Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal martenzytyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Zrobotyzowane spawanie metodą TIG stali DOCOL 1200M
PL
W pracy przedstawiono strukturę i własności złączy doczołowych spawanych metodą TIG stali DOCOL 1200M o grubości 1,8 mm. Stal DOCOL 1200M o strukturze martenzytycznej przeznaczona jest głównie do wytwarzania zderzaków samochodowych, belek bocznych oraz innych elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników pojazdów mechanicznych.
EN
The paper presents the structure and properties of butt joints of the TIG- -welded 1.8 mm thick DOCOL 1200M steel. The DOCOL 1200M martensitic steel is mainly designed for the manufacture of car bumpers, side beams and other elements ensuring safety for the users of motor vehicles.
2
Content available remote Welding of joints in new generation martensitic steel THOR®115
EN
The present development of materials used in the power engineering industry for elements of boilers characterised by supercritical parameters creates new challenges for the welding engineering sector. The implementation of new combinations of alloying agents aimed to obtain the most favourable mechanical properties, including creep resistance and oxidation resistance, does affect the weldability of steels. Martensitic steels containing 9% of Cr are characterised by high creep resistance and low oxidation resistance at temperature exceeding 600°C. In turn, steels containing 12% of Cr, i.e. VM12-SHC or X20CrMoV12-1, are characterised by significantly higher oxidation resistance but lower strength at higher temperature. In 2018, Tenaris (an Italian concern) developed new steel containing 12% of Cr and designated as THOR®115 (Tenaris High Oxidation Resistance). This article presents experience gained when making welded joints of pipes using various filler metals (W CrMo91, S Ni 6082 and EPRI P87). The research work included the performance of a series of non-destructive tests (VT, PT and RT) as well as destructive tests (tensile tests, bend tests, hardness measurements and macro and microscopic metallographic tests) aimed to confirm the high quality of the joints.
PL
Aktualny rozwój materiałów stosowanych w przemyśle energetycznym na elementy kotłów o parametrach nadkrytycznych stawia nowe wyzwania związane ze spawalnictwem. Wprowadzanie coraz to nowych kombinacji dodatków stopowych w celu osiągnięcia jak najlepszych właściwości mechanicznych, w tym odporności na pełzanie i utlenianie, nie pozostaje bez wpływu na spawalność nowych stali. Stale martenzytyczne zawierające 9% Cr, charakteryzują się dobrą odpornością na pełzanie i jednocześnie niską odpornością na utlenianie w temperaturze przekraczającej 600°C, natomiast stale o zawartości 12% Cr, tj. VM12-SHC lub X20CrMoV12-1 charakteryzują się znacznie wyższą odpornością na utlenianie, ale towarzyszy im mniejsza wytrzymałość w wyższych temperaturach. W 2018 roku włoski koncern Tenaris opracował nową stal o zawartości 12% Cr oznaczoną jako Thor TM115 (Tenaris High Oxidation Resistance). W niniejszym artykule zaprezentowano doświadczenia zdobyte podczas spawania złączy rur przy użyciu różnych materiałów dodatkowych (W CrMo91, S Ni 6082 oraz EPRI P87). W ramach pracy przeprowadzono serie badań zarówno nieniszczących (VT, PT, RT) jak i niszczących (próby rozciągania, zginania oraz udarności, pomiar twardości oraz badania metalograficzne makro- i mikroskopowe) mających na celu potwierdzenie wysokiej jakości wykonanych złączy.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza porównawcza wybranych właściwości materiałów metalicznych wykorzystywanych na narzędzia chirurgiczne. Przeprowadzono badania określające odporność na korozję (metodą grawimetryczną), zwilżalność powierzchni (metodą kropli siedzącej) oraz analizę swobodnej energii powierzchniowej z wykorzystaniem dwóch modeli analitycznych: Owensa-Wendta oraz van Ossa-Chauhury-Gooda. W wyniku badań wskazano właściwości stali austenitycznej i martenzytycznej determinujące dobór materiału do produkcji instrumentarium chirurgicznego.
EN
The aim of this work was comparative analysis of selected properties of metallic materials used for surgical instruments. The studies have been conducted to determine the corrosion resistance (gravimetric method), surface wettability (sitting drop method) and free surface energy analysis using two analytical models: Owens-Wendt’s and van Oss-Chauhury-Good’s. As a result, the properties of austenitic and martensitic steel determining the choice of material for the production of surgical instruments have been indicated.
EN
The developing automotive industry has prompted an increase in the demand for new welding technologies in civil engineering and transport that reduce the mass of mobile platforms mounted on vehicles and increase their operational range at the same time. The AHSS steels are the materials most commonly adapted for the production of motor vehicles due to their high tensile strength. Nonetheless, the joints created with their use are less strong from the native material. This article examined whether the application of micro-jet cooling would alter the mechanical properties of the welds. Based on the performed tests, joints with better quality that passed positively in the hardness and tensile strength evaluations were obtained. The presented research proves that the use of additional elements in the welding process significantly affects the quality of the obtained welds and brings satisfactory results with a greater repeatability than before.
5
Content available Welding of mobile elevating work platforms
EN
The demand for new welding technologies in civil engineering and transport is increasing. An example of this is the tendency to increase the operating range of a mobile platform mounted on motor vehicles while maintaining the weight of the vehicle. The most commonly used material in the production of mobile platforms are AHSS steels due to their high tensile strength at the level of 1400 MPa. However, the joints created with their use are characterized by much lower strength than the native material. In this article, the most appropriate parameters for welding elements of a mobile platform from difficult-to-use steel AHSS were selected.
PL
Wzrasta zapotrzebowanie na powstawanie nowych technologii spawalniczych w inżynierii lądowej i w transporcie. Przykładem tego może być tendencja zwiększenia zasięgu operacyjnego podestu ruchomego montowanych w pojazdach samochodowych przy jednoczesnym zachowaniu masy pojazdu. Ostatnio stosowanym materiałem w produkcji podestów ruchomych są stale AHSS z uwagi na ich dużą wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 1400 MPa. Powstałe przy ich wykorzystaniu złącza cechują się jednak dużo niższą wytrzymałością od materiału rodzimego. W niniejszym artykule opisano proces doboru parametrów do spawania elementów podestu ruchomego z trudnospawalnej stali AHSS w celu osiągnięcia połączeń spawanych o wytrzymałości na poziomie 700 MPa lub wyższej.
PL
W pracy badano wpływ różnych zabiegów cieplnych w zakresie wysokich wartości temperatury austenityzowania na własności wytrzymałościowe i odporność na pękanie stali X2NiCoMo18-9-5. Stal w stanie niestarzonym charakteryzuje się bardzo wysoką ciągliwością w próbie rozciągania, nawet gdy ma bardzo duże ziarno byłego austenitu po specjalnej obróbce cieplnej w zakresie austenitycznym.
EN
The effect of various heat treatment processes in the high austenitizing temperature range on the tensile properties and fracture toughness of the X2NiCoMo18-9-5 steel has been studied. Unaged steel is characterised by very high tensile ductility in the tensile test, even when it has former austenite grain of a large size. Brittleness can occur after such a heat treatment but only in aged steel of very high strength. A linear correlation between the ductility and strength of the studied steel was demonstrated, while fracture toughness was not clearly correlated with steel ductility.
EN
The study covered 9% Cr martensitic steels - X10CrMoVNb9-1 (P91) and X13CrMoCoVNbNB9-2-1 (PB2) after long-term ageing at the temperature of 620°C and soaking time up to 50,000 hours. The microstructural investigations of the tested steels were carried out using a TITAN 80-300 transmission electron microscope. The analysis of the changes in the microstructure included the identification of precipitates and computer image analysis: the measurement of dislocation density and mean diameter of the precipitates. The tests showed that the analysed steels still retained the lath martensitic microstructure, but also the processes of matrix softening were observed. The microstructure of the examined steels also showed numerous precipitates with various morphologies. The micro-addition of boron in the PB2 steel, compared with the P91 steel, influenced the retardation of the microstructure degradation processes through the limitation of the growth of M23C6 precipitates and Laves phase. This resulted in a slowdown in the processes of recovery and polygonisation of the matrix of the tested steel.
PL
Badaniu poddano martenzytyczne stale typu 9% Cr - X10CrMoVNb9-1 (P91) oraz X13CrMoCoVNbNB9-2-1 (PB2) po długotrwałym starzeniu w temperaturze 620°C i czasie wygrzewania do 50 000 godzin. Badania mikrostrukturalne badanych stali przeprowadzono za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego TITAN 80–300. Analiza zmian w mikrostrukturze obejmowała identyfikację wydzieleń oraz komputerową analizę obrazu: pomiar gęstości dyslokacji i średniej średnicy wydzieleń. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowane stale posiadały nadal zachowaną listwową mikrostrukturę martenzytyczną, ale także obserwowano procesy mięknięcia osnowy. W mikrostrukturze badanych stali widoczne były również liczne wydzielenia o różnej morfologii. Mikrododatek boru w stali PB2 w porównaniu do stali P91 wpłynął na spowolnienie procesów degradacji mikrostruktury poprzez ograniczenie wzrostu wydzieleń M23C6 i fazy Lavesa. Wpłynęło to na spowolnienie procesów zdrowienia i poligonizacji osnowy badanej stali.
PL
Duże zapotrzebowanie na odkuwki w postaci pierścieni dla różnych gałęzi przemysłu wymaga stosowania nowoczesnych stali martenzytycznych o właściwościach mechanicznych dostosowanych do konkretnego zastosowania. Aby sprostać wymaganiom rynku, powstała koncepcja projektu niskoodpadowej technologii kształtowania wielkogabarytowych pierścieni ze stali X20Cr13 i X10CrMoVNb9-1 o profilowanych pobocznicach. Liderem projektu jest firma Zarmen FPA. Jednym z etapów tego projektu jest opracowanie technologii obróbki cieplnej pierścieni. Wykonano badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych (wg norm PN-EN ISO 6892-1:2016-09, PN-EN ISO 148-1:2017-02 i PN-EN ISO 6507-1:2007) na próbkach pobranych z odkuwek kutych swobodnie przy temperaturze 1110±20°C z redukcją wysokości materiału wsadowego 50% oraz obrobionych cieplnie w 2 wariantach: hartowanie stali X20Cr13 z temperatury 1020±10°C w oleju oraz odpuszczanie przy temperaturze 600°C i 700°C, hartowanie stali X10CrMoVNb9-1 z temperatury 1050±10°C w oleju oraz odpuszczanie przy temperaturze 650°C i 700°C. Materiałem wsadowym były wałki ϕ40x60 mm. Wykonano też badania porównawcze na próbkach pobranych z wałków w stanie dostawy hutniczej i poddanych obróbce cieplnej w tych samych warunkach co odkuwki. Wskaźniki Rp0,2 i Rm, zgodne z założeniami, otrzymano dla obu stali po odpuszczaniu próbek pobranych z odkuwek przy temperaturze 700°C, wynoszące odpowiednio: 660 MPa i 844 MPa dla stali X20Cr13 oraz 764 MPa i 893 MPa dla stali X10CrMoVNb9-1. Wydłużenie próbek z obu stali wyniosło 21%, a praca łamania KV2: 25 J dla stali X20Cr13 i 38 J dla stali X10CrMoVNb9-1. Planowana jest weryfikacja właściwości mechanicznych uzyskanych na próbkach pobranych z kutych wałków oraz z eksperymentalnie walcowanych pierścieni.
EN
The large demand for forgings in the form of rings for various branches of industry requires the application of modern martensitic steels with mechanical properties adapted to the specific application. To meet the requirements of the market, the first concept of low-waste forming technology for large-size rings made of X20Cr13 and X10CrMoVNb9-1 steel, with profiled side surfaces, was created. The leader of the project is Zarmen FPA. One of the stages of this project is the development of ring heat treatment technology. Tests of microstructure and mechanical properties (according to standards PN-EN ISO 68921:2016-09, PN-EN ISO 148-1:2017-02 and PN-EN ISO 6507-1:2007) were performed on samples collected from flat-die forgings at temperature 1110±20°C with 50% height reduction of the stock material and heat treatment in 2 variants: hardening of X20Cr13 steel from temperature 1020±10°C in oil and tempering at temperature 600°C and 700°C, hardening of X10CrMoVNb9-1 steel from temperature 1050±10°C in oil and tempering at temperature 650°C and 700°C. The stock material was ϕ40x60 mm shafts. Comparative tests were also performed on samples collected from shafts in the state as delivered from the mill and subjected to heat treatment under the same conditions as forgings. Indicators Rp0.2 and Rm, according to assumptions, were obtained for both steels after tempering of samples collected from forgings at temperature 700°C, and were equal to, respectively: 660 MPa and 844 MPa for X20Cr13 steel and 764 MPa and 893 MPa for X10CrMoVNb9-1 steel. Elongation of samples for both steels was 21%, and energy absorbed during fracture KV2: 25 J for X20Cr13 steel and 38 J for X10CrMoVNb9-1 steel. It is planned to verify mechanical properties obtained in samples collected from forged shafts and from experimentally rolled rings.
EN
The knurling of corrosion-resistant steel 95X18 (the nearest analog is AISI 440B, AISI 440C, AISI A756, DIN-1.4125, SUS440C, Z100CD17) simulation with finite element method is investigated in the paper. Diagram stresses, strains and displacement are calculated by using CAE system SolidWorks. Dependence of strengthening area on processing tools geometry and loaded force are investigated. We proposed the algorithm of knurling parameters optimization by using a computer simulation. The correlation between simulation and experimental data was found.
EN
Recently developed methods of optimization-based determination of Jiles-Atherton model enable practical application of this model for technical purposes. However, uncertainty of determination of these parameters was not investigated before. This paper presents the results of investigation on assessment of uncertainty of determination of parameters of Jiles-Atherton model for high permeability Mn-Zn ferrite as well as for 3H13martensitic steel. It was indicated, that uncertainty of determination of parameters varies for different parameters and may exceed 100%. This information should be considered during solid state physics – oriented analyses based on the Jiles-Atherton model.
PL
Metody określania parametrów modelu Jilesa-Athertona na drodze optymalizacji wieloparametrycznej są aktualnie intensywnie rozwijane, ze względu na możliwość praktycznego zastosowania tego modelu w technice. Jednak do tej pory nie przedstawiono wyników badań niepewności parametrów modelu wyznaczonych w ten sposób. W referacie przedstawiono wyniki badań niepewności wyznaczenia parametrów modelu Jilesa-Athertona dla pętli histerezy magnetycznej wysokoprzenikalnościowego ferrytu manganowo-cynkowego oraz stali martenzytycznej 3H13. Wykazano, ze niepewność wyznaczenia poszczególnych parametrów jest znacząco zróżnicowana i może, w niektórych przypadkach, przekroczyć 100%. Powinno to być brane pod uwagę w przypadku wykorzystania modelu Jilesa-Athertona do ilościowej analizy procesów magnesowania na potrzeby badań z zakresu fizyki ciała stałego.
11
Content available remote Wear of working part of surgical drills
EN
The paper presents the results ofstudies onthe topography of surgical borers flank after their operation. The studies were carried out on borers made of X39Cr13 martensitic steel, which was subject to heat and surface (plasma nitriding) treatment. Test drilling was performed in beef bones, which were fixed in a vice to ensure appropriate stability, a borer 6 mm in diameter and 160 mm long was used. The studies on the topography of flank comprised studies on roughness, which were carried out by means of a profilographometer designed for 2D and 3D studies on the surface by means of a contact method. The studies were carried out for borers of flank formed by successive drilling cycles.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań topografii powierzchni przyłożenia wierteł chirurgicznych po eksploatacji. Badania przeprowadzono na wiertłach ze stali martenzytycznej X39Cr13, które poddano obróbce cieplnej oraz powierzchniowej (azotowanie jarzeniowe). Testowe wiercenia wykonywano w kościach wołowych, które mocowano w imadle, w celu zachowania odpowiedniej stabilności, użyto wierteł o średnicy 6 mm i długości 160 mm. W ramach badań topografii powierzchni przyłożenia przeprowadzono badania chropowatości, które realizowano z zastosowaniem profilografometru przeznaczonego do badań 2D i 3D powierzchni metodą stykową. Badania przeprowadzono dla wierteł o powierzchni przyłożenia ukształtowanej poprzez kolejne cykle wiercenia.
12
Content available remote Korozja stali typu SONK i sposoby zapobiegania jej
PL
Rosnące wymagania konsumentów dotyczące głównie właściwości użytkowych materiałów, sprawiły, że na przestrzeni lat powstało wiele gatunków stali odpornych na korozję (SONK). Dzięki odporności na korozję w bardzo zróżnicowanych środowiskach stale te cieszą się niezwykle szerokim spektrum zastosowań. Właściwości stali SONK wynikają głównie ze składu chemicznego, jednak stale te wymagają często dodatkowych zabiegów, aby mogły odpowiednio długo spełniać swoje zadania. W jaki sposób przebiega proces niszczenia korozyjnego tych materiałów i jakie są sposoby jego zapobiegania?
13
Content available remote Spawalne martenzytyczne stale żarowytrzymałe nowej generacji
PL
W artykule przedstawiono konieczność obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Podano podstawowe charakterystyki wybranych stali martenzytycznych nowej generacji, przeznaczonych na odpowiedzialne elementy kotłów energetycznych, tj. stali P92, E911, VM12- SHC i PB2. Ocenę spawalności powyższych stali wykonano na podstawie wykresów przemian austenitu dla warunków spawalniczych CTPc-S, badań wpływu cykli cieplnych spawania na właściwości mechaniczne oraz badań skłonności do tworzenia pęknięć. W oparciu o analizę literatury podano podstawowe warunki spawania omawianych stali, scharakteryzowano stosowane materiały dodatkowe i właściwości złączy spawanych. Ponadto zwrócono uwagę na bezwzględną konieczność stosowania obróbki cieplnej połączeń spawanych tych stali.
EN
In the paper there are presented general characteristics of high temperature and creep-resisting steelswhich are intended for apply in the power industry i.e. T/P92, E911, VM12- SHC and PB2. Each of the aforesaid steels possess martensitic microstructure. The weldability of the these steels is discussed on the basis of CCT diagrams of austenite transformation in welding conditions, results of mechanical properties tests and investigation of tendency to form various types of cracking. The paper also contains information about technological recommendations on welding and heat treatment of joints.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących topografii i grubości warstw węglowych, które były wytworzone na powierzchni stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne. Modyfikacja powierzchni stali obejmowała zabiegi: bębnowania, pasywacji chemicznej oraz naniesienie diamentopodobnej warstwy węglowej metodami rozpylania magnetronowego i rozkładu węglowodorów w plazmie wzbudzonej w polu wysokiej częstotliwości. Grubość warstw węglowych określono z wykorzystaniem spektroskopii elipsometrycznej.
EN
The paper presents results of studies on topography and thickness of carbon layers which were produced on martensitic steel used for surgical tools. Modification of the steel surface was consisted of several procedures: barreling, chemical passivation and carbon layer application by magnetron sputtering method and decomposition of hydrocarbons in the plasma induced in the high-frequency field. Thickness of carbon layers was determined by ellipsometric spectroscopy.
PL
Praca przedstawia istotne aspekty związane z procesem gięcia i analiza sprężynowania powrotnego wspornika wykonanego ze stali wysokowytrzymałej martenzytycznej MS-W 1200. dla celów porównawczych badania eksperymentalne przeprowadzono również dla materiału o podwyższonej wytrzymałości HX340LAD. przeprowadzone badania miały na celu analizę wpływu zmiany właściwości mechanicznych materiału (granica plastyczności i wytrzymałości) oraz prędkości ruchu suwaka prasy na wielkość kąta sprężynowania.
EN
The paper presents significant aspects regarding bendig process and springback analysis for automotive bracket made of high strength martensitic steel MS-W1200. For comparison the experiment was also conducted for high yield strength steel HX340LAD. The aim of the experimental research was analysis of the influence of material mechanical properties (yield point and tensile strength) and press slide velocity on the amount of springback angle.
PL
Artykuł jest kontynuacją pracy opisującej wyniki badań XPS stali martenzytycznej 4H13 po standardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania [1]. Autorzy prezentują skład chemiczny warstwy wierzchniej po polerowaniu elektrochemicznym w polu magnetycznym. Wykonane badania uwidoczniają różnice warstw wierzchnich otrzymanych standardową metodą elektrochemicznego polerowania oraz metodą magnetoelektropolerowania.
EN
The article is a continuation of the work covering the XPS results of 4H13 martensitic steel after electrochemical polishing without mixing [1]. The authors present the chemical composition of the surface layer after electrochemical polishing in a magnetic field. The results show comparison of surface layers obtained by standard electrochemical polishing and magnetoelectropolishing.
17
Content available remote Numerical and experimental analyses of drills used in osteosynthesis
EN
This paper presents the results of numerical analysis and experimental studies of the process of bone drilling using drills applied in osteosynthesis procedures. In the studies, two surgical drills with a diameter d = 4.5 mm and varying in drill point geometry 2k were used. Thermal analysis based on FEM allowed determining the distribution of temperatures generated in the bone as a function of rotational speed of the drill. The results indicate that both drill point geometry and rotational speed of the drill have influence on temperatures generated in bone tissue. Additionally, the range was determined for possible values of rotational speed, which does not initiate the process of thermal necrosis of bone. The experimental studies of the process of drilling in a femur model showed the impact of drill point geometry on the values describing the cutting process. It was concluded that the highest values of torques and axial forces during cutting occur in the tools with angle 2k2 = 120 (degrees).
PL
Podczas grzania i chłodzenia stali martenzytycznych zachodzą przemiany fazowe umożliwiające kształtowanie ich struktury i właściwości użytkowych. Znajomość temperatury przemian: (α'→ γ)p, (α' → γ)k, MS, i Mf, a także wpływu procesów cieplnych na skład fazowy i strukturę stali stanowi podstawę przy opracowywaniu technologii wytwarzania części maszyn. Celem badań było wyznaczenie temperatury przemian zachodzących podczas grzania i chłodzenia stali martenzytycznej X5CrNiCuNb16-4 oraz określenie wpływu parametrów grzania na jej skład fazowy, właściwości mechaniczne i odporność korozyjną. W zależności od temperatury grzania zmienia się udział austenitu w strukturze w zakresie 30-50%, granica plastyczności R0,2 w przedziale 680-1120 MPa, udarność KU2 od 15 do 180 J oraz znacząca skłonność do korozji ogólnej w roztworach kwasu siarkowego i korozji wżerowej w roztworach zawierających chlorki.
EN
The heat treatment applied in the process of the production of machine parts from X5CrNiCuNb16-4 martensitic steel can significantly alter structure, phase composition, mechanical proprieties, and the corrosion resistance of articles. The heating of steel in a hardening state to a temperature 450°C results in consolidation causing an increase in the yield point from 750 to 1120 MPa, and it decreases the KU2 impact strength from 84 to 15 J. Raising the temperature to 550°C decreases the austenite by 40% to 30% in the structure of the steel, and the yield point diminishes to 1000 MPa, and the KU2 impact strength increases to 83 J. In relation to the hardening state, the tempered steel at 550°C shows a significant increase in the yield point, which accompanies a decrease in general corrosion resistance. The tempering of X5CrNiCuNb16-4 martensitic steel at 650°C increases structural austenite to about 50%, lowering the R0,2 yield point to 680 MPa and significantly changes its vulnerability to general corrosion in sulphuric acid solutions, and to pitting corrosion in chloride solutions.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań odporności na korozję stali X39Cr13 z gatunku stali martenzytycznych. Badania zostały wykonane na próbkach stali w stanie dostawy, po obróbce cieplnej (hartowanie+odpuszczanie), powierzchniowej (azotowanie jarzeniowe) oraz po zabiegu sterylizacji. Badania odporności na korozję ogólną i lokalną wykonano w środowisku fizjologicznego płynu Tyrode'a, wykorzystując technikę krzywych polaryzacji oraz pomiar zmian potencjału korozyjnego badanych próbek w funkcji czasu ekspozycji w roztworze korozyjnym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zabieg azotowania uodpornia stal na korozję lokalną: przebicie warstwy pasywnej (inicjacja wżerów) pojawia się wyłącznie dla materiału w stanie dostawy i po zabiegach cieplnych. W przypadku azotowania korozja wżerowa nie występuje. Azotowanie katalizuje natomiast proces roztwarzania transpasywnego stali.
EN
The paper comprises research under corrosion resistance of X39Cr13 steel classified as a martensitic steel. The tests were carried out for steel: as-received, after heat treatment, after surface treatment (plasma nitriding) and after sterilization. The general and local corrosion resistance tests were carried out in physiological Tyrode solution environment using potentiokinetic polarization technique and corrosion potential changes versus time of exposure in a corrosion solution. It has been found that the nitriding makes steel resistant to local corrosion: passive layer breakdown (pits initiation) occurs only for as-delivered material and after heat treatments. In the case of nitriding the pitting corrosion does not occur. On the other hand, nitriding is prone to acceleration of steel transpassive dissolution.
PL
Praca nawiązuje do wystąpienia na III Krajowej Konferencji "Nowe Materiały - Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszyn" w roku 2006. Przedstawiono wtedy problematykę budowy strukturalnej i wybranych własności stali Hardox 400 i Hardox 500. Rozszerzono asortyment materiałów o zbliżonych składach chemicznych, strukturach i własnościach o stale z grupy ???, AR, Armotec, Armax i innych. Rozbudowano program prac o badania faktograficzne, zużywania ściernego, korozyjne oraz badania połączeń spawanych. Przeprowadzono również badania strukturalne dotyczące materiałów innych niż stale Hardox 400 i Hardox 500. Stale tej grupy znajdują zastosowanie głównie w przemyśle maszynowym, stoczniowym i zbrojeniowym. W Polsce klasyfikuje sieje jako: niskostopowe stale martenzytyczne lub stale konstrukcyjne o podwyższonej odporności na ścieranie.
EN
The paper is related to the presentation during III Domestic Conference " New Materials - New Technologies in Shipyards and Machine Industry " in the year 2006. The problems concerning structures and selected properties of steels Hardox 400 and Hardox 500 were presented in this time. Assortment of investigated materials, like steels belonging to the group ???, AR, Armotec and Armax, was extended. Program of fractography, abrasion resistance and welded joints researches was expanded. Observations of structures of materials different to theHardox400 and Hardox 500 steels were also performed. The steels belonging to these group are applied mainly in machine, shipyards and armour industry. In Poland they are classified like low alloyed martensitic steels or structural steels with raised abrasion resistance.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.