Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CSR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Purpose: Nowadays, socially responsible management is the response to constant changes taking place in the world. As a result of these changes, the role of organizations, which must take into account the effects of their business activities in the specific social and natural environment, is re-developing. The concept of CSR, combining sustainable principles of development with economic, environmental and social aspects, turns out to be useful in these activities. In all the EU countries, the MSME sector constitutes the most numerous group of business organizations. The main research problem of this article is to identify and assess the determinants of socially responsible management in the MSME sector. Design/methodology/approach: In 2018, a survey was conducted, included in the quantitative research, and the obtained data were subjected to the analysis with statistical methods (CAWI). The objective of the research was to analyse the determinants of socially responsible management in MSME enterprises operating in the area of the Silesian Voivodeship. Findings: The research conducted on a research sample of MSMEs in the Silesian Voivodeship, which is the most numerous group of business organizations in the EU, enabled the identification of the main determinants of socially responsible management. All the internal and external determinants affect socially responsible management in the sector of the surveyed MSME to a greater or lesser extent. Originality/value: The value of the paper is research on the concept of CSR in a group of MSMEs. The results are mainly directed to people managing enterprises from the MSME sector.
EN
Seaports are not only transport nodes but they are also important links in the land-sea transport chains and global supply chains. Due to the nature of their activities, seaports have a significant impact on both their internal and external environment. This necessitates the implementation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR). This concept focuses on, to a large extent, considering the positions of all the stakeholders when planning and implementing company strategies. Pursuant to the Act on Seaports and Harbours, the seaports in Szczecin and Świnoujście are ports of primary importance to the national economy. A great challenge for the ports is to simultaneously balance their development with caring for the environment. The aim of this article is to determine whether the seaports in Szczecin and Świnoujście are socially responsible and what the result of their impact on the natural environment and society are. This article uses the case study method, which analyses the activities undertaken by the port management as well as the enterprises that are part of the port service supply centres in Szczecin and Świnoujście, and assesses the effects of these activities. From the results, it can be stated that the Ports Authority, through its business, pro-environmental, pro-social and pro-employee activities, implements the goals of CSR and is a socially responsible entity, although more could be done.
EN
Corporate social responsibility (CSR) is the process of finding out the changing expectations of stakeholders and including them in a business management strategy. CSR is a concept of the optional incorporation of social and environmental aspects into the operations of a business entity. The objective of this article is to: (1) present the historical determinants of CSR and its practical dimension; (2) characterize the activities of fuel companies in the light of the publication of CSR information in reports; (3) indicate the information and contents of the annual reports of oil companies – in particular taking account of the information about corporate social responsibility; (4) provide proposals for the structure of a model annual report including information about corporate social responsibility which could be used for the selected oil companies that were investigated. The methods of inductive and deductive reasoning and descriptive analysis, as well as desk research were used in the writing of this article.
PL
Czy biznes może mieć ludzką twarz? Nie tylko może, ale powinien i coraz częściej ją przybiera. Etyka, odpowiedzialność, współpraca, partnerstwo to słowa kluczowe, które przewijają się w misjach firm. Już nie tylko klient jest najważniejszy, liczą się pracownicy, otoczenie zewnętrzne i środowisko naturalne. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw w swoje strategie rozwoju włącza także model CSR - biznesu odpowiedzialnego społecznie.
EN
Aim: Demonstration of corporate foundations as a tool for the implementation of corporate philanthropy. Methodology: The quantitative survey was carried out based on 30% of corporate foundations in Poland, and the qualitative study was conducted in six corporate foundations. The survey was participated by people managing corporate foundations who answered the questions on how cooperation should look like from the assumption and how it looks today. The article also presents the results of researching websites of 125 corporate foundations and their founders. Results: The research has shown that there are corporate foundations in Poland that are a useful tool for corporate philanthropy. Research restrictions: The study was conducted in corporate foundations and among their founders. It turned out that most often the same employees are liable for CSR and for the corporation foundation. Therefore, such connections should be examined during further inquiries. Practical implications: Presentation of advantages and disadvantages of implementing CSR to organizations that do not have corporate foundations. Discussion on problems that arise during the operation of corporate foundations. Originality/value: The article presents corporate foundations as one of the tools of corporate philanthropy. As foundations are increasingly being established, it is essential to describe such organizations accurately. The article is intended for researchers studying CSR, as well as for business managers who are thinking about setting up corporate foundations.
PL
Cel: Ukazanie fundacji korporacyjnych jako narzędzia służącemu realizowaniu filantropii korporacyjnej. Metodologia: Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na 30% fundacji korporacyjnych w Polsce, a badanie jakościowe zostało przeprowadzone na 6 fundacjach korporacyjnych. W badaniu wzięły udział osoby zarządzające fundacjami korporacyjnymi, odpowiadały, jak powinna wyglądać współpraca z założycielem, a także jak wygląda ona obecnie. W artykule przedstawiono też wyniki badań stron internetowych 125 fundacji korporacyjnych, a także ich założycieli. Wyniki: Badania wykazały, że w Polsce funkcjonują fundacje korporacyjne, które są efektywnym narzędziem filantropii korporacyjnej. Ograniczenia badawcze: Badanie przeprowadzono w fundacjach korporacyjnych oraz wśród ich założycieli. Okazało się, że najczęściej ci sami pracownicy są odpowiedzialni za CSR oraz za fundację korporacyjną. Dlatego w trakcie dalszych badania trzeba pytać się o takie powiązania. Implikacje praktyczne: Przedstawienie organizacjom, które nie posiadają fundacji korporacyjnych, plusów i minusów prowadzenia CSR dzięki niezależnej organizacji, a także przedstawianie problemów, jakie powstają w trakcie działalności fundacji korporacyjnych. Oryginalność/wartość: Artykuł ukazuje fundacje korporacyjne jako jedno z narzędzi filantropii korporacyjnej. Fundacje są zakładane coraz częściej, dlatego ważne jest dokładne opisanie takich organizacji. Artykuł jest przeznaczony dla naukowców badających CSR, a także dla zarządzających przedsiębiorstwami, którzy myślą nad zakładaniem fundacji korporacyjnych.
EN
Currently, the employee perception related to corporate social responsibility (CSR) along with their trust have become essential part of the firm performance and get the intentions of the recent researchers thus, the basic purpose of this study is to examine the effects of employees' perception of CSR on employee trust and perceived corporate performance in Thailand. The data has been collected from employees in the large sustainable firms in Thailand by using simple random sampling. The findings disclose that employees' perception of CSR have significant positive direct effect on employee trust and perceived corporate performance, employee trust has a significant positive direct effect on perceived firm performance, employees’ perception of CSR has a significant positive indirect effect on perceived firm performance through employee trust. These results are providing the guidelines to the policy-makers that they should develop and fore to implement the valuable policies related to the CSR that enhance the performance of corporation in Thailand and around the globe.
PL
Obecnie percepcja pracowników związana ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) wraz z ich zaufaniem stała się istotną częścią działalności firmy i jest zgodna z intencjami ostatnich badaczy, dlatego podstawowym celem niniejszego badania jest zbadanie efektów pracy pracowników postrzeganie CSR w zakresie zaufania pracowników i postrzeganych wyników korporacyjnych w Tajlandii. Dane zostały zebrane od pracowników dużych, zrównoważonych firm w Tajlandii za pomocą prostego losowego pobierania próbek. Z ustaleń wynika, że postrzeganie CSR przez pracowników ma istotny, pozytywny bezpośredni wpływ na zaufanie pracowników i postrzegane wyniki przedsiębiorstwa, zaufanie pracowników ma znaczący, pozytywny bezpośredni wpływ na postrzegane wyniki firmy, postrzeganie CSR przez pracowników ma znaczący pozytywny pośredni wpływ na postrzegane wyniki firmy poprzez zaufanie pracowników. Wyniki te dostarczają decydentom wskazówek, które powinni opracować, a następnie wdrożyć wartościowe polityki związane z CSR, które poprawiają wydajność korporacji w Tajlandii i na całym świecie.
EN
The aim of this study is to investigate the relationships of corporate social responsibility, management characteristics, namely; board size and meetings, and audit characteristics, namely; audit quality and audit report lag with corporate performance among the manufactured companies in Saudi Arabia. A Pooled Ordinary-Least Square OLS regression is utilized to estimate the associations proposed in the hypotheses on 180 firm-years observations (2015-2017) from annual reports. The study finds that corporate social responsibility, board size, board meetings and audit quality are positively associated with corporate performance. Additionally, this study reports an inverse association of the audit report lag with corporate performance. Importantly, the study suggests that regulators, especially Saudi stock exchange, should mandate companies to disclose all relevant information related to corporate social responsibility in a transparent and timely manner, and increase law enforcement to enhance good corporate governance practices. For companies, this study proposes that they should emphasize more on enhancing the role and the disclosure quality of their social responsibility, board of directors and the audit quality issues, as this enhancement may positively influence their performance.
PL
Celem tego badania jest zbadanie związków społecznej odpowiedzialności biznesu, cech zarządzania, a mianowicie; wielkość zarządu i spotkania oraz cechy audytu, mianowicie; jakość audytu i raport z audytu są opóźnione w stosunku do wyników firm wśród produkowanych firm w Arabii Saudyjskiej. Do oszacowania powiązań zaproponowanych w hipotezach na podstawie 180 rocznych obserwacji (2015-2017) z raportów rocznych wykorzystuje się regresję OLS z puli zwykłych i najmniejszych kwadratów. Badanie pokazuje, że społeczna odpowiedzialność biznesu, wielkość zarządu, spotkania zarządu i jakość audytu są pozytywnie powiązane z wynikami firmy. Ponadto w tym badaniu wykazano odwrotny związek opóźnienia w raporcie z audytu z wynikami firmy. Co ważne, badanie sugeruje, że organy regulacyjne, zwłaszcza saudyjska giełda papierów wartościowych, powinny upoważnić firmy do ujawnienia wszystkich istotnych informacji związanych z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw w sposób przejrzysty i terminowy oraz zwiększyć egzekwowanie prawa w celu wzmocnienia dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. W przypadku przedsiębiorstw niniejsze badanie sugeruje, że powinni oni położyć większy nacisk na zwiększenie roli i jakości ujawnienia ich odpowiedzialności społecznej, zarządu i kwestii jakości kontroli, ponieważ to ulepszenie może pozytywnie wpłynąć na ich wyniki.
EN
The concept of corporate sustainability development requires an integrated approach to the environmental, social and economic aspects of enterprise activities, but so far, there has been a lack of research on the situation of enterprises of Baltic countries, listed on the stock exchange. This study aims to identify how integral factors, showing corporate sustainability, are reflected in the reports of Nasdaq-listed enterprises that participate in the UN Global Compact. Employing the content analysis method, the publicly available information of 12 companies, 6 of which are listed on a stock exchange, is compared. The research results show that the reports of enterprises listed on the stock exchange correspond to the principles of UNGC more comprehensively, but, despite the publicly declared social and human rights policy, significant shortcomings in the areas of abolition of forced labour and child labour, the freedom of association and human rights have been identified and compared with unlisted enterprises. It is concluded that stock exchange listing may have a greater impact on corporate transparency, but the UNGC principles are a valuable tool for evaluating the consistency of enterprises in their commitment to sustainable business development.
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wymaga zintegrowanego podejścia do środowiskowych, społecznych i ekonomicznych aspektów działalności przedsiębiorstw, ale do tej pory brak jest badań dotyczących sytuacji przedsiębiorstw z krajów bałtyckich notowanych na giełdzie. Niniejsze badanie ma na celu określenie, w jaki sposób czynniki integrukące, pokazujące zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, znajdują odzwierciedlenie w raportach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie Nasdaq, które uczestniczą w Global Compact ONZ. Stosując metodę analizy treści, publicznie dostępnych informacji 12 firm, z których 6 jest notowanych na giełdzie, dokonuje sie porównania. Wyniki badań pokazują, że raporty przedsiębiorstw notowanych na giełdzie są bardziej kompleksowe zgodne z zasadami UNGC, ale pomimo publicznie ogłoszonej polityki społecznej i praw człowieka znaczące niedociągnięcia w zakresie zniesienia pracy przymusowej i pracy dzieci, określono wolność zrzeszania się i prawa człowieka oraz w porównaniu z przedsiębiorstwami nienotowanymi na giełdzie Stwierdzono, że notowania giełdowe mogą mieć większy wpływ na przejrzystość przedsiębiorstw, ale zasady UNGC są cennym narzędziem do oceny spójności przedsiębiorstw w ich zaangażowaniu w zrównoważony rozwój biznesu.
EN
The senior management of several luxury fashion businesses proclaim a commitment to sustainability and an engagement in all CSR categories. However, how is this projected in the lower levels of management, i.e. do ‘low-level’ managers exercise their marketing and innovations tasks in a manner compatible with the proclaimed CSR? An investigative pioneering case study of the attitude of the low-level management of top luxury fashion businesses in Prague reveals that their marketing and innovation endeavours have very little in common with the CSR strategies and priorities set officially for the business. The comparative holistic Meta-analysis of three rounds of interviews points to critical problems generated by both systematic and individual deficiencies of the lower level managers that lead to their reduced knowledge and/or interest towards linking the marketing and innovation functions with CSR commands. This new discovery of the asymmetry of the attitude to marketing and innovations has strong implications for management research at the academic level, as well as for the practical drive for a more effective and efficient management. In this paper, the 1st objective identified rather a satisfactory attitude of owners and senior managers, but the 2nd investigative objective showed that low-level management often has a reduced knowledge and/or interest in linking the marketing and innovation functions with CSR best practice. The differences across even the same groups, as well as other intrinsic data proposed with respect to the 3rd objective suggest that the causes for such a deplorable situation are both systematic and individual. The consequences include a loss of clientele. It is amazing that luxury fashion businesses with such developed CSR statements and advertised marketing and innovation actions linked to basically all CSR categories have front-line employees, including managers, who do not share such commitments, and, instead, excessively go into auxiliary aspects and ultimately frustrate CSR approaches.
PL
Kierownictwo kilku luksusowych firm modowych deklaruje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie we wszystkich kategoriach CSR. Jak jednak przewiduje się to na niższych szczeblach zarządzania, tj. Czy menedżerowie „niższego szczebla” wykonują swoje zadania marketingowe i innowacyjne w sposób zgodny z ogłoszonym CSR? Pionierskie studium przypadku dotyczące postawy kierownictwa najwyższego szczebla luksusowych firm modowych w Pradze pokazuje, że ich działania marketingowe i innowacyjne mają niewiele wspólnego ze strategiami i priorytetami CSR ustalonymi oficjalnie dla biznesu. Porównawcza holistyczna metaanaliza trzech rund wywiadów wskazuje na krytyczne problemy generowane zarówno przez systematyczne, jak i indywidualne braki menedżerów niższego szczebla, które prowadzą do ich ograniczonej wiedzy i / lub zainteresowania połączeniem funkcji marketingowych i innowacyjnych z zasadami CSR. To nowe odkrycie asymetrii podejścia do marketingu i innowacji ma silne implikacje dla badań nad zarządzaniem na poziomie akademickim, a także dla praktycznego dążenia do bardziej skutecznego i wydajnego zarządzania. W niniejszym dokumencie pierwszy cel wskazał raczej zadowalającą postawę właścicieli i kierowników wyższego szczebla, ale drugi cel dochodzeniowy wykazał, że kierownictwo niskiego szczebla często ma ograniczoną wiedzę i / lub zainteresowanie powiązaniem funkcji marketingowych i innowacyjnych z najlepszymi praktykami CSR. Różnice między nawet tymi samymi grupami, a także inne rzeczywiste dane zaproponowane w odniesieniu do trzeciego celu sugerują, że przyczyny tak złej sytuacji są zarówno systemowe, jak i indywidualne. Konsekwencje obejmują utratę klientów. To niesamowite, że luksusowe firmy modowe z tak opracowanymi deklaracjami CSR oraz reklamowanymi działaniami marketingowymi i innowacyjnymi związanymi zasadniczo ze wszystkimi kategoriami CSR zatrudniają pracowników pierwszej linii, w tym menedżerów, którzy nie podzielają takich zobowiązań, a zamiast tego nadmiernie angażują się w aspekty nieistotne i ostatecznie udaremniają podejścia do CSR.
EN
Introduction/background: Modern management theories require organizations to recognize 7 the expectations of the environment in order to improve the quality of their products and 8 services. The ability to listen attentively to the needs of stakeholders is one of the key pillars of 9 any company's competitive strategy. The concept of social responsibility, which is based on 10 a long-lasting dialogue with stakeholders, sheds new light on the role of organizations in 11 society, and social engagement promotes obtaining the precious intelligence employed in 12 shaping new sources of value growth. 13 Aim of the paper: The aim of this paper is to present the results of research on the perception 14 of representatives of the Generation Z in the field of corporate social responsibility. 15 The research allowed gathering the information needed to determine the existing state of 16 knowledge of people belonging to this generation with respect to their understanding of the 17 subject of CSR. 18 Materials and methods: The research included 320 students of the Częstochowa University 19 of Technology. The results were subjected to the chi-square independence test. On its basis, 20 it was assessed whether the responses to given questions depended on the field of study of the 21 respondent. 22 Results and conclusions: Only 75% of the respondents indicated that they held knowledge of 23 the problem. Considering their declarations regarding the need to receive more information 24 about CSR, education must be conducted skillfully using appropriate tools. Despite the average 25 level of knowledge of the young generation in the field of CSR, they are positive about it and 26 believe that organizations should be more involved in social activities.
EN
Purpose. The purpose of the article is to analyse if and how companies engage in activities for the benefit of local communities in Poland. Design/methodology/approach. The article analyses the available literature on the subject, data and reports on this issue, and presents a case study of companies and their cooperation with local communities. Findings. By implementing Corporate Social Responsibility assumptions and recognizing the importance of Sustainable Development Goals, companies are increasingly more and more consciously involved in activities for the benefit of local communities. Companies’ environment and local communities are beginning to be perceived as one of the key stakeholders for companies. Practical implications. As the data show, more and more companies are undertaking activities for the benefit of local communities, not only establishing a dialogue with them, but implementing specific projects and initiatives with their participation and for the common good. The growing involvement of business has a positive impact on the development of these communities. Social implications. Business support for local communities is an opportunity for their development. Local activities and communities are key if we want to consider the further development of society. It is important to indicate what this collaboration can look like, and to highlight the benefits for each partner. Originality/value. The article presents the business commitment of local communities, not only taking into account the perspective of a business partner, but also showing the benefits of this involvement for local communities and the entire society.
EN
Social responsibility is seen as an institutional innovation, which leads to a chance of social rules. Social responsibility also stimulates other types of innovation, which could work as feedback to keep or as a strategic change of social responsibility. The strategy for improvement of quality creates opportunities to identify and to learn from those who are farther along the road to exceptionality and have improved quality or their products and services by improving their organization. The initiative to improve quality of products and services by improving the organization has to be based on clearly defined principles that help define key functions that support organization’s activities, required resources and serve as supporting tools to improve quality. For an organization to have long term and continuous success it needs to fulfill expectations of all stakeholders and as part of this we can discuss Corporate Social Responsibility – CSR. This includes behaviour of organizations that goes beyond the prescribed legislative requirements, but includes activities that benefit not only the organization itself, but also its employees and the public.
EN
Nowadays, companies are facing a number of challenges. In the current era of changes in the structure of energy mixes and "moving away from coal", mining companies are looking for various forms of improving their image in the environment. At the same time, the need to develop the so-called Corporate Social Responsibility (CSR) activities prompt the search for various forms of cooperation with the society. !e following article presents activities within the CSR area undertaken by the Jastrzębska Spółka Węglowa SA, which was positively assessed by both the business world and society. As an example, a beekeeping educational center has been created to serve both residents and mining families.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa stoją obecnie przed szeregiem wyzwań. W obecnej dobie zmian w strukturze mixów energetycznych oraz “odchodzenia od węgla” przedsiębiorstwa górnicze poszukują różnych form poprawy swojego wizerunku w otoczeniu. Równocześnie potrzeba rozwoju działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) wpływa na poszukiwanie różnych aktywności współpracy z otoczeniem społecznym. W artykule opisane zostało działanie z obszaru CSR Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które uzyskało bardzo pozytywną ocenę, zarówno ze strony świata biznesu, jak i ze strony społecznej. Stworzono pszczelarskie centrum edukacyjne służące mieszkańcom i rodzinom górniczym.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) has captured great attention and importance in recent years, particularly in the clothing industry. Currently, in order to respond to market requirements, clothing companies are increasing their focus on aspects related to production, working conditions and respect for human rights. The paper examines selected Polish and British clothing companies through the prism of CSR implementation in their business practices. The research objective of the paper is the assessment of the state of CSR advancement in Polish and British clothing companies. The paper presents the results of a qualitative study based on semi-structured interviews with mid-level managers of these companies. The empirical study described in this paper shows how social responsibility is understood by the representatives of Polish and British clothing companies, what kind of CSR activities are pursued by these companies, and how they benefit from these activities.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, w szczególności w przemyśle odzieżowym. Obecnie klienci są coraz bardziej świadomi rozmaitych problemów dotyczących kwestii społecznych czy środowiskowych. W odpowiedzi na to zjawisko przedsiębiorstwa odzieżowe koncentrują się na eksponowaniu swojej odpowiedzialności w odniesieniu do aspektów związanych z produkcją, warunkami pracy i poszanowaniem praw człowieka. W pracy przeanalizowano działania wybranych polskich oraz brytyjskich firm odzieżowych z perspektywy wdrażania CSR w ich praktykach biznesowych. Wyniki badań przedstawione w artykule pokazują, w jaki sposób społeczna odpowiedzialność jest rozumiana przez polskie i brytyjskie firmy odzieżowe, jakie działania CSR są realizowane przez te firmy i jakie korzyści wynikają z tych działań.
EN
The article aims to show the level of involvement of Polish enterprises from the construction industry in the implementation of CSR programmes, with particular emphasis on environmental protection tasks. The survey, carried out with the use of a questionnaire technique, covered 177 enterprises, including their division into large, medium, and small ones. The survey was carried out using CAVI and PAPI techniques with the use of a proprietary questionnaire form. The results of the research indicate that environmental protection is not a priority CSR area for construction enterprises. The activities undertaken in the field of environmental protection are dominated by those which are directly related to the construction activities conducted. For them, activities going beyond that scope, such as supporting initiatives or promoting pro-ecological behaviour, are much less important. There is a visible difference between large enterprises and entities belonging to the two remaining groups. Large enterprises are more inclined to take universal measures which go beyond their construction site. This indicates their important role as potential creators of good practice, setting behaviour patterns throughout the construction sector.
PL
Celem artykułu jest ukazanie poziomu zaangażowania polskich przedsiębiorstw sektora budowlanego w realizację programów CSR, ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu ochrony środowiska. Badaniem, przeprowadzonym techniką ankietową objęto 177 przedsiębiorstw, z uwzględnieniem ich podziału na jednostki duże, średnie i małe. Badania przeprowadzono technikami CAVI i PAPI z wykorzystaniem autorskiego formularza ankiety. Wyniki badań wskazują, iż ochrona środowiska nie jest dla przedsiębiorstw budowlanych priorytetowym obszarem CSR. Wśród działań podejmowanych z zakresu ochrony środowiska dominują te, które związane są bezpośrednio z prowadzonymi działaniami budowlanymi. Dużo mniejsze znaczenie mają dla nich działania wychodzące poza ten zakres, jak np. wspieranie inicjatyw czy promowanie zachowań proekologicznych. Widoczne jest zróżnicowanie między przedsiębiorstwami dużymi a podmiotami należącymi do dwóch pozostałych grup. Przedsiębiorstwa duże, są bardziej skłonne do podejmowania działań uniwersalnych. Wskazuje to na ich ważną rolę jako potencjalnych kreatorów dobrych praktyk, wyznaczających wzorce zachowań w całym sektorze budowlanym.
PL
Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) staje się nieodzownym elementem działalności organizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności coraz istotniejsze staje się czytelne i porównywalne raportowanie niefinansowe. Artykuł ma za zadanie przedstawić wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, GRI), włączając w to opublikowane w 2018 r. wytyczne i wskaźniki dotyczące raportowania społecznego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w ramach GRI 403.
EN
The implementation of the principles of corporate social responsibility of CSR) becomes an in dispensable element of the organization's activities. With the growing importance of the social responsibility concept, clear and comparable non-financial reporting becomes more and more important. The following article presents selected guidelines for the Global Reporting Initiative (GRI), including the guidelines and indicators for social reporting on occupational safety and health published in 2018 as a part of GRI 403.
17
Content available The problems of quality of working life measure
EN
The publication discusses issues related to the problems of Quality of Working Life (QWL). QWL is the set of indicators created to measure the quality of the working life. This is not an easy problem to address because different approaches to work exist, from the negative approach, to the approach that concentrates on satisfaction and fulfillment obtained through work. The aim of the paper is to analyze the concept of QWL indicator and present some examples of the sub indicators used in this case.
18
Content available The cluster as a socially responsible entity
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) is gaining more and more importance. It involves activities that is associated with the organization’s ethical behavior towards society, in particular its recipients, employees, other stakeholders as well as its impact on the environment. Universities deserve special attention in the field of CSR activities which play a huge role in shaping society, its development and are source of information for it. The aim of the paper is to analyze the three examples of polish clusters in the social responsibility context. In the paper the authors also described short history of clusters, their main ideas and the conception of CSR in the theoretical aspect.
EN
The study deals with the practical dimension of CSR initiatives, pointing to the good practices of an increasing number of companies in Poland in the context of their development. The CSR concept is gaining more importance in the development of companies and the idea of socially responsible business, implemented and consistently performed by enterprises, can significantly contribute to the growth of competitiveness on the market, building company’s value and shaping a lasting advantage over competitors. The main objective of the study was to examine good practices of Polish companies in terms of sustainable development challenges. The specific objective of this paper was to indicate the areas of corporate social responsibility in selected companies. The analysis focused on the following CSR areas: community involvement and development, consumer issues, the environment and labour practices. The study of the subject literature and websites on good CSR practices and the statistical and econometric analysis were used as research methods. A comparative analysis of CSR initiatives of selected companies was performed, comparing the tabulated information from the last few years. For the number of companies and practices in 2014-2018, the analysis of the dynamics was performed. First, simple indexes (one-base and chain) were determined. Next, the mid-term chain index and the mid-term rate of change were calculated and interpreted. Finally, for both variables, a linear trend model was determined. The results of the dynamics’ analysis indicated a clear upward trend both in terms of the number of socially responsible companies in Poland, and in the amount of good practices implemented by those companies. In the following years, a further systematic increase in the values of both variables is to be expected.
EN
The article presents an analysis of competences and attitudes of the new generations currently entering the labour market (Generations Y and Z) in the context of the challenges of the modern job market. The analysis was carried out on the basis of surveys, thanks to which recommendations were formulated regarding the use of the competences of this generation by employers in the wider context of corporate social responsibility (CSR). The widespread digitalisation of reality (cloud talent management) and the competences and attitudes of the new generation determine the change in employers' approach to attracting, developing and retaining employees. As a result, the concept of Corporate Social Responsibility shifts the focus to the internal stakeholders of the organisation. Consequently, a debate begins on the legitimacy of implementing a new turquoise management model.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.