Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Results presented in the article regard the research on a turbocharged dual-fuel CI engine operating on propane. The research indicated that such engine might operate even if 70% of the standard fuel energy is replaced by propane. The research indicated that at such high share of the gaseous fuel, there is necessary to adjust diesel fuel injection parameters but it is important that there is no need to change the engine structure. Injection parameters may be adjusted in a wide range due to the modern fuelling system of the common rail type. The investigated engine was equipped with such system. Adjustments regarding the fuel charge division, fuel charge quantities, and injection timing enabled to influence combustion in such way to obtain its specific parameters, i.e. maximum combustion pressure, rate of pressure rise, maximum pressure, and the burn out ratio similar to those obtained for diesel fuel operation. The obtained results were presented in form of adjustment characteristics of the injection timing of diesel fuel pilot dose for a few chosen values of the boost pressure as well as injection timing of the main dose. The investigations were carried out for three values of the boost pressure, i.e. 200; 400 and 600 [mbar] but also for the naturally aspirated version. Injection timing of the first dose varied in a broad range and depended on the boost pressure. Injection timing of the second dose varied in a narrower range, mainly due to considerable changes in the combustion process. The obtained results answered a number of questions regarding the strategy of selection of diesel fuel injection parameters taking into consideration engine performances as well as combustion at a high share of the gaseous fuel.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań dwupaliwowego, doładowanego silnika o zapłonie samoczynnym, zasilanego gazem naturalnym. Celem głównym prowadzonych badań było określenie wpływu parametrów wtrysku inicjującej zapłon dawki oleju napędowego tj.: wielkość oraz kąt początku wtrysku na emisję cząstek stałych. Badania wykazały, że przy stosowaniu podziału dawki oleju napędowego na dawkę pilotującą i główną, pomimo znaczącego (70%) udziału energetycznego paliwa gazowego w spalanej mieszaninie emisja cząstek stałych jest porównywalna a nawet większa od tej uzyskanej na paliwie standardowym. Wcześniejsze badania silnika dwupaliwowego wykazały, że istnieje wyraźna potrzeba stosowania podziału dawki oleju napędowego na dawkę pilotującą i dawkę główną. Podział ten w istotny sposób wpływa na przebieg wywiązywania się ciepła a zarazem stanowi skuteczną metodę redukcji maksymalnej szybkości narastania ciśnienia spalania, co pozwala na zwiększania udziału paliwa dodatkowego. Z punku widzenia emisji cząstek stałych podział taki nie jest korzystny. Uzyskane wyniki badań wskazują, że wielkości dawek pilotującej i głównej oraz ich kąt początku wtrysku w istotny sposób wpływają na warunki tworzenia się cząstek stałych.
EN
The paper presents the results of research on dual-fuel, compression ignition engine, powered by natural gas. The main objective of the conducted research was to determine the impact of injection parameters initiating the ignition of a diesel oil dose, i.e.: the size and injection timing, on the emission of particulate matters. Studies have shown that when using a split of the diesel dose for the pilot and main dose, despite the significant (70%) share of natural gas in the mixture being combusted, the emission of particulate matters is comparable and even higher than that obtained on standard fuel. Previous studies of the dual-fuel engine showed that there is a clear need to divide the diesel dose into a pilot dose and the main dose. This division significantly affects the course of heat release, and at the same time is an effective method of reducing the maximum rate pressure rise, which allows increasing the share of gaseous fuel. From the point of view of particulate emissions, such division is counterproductive. The obtained results indicate that the values of pilot and main doses and their injection timing significantly affect the conditions of formation of particulate matters.
EN
In the Internal - Combustion Engines and Vehicles Division of the Humanistic-Technological University named after Kazimierz Pułaski in Radom there have been carried out research for many years on self-ignition dual-fuel engine with using different substitute fuels of low value of cetane number. Previous research showed possibilities of using considerable energy fractions of gaseous fuel [1, 8, and 9]. In the present paper there are presented selected results of research concerning utilization of natural gas. During execution of examinations it was observed that together with the change in energy fraction of gaseous fuel and change of degree of recirculation of exhaust gases the change of overall efficiency of engine as well as the change of parameters of combustion process takes place. In this paper there was made an attempt of evaluating the impact of application of different fractions of gaseous fuel and the degree of recirculation of exhaust gases on the parameters of combustion process. There was also made an attempt to clarify causes of the changes in values of overall efficiency as a result of observed changes in the course of combustion.
PL
W Zakładzie Pojazdów i Silników Spalinowych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu od szereg lat są prowadzone badania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem różnych paliw zastępczych o małej wartości liczby cetanowej. Dotychczasowe badania wykazały możliwości stosowania znacznych udziałów energetycznych paliwa gazowego [1, 8, 9]. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczących wykorzystania gazu ziemnego. W trakcie badań zaobserwowano że wraz ze zmianą udziału energetycznego paliwa gazowego oraz zmianą stopnia recyrkulacji spalin zmianie ulega sprawność ogólna silnika a także parametry procesu spalania. W artykule podjęto próbę oceny wpływu stosowania różnych udziałów paliwa gazowego oraz stopnia recyrkulacji spalin na parametry procesu spalania. Podjęto także próbę wyjaśnienia przyczyn zmian wartości sprawności ogólnej w wyniku zaobserwowanych zmian przebiegu spalania.
EN
The paper presents the main reasons for the limitations as to the share of gaseous fuel in dual fueling in commercial engine applications. It also indicates the proposals of solutions aiming at increasing of the share of this fuel. The investigations were conducted in two stages. The first stage of the investigations involved gradual increase in the share of propane at a simultaneous phasing out of the amount of diesel fuel so that the excess air coefficient remained on the same level. The second stage of the investigations involved a maximum possible share of propane with a simultaneous adjustment of the diesel fuel injection parameters. The investigations were performed for three different values of the charging pressure: 200, 400, 600 mbar and for a naturally aspirated variant. The obtained results led to a conclusion that modifying diesel fuel injection parameters and increasing the charging pressure allow a significant increase in the share of gaseous fuel up to 70% of the total energy contained in both fuels.
EN
The dual-fuel engine enables application of various fuels. One of such fuels is propane or its mixture with butane (LPG). Application of such fuels results in reduction of engine operation costs. The paper presents effect of application of such fuel in a turbocharged dual-fuel engine on basic operating parameters, exhaust emissions and basic combustion parameters. Test results in the form of load characteristics for various boost ratios obtained for dual-fuel engine were compared to corresponding results obtained for conventional engine operating on diesel fuel only. The obtained results indicate that it is possible a dual-fuel operation with the propane energy share of 70% for maximum engine loads.
PL
W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne podstawowych zespołów współczesnego silnika spalinowego stosowanego w autobusach. Przybliżono rozwiązanie szczególnie tych zespołów, które pojawiły się w ostatnich latach głównie z tytułu potrzeby spełnienia norm dotyczących zawartości składników w spalinach, ale także tych, które decydują o osiągach silnika (jego mocy zużyciu paliwa). Artykuł zawiera zatem opisy takich zespołów i układów jak: tłokowo-korbowego, zasilania paliwem, zasilania powietrzem, doładowania silnika, recyrkulacji spalin, chłodzenia, hamulca silnikowego długotrwałego działania
EN
The paper describes design solutions in basic subassemblies of modern combustion engines applied in buses. It emphasizes solutions of subassemblies that emerged in the last years from the need to conform with very strict emission limits as well as regulations relating to engine performances (power, fuel consumption). Therefore, the paper contains descriptions of such subassemblies and systems as: pistoncrank system, fuel delivery system, air delivery system, engine turbocharging system, exhaust gas recirculation system, cooling system, engine retarder system.
PL
Alternatywne zasilanie silników o ZS gazem (LPG lub CNG) może być realizowane tylko jako zasilanie dwupaliwowe ze względu na niską liczbę cetanowa gazu, która praktycznie uniemożliwia samozapłon mieszanki gazowo-powietrznej i wymaga dodatkowego wtrysku dawki inicjującej oleju napędowego. Przy takim sposobie zasilania stosunkowo mało rozpoznany jest jeszcze wpływ doładowania i recyrkulacji spalin na parametry procesu spalania w powiązaniu z osiągami. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań doświadczalnego turbodoładowanego jednocylindrowego silnika AVL zasilanego dwupaliwowo (homogeniczną mieszanką gazu ziemnego z powietrzem i dawką inicjująca oleju napędowego) w aspekcie wpływu stopnia recyrkulacji przy doładowaniu na parametry operacyjne silnika w porównaniu ze standardowym zasilaniem jednopaliwowym.
EN
Alternative fuelling of CI engines with gaseous fuels (LPG or CNG) may be realized only via dual-fuelling in regard of low cetane numbers, that in practice makes impossible a selfignition of the air-fuel mixture and requires an additional injection of a diesel oil pilot fuel. In the case of such fuelling mode, influence of turbocharging and exhaust gas recirculation on combustion parameters related to performances is relatively little known. The paper presents results of preliminary investigation on a single-cylinder AVL turbocharged engine operating in a dual-fuel mode (on a homogeneous natural gas - air mixture and a diesel oil pilot dose) focused on the influence of recirculation ratio at turbocharging on engine operating parameters compared to the standard engine operation.
PL
Alternatywne zasilanie silników o ZS gazem (LPG lub CNG) realizowane tylko jako zasilanie dwupaliwowe musi uwzględniać aspekt możliwe małej emisji szkodliwych składników spalin. Z tego powodu istotne są badania przy takim sposobie zasilania wpływu doładowania i recyrkulacji spalin nie tylko na parametry procesu spalania w powiązaniu z osiągami ale również na parametry emisji spalin. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań doświadczalnego turbodoładowanego jednocylindrowego silnika AVL zasilanego dwupaliwowo (homogeniczną mieszanką gazu ziemnego z powietrzem i dawką inicjującą oleju napędowego) w aspekcie wpływu stopnia recyrkulacji przy doładowaniu na parametry emisji spalin w porównaniu ze standardowym zasilaniem jednopaliwowym.
EN
Alternative fuelling of CI engines with gaseous fuels (LPG or CNG) realized only in a dual-fuel mode may take into account the aspect of a reasonable low emissions of harmful exhaust components. Due to this reason, it is important to take investigation (at the above mentioned fuelling mode)on the influence of turbocharging and exhaust gas recirculation not only on combustion parameters related to engine performances but also on exhaust emissions. The paper presents results of preliminary investigation on a single-cylinder AVL turbocharged engine operating in a dualfuel mode (on a homogeneous natural gas - air mixture and a diesel oil pilot dose) focused on the influence of recirculation ratio at turbocharging on engine exhaust emissions compared to the standard engine operation.
EN
Results of comparative examination of the performance characteristics of a compression ignition (CI) engine fuelled with diesel oil and rape methyl esters (RME) have been presented. The engine performance characteristics were assessed from the point of view of energy (effective power and torque of the engine), economy (effective efficiency), and environmental impact (pollutant emission). At the tests, the admixture of summer and winter additives to the rape methyl esters was taken into account. The tests were carried out in the conditions of taking the full-load engine performance vs. engine speed on an AVL Single Cylinder Test Bed provided with a single-cylinder CI research engine AVL 5402, a set of exhaust gas analysers, and instrumentation to control the operation of the whole system. The measurement data were completed and analysed with the use of the AVL PUMA software. In result of the tests carried out, significant differences were found to exist between the engine performance characteristics obtained for the summer and winter versions of vegetable-oil methyl esters. Apart from this, the use of the biofuels under test was found to have a favourable impact on pollutant emission.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych właściwości użytkowych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i estrami metylowymi oleju rzepakowego. Jako właściwości użytkowe silnika oceniano właściwości: energetyczne ze względu na moc użyteczną i moment obrotowy, ekonomiczne ze względu na sprawność ogólną oraz ekologiczne ze względu na emisję zanieczyszczeń. W badaniach uwzględniono estry metylowe oleju rzepakowego z dodatkami letnim i zimowym. Badania przeprowadzano w warunkach zewnętrznej charakterystyki prędkościowej na stanowisku badawczym AVL Single Cylinder Test Bed z jednocylindrowym silnikiem badawczym o zapłonie samoczynnym AVL 5402 i zespołem analizatorów spalin oraz oprzyrządowaniem sterującym pracą całego systemu. Do kompletowania oraz analizy danych wykorzystano oprogramowanie AVL PUMA. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono duże różnice we właściwościach użytkowych silnika dla wersji letniej i zimowej estrów metylowych olejów roślinnych. Stwierdzono również korzystny wpływ stosowania badanych biopaliw na emisję zanieczyszczeń.
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań wpływu zmian ciśnienia wtrysku oleju napędowego na osiągi, emisję składników toksycznych spalin oraz przebieg procesu spalania w dwupaliwowym silniku zasilanym odparowany propanem. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym badawczym silniku o zapłonie samoczynnym firmy AVL. Zastosowany wysokociśnieniowy, zasobnikowy układ wtryskowy oleju napędowego pozwolił na dostosowanie parametrów wtrysku do zasilania dwupaliwowego i pracę silnika ze znacznym 65% udziałem energetycznym paliwa gazowego przy jednoczesnym doładowaniu. W badaniach mimo zmian ciśnienia wtrysku, wielkość dawki oleju napędowego była stała. Również współczynnik nadmiaru powietrza dla wszystkich przeprowadzonych prób był stały i wynosił 1.25 co odpowiadało pełnemu obciążeniu badanego silnik. Badania wykazały zarówno wyraźny wpływ zmiany ciśnienia wtrysku oleju napędowego na szereg parametrów badanego silnika, jak i konieczność zmiany parametrów wtrysku w przypadku stosowania różnych udziałów obu paliw.
EN
The paper presents and discusses results of investigation on the effect of diesel oil injection pressure on engine performances, toxic exhaust emissions and combustion in a dual-fuel engine operating on evaporated propane. The investigation was carried out on a test stand with a single-cylinder AVL compression ignition engine. The applied high-pressure storage diesel oil injection system anabled to adjust injection parameters for dual-fuel operation mode and engine operation with 65% energy share of the gaseous fuel and with super-charging. Although the injestion pressure varied, the diesel oil charge was constant. Also the air excess coefficient was constant during the whole investigation and equal to 1.25 what corresponds to the full engine load. The investigation revealed clear effect of diesel oil injection pressure on many engine parameters as well as the necessity to adjust injection parameters in case of various proportions of both investigated fuels.
PL
W artykule przedstawione są wyniki badań dwupaliwowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym w zakresie wpływu położenia wtryskiwacza paliwa LPG w kolektorze dolotowym na sprawność, zawartość składników w spalinach oraz podstawowe parametry procesu spalania. W trakcie badań przyjęto trzy różne położenia wtryskiwacza i pomierzono lub też wyliczono wymienione parametry pracy silnika dla różnych udziałów energetycznych stosowanych paliw (inicjującej zapłon dawki oleju napędowego oraz LPG)dla różnych obciążeń silnika. Wyniki zaprezentowane w niniejszym artykule dotyczą jednej stałej wartości prędkości obrotowej n=2000obr/min.
EN
The paper presents results of investigation on a dual-fuel compression ignition engine concerning the effect of LPG injector position in the manifold on efficiency, exhaust emissions and basic combustion pa-rameters. In the course of investigation, three various injector positions were studied. The above mentioned engine operating parameters were measured or calculated for various energy shares of the applied fuels (diesel oil pilot dose and LPG) and for various engine load. The presented results refer to a one constant engine speed n = 2000 rpm.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego w dwupaliwowym silniku o ZS zasilanym propanem. Zaprezentowano zestawienie wyników badań dla czterech różnych proporcji podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego mierzonych udziałem energetycznym dawki pilotującej, oraz dla przypadku pojedynczej dawki oleju napędowego. Badania obejmowały analizę procesu spalania, oraz emisji spalin. Wykazano że podział dawki oleju napędowego z zachowaniem odpowiednich proporcji dawki pilotującej do dawki głównej, oraz kąt początku wtrysku ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu spalania, oraz emisji związków toksycznych spalin. Poprawie ulega zarówno sprawność ogólna jak i emisja tlenków azotu przy nieznacznym wzroście emisji węglowodorów. Ponadto wykazano że zastosowanie podziału dawki oleju napędowego wyraźnie redukuje obciążenia cieplne i mechaniczne silnika.
EN
The paper presents results of a research on the effect of the diesel fuel dose division in a dual-fuel CI engine operating on propane. It presents test results obtained for four various proportions of the diesel fuel dose distribution, measured in form of the pilot dose energy shares in the total energy of diesel fuel, and results obtained for the case of a single diesel fuel dose. The investigation comprised an analysis of the combustion process and exhaust emissions. It has been shown that the diesel fuel dose distribution in adequate proportions of a pilot dose to the main dose, and the injection angle are important for the combustion process and toxic exhaust emissions. The obtained results showed better overall efficiency and lower nitrogen oxide emission with a slight increase of hydrocarbon emission. Moreover, it was showed that the diesel fuel dose division reduces significantly the thermal and mechanical load of the engine.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia wpływu stopnia sprężania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym gazem ziemnym i olejem napędowym, na podstawowe parametry jego pracy. W artykule przedstawiano przyjętą koncepcję zmiany stopnia sprężania silnika, oraz zaprezentowano wybrane wyniki w formie charakterystyk prędkościowych: momentu maksymalnego, sprawności ogólnej, zawartości składników w spalinach. Analiza wyników badań prowadzi do wniosków że stopień sprężania w dwupaliwowym silniku o ZS wpływa w sposób istotny na opisane parametry pracy dlatego też powinien być starannie dobrany.
EN
The present paper relates to the problem of the effect of compression ratio of a dual-fuel compression ignition engine fuelled with natural gas (CNG) on basic operational parameters of this engine. There is presented an established concept of the engine compression ratio variations and the obtained results are presented in the form of the following speed characteristics: maximum torque, overal,l efficiencies, harmful exhaust emissions. Analysis of the obtained results permits to conclude that the compression ratio in a dual-fuel compression ignition engine influences substantially the above mentioned parameters. Therefore, it should be set precisely.
PL
W artykule omówiony został system do rejestracji i analizy parametrów szybkozmiennych w tłokowych silnikach spalinowych. Zaprezentowany system autorstwa firmy AVL występujący pod nazwą GCA (Gas Exchange and Combustion Analysis) stanowi doskonałe narzędzie wykorzystywane na etapie przygotowania i analizy procesów związanych ze spalaniem i wymianą ładunku we współczesnych silnikach. Uzasadniono potrzebę stosowania systemu działającego zarówno w oparciu o standardowy pomiar ciśnień w cylindrze jak i o pomiar ciśnień i temperatur w kolektorach silnika. Ponadto przedstawiono wyniki tego typu analizy, która stanowi zaledwie część możliwości omawianego systemu. W artykule zwrócono uwagę na szereg zjawisk mających istotny wpływ na przebieg procesu spalania z punktu widzenia zarówno osiągów silnika jak również emisji, stanowiących jednocześnie wyzwanie dla współczesnych narzędzi wykorzystywanych do bardziej zaawansowanej analizy parametrów szybkozmiennych.
EN
The article discussed a system for recording and analyzing the parameters in reciprocating internal combustion engines. Presented by AVL system to be known as GCA (Gas Exchange and Combustion Analysis) is an excellent tool used for the preparation and analysis of processes associated with combustion and gas exchange in modern engines. Justified the need for a system running either on a standard measurement of the pressure in the cylinder and about measuring the pressure and temperature in the engine manifolds. In addition, the results of this type of analysis that is only part of the capabilities of the system. The article draws attention to a number of phenomena that have a significant effect on the combustion process from the point of view of both engine performance and emissions that are a challenge for today's tools for more advanced analysis of the parameters of fast changes parameter.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień wpływu stopnia sprężania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego gazem naturalnym CNG na wybrane parametry procesu spalania. W ramach badań dokonano rejestracji przebiegu ciśnień w komorze spalania w funkcji obrotu wału korbowego dla różnych wartości stopnia sprężania. Zarejestrowane charakterystyki pozwoliły na wyznaczenie takich parametrów procesu spalania jak: ciśnienie maksymalne Pmax, średnia szybkość narastania ciśnienia (∆p/∆α)śr,maksymalna szybkość narastania ciśnienia (dp/dα)max, w funkcji momentu obrotowego M, oraz stopnia wypalenia dawki x w funkcji obrotu wału korbowego α. Analiza uzyskanych wyników wykazuje silną ich zależność od wartości stopnia sprężania ε silnika dwupaliwowego.
EN
The present paper relates to the problem of the effect of compression ratio of a dual-fuel compression ignition engine fuelled with natural gas (CNG) on selected combustion process parameters. In the course of investigation, there were registered pressure values in the combustion chamber versus crankshaft angle for various compression ratios. The obtained characteristics enabled to determine such combustion process parameters as: maximum pressure Pmax, mean rate of pressure rise (∆p/∆α)śr, maximum rate of pressure rise (dp/dα)max, versus torque M, as well as fuel burnout ratio x versus crankshaft angle α. Analysis of the results indicates strong relationship between the above mentioned parameters and the compression ratio ε of a dual-fuel engine.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia wpływu stopnia sprężania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym gazem ziemnym i olejem napędowym, na podstawowe parametry jego pracy. W artykule przedstawiano przyjętą koncepcję zmiany stopnia sprężania silnik, oraz zaprezentowano wybrane wyniki w formie charakterystyk: obciążeniowych jednostkowego zużycia energii, sprawności ogólnej, cieplnej, mechanicznej, zawartości składników w spalinach, a także charakterystyki prędkościowej momentu maksymalnego. Analiza wyników badań prowadzi do wniosków że stopień sprężania w dwupaliwowym silniku o ZS wpływa w sposób istotny na opisane parametry pracy dlatego też powinien być starannie dobrany.
EN
The present paper relates to the problem of the effect of compression ratio of a dual-fuel compression ignition engine fuelled with natural gas (CNG) on basic operational parameters of this engine. There is presented an established concept of the engine compression ratio variations and the obtained results are presented in the form of the following load characteristics: specific energy consumption, overal, thermal and mechanical efficiencies, harmful exhaust emissions as well as speed characteristic of the maximum torque. Analysis of the obtained results permits to conclude that the compression ratio in a dual-fuel compression ignition engine influences substantially the above mentioned parameters. Therefore, it should be set precisely.
17
Content available remote Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym - przegląd wybranych wyników badań
PL
W Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechniki Radomskiej od lat prowadzone są badania dwupaliwowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym od inicjującej zapłon dawki oleju napędowego. W artykule dokonano przeglądu wyników badań dotyczących silnika zasilanego takimi paliwami głównymi jak: alkohol metylowy, alkohol etylowy, propanbutan, gaz naturalny. Uzyskane wyniki w zakresie osiągów silnika, jego sprawności ogólnej oraz zawartości składników w spalinach porównano dla różnych rodzajów paliwa głównego. W podsumowaniu zauważono pewne wspólne charakterystyczne cechy silnika dwupaliwowego niezależne od rodzaju stosowanego paliwa głównego.
EN
The staff of the Institute of V ehicles and Machines Maintenance in Radom Technical University has been involved, for many years, in research projects relating to a dual-fuel compression ignition engine with the pilot diesel fuel injection. The paper presents results of the investigation on such engine operating on the following fuels: methanol, ethanol, LPG and natural gas. The obtained results regarding engine performances, overall efficiency and harmful exhaust emissions were compared for various main fuels. In result, some common features of the investigated dual-fuel engine were revealed, regardless of the kind of the applied main fuel.
PL
W artykule omówionych jest kilka rozwiązań konstrukcyjnych układów rozrządu, które znalazły zastosowanie we współczesnych silnikach tłokowych. Są to zarówno rozwiązania stosowanie dość powszechnie, jak również takie, które dopiero znajdują zastosowanie. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie budowy oraz zasady działania wybranych rozwiązań a także uwidocznienie pewnych tendencji rozwojowych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci. Ciągłe poszukiwanie metod podniesienia sprawności, osiągów oraz obniżenia poziomu emisji związków szkodliwych tłokowego silnika spalinowego jest mocno widoczne również w obszarze badań nad procesem wymiany ładunku. Potwierdzeniem wagi zagadnienia jest znaczna ilość wprowadzonych nowatorskich metod sterowania pracą układu zaworowego.
EN
The paper discusses some timing device constructions which are applied in modern piston-type engines. The solutions are both commonly applied and freshly introduced. The main goal of the paper is to present designs and principles of operation of chosen solutions as well as to show evolution of the development tendencies over the last decades. Continuous research on the improvement of piston-type engine efficiency and performances as well as on the limitation of harmful exhaust emission is clear visible also in investigation on the charge exchange process. Importance of this subject is confirmed by a great number of innovative methods to control the valve system operation.
PL
W artykule omówione są przykłady kilku rozwiązań konstrukcyjnych układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Przedstawione w ujęciu chronologicznym rozwiązania wskazują tendencje oraz kierunki rozwoju układów zasilania. W artykule przedstawiono także podstawowe cechy kolejnych rozwiązań oraz ich zasady funkcjonowania.
EN
The paper discusses examples of several fuel system design solutions of diesel engines. The solutions, presented in a chronological order, show tendencies and trends in fuel system development. The paper presents also basic features of the consecutive solutions and their working principles.
PL
W artykule omówione są przykłady prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiające zmienność stopnia sprężania, prezentowane przez wiodące firmy produkcyjne i ośrodki naukowo badawcze. Rozwiązania oparte są o konstrukcję tradycyjnego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Przedstawione rozwiązania umożliwiają wprowadzenie zmienności stopnia sprężania jako dodatkowego parametru regulacyjnego, którego wartość może być zmieniana w czasie pracy silnika w szerokim zakresie obciążeń.
EN
The paper describes examples of prototypical design solutions, introduced by leading industry sector and research centers, that enable compression ratio changes. The solutions are based on the traditional spark ignition engine. The presented solutions enable introduction of compression ratio change as an additional regulating parameter which value may be changed, during the engine operation, over a broad range of load.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.