Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Background: The authors' motivation was the growing popularity and interest in both aspects as well as the attempt to identify the relationship between the intelligent factory and other models and concepts. This paper was developed to assess the state-of-the-art in the Smart Factory concept, and in particular its analysis in the context of the concept of sustainable development and green growth policy. The aim of the study was to identify a research gap as a lack of publications linking the concept of a Smart Factory with such management concepts as: lean or agile, as well as green growth policy and sustainable development. Methods: In the literature review, publications from the Web of Science and Scopus databases were analyzed. The identification of the gap was possible due to the analysis of the occurrence of the key concepts in the scientific papers which were selected by the authors. During the research, a sheet was created. It was the database of articles meeting the established criteria. Results and conclusions: There are no articles which cover the Smart Factory topic relating to lean or agile management at the same time. The systematic literature review and the analysis show that other authors rarely see lean and agile as a chance considering the Smart Factory and they do not combine these concepts. On the basis of the review it is impossible to state if the combination is possible and what the relations are. However, this topic is interesting and worth further analyses. This should be considered as a research gap. According to authors, there is a chance or even a need to use a lean and agile approach in production, resources and processes management.
PL
Wstęp: Wzrost popularności i zainteresowania w obu omawianych aspektach oraz próba identyfikacji relacji pomiędzy inteligentnym zakładem produkcyjnym i innymi modelami i koncepcjami był główną motywacją dla autorów dla pracy nad tym zagadnieniem. W prezentowanej pracy przedstawiono rozszerzoną ocenę koncepcji Smart Factory, w szczególności jej analizę w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zielonego wzrostu. Celem pracy była identyfikacja luki naukowej powstającej na skutek braku publikacji naukowych poświęconych połączeniu koncepcji Smart Factory z takimi koncepcjami zarządzania jak: Lean lub agile, jak również zielonym wzrostem i zrównoważonym rozwojem. Metody: Na podstawie przeglądu literatury, dokonano analizy publikacji pochodzących z baz Web of Science oraz Scopus. Identyfikacji luki była możliwa dzięki analizie występowania kluczowych koncepcji w pracach naukowych, wybranych przez autorów. Dane następnie zostały uporządkowane tabelarycznie, tworząc bazę artykułów spełniających określone kryteria. Wyniki i wnioski: Nie stwierdzono istnienia artykułu, które jednocześnie poruszałby tematykę Smart Factory w relacji do zarządzania typu lean lub agile. Przegląd literatury wraz z jego analizą wykazał, że autorzy prac naukowych rzadko widzą metody lean lub agile jako szansę dla Smart Factory i nie łączą tych koncepcji. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie jest możliwym określenie czy takie połączenie jest możliwe i jakie relacji zachodzą pomiędzy nimi. Jednak sama tematyka jest interesująca i warta dalszych analiz. Powinno to być potraktowania jako luka naukowa. Według autorów, istnieje szansa i potrzeba stosowania metod lean oraz agile w zarządzaniu produkcją, zasobami i procesami.
EN
Background: The Industry 4.0 and Smart Factory concepts have gained recognition in recent years and have caught the attention of many authors, which has been evident in various publications in recent years. However, the authors of the following paper have recognised the need for an analysis of the implementation steps of the aforementioned concepts. The results of this analysis can differ, depending on prevailing conditions in a particular country and the technologies and knowledge available. Methods: On the basis of a literature analysis, the authors of this paper have studied and listed the main requirements for implementing technologies which allow a factory to be described as a Smart Factory. Basic terminology connected with the concept is also described. Results: On the basis of a self-developed evaluation sheet, and an analysis of literature, the authors have stated the criteria according to which a factory can be described as a Smart Factory, and collated them using an evaluation sheet. Conclusion: The authors would like to start a scientific debate on the topic of Smart Factories, and emphasise the need for detailed analysis of each step of implementation. The results of the paper show the advantages and disadvantages of modern management strategies and can be used as a guide for businesses which are considering implementing this technology.
PL
Wstęp: Koncepcje Industry 4.0 i Smart Factory zyskują popularność i znajdują się w obszarze zainteresowań wielu autorów, co potwierdzają publikacje z ostatnich lat. Jednak autorzy poniższej pracy dostrzegli potrzebę szczegółowej analizy etapów implementacji wyżej wymienionych pojęć. Wyniki analizy mogą się różnić w zależności od warunków panujących w danym kraju oraz technologii i dostępności wiedzy. Metody: Na podstawie systematycznego przeglądu literatury, autorzy niniejszego artykułu zbadali i wymienili główne wymagania dotyczące wdrażania technologii, które pozwalają określić fabrykę jako Smart Factory. Omówiono również podstawową terminologię związaną z koncepcją. Wyniki: Na podstawie samodzielnie opracowanego arkusza oceny i analizy literatury autorzy opracowali wskaźniki, którymi powinny cechować się zakłady produkcyjne aspirujące do miana Smart Factory. Wnioski: Autorzy chcieliby rozpocząć naukową debatę na temat Smart Factory i podkreślić potrzebę szczegółowej analizy każdego etapu wdrażania koncepcji. Wyniki pracy wskazują na zbilansowane zalety i wady nowoczesnych strategii zarządzania i mogą być wykorzystane jako podstawa dla środowisk biznesowych, które rozpatrują ich wdrożenie.
3
EN
Background: The Physical Internet is a young concept. This term has existed since 2006. But since the last five years (from 2012 - world, from 2014 - Poland) this concept has been intensively discussed in theory and practice. Currently, two facts are diagnosed: small number of conferences and scientific articles and small number of project implementations. Accordingly, the Physical Internet could be treated as a pilot concept. Material and methods: The aim of the paper is to review of scientific articles dedicated to Physical Internet topic (the authors' article solely regards the physical aspects of the problem). Method of systematic review of literature was used. Systematic review of literature was divided into four steps: initial recognition of literature in PI topic, selection of publications in criteria of two streams: scientific and practice, analysis of content of publications and final conclusions. The analysis aims at identifying considerable articles in the Physical Internet topic area. The article has a fundamental influence on further concept shaping. The research time span includes scientific articles published in the years 2004-2017. The research subject was Web of Science and Scopus databases. Results: As regards to the theoretical stream, the Scopus scientific database is a slightly larger source of the knowledge about the Physical Internet than Web of Science (number of articles, number of citations). From the point of view of ranking in citations, the Web of Science is better than Scopus (both old and new publications). As to the theorists, the most worldwide renowned (cited) people (Web of Science and Scopus) are: E. Ballot, B. Montreuil, S.L. Pan and Y. Sallez. Conclusions: One might distinguish two Physical Internet evolution phases from 2004 to 2017: years 2004 - 2012 (the Physical Internet occurrence, no interest in the concept and return to its thematic scope) - when the physical internet concept assumptions were developed and clarified and years 2013-2017 (renaissance of the Physical Internet as a future concept of efficient supply chain management) - when the concept was introduced (implemented) in logistic reality. The first period of the Physical Internet is characterised by the focus on its theoretical assumptions, the second one is characterised by the domination of presenting application and implementation solutions (pilot projects mainly with the case study status).
PL
Wstęp: Fizyczny Internet jest młodą koncepcją - termin funkcjonuje od 2006. Jednak na przestrzeni ostatnich czterech lat (od 2012 - świat, od 2014 - Polska), koncepcja ta jest intensywnie dyskutowana w teorii i praktyce. Na chwilę obecną diagnozuje się zarówno małą liczbę konferencji i artykułów naukowych, jak również stosunkowo małą liczbę projektów wdrożeniowych, które póki co należy traktować w kategorii rozwiązań pilotażowych. Metody: Celem artykułu jest przegląd artykułów naukowych dedykowanych tematyce Fizycznego Internetu (autorzy koncentrują się jedynie na nurcie teoretycznym tej koncepcji). Zastosowaną w artykule metodą badawczą jest systematyczny przegląd literatury. Przeprowadzony przez autorów systematyczny przegląd literatury obejmuje cztery kroki: wstępne rozpoznanie literatury z zakresu Fizycznego Internetu, wybór publikacji oraz ich podział na dwie kategorie: naukowa i praktyczna, analiza treści publikacji, sformułowanie wniosków końcowych. Celem analizy jest identyfikacja znaczących artykułów (w tym także osób) w tematyce Fizycznego Internetu, mających podstawowy wpływ na dalsze kształtowanie się tej koncepcji. Zakres czasowy badań obejmuje artykuły naukowe za okres 2004 - 2017. Przedmiot badań stanowią uznane bazy naukowe Web of Science oraz Scopus. Wyniki: W ramach nurtu teoretycznego nieco szerszym źródłem wiedzy nt. Fizycznego Internetu jest baza naukowa Scopus niż Web of Science (liczba artykułów, liczba cytowań). Z punktu widzenia wyższego miejsca w rankingu cytowań zdecydowanie lepszą bazą jest Web of Science niż Scopus (dotyczy to zarówno starszych jak i nowszych publikacji). W przypadku teoretyków najbardziej poważanymi (cytowanymi) osobami na świecie (Web of Science i Scopus) są: E. Ballot, B. Montreuil, S.L. Pan i Y. Sallez. Wnioski: W latach 2004 - 2017 wyróżnić można dwie fazy ewolucji Fizycznego Internetu: lata 2004 - 2012 (pojawienie się Fizycznego Internetu, okres braku zainteresowania koncepcją i powrotu do tematu) - okres opracowywania i doprecyzowania założeń koncepcji Fizycznego Internetu oraz lata 2013-2017 (okres renesansu Fizycznego Internetu jako przyszłościowej koncepcji efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw) - okres wprowadzania (wdrażania) tej koncepcji w życie, w rzeczywistość logistyczną. Pierwszy okres Fizycznego Internetu cechuje się koncentracją na podstawach teoretycznych koncepcji Fizycznego Internetu, drugi okres charakteryzuje się dominacją prezentacji rozwiązań aplikacyjnych, wdrożeniowych (pilotażowe projekty głównie o statusie case study).
PL
Współczesne trendy w logistyce skupiają się na efektywniejszym wykorzystaniu zasobów, eliminacji marnotrawstw oraz zachowaniu wysokiej elastyczności dla zwinnej odpowiedzi na zapotrzebowania klientów. Równolegle rozwijane są narzędzia komputerowego wspierania procesów logistycznych. Wydaje się zatem, że logistyka jest gotowa na przyjęcie założeń czwartej rewolucji przemysłowej definiowanej od 2011 roku jako Industry 4.0 za sprawą rządu Niemiec. Przedsiębiorstwa produkcyjne, dostosowując swoje procesy do zmiennych warunków rynkowych, często wdrażają wybrane koncepcje lean lub agile czy też realizują transformację zgodnie z wymaganiami zyskującej na popularności koncepcji Industry 4.0. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe: czy współczesne trendy w logistyce pokrywają się z założeniami Industry 4.0? W drugiej kolejności autorzy pytają czy zmiany zachodzące w środowiskach produkcyjnych znajdą odzwierciedlenie w procesach logistycznych? W ramach pracy autorzy dokonują subiektywnej oceny trendów realizowanych przez współczesne przedsiębiorstwa i określają na podstawie analizy literaturowej wyzwania, z którymi będą się one musiały zmierzyć w najbliższych latach.
EN
Current trends in logistics focus on increase in efficient usage of resources, eliminating losses within process and maintaining high flexibility to nimbly answer clients’ needs. Simultaneously other tools are being developed like computer aided software for supporitng logistics processes. It seems that modern logistics is ready to answer needs which come out of fourth industrial revolution which is defined since 2011 as Industry 4.0 according to German government. Production companies, while adjusting to changing market conditions, very often implement different conecpts like lean or agile. Sometimes they try to transform according to Industry 4.0 concept’s requirements. The main target of the paper is to answer the question: are current trends in logistics are concurring Industry 4.0 assumptions? What is more authors ask about following changes in production environment and their reflection in logistcs’ processes. Within the paper authors prepared subjective evaluation of current trends in modern companies and described, on the basis of literature review, challenges which will have to be faced by these companies in following years.
EN
Most of the publications referred to Logistics 4.0 focus on the description of the newest technologies in contemporary supply chains applications. There are also many articles which treat Logistics 4.0 as a new paradigm. Regarding the fact that there is little amount of publications in the Polish language related to Logistics 4.0, the authors are going to fill identified research gap. Systematic literature review methods were used. The purpose of the research was to define Logistics 4.0 and answer whether it is a new paradigm or a set of known technical, technological and organizing solutions. he analysis covered domestic and foreign publications selected according to an empirical criterion. The literature review proved that Logistics 4.0 is not characterized by features of a new paradigm in management sciences. Logistics 4.0 is a connection of known technical, technological and organizational solutions. The only novelty is a mere connection of above solutions in a consistent logistics concept.
EN
The enterprise assessment is used to verify its activity and is a point of departure to make future decisions. The assessment quality depends on its executor’s knowledge, experience and capabilities. Enterprises have adopted an assessment performance method based on their needs and activity specifics. In the ever changing environment the applied enterprise assessment algorithm should be progressively improved. The present enterprise assessment satisfies its basic needs but is not sufficient. The assessment should be enriched by a number of elements that will consider the enterprise logistic system multidimensionality. Numerous factors and their mutual relations should be taken into account in the assessment. This makes it necessary to form a pattern of the enterprise assessment algorithm that would function as a guide.
EN
Background: Costs in the logistics process play an important role. Searching for opportunities to reduce them, leads to improved management and innovative solutions. That is why it is so important to record them and then to analyze them in detail. The aim of this research was to find an answer whether there are common determinants having influence on costs of logistics processes in companies, operating on markets of different countries. The research was conducted in Poland and in Russia. Methods: The research was carried out in selected Polish and Russian companies based on questionnaires, sent to these companies. The results of the study were analyzed by statistical analysis using Excel. Results: The comparison of indicators in such areas like the availability of products, the value of customer service, the quality of customer service, logistics costs as well as inventory of finished goods in surveyed companies such a lot of similarities between Polish and Russian companies but also different approaches to some areas of business processes. Conclusions: The strategy for managing and managing an enterprise can be different, but it requires constant analysis of generic costs to ensure that the company goes in the right direction. Research has shown that, despite many differences in the way they drive and choose the right decisions, the companies can be a profitable one.
PL
Wstęp: Koszty odgrywają istotną role w procesach logistycznych. Poszukiwania możliwości ich obniżenia prowadzą do poprawy poziomu zarządzania oraz do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Z tego też powodu istotnym jest ich monitoring w połączeniu ze szczegółową analizą. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe czy istnieją wspólne determinanty mających wpływ na koszty procesów logistycznych w firmach działających na rynkach różnych państw. Badania przeprowadzono w Polsce i Rosji. Metody: Badanie zostało przeprowadzane w wybranych polskich i rosyjskich przedsiębiorstwach w oparciu o badania ankietowe. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu Excela. Wyniki: Porównanie takich danych wskaźnikowych jak dostępność produktów, wartość usług, jakość obsługi klienta, koszty logistyczne jak i poziom zapasów wyrobów gotowych w badanych przedsiębiorstwach wykazało wiele podobieństw pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedsiębiorstwami ale również różne podejście do niektórych obszarów działalności gospodarczej. Wnioski: Przedsiębiorstwa mogą realizować w swojej działalności różne strategie zarządzania, ale wspólną cechą jest konieczność analizy kosztów generycznych aby zapewnić dobry kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza wykazała, że pomimo przyjęcia różnych strategii działania, przedsiębiorstwa mogą podejmować prawidłowe decyzje zapewniające osiąganie przez nich zysków.
PL
Świadomość pracowników dotycząca wprowadzanych zmian w przedsiębiorstwie, może i często jest czynnikiem determinujących sukces takiego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa produkcyjne dostosowując swoje procesy produkcyjne do zmiennych warunków rynkowych często wdrażają wybrane narzędzie Lean Management. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe: czy świadomość pracowników jest niezbędnym elementem wdrożenia narzędzi lean management w przedsiębiorstwie. Celem pośrednim autorów była weryfikacja skuteczności metod wdrożenia narzędzi oraz wskazanie kierunku dalszego rozwoju koncepcji i budowania kultury lean w strukturze badanej organizacji. Elementami pomocnymi w odpowiedzi na to pytanie będą analiza stanu wdrożenia narzedzi Lean Management w badanym przedsiębiorstwie oraz badania ankietowe wśród pracowników dotyczące świadomości wprowadzonych zmian. W artykule dokonano również krytycznej analizy przyjętej metodologii wdrożenia Lean Management w badanym przedsiębiorstwie i propozycję jej usprawnień.
EN
Employees’ awereness of implementing changes in company may be and usually is a factor which determines success of such an undertaking. Production factories have to implement dedicated tools of lean management to adjust their production processes to changing conditions in the market. The aim of the paper is to find answer to the question if employees awereness is the key element in implementing those tools in the company. What is more, authors would like to verify the efficiency in implementing choosen tools and show possible steps of further implementation and building lean culture in the organisation. Authors used several tools to fulfill the task and find the answer to above stated question. In the paper the results of survey are provided. Based on employees answers, authors could analyse the level of awereness and commitment among company. What is more, the study on level of transformation is shown, based on personal observations of the process. Through research authors tried to check the level of understanding and commitment within workforce. Authors provided a critical analysis of choosen metodology of Lean Management’s implementation and suggested several possible improvements.
PL
Celem badań była identyfikacja i weryfikacja zgodności występowania barier przyczyniających się do spadku popytu na opakowania wielokrotnego użytku w logistyce zwrotnej analizowanego przedsiębiorstwa z ograniczeniami prezentowanymi w literaturze przedmiotu, m.in. kwestie braku ekologicznej świadomości, stosowanych technologii, przepływu informacji i przygotowania organizacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach: w pierwszej kolejności zrealizowano obserwację uczestniczącą, w drugiej przeprowadzono badanie kwestionariuszowe na osobach zaangażowanych w proces logistyczny. Następnie dokonano konsolidacji wyników z obu badań. Do analizy wykorzystano Diagram Pareto (wynik kwestionariusza), Drzewa Błędów (wynik obserwacji) oraz Narzędzie Analizy Wirusowej (posłużyło do kompleksowego podsumowania całości badań). Wyniki badań potwierdziły istnienie w przedsiębiorstwie barier wymienianych w literaturze. Ponadto, zidentyfikowano barierę związaną z różnorodnością opakowań (różne kształty, wzory na butelkach, istnienie butelek niezwrotnych, niechęć sieci handlowych do przyjmowania zwrotów opakowań, rezygnację dyskontów z zamówień opakowań szklanych) cechującą analizowane przedsiębiorstwo. Przeprowadzona analiza umożliwiła zidentyfikowanie podstawowych przyczyn występowania barier w przedsiębiorstwie, do których zaliczono: stosowane technologie, różnorodność opakowań i brak instrukcji sortowania oraz skutki ich występowania – spadek satysfakcji klientów, opóźnienia w dostawach i wysokie koszty procesu. Działania korygujące i profilaktyczne powinny odnosić się głównie do trzech źródłowych przyczyn.
EN
The purpose of this examination was to identify and verify the compatibility of barriers contributed to decrease in demand for reusable packaging in analysed enterprise with the barriers presented in the literature as: lack of environmental awareness, applied technologies, information flow and organizational preparation. The investigation was conducted in two steps: the first step was participating observation, the second – questionnaires distributed among people involved in the process. The Pareto chart is the result of an interviews, Tree Diagram refers to the observation, Virus Analysis Tool allowed conducting a comprehensive summary of the whole study. Results of survey confirmed that barriers identified in literature are consistent with those found in the examined enterprises. Moreover one more barrier was identified - the variety of packaging (variety of shapes, embellishment, non-returnable bottles, trade chains reluctance to return bottles acceptance, procurement products in glasses bottles by discounts resignations) which is characteristic for analysed enterprise. The investigation enabled to identify the roots of the barriers as technologies applied, variety of packaging and lack of instructions of sorting, and consequences of those barriers – decrease of customers satisfaction, delays in deliveries and high costs of the process. Correction and preventive operations should be focused on these three main roots.
EN
Combining enterprises into purchasing groups unlocks the potential for cost savings and reductions by way of, among others, using the economies of scale. The consolidation of demand offers better trading terms and conditions than those negotiated by single companies. Experience suggests that the best cost savings can be brought by joint procurement of those commodities, which support the functioning of enterprises. The Authors look into the models of functioning of purchasing groups that they have modified. Group formation stages are also being investigated based on the case study.
11
Content available Barriers to Sourcing Reusable Materials
EN
Nowadays companies must approach the protection of the natural environment as an integral part of their management process. The using of waste as raw materials in manufacturing processes is in line with the idea of maintaining justice across generations. However, business practice has shown that in order for such activities to take place, companies need first to grapple with numerous barriers arising in the course of their adaptation to participate in reverse channels. The purpose of this paper is to present sample barriers encountered during the sourcing of reusable materials, which are the products of the company’s organisational structures and the nature of the entire secondary materials market. Planning the supply of reusable materials supply is more complex compared with planning the supply of primary materials. This is because the flow of re-sources occurs through many reverse channels with unstable supply and material quality (industrial and household waste). The supply, which means the availability of raw materials, depends on many issues. However, the limited availability of natural resources makes creating sustainable supply chains, operating like ecosystems, a pressing requirement.
EN
Background: Integration trends are one of main determinants of the development of modern logistics. After the period of interest focused mainly on supply chains realizing one-way flows only, at present there is a time for supply chains characterized by two-way flows, realizing at the same time both forward and backward flows. The possibility of various configurations of such chains requires identification of integration factors and determination of their influence on the results of the whole supply chain. Experiences of the science as well as the practice of supply chains show the urgent need of learning of reasons of the integration within supply chains of the two-way type. Material and methods: The researches on modeling and simulation of integration processes within supply chains of forward and backward type were carried out in the environment of iGrafx Process 2013 for Six Sigma. The empirical material obtained in these researches was put to the statistical analysis by the used of Minitab 17. The identification of the significance of differences was made with the help of analysis of variance ANOVA. Additionally the analysis of differences in form of absolute averages was made. The following measures are main ones for the evaluation of the integration of a supply chain of forward and backward types: cashflow, profitability, service level. Results: 8 192 simulation experiments were made for 6 integration factors: accessibility of recycled materials, production planning, stock management, integration of transport, unification of packing materials and optimization of the material flow. Based on the analysis of the significance and values of differences, the results of the influence of each integration factor on global results of supply chains of forward and backward type were obtained. They were used to prepare the ranking of integration factors. The main factors, forming the integration shape of two-way supply chains were: stock management, production planning and accessibility of recycled materials. Conclusions: The integration offers new possibilities therefore it is the promising option of actions. In complicated and complex logistic reality, it is more and more difficult to function, in economic sense, without starting and tightening close cooperation. Sometimes it is even not possible at all. The growing popularity of two-way supply chains opens the dimensions of the possible cooperation. However, both science and the practice need the reliable quantitative information covering the conscious creation of the integration in supply chains. Such tool could be a ranking, recommended in this paper, of integration factors from the perspective of three measures of evaluation of global level of functioning of the supply chain.
PL
Wstęp: Trendy integracyjne są jedną z głównych determinant rozwoju współczesnej logistyki. Obecnie po fazie zainteresowania łańcuchami dostaw realizującymi jedynie przepływy jednokierunkowe, nadeszła era łańcuchów dwukierunkowych typu forward i backward, realizujących jednocześnie przepływy w przód i w tył. Możliwość różnorodnej konfiguracji ogniw w takich łańcuchach dostaw wymaga zidentyfikowania czynników integracji oraz ustalenia ich stopnia oddziaływania na wyniki łańcucha dostaw. Doświadczenia nauki i praktyki łańcuchów dostaw zwracają uwagę na pilną potrzebę poznania uwarunkowań integracji w łańcuchach działających dwukierunkowo. Metody: Prace związane z modelowaniem i realizacją eksperymentów symulacyjnych zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward przeprowadzono w środowisku i Grafx Process 2013 for Six Sigma. Uzyskany w ich trakcie materiał empiryczny poddano następnie obróbce statystycznej w pakiecie Minitab 17. Identyfikacja istotności różnic wyników została dokonana w oparciu o analizę wariancji ANOVA. Dopełnieniem analizy wariancji jest analiza wartości różnic w postaci średnich bezwzględnych. Podstawę oceny integracji łańcucha dostaw typu forward i backward stanowią następujące miary: cashflow, rentowność i poziom obsługi klienta. Wyniki: Przeprowadzono 8 192 eksperymenty symulacyjne dla 6 czynników integracji: dostępność surowca wtórnego, planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, integracja działań transportowych, unifikacja opakowań i optymalizacja przepływu materiałowego. W oparciu o wyniki analiz istotności i wartości różnic otrzymano wyniki wpływu danego czynnika integracji na wyniki globalne łańcucha dostaw typu forward i backward. Posłużyły one do stworzenia rankingu czynników integracji. Głównymi czynnikami kształtującymi postać integracji łańcuchów dwukierunkowych są w kolejności: zarządzanie zapasami, planowanie produkcji oraz dostępność surowców wtórnych. Wnioski: Integracja oferuje nowe możliwości stąd jest to obiecująca opcja działania. W skomplikowanych i złożonych realiach logistycznych coraz trudniej ekonomicznie funkcjonować bez podejmowania form bliższej współpracy i zacieśniania tych więzi, czasami jest to wręcz niemożliwe. Rosnąca popularność łańcuchów dwukierunkowych otwiera nowe wymiary możliwości współpracy. Jednak nauce i praktyce potrzeba wiarygodnych informacji ilościowych na temat świadomego kreowania zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych. Takie narzędzie może stanowić rekomendowana w artykule lista (ranking) czynników integracji w perspektywie trzech miar oceny globalnego stopnia funkcjonowania łańcucha dostaw.
EN
Surfactants (surface active agents) have a wide spectrum of use in the industry, but also in agriculture. Moreover, there is a tendency to use both synthetic (e.g. Tween 80) and natural (e.g. rhamnolipids) surfactants in bioremediation of contaminated sites. In this case, a potential toxicity of surfactants towards different elements of the ecosystem should be considered. The aim of this study was to determine phytotoxicity in relation to Sinapis alba (white mustard) seeds and toxicity towards activated sludge microorganisms of rhamnolipids and Tween 80 at different concentrations. The results indicate a higher phytotoxicity of rhamnolipids compared with Tween 80. Surfactants used at the highest concentration, (600 mgּ l-1) exhibit-ed an inhibition of roots growth by 69% and 16% (compared with a control) for rhamnolipids and Tween 80 respectively. The results of toxicity towards activated sludge microorganisms confirm the negative impact of both surfactants especially in high concentrations. In the two highest concentrations no significant difference between synthetic surfactants and biosur-factants was observed. The results suggest that rhamnolipids could not be considered as more ‘eco-friendly’ surfactants compared with synthetic Tween 80.
PL
Surfaktanty, czyli związki powierzchniowo czynne, charakteryzują się szerokim spektrum wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu, ale również w rolnictwie oraz ochronie środowiska. W celu zwiększenia wydajności procesów remediacyjnych prowadzących do oczyszczania środowiska wykorzystuje się zarówno surfaktanty syntetyczne (np. Tween 80), jak i naturalne (np. ramnolipidy). Należy jednak zwrócić uwagę na potencjalną toksyczność wykorzystywanych surfaktantów wobec róż-nych elementów ekosystemu. Celem badań było określenie fitotoksyczności względem nasion gorczycy (Sinapis alba) oraz toksyczności wobec mikroorganizmów osadu czynnego ramnolipidów oraz Tweenu 80 używanych w różnych stężeniach. Wyniki wskazują na wyższą fitotoksyczność ramnolipidów w porównaniu z Tweenem 80 - w przypadku najwyższego zastosowanego stężenia, czyli 600 mg l-1, inhibicja korzeni w obecności ramnolipidów wynosi 69%, natomiast w obecności Tweenu - 16%. Uzyskane wyniki toksyczności względem mikroorganizmów osadu czynnego potwierdzają negatywny wpływ sur-faktantów nasilający się wraz ze wzrostem stężenia, przy czym w dwóch najwyższych stężeniach nie uwidoczniła się istotna różnica pomiędzy ramnolipdami a Tweenem 80.
EN
Progressing from the eighteenth century industrial development, transport and urban areas expansion contribute to the accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in different components of the environment and their deposition into soils. Due to the established, highly adverse PAHs effects on living organisms, there is a tendency to develop effective remediation technologies which can result in PAHs removing from the environment. The aim of this study was to determine the effect of ozone-initial radical reactions on biodegradation kinetics of selected PAHs by an environmental consortium. The consortium was composed of microorganisms isolated from soil permanently contaminated with organic substances such as PAHs. The decomposition reactions were carried out under aerobic conditions at 25°C for 240h in model systems containing water and PAH (naphthalene, phenanthrene or pyrene) at a concentration of 50 mg/l. The ozonation process was conducted before microbial inoculation and lasted 60 minutes (yield 2-5 g of ozone/h). The final PAHs concentrations were measured by photochemiluminescent method. It was found that pre-ozonation does not result in the death of microorganisms. The biodegradation kinetics was evaluated by a comparison of PAH half-life degradation. The results indicate that radical reactions increase the biodegradation efficiency by 25%. These results demonstrate a good efficiency of combined techniques - ozonation and biodegradation - and can provide the possibility of their application in the protection of agricultural land against degradation.
PL
Postępujący od wieku XVIII rozwój przemysłu i transportu samochodowego oraz ekspansja aglomeracji miejskich przyczyniają się do akumulacji związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w różnych komponentach środowiska oraz ich późniejszej depozycji do gleb. Z uwagi na stwierdzone, wysoce niekorzystne oddziaływanie WWA na organizmy żywe dąży się do opracowania technologii ich efektywnej remediacji. Niniejsza praca miała na celu określenie wpływu reakcji rodnikowych indukowanych ozonowaniem na kinetykę biodegradacji wybranych WWA przez konsorcjum środowiskowe wyizolowane z gleb trwale zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Reakcje rozkładu prowadzono w warunkach tlenowych, w temperaturze 25oC przez 240h w modelowych mineralnych układach wodnych z dodatkiem odpowiednio: naftalenu, fenantrenu lub pirenu w stężeniach 50 mg/l. Proces ozonowania wykonano przed mikrobiologicznym zaszczepieniem układów i trwał on 60 minut (wydajność 2-5 g ozonu/godz.). Pomiaru ubytków WWA dokonano stosując metodę fotochemiluminescencyjną z uprzednią ekstrakcją heksanem. Stwierdzono, iż wstępne ozonowanie nie wpływa letalnie na konsorcjum środowiskowe. Ocena kinetyki biodegradacji dokonana na podstawie porównania czasu połowicznego rozkładu WWA świadczy, iż reakcje rodnikowe zwiększają o średnio 25% efektywność biodegradacji. Powyższe wyniki świadczące o dobrej efektywności kombinowanych technik - ozonowania i biodegradacji - wskazują na możliwości aplikacyjne w ochronie gruntów rolnych przed degradacja.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of organic compounds, which accumulation in arable land is highly unfavorable phenomenon due to their toxic properties and adverse effects on yield as well as growth of plants. In order to determine the degree of PAHs exposure, the research on the sorption and accumulation of PAHs in various components of the soil is indispensable. The aim of this study was to define the effect of the organic and clay fraction on the mobility of PAHs. Experiments were carried out in column systems and the following solid phases (sorbents) were applied: a quartz sand (a control), a mixture of quartz sand and humic acids, a mixture of quartz sand and clay mineral - montmorillonite and systems combined with quartz sand, montmorillonite and humic acids. As a labile phase, the aqueous solution of phenanthrene (concentration of 0,5 mg•l-1) was used. Quantification of PAHs in the eluate was carried out by a photoluminescence method. The obtained results indicate that the increase of both clay fraction and the humic acids resulted in an increase in the sorption of phenanthrene on a solid matrix. Moreover, the montmorillonite showed higher sorption than humic acids added in the form of a commercial preparation. Thus, it can be assumed that the soils characterized by favorable agronomic properties (a lot of clay fraction and organic matter) are particularly susceptible to the accumulation of organic compounds (e.g. PAHs). Additionally, this kind of soil - due to immobilization - is characterized by smaller capacity of natural bioremediation. These conclusions points to the need for monitoring of arable land, particularly areas with high emissions of PAHs to the environment.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), z uwagi na toksyczne właściwości oraz niekorzystny wpływ na plonowanie i wzrost roślin stanowią grupę związków, których akumulacja w gruntach ornych jest zjawiskiem wysoce niepożądanym. W celu określenia stopnia narażenia niezbędna jest wiedza z zakresu badań podstawowych dotycząca sorpcji i akumulacji WWA w różnych komponentach glebowych. Celem badań było zdefiniowanie wpływu frakcji organicznej i ilastej na mobilność tych związków. Doświadczenie przeprowadzano w układach kolumnowych, natomiast fazę stała (sorbent) stanowił odpowiednio: piasek kwarcowy (referencja), mieszanina piasku kwarcowego i kwasów humusowych, mieszanina piasku kwarcowego i minerału ilastego - montmorylonitu oraz układy kombinowane z piaskiem kwarcowym, montmorylonitem i kwasami humusowymi. Fazę labilna stanowił wodny roztwór fenantrenu o stężeniu 0,5 mg•l-1. Oznaczeń ilościowych WWA w eluacie dokonano metodą fotoluminescencyjną. Badania dowiodły, iż wzrost zarówno udziału frakcji ilastej jak i ilości kwasów humusowych skutkował wzrostem sorpcji fenantrenu na matrycy stałej, przy czym montmorylonit wykazywał większe właściwości sorpcyjne niż kwasy humusowe dodawane w postaci komercyjnego preparatu. Można sądzić, iż gleby charakteryzujące się dobrymi właściwościami agronomicznymi (duży udział frakcji ilastej oraz materii organicznej) są szczególnie narażone na akumulacje związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych a także w związku z immobilizacją - mniejszymi zdolnościami naturalnej bioremediacji. Wskazuje to na konieczność monitoringu tych gruntów ornych, szczególnie na obszarach gdzie występuje wysoka emisja WWA do środowiska.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) pose a real threat towards all elements of the ecosystem due to their toxic properties. One of the methods reducing PAHs from the environment is bioremediation, including bioaugmentation. Bioaugmentation consists in introducing microorganisms capable of effective recultivation ground into contaminated areas. This kind of microorganisms (microbial consortia), are often isolated from places permanently contaminated with organic compounds due to their high potential for biodegradation. Genetic assays based on Next Generation Sequencing (NGS) indicate that K52 consortium obtained from crude oil contaminated site of eastern Carpathians is characterized by a high diversity of population with dominance of Pseudomonas genus. Polycyclic aromatic hydrocarbons (naphthalene, phenanthrene and fluorene) used throughout the currently described experiments were biodegradable both in the individual systems, and in the mixture, but the degree of biodegradation depended on the type of PAH. The most susceptible to biodegradation is naphthalene in the concentration of 20 mg/l, which undergoes completely decomposed after six days of experiments. In the system with initial concentration of 50 mg/l, biodegradation of naphthalene reached almost 80% after eight days. The results of flow cytometry confirm that the difficulties in PAHs decomposition increasing with amount of aromatic rings.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią udowodnione zagrożenie dla wszystkich elementów ekosystemu ze względu na właściwości kancerogenne, teratogenne i mutagenne. Jedną z metod usuwania WWA ze środowiska jest bioremediacja, w tym bioaugmentacja zakładająca wprowadzenie do zanieczyszczonego środowiska mikroorganizmów zdolnych do efektywnej rekultywacji gruntów. Takie mikroorganizmy (konsorcja mikrobiologiczne) często izolowane są z miejsc trwale zanieczyszczonych związkami organicznymi ze względu na ich wysoki potencjał biodegradacyjny. Badania genetyczne opierające się na sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS) wskazują, że wykorzystane w pracy konsorcjum mikrobiologiczne K52 pozyskane z trwale zanieczyszczonych olejem napędowym gleb wschodnich Karpat charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gatunkowym z dominacją bakterii z rodzaju Pseudomonas. Zastosowane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (naftalen, fenantren i fluoren) wykazywały się biodegradowalnością zarówno w układach indywidualnych, jak i mieszaninie, przy czym stopień biodegradacji zależał od rodzaju WWA. Najbardziej podatnym na biodegradacje jest naftalen, który ulegał całkowitemu rozkładowi w szóstym dniu inkubacji w układzie indywidualnym (20 mg/l). W układzie o stężeniu wyjściowym 50 mg/l biodegradacja naftalenu po ośmiu dniach inkubacji osiągnęła blisko 80%. Wyniki cytometrii przepływowej potwierdzają dane literaturowe wskazujące na ogólna tendencje wzrostu toksyczności WWA wraz ze wzrastająca liczba pierścieni - naftalen posiada tylko dwa pierścienie i jak wynika z aktywności komórek mikroorganizmów jest dla nich mniej toksyczny niż trójpierścieniowy fenantren.
17
Content available Strategia produkcyjna a planowanie – wyniki badań
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań charakterystyki planowania na poziomie taktycznym w przedsiębiorstwach produkcyjnych wraz z wnioskami płynącymi z analizy tego zjawiska w perspektywie realizowanej strategii produkcyjnej (MTS, MTO, ETO, QR). Badania przeprowadzono na próbie 149 przedsiębiorstw (małych, średnich i dużych) mających swoje siedziby na terenie Polski. W celu lepszego zdefiniowania problemu postawiono trzy hipotezy badawcze. Na potrzeby ich weryfikacji opracowano autorską metodykę opartą o analizę korelacji oraz współczynnik podobieństwa organizacyjno-technologicznego. W treści zawarto jej opis i wyniki zastosowania zmierzające do weryfikacji postawionych hipotez. Zgodnie z tym udowodniono, że realizowana strategia produkcyjna ma wpływ na charakterystykę procesów planowania oraz problemy mające swoje przyczyny w tym obszarze. Nie można jednak stwierdzić, że strategia produkcyjna ma związek ze strukturą realizowanych procesów planowania.
EN
In this article results of the characteristics of planning at the tactical level in manufacturing companies are presented. Conclusions of the analysis carried out in the perspective of production strategy (MTS, MTO, ETO, QR). The study was conducted on a sample of 149 companies (small medium and large) with headquarter in Poland. In order to better define the problem erected three hypotheses. For the purpose of verification developed an original methodology based on the analysis of correlation and similarity coefficient organizational and technological. The text contains a description and results of the application of measures to verify the hypotheses. Accordingly it is proven that production strategies have an influence the characteristics of the planning and the problems which have their cause in the area. But you can not say that production strategy is related to the structure of the processes of planning.
18
PL
Intensywny rozwój nauk biologicznych, zarówno w dziedzinie medycyny, kryminalistyki, jak i szeroko rozumianych badań związanych z biotechnologią, stworzył potrzebę doskonalenia technik analitycznych. Na szczególną uwagę zasługują metody biologii molekularnej bazujące na analizie kwasów nukleinowych, charakteryzujące się wysoką czułością i powtarzalnością. Pozwalają one na precyzyjną identyfikację śladów biologicznych, ocenę zmian w profilach ekspresji genów, a także pełną ewaluację bioróżnorodności nisz środowiskowych. Kluczowym elementem determinującym efektywność przeprowadzanych analiz jest etap pozyskiwania (izolacji) materiału genetycznego. Wyraźnie dostrzega się tendencje rozwoju technologii w kierunku zwiększenia przepustowości oraz dokładności izolacji DNA. Aktualnie możliwe jest pokonanie ograniczeń związanych z metodą manualnej izolacji poprzez zastosowanie gotowych zestawów oraz robotów automatycznych umożliwiających pracę z wieloma setkami prób jednocześnie. Celem badań było przeprowadzenie walidacji wybranych metod izolacji genomowego DNA. Wykorzystano trzy komercyjne zestawy. Dwa z nich, dedykowane platformie automatycznej BioRobot M48 Robotic Workstation (Qiagen), bazowały na zjawisku immobilizacji DNA na złożach z cząstkami paramagnetycznymi: QIAsymphony DNA Investigator Kit (Qiagen) oraz MagAttract® DNA Mini M48 (Qiagen). Trzeci zestaw, Sherlock AX (A&A Biotechnology), przeznaczony był do manualnej izolacji genomowego DNA i wykorzystywał mechanizm adsorbcji kwasów nukleinowych na membranach jonowymiennych połączonej ze strącaniem DNA izopropanolem. Ocenie poddano wykrywalność, powtarzalność, i odtwarzalność. Wyniki wskazują, że wszystkie analizowane metody pozwalają na izolację materiału genetycznego o wysokich standardach, który może być wykorzystany w dalszych procedurach badań molekularnych.
EN
The intensive development of biological sciences, both in the field of medicine and broadly defined biotechnology, created the need to improve the analytical techniques. Molecular biology methods based on the analysis of nucleic acids with high sensitivity and reproducibility deserve special attention. They facilitate precise identification of biological traces, assessing changes in gene expression profiles and complete evaluation of environmental niches biodiversity. The main factor determining effectiveness of analysis is a stage of genetic material isolation. There is a clear trend to increase the capacity and accuracy of DNA isolation. Currently it is possible to overcome the limitations associated with manual isolation techniques. Using of kits and automated robots facilitates working with hundreds of samples simultaneously. The aim of the study was to validate the selected genomic DNA isolation methods. Three commercial kits were used. Two of them, which are dedicated to the automatic platform BioRobot M48 Robotic Workstation (Qiagen), are based on the DNA adsorption on silica beads convenient handling of magnetic particles: QIAsymphony Investigator DNA Kit (Qiagen) and MagAttract® DNA Mini M48 (Qiagen). A third kit Sherlock AX (A&A Biotechnology) for manual isolation of genomic DNA are based on the mechanism of nucleic acin adsorption on ion exchange beads combined with the isopropanol precipitation of DNA. The determination limit, reproducibility and repeatability were evaluated. The results indicate that all of the analysed methods allow the isolation of high-quality genetic material, which can be used in subsequent molecular testing procedures.
EN
Identification and analysis of problems occurring in implementation of sustainable logistics is a very crucial stage in the process of improving the functionality of all companies which decided to follow the sustainable development strategy. This conceptual process framework has been developed and successfully used within the frames of a project aimed at improving the logistics system of one of the Polish a float glass manufacturer. Problem identification and analysis tool of organization of sustainable transport and production processes developed within this project has been called Sustainable Transport System Virus Analysis (STVA). In this paper basic assumptions and methodology of the tool developed by the Authors have been included.
20
Content available Modelling and simulation of procurement processes
EN
The Authors’ research has concentrated on the modelling and parametrization of procurement processes – order/ delivery processes. The methods employed in the research were: modelling approach towards logistics systems and processes as well iGrafx software. The result of the works is the Authors’ own project composed of 10 elements, which allows for conducting a multi-criteria analysis of procurement and transportation processes. This paper describes the simulation of procurement according to economic order quantity method. Business processes today are volatile, complex and with many interdependencies; a tendency to reduce the risk of failure is prevalent. Computer simulation as a tool for analysing and predicting future enables the testing of various solution variants over a short period of time – at no capital investment cost or without taking unnecessary risk. The result of the research has a practical application in both manufacturing and trading companies.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.