco opisany. Badania wykazały, że właściwości reologiczne zapraw z MWCNT, oznaczone Viskomatem NT, okazały się bardzo zależne od czasu sonikacji i ilości MWCNT. Wraz ze wzrostem czasu sonikacji zawiesiny z MWCNT i surfaktantem oraz wraz ze zmniejszeniem zawartości MWCNT płynność zaprawy jest większa, tym samym zmniejsza się zarówno granica płynięcia jak i lepkość plastyczna.
EN
The addition of carbon nanomaterials influences the variety of properties, of cementitious composites. Despite the multiple researches in the topic of properties of the hardened cement materials the influence of the Mutiwall Carbon Nanotubes [MWCNT] on rheological parameters of the cement mortars is not sufficiently described. Research shows that rheological properties of cement mortars with the MWCNTs, determined with the use of Viscometer NT, proved to be strongly dependent on the sonication time and amount of MWCNT, added. Increase of sonication time of MWCNT suspension with surfactant and decrease of amount of MWCNT caused increment in fluidity while yield stress parameter and plastic viscosity parameter decreased.
PL
Przedstawiono badania wpływu mączki, uzyskanej ze skorupek jaj kurzych oraz z wapienia, na właściwości reologiczne zaczynów cementowych. Mączki dodano do cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R, w ilości 30%. Stwierdzono większe granice płynięcia i lepkości plastyczne dla zaczynów z cementów z dodatkiem mączki ze skorupek jaj kurzych, od zaczynów cementowych, z dodatkiem mączki z wapienia. Przyczyną jest wpływ budowy błonki jajka kurzego. Chłonąca wodę i pęczniejąca w zaczynie cementowym błonka, powoduje wzrost lepkości oraz zwiększenie tiksotropii w wyniku łączenia się cząstek, w porównaniu z klasycznym zaczynem oraz zaczynem z dodatkiem mączki z wapienia.
EN
The paper presents the effect of the powders obtained from eggshells and limestone on the rheological properties of cement pastes. Both powders were added to Portland cement CEM I 42.5 R, 30% by mass. The higher yield stress and plastic viscosity of the cement pastes prepared with the addition of eggshell powder, compared to the cement pastes made with limestone powder, were explained by the influence of the eggshell membrane and its chemical structure. The membrane, which absorbs water and expands in the cement paste, is causing an increase in rheological parameters. The membrane, which absorbs water and swells in the cement paste, causes an increase in viscosity and thixotropy compared to the neat cement slurry and slurry with limestone meal added as a result of particle bonding.
EN
Magnetic fluids have an important position in the design of technical systems due to their unique properties. They are used primarily in mechanical energy dissipation systems, i.e. brakes and vibration dampers, as well as in the design of seals. In many applications, the magnetic fluid operates at high flow velocities through narrow slots. Therefore, there is a need to determine the rheological properties of this type of substance at high shear rates. Due to the high density of magnetic fluids and the associated occurrence of mass forces, as well as the requirements regarding the distribution of the magnetic field, the measurement of the viscosity of magnetic fluids at high shear rates is extremely difficult when conventional measuring systems are used. The paper presents a proposal for a new measuring system and a method to determine the viscosity of magnetic fluids at high shear rates, as well as the results of research on the possibility of using the presented structure in the case of ferrofluids.
PL
Ciecze magnetyczne ze względu na swoje unikatowe właściwości mają ugruntowaną pozycję w konstrukcji układów technicznych. Znalazły zastosowanie przede wszystkim w systemach dyssypacji energii mechanicznej, tj. hamulcach i amortyzatorach drgań, jak również w konstrukcji uszczelnień. W wielu aplikacjach ciecz magnetyczna pracuje w warunkach wysokich prędkości przepływu przez wąskie szczeliny. W związku z tym istnieje potrzeba wyznaczania właściwości reologicznych tego typu substancji przy wysokich szybkościach ścinania. Ze względu na znaczną gęstość cieczy magnetycznych i związane z tym występowanie sił masowych, jak również wymagania odnośnie do przestrzennego rozkładu pola magnetycznego pomiar lepkości cieczy magnetycznych w wysokich szybkościach ścinania w przypadku zastosowania konwencjonalnych układów pomiarowych jest istotnie utrudniony. W pracy przedstawiono propozycję nowego układu pomiarowego, metody pomiaru lepkości cieczy magnetycznych w wysokich szybkościach ścinania oraz wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania przedstawionej konstrukcji w przypadku ferrocieczy.
EN
Currently, research on materials containing magnetic magnetic particles give opportunity to the prepare and study of composites with interesting magnetic features. One possibility for producing such materials is the use of fillers with magnetic properties. The final properties of such composites depend mainly on characteristic polymer matrix. However, the addition of magnetic materials arose use of new technologies. Such builders include the magnetic ferrites. Metal hexaferrites represent well researched group of magnetic materials (Mallick, 1993). Their high values of magnetocrystalline anisotropy and saturation magnetization enable widespread application of these materials as permanent magnets. Low price and excellent chemical stability with suitable magnetic characteristics classified ferrites to one of the most important magnetic materials (Rigbi, 1988). The experimental material used was a composite formed by combining a polymer matrix (linear polyethylene HDPE), and the hard-magnetic strontium ferrite labeled FD 160S as a filler. Composites with different filler contents were prepared from the starting materials. The dependence of viscosity on the content of ferrite filler was determined by rheological measurements.
EN
Chitosan is a natural cationic polymer that dissolves in an acidic environment and forms gels. Its properties depend on the degree of deacetylation and molecular weight. It is a bioactive compound with antibacterial and film-forming properties that allow to increase the regenerative capacity of the skin. Moreover, it is biodegradable, biocompatible, non-toxic, and stable. In this research, chitosan was combined with mandelic and lactobionic acids which are characterized by biological activity and low toxicity. This combination not only has a positive effect on the chitosan solubility, but it also allows to obtain new biomaterials whose positive features of the base ingredients are enhanced by their synergistic effect. The obtained hydrogels were assessed regarding the interaction of chitosan and hydroxy acid molecules, and the stability of the resulting structures was examined. The research was performed by using rheological methods and IR spectroscopy. Chitosan hydrogels made with mandelic acid are characterized by higher viscosity values, as compared to hydrogels containing lactobionic acid. The samples of the obtained hydrogels stored for 7 days showed no signs of degradation and their viscosity values were constantly increasing, which proves the ongoing process of creating new bonds between hydroxy acid molecules and chitosan chains. After this time, the hydrogels with mandelic acid revealed higher viscosity values in comparison to hydrogels made with lactobionic acid. Based on the obtained IR spectra, the shifts of the characteristic chitosan bands as a result of interaction with the tested hydroxy acids were analyzed.
EN
The targeted modification of the material composition is a common procedure used to improve the parameters of the final products. This paper deals with the targeted modification of polymer systems composition using two various types of alternative fillers. The first type of alternative filler (SVD) has been obtained from energetics where it arises as a by-product of flue gas desulfurization. The second alternative filler used (KAL) is based on waste from glass production. The elastomeric systems designed for the production of car tires and solid wheels for transport systems were used in the role of modified polymer systems. Alternative fillers (SVD, KAL) have been applied as a substitution of commonly used fillers (carbon black, silica). The filler – elastomeric matrix interaction, rheology, cure characteristics, as well as hardness and rebound resilience of vulcanizates, which are important parameters for their industrial application, have been studied in the new prepared polymeric systems. The main output of the work is a new formulation of an elastomeric system for industrial applications with high rebound resilience and low rolling resistance, which is the subject of the international patent. The modification of composition using raw material substitution can also bring significant environmental and economic effects.
EN
To study the damage characteristics of rock mass under multi-level creep load, damage variable D was defined based on the spatio-temporal evolution characteristics of deformation modulus E, and the Kachanov damage theory is used to describe the damage evolution, then the damage evolution equation of the rock mass under multi-level creep load is obtained. Combining the damage evolution equation with the Lemaitre strain equivalence principle, the creep damage constitutive model of rock mass under multi-level creep load considering initial damage is obtained. By comparing the results of uniaxial and triaxial tests with the calculated values of the model, the rationality, reliability, application range of the model proposed in this paper is verified. According to the results of parameter inversion, obtain the relationship between damage, stress and time. Results show that time and stress are the important factors influencing the damage of rock mass under multi-level creep loading, the damage increases with time and stress level. However, the influence of time and stress on damage has a significant stress response characteristics: under low stress, the instantaneous damage Dis caused by the instantaneous stress loading is the main reason for the damage. With the increase of the load level, the main cause of the damage gradually changes from the instantaneous loading of the stress to the creep accumulation of the damage, and the greater the initial damage, the higher the time-dependent damage DiT proportion in the global damage.
EN
This work is motivated by the improvement of anti-friction properties of lubricants by addition of CNTs proved experimentally in literature. In particular, a methodology is developed to compute the shear viscosity of liquid lubricants (Propylene Glycol) based on Molecular Dynamics simulation. Non-Equilibrium molecular dynamics (NEMD) approach is used with a reactive force field ReaxFF implemented in LAMMPS. The simulations are performed using the canonical (NVT) ensemble with the so-called SLLOD algorithm. Couette flow is imposed on the system by using Lees-Edwards periodic boundary conditions. Suitable parameters such as simulation time and imposed shear velocity are obtained. Using these parameters, the influence of addition of 27 wt% CNTs to Propylene Glycol on its viscosity is analyzed. Results show that 3.2 million time-steps with a 0.1 fs time-step size is not sufficient for the system to reach equilibrium state for such calculations. With the available computational resources, a shear velocity of 5 × 10−5 Å/fs was observed to give viscosity value with approximately 43% error as compared to the experimental value. Moreover, the lubricant exhibited a shear thinning behaviour with increasing shear rates. CNTs enhanced the lubricant's viscosity by 100-190% depending upon the averaging method used for calculation.
PL
Pakowanie produktów w opakowania jednostkowe typu pouch to silny trend na rynku spożywczym, wpisujący się w zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ekologii. Wyprodukowanie opakowań pouch wymaga 4-krotnie mniejszej ilości materiału opakowaniowego niż w przypadku opakowań kartonowych o jednakowej pojemności [4], co przekłada się na ich lekkość i elastyczność, a więc łatwiejszy transport i magazynowanie. Te same cechy sprawiają, że opakowania pouch stanowią idealny materiał opakowaniowy do żywności wygodnej, ułatwiając konsumentom zabranie ze sobą przekąski, po którą mogą sięgnąć w każdej chwili. Oprócz wszystkich swoich zalet technologia pouch ma wadę – a mianowicie sprzedawany produkt, do którego ją wykorzystano, musi spełniać pewne wymagania reologiczne, mające znaczenie zarówno na poziomie procesowym, jak i użytkowym. W artykule przedstawiono cechy reologiczne, jakie powinien wykazywać produkt pakowany w opakowania typu pouch, jak również opisano metody pomiarowe wykorzystywane do ich oznaczania.
EN
Pouch packaging technology constitutes one of the strong trends on the food market, inscribing in the issues of sustainable development and ecology. Production of pouches requires 4 times less packaging material than for cartons of equal capacity [4], which translates into their lightness and flexibility, and thus easier transportation and storage. The same features make pouches an ideal packaging for convenient food, facilitating consumers to take a snack with them, so they can reach it at any time. With all its advantages, however, the pouch technology imposes certain rheological requirements and constraints, which are relevant at both – technological and functional level. This article distinguishes rheological features that a product packed in pouch should have, as well as measuring methods used for their determination.
EN
In the present work, rheological behaviour of a fine particulate fly ash slurry suspension is studied with and without addition of an additive. Rheological experiments are performed for the range of shear rate from 50 to 200 s1.Sodium sulfate is used as an additive in the fraction of 0.2, 0.4 and 0.6% (by weight). Addition of sodium sulfate to the fly ash slurry suspension leads to an improvement of its rheological characteristics. A reduction in relative viscosity and pressure drop is more pronounced with the addition of sodium sulfate in proportion of 0.4%, while marginal with 0.2 and 0.6% (by weight). The analysis reveals that the fly ash suspension has a potential to for being transported in a slurry pipeline with higher concentration and minimum energy consumption.
EN
Shear thickening fluid (STF) is a very interesting and promising material in several application fields where a different mechanical is demanded based on loading rates, like body armor and vibration insulators. Cork is a natural cellular material by excellence, filled with well-known beneficial effects in terms of insulation and also interesting crashworthiness properties. In this work, cork grains of very small size (0.5–1.0 mm) are added to two different shear thickening suspensions, one of them a fully natural water and cornstarch, and the other based on fumed silica and polyethylene glycol. The rheology of these eco-friendly suspensions was investigated and the influences of including cork grains were discussed. In addition, microscopic analyses were carried out to observe the deformations at each component during the shear thickening phenomenon. Cork grains reduce the load-carrying capacity in the suspensions due to the deformable characteristics of cork. For this reason, shear thickening properties are suppressed in the mixtures. Despite this, it is possible to state that viscosity increase in the mixtures leads to strong particle contacts, and thereby resulting in particle deformations in the main constituent powder as well as in the cork additives due to their softer structures.
EN
A constant increase in the production of plastic products is a major cause of general environmental pollution. The past decade recognized how significant recycling plastic waste and the development of biodegradable materials is. This paper takes a new look at reducing the amount of plastic waste in the environment. Plastic bottles are “dressed” in a special PE (polyethylene) foil before filling. After the content is consumed, the foil is removed of the bottle. Such foil can be used for transporting other products more than once. The work focuses on the investigation of the changes in properties of the light density polyethylene (LDPE) foils caused by forming during their application to the bottle. It was decided that the optimal method for this investigation was to compare the mechanical and rheological properties PE foils before and after their application to the bottle.
19
PL
Rozwój technologiczny powoduje wzrost zapotrzebowania na innowacyjne tworzywa polimerowe. Do produkcji elementów tworzywowych wprowadzane są środki pomocnicze, za pomocą których poprawia się właściwości mechaniczne oraz reologiczne. Otrzymywane w ten sposób materiały zaliczane są do grupy kompozytów. Celem artykułu jest ocena zmian właściwości reologicznych tworzyw napełnianych w stosunku do rodzaju oraz ilości stosowanego środka modyfikującego. Wykonano analizę zmian masowego oraz objętościowego współczynnika szybkości płynięcia dla kompozytu polipropylenu w zależności od temperatury.
EN
Technological development means that the demand for innovative polymeric materials is growing. For the production of plastic elements, auxiliary measures are introduced, by means of which mechanical properties are improved, such as and rheological. The materials obtained in this way are included in the group of composites. The aim of this work is to evaluate changes in rheological properties of plastics in relation to the type and amount of the modifying agent used. The abovementioned goal will be realized by means of analysis of mass changes and volumetric melt flow rate for a polypropylene composite depending on the temperature.
EN
The paper presents the effect of the addition of hydrocolloids – xanthan gum and guar gum – on the rheological properties of ovoalbumin-based food foams, produced by continuous method. The foaming was carried out in a column apparatus with additional aeration equipped with a paddle stirrer. In order to determine the rheological parameters, a hysteresis loop test was carried out. The results of the study were described using the Ostwald-de Waele equation. The effect of the addition of hydrocolloid on the rheological properties of the obtained foams was characterized, and the synergistic effects between the hydrocolloids used were described.
PL
Zbadano wpływ dodatku hydrokoloidów – gumy ksantanowej i gumy guar – na właściwości reologiczne wytwarzanych metodą ciągłą pian spożywczych na bazie albuminy jaja kurzego. Spienianie prowadzono w zaopatrzonym w mieszadło łopatkowe aparacie kolumnowym z dodatkowym napowietrzaniem. W celu określenia parametrów reologicznych wykonano test pętli histerezy. Wyniki badań opisano z zastosowaniem równania Ostwalda-de Waele. Scharakteryzowano wpływ dodatku hydrokoloidu na właściwości reologiczne otrzymanych pian oraz opisano efekty synergistyczne użytych hydrokoloidów.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.