Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klimatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
PL
Warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza, średnia temperatura promieniowania otoczenia) i czynniki indywidualne (aktywność fizyczna, izolacyjność cieplna odzieży) wpływają na wymianę ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. W warunkach równowagi cieplnej pojawia się odczucie komfortu cieplnego, a układ termoregulacyjny organizmu działa prawidłowo. W warunkach, w których dochodzi do upośledzenia mechanizmu termoregulacji, człowiek może być w stanie hipotermii lub hipertermii, zamiast normotermii. Jedna z tych sytuacji (hipotermia) może wystąpić w sali operacyjnej. Znieczulenie, operacja oraz środowisko Sali operacyjnej upośledzają fizjologiczne mechanizmy termoregulacyjne organizmu. Niezamierzona hipotermia śródoperacyjna, definiowana jako spadek temperatury wewnętrznej ciała poniżej 36°C, jest najczęstszym powikłaniem opieki okołooperacyjnej. W artykule zwrócono uwagę na zagadnienia związane z występowaniem wychłodzenia operowanego pacjenta, odnosząc się także do warunków środowiskowych w sali operacyjnej, utrzymywanych w wyniku działania systemu wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej.
EN
Environmental conditions (temperature, humidity, air flow velocity, mean radiation temperature) and individual factors (physical activity, clothing insulation) affect the heat exchange between humans and the environment. In thermal balance conditions, a feeling of thermal comfort appears and the body`s thermoregulatory system works properly. In conditions where the thermoregulation mechanism is impaired, a person may be hypothermic or hyperthermic instead of normothermic. One of these situations (hypothermia) can occur in the operating room. Anesthesia, surgery and the operating room environment impair the body’s physiological thermoregulatory mechanisms. Inadvertent perioperative hypothermia, defined as a drop in core body temperature below 36° C, is the most common complication of perioperative care. The article focuses on the issues related to the occurrence of hypothermia of the operated patient, referring also to the indor conditions in the operating room, maintained as a result of the operation of the ventilation and air conditioning system in the operating room.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przegląd rozwiązań technologii filtracji powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną rozwiązania filtrów stosowanych w centralach wentylacyjnych wykorzystywanych w systemach wentylacji mechanicznej.
EN
The following paper presents a review of different air filtration technologies for ventilation and air conditioning systems. The second part is focused on filtration systems in air handling units used for mechanical ventilation.
PL
W artykule przedstawiono informacje o warunkach sprzyjających przetrwaniu i rozprzestrzenianiu się wirusów w pomieszczeniach budynków. Napływające do pomieszczeń powietrze zewnętrzne nie jest znaczącym źródłem wirusów SARS-CoV-2. Tym samym w czasie pandemii rośnie znaczenie skutecznej i wydajnej wentylacji. Przestawiono najważniejsze wytyczne stowarzyszeń branżowych dot. eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podczas pandemii. Opisano technologie i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego.
EN
In this paper there were presented indoor conditions faciliating virus survival and transimission inside the buildings. Supply air is not a significant source of SARS-CoV-2 virus. Thus during pandemia the significance of effective and efficient ventilation is even higher. There were presented crucial exploitation guidance by sector associations refering to ventilation and air conditioining systems. There were described technologies and devices for ventilation air treatment.
PL
W artykule przedstawiono wymagania prawne dotyczące wentylacji oraz parametrów komfortu cieplnego w budynkach hotelowych. Szczegółowo omówiono sposoby zapewnienia wymiany powietrza w części mieszkalnej oraz urządzenia wykorzystywane do indywidualnego utrzymania parametrów komfortu w pokojach hotelowych.
EN
The article presents legal requirements for ventilation and thermal comfort parameters in hotel buildings. The ways of providing air exchange in the residential part are discussed and devices for maintaining individual comfort parameters in hotel rooms are presented.
PL
W niektórych obiektach odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza obiegowego można zapewnić dzięki energooszczędnym i prostym rozwiązaniom wykorzystującym zjawisko przemiany adiabatycznej zachodzącej podczas odparowania (ewaporacji) wody. W zależności od warunków zewnętrznych i rodzaju budynku ewaporacyjne rozwiązania techniczne mogą działać samodzielnie lub wspomagać urządzenia sprężarkowe.
PL
Cechy charakteryzujące wytwornice wody lodowej zależą od przeznaczenia i mogą być nawet przeciwstawne. Projektant powinien przeprowadzić wnikliwą analizę oczekiwanych cech, w tym pod względem energetycznym i eksploatacyjnym, i dobrać urządzenie, które w największym stopniu odpowiada uwarunkowaniom danej inwestycji. Pomaga w tym certyfikacja charakterystyki technicznej urządzenia.
PL
Zapewnienie odpowiedniej wilgotności w zakładach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej jest na tyle istotne, że niejednokrotnie wymaga uzupełnienia instalacji klimatyzacyjnej o urządzenia nawilżające.
PL
W artykule omówiono zasadność stosowania instalacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach izolacji pacjentów. Wskazano na rolę, jaką odgrywa prawidłowa wentylacja pomieszczenia w minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się patogenów.
PL
W styczniu 2017 r., wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o wyrobach budowanych, producenci wyrobów z branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej stanęli przed nowym wyzwaniem związanym ze znakowaniem tych wyrobów znakiem budowlanym. Do końca tego roku producenci przewodów wentylacyjnych, nawiewników i wywiewników, przepustnic i innych wyrobów służących do rozprowadzania i rozdziału powietrza powinni przygotować się do znakowania, które będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r. W tym celu konieczne jest sporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych, co wiąże się m.in. z przeprowadzeniem badań wyrobów, a w przypadku większości wyrobów do wentylacji i klimatyzacji, również z uzyskaniem Krajowej Oceny Technicznej (KOT).
10
Content available remote Critical evaluation of R134a, R1234yf and R744 in passenger carcooling systems
EN
The Montreal Protocol on ozone-depleting substances and the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change are affecting the refrigeration industry. Both documents have banned the use of substances responsible for ozone depletion and global warming. The automotive industry must keep up with these changes. The design of cooling systems in cars must meet the requirements of new refrigerants. In addition, changing the production profile of large car companies towards electric and hybrid cars increases this need. This development has a significant impact on the solutions installed in passenger vehicles. The paper presents a critical assessment of R134a, R1234yf, and R744 in passenger car heat pump systems. The possibility of their use in common air conditioning systems with motor drive and in the heat pump of an electric vehicle was presented. The calculation algorithm of the heat pump system has been developed, showing the influence of the physical properties of refrigerants on efficiency during the process of the designed heat pump system. The impact of using new refrigerants in the car production process has been analyzed and commented on. The influence of thermodynamic and ecological properties of refrigerants on the process of designing a heat pump system using a calculation model was described. Types of heat pump in electric cars and a calculation model were presented
PL
W artykule rozważono zastosowanie klimatyzacyjnych urządzeń indywidualnych w apartamentach mieszkalnych. Dla jednego pomieszczenia reprezentatywnego przeprowadzono analizę możliwości zastosowania klimakonwektorów wentylatorowych i belek aktywnych. Porównano ilość energii niezbędnej do przeprowadzenia procesów uzdatniania powietrza.
EN
The article considers the use of individual air-conditioning devices in residential apartments. For one representative room, an analysis of the possibility of using fan coils and active beams was carried out. The amount or energy required for air treatment processes was compared.
PL
Wartości obliczeniowe mocy chłodniczej urządzeń w systemach chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji budynków zależą od wielu parametrów przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej budynków i ich zmienności w reprezentatywnym okresie przyjętym jako obliczeniowy. Wartość projektowanej mocy chłodniczej dla budynku zależy w największym stopniu od całkowitego natężenia promieniowania słonecznego oraz parametrów powietrza zewnętrznego. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla potrzeb chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji budynku muszą uwzględniać możliwość obliczenia projektowej mocy chłodniczej ciepła jawnego oraz ciepła utajonego związanego z osuszaniem powietrza wentylacyjnego. W związku z tym parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego powinny umożliwiać wyznaczenie zarówno jego temperatury termometru suchego oraz zawartości wilgoci i entalpii powietrza wilgotnego. Zwyczajowo w obliczeniach systemów chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji projektanci posługują się strefami klimatycznymi i przypisanymi do nich parametrami powietrza zewnętrznego podanymi w wycofanej normie PN-B03420: 1976 [1] opracowanymi na podstawie danych meteorologicznych z lat 60- i 70-tych ubiegłego wieku. W artykule przedstawiono wartości parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego dla stref klimatycznych Polski wyznaczonych na podstawie danych pomiarowych z 58 stacji meteorologicznych Polski oraz 68 stacji meteorologicznych zlokalizowanych w państwach sąsiednich na obszarze Europy Centralnej. Wartości parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego do określania mocy chłodniczej dla budynków przedstawiono na mapach Polski w podziale na obszary Voronoi oraz za pomocą stref klimatycznych rozdzielanych izoliniami oraz w postaci tabelarycznej.
EN
Design space cooling loads of building ventilation and air conditioning systems depend on many parameters of the external and internal space of buildings and their variability in a representative period taken for calculations. The value of space cooling loads for a building depends to the greatest extent on the total intensity of solar radiation and the parameters of the outside air. Calculation parameters of the outdoor air for cooling, ventilation and air conditioning must take into account the possibility of calculating the design cooling capacity of sensible heat and latent heat associated with drying the ventilation air. Therefore, the calculation parameters of the outside air should enable the determination of both its dry bulb temperature and the moisture content and enthalpy of the humid air. It is customary to calculate the cooling, ventilation and air-conditioning systems by designers using the climatic zones and the parameters of the outside air assigned to them, given in the withdrawn standard PN-B 03420: 1976 [1], compiled on the basis of meteorological data from the 1960s and 1970s. The article presents the values of the design parameters of the outside air for the Polish climatic zones determined on the basis of measurement data from 58 Polish meteorological stations and 68 meteorological stations located in the neighboring countries in the area of Central Europe. The values of the design parameters of the outside are presented on the maps of Poland divided into Voronoi areas and by means of climatic zones separated by isolines and in tabular form.
PL
W artykule przedstawiono metodologię obliczania maksymalnych napełnień instalacji chłodniczych czynnikami chłodniczymi w zależności od ich palności i toksyczności. Metodologia została zaczerpnięta z ISO 817:2014 i EN 378-1:2016. Pokazano również przykłady obliczeń oraz przykłady rozwiązań technicznych, dzięki którym można rozwiązać problemy związane z projektowaniem wieloparowaczowych instalacji chłodniczych, postępując zgodnie z normami i praktyką inżynierską.
EN
The article presents the methodology for calculating the maximum refrigerant charge in refrigeration installations depending on refrigerants flammability and toxicity. The methodology is taken from ISO 817: 2014 and EN 378-1: 2016. Examples of calculations and examples of technical solutions are also shown, thanks to which it is possible to solve problems related to the design of multi-evaporator refrigeration installations by following the standards and engineering practice.
PL
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań technologii filtracji powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną rozwiązania filtrów stosowanych w domowych jednostkach klimatyzacyjnych, w drugiej części artykułu zostaną opisane filtry stosowane w centralach wentylacyjnych wykorzystywanych w systemach wentylacji mechanicznej.
EN
The article presented a review of different air filtration technologies for ventilation and air conditioning systems. First part of the article discusses the solutions used in residential air conditioners, the second part is focused on filtration systems in air handling units used for mechanical ventilation.
PL
W celu zmniejszenia ryzyka zakażeń w laboratoriach stosuje się różnego rodzaju środki ochrony, zarówno dotyczące stosowania barier ochronnych, jak również organizacji pracy. Jednym z nich jest stosowanie odpowiedniej wentylacji i klimatyzacji mechanicznej, dzięki której możliwa jest kontrola i wpływanie na parametry oraz jakość i ukierunkowanie przepływu strumienia powietrza. W artykule tym przyjrzymy się wymaganiom obowiązującym wobec laboratoriów mikrobiologicznych oraz diagnostyki krwi i materiałów krwiopochodnych.
PL
Firma DAIKIN jest dobrze znana na świecie jako producent rozwiązań klimatyzacyjnych i chłodniczych. Natomiast od kilkudziesięciu lat zyskuje z powodzeniem renomę jako producent urządzeń grzewczych. W tym czasie powstało szerokie portfolio pomp ciepła do zastosowań mieszkaniowych, bogate w wiele innowacyjnych produktów.
PL
Artykuł poświęcony czujnikom mikroelektroniczno-mechanicznym MEMS (ang.: MicroElectronic Mechanical Systems), które w ostatnich latach zrewolucjonizowały rynek elementów pomiarowych przez pojawienie się tanich elementów o szybkiej odpowiedzi. Znalazły one zastosowanie w ogromnej ilości produktów, w tym również w nowoczesnych układach wykrywania niesprawności oraz diagnostyki FDD (ang.: Fault Detection and Diagnostics schemes) w systemach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz układach chłodniczych. Łączne zastosowanie czujników MEMS oraz układów FDD, a także możliwości połączenia sieciowego, stanowią potencjał pozwalający na zmianę dotychczasowego sposobu monitorowania pracy oraz serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
EN
The paper deals with MicroElectronic Mechanical Systems (MEMS) as revolutionary, chip sensing elements with quick response. They are used in large variety of products, including modern Fault Detection and Diagnostics (FDD) schemes for heating, ventilating and refrigerating systems. The combination of MEMS, FDD systems and network connection enables new quality in monitoring and maintenance of refrigerating and air conditioning plants.
PL
W projektowaniu i symulacji pracy systemów klimatyzacyjnych ważną rolę odgrywa określenie zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza. Obliczenia zapotrzebowania na energię wykonuje się zazwyczaj w oparciu o statystycznie przygotowane dane klimatyczne w postaci tzw. typowych lat meteorologicznych. Korzystając z dwóch różnych źródeł danych klimatycznych, zwrócono uwagę na stosunkowo dużą niezgodność, jaką mogą się charakteryzować takie dane. Określone na ich podstawie zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza w systemie klimatyzacyjnym skutkuje znaczącymi różnicami w wynikach obliczeń.
EN
In the design process and simulation of air conditioning systems, it is important to determine the energy demand for air conditioning. The calculations of energy demand are usually carried out on the basis of statistically prepared climatic data in the form of a typical meteorological year. Using two different climate data sources, a relatively high degree of incompatibility was highlighted, which may characterise such data. The determination of the energy demand for air treatment on the basis of such data generates significant differences in the calculation results.
PL
Poziom zaawansowania urządzeń i systemów HVAC jest obecnie bardzo wysoki i przyłącza się je do spójnego systemu BMS. Najlepsze efekty energetyczne w eksploatacji instalacji wentylacyjnej można osiągnąć dzięki współpracy z innymi instalacjami w budynku.
PL
Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.