Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 453

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Na Bielanach, na skraju Lasu Bielańskiego, między ulicami Cegłowską i Marymoncką, od 1960 r. znajduje się Szpital Bielański. Obecnie zmodernizowany i nowoczesny, z nowym skrzydłem zbudowanym przez STRABAG Sp. z o.o.
PL
W niniejszym artykule podsumowano łączne koszty budowy obiektu mostowego, nie tylko bezpośrednie, ale również ponoszone w pełnym cyklu życia obiektu, tj. koszty naprawy, odnowy, rekonstrukcji, wyburzenia i recyklingu, które zwyczajowo nie są brane pod uwagę przy wyborze technologii budowy obiektu mostowego.
3
Content available remote Zastosowanie pomp ciepła w wentylacji i klimatyzacji
6
Content available remote Jak ważne jest szkło w wieżowcach?
PL
Dzielnice biznesowe współczesnych miast pełne są mierzących setki metrów wieżowców. Żeby je wybudować, potrzeba ogromnej wiedzy i niezwykłej dokładności, gdyż nawet niewielki błąd może mieć tragiczne skutki.
PL
Celem opracowania jest opisanie doświadczeń z realizacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej. Instalacja została zbudowana w Bytomiu. W opracowaniu opisane są wnioski płynące z głównych etapów inwestycyjnych, takich jak przygotowanie dokumentacji, projektowanie, dostawa komponentów, budowa i uruchomienie instalacji. Cały proces nie odbiegał od standardowego procesu budowlanego dotyczącego źródeł wytwarzania energii, ale z uwagi na dużą złożoność i innowacyjność instalacji mikrosieci, napotykał wyzwania, które nie pojawiają się przy budowie klasycznych źródeł OZE. Największe wyzwania dotyczyły otoczenia formalno-prawnego, natomiast kluczowym dla powodzenia całego projektu był etap opracowania założeń technicznych mikrosieci.
EN
The aim of the study is to describe the experiences from the implementation of the first energy microgrid in Poland. The installation was built in Bytom. The study describes the conclusions of the main investment stages, such as preparation of documentation, design, delivery of components, construction and commissioning of the installation. The whole process did not differ from the standard construction process for energy generation sources, but due to the high complexity and innovation of microgrid installations, it encountered challenges that do not arise when building classic renewable energy sources. The biggest challenges related to the formal and legal environment, while the stage of developing the technical assumptions for the microgrid was the key to the success of the entire project.
PL
Seria czterech artykułów przedstawia wykorzystanie chmur punktów oraz skaningu laserowego na budowie. Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego można rozwiązać wiele zagadnień inżynierskich i optymalizacyjnych. W pierwszym artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat skanerów laserowych oraz ich działania. Wyjaśniono, co wpływa na dokładność pomiarów instrumentami skanującymi i w jaki sposób odbywa się skanowanie. Przedstawiono także zagadnienie związane z wykorzystaniem skanerów do inwentaryzacji robót zanikowych i zakrywanych (zbrojenie i instalacje).
EN
A series of four articles covers the use of point clouds and laser scanning on site. Thanks to the use of laser scanning, many engineering and optimization issues can be solved. The first article presents basic information about laser scanners and their operation. It explains what influences the accuracy of measurements with scanning instruments and how the scanning is performed. The issue related to the use of scanners for inventory of decaying and covered works (reinforcement and installations) is also presented.
PL
Dokumentacja budowy nakłada określone obowiązki na uczestników procesu budowlanego: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy (kierownika robót). Czynności i zadania przypisane poszczególnym uczestników procesu wymagają od nich właściwego rozumienia i interpretowania prawa, ponieważ nieznajomość przepisów nie zwalania od odpowiedzialności. W artykule zdefiniowano i scharakteryzowano dokumentację wymaganą podczas realizacji budowy, która jest dowodem na to, że wszelkie prace w trakcie wykonania obiektu budowlanego były prowadzone w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami.
EN
The construction documentation imposes certain obligations on the participants of the construction process: investor, investor’s supervision inspector, designer, construction manager (works manager). The activities and tasks assigned to individual participants in the process require them to properly understand and interpret the law, because ignorance of the provisions does not exempt them from responsibility.
PL
W artykule przedstawiono jedno z większych wyzwań, jakie czeka na wykonawców, podczas realizacji większości prac budowlanych - praca w pobliżu podziemnych sieci elektroenergetycznych. Uszkodzenia sieci elektroenergetycznych wiążą się z ogromnym ryzykiem. Zdarza się, że są one przyczyną poważnych wypadków, w tym również ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Statystyki zaraportowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych w latach 2015-2021 w badanym przedsiębiorstwie budowlanym pokazują, że zdarzenia, związane z uszkodzeniami podziemnych sieci elektrycznych, stanowią znaczący procent wszystkich raportowanych zdarzeń.
EN
The article presents one of the major challenges that await contractors during the implementation of most construction works - work in the vicinity of underground power grids. Damage to power grids carries enormous risks. It happens that they cause serious accidents, including serious, group and fatal ones. Statistics of reported near misses in the years 2015-2021 in the surveyed construction company show that events related to damage to underground electrical networks constitute a significant percentage of all reported events.
11
Content available Obwodnica Waksmundu w budowie
PL
Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych na Podhalu, od lat wyczekiwana przez okolicznych mieszkańców. Usprawni ruch, odciążając drogi lokalne, i ułatwi dojazd do Nowego Sącza, przenosząc ruch ciężarowy z dotychczasowych szlaków komunikacyjnych. Droga wojewódzka nr 969, będąca jedną z najniebezpieczniejszych w regionie, jest główną trasą tranzytową łączącą Podhale z Nowym Sączem. Obwodnica będzie też udogodnieniem dla turystów wybierających się na Podhale, nad Jezioro Czorsztyńskie czy też w Pieniny.
12
Content available Nowe stacje II linii metra w Warszawie
PL
W 2022 r. do użytku zostało oddanych kolejnych pięć stacji II linii metra w Warszawie. W czerwcu na odcinku zachodnim otwarto stacje C04 Ulrychów oraz C05 Bemowo, natomiast od września pasażerowie mogą także korzystać z przystanków C19 Zacisze, C20 Kondratowicza oraz ostatniej na prawym brzegu Wisły – C21 Bródno.
13
Content available remote Właściwości cieplne elementów murowych z ABK
14
Content available remote Kształt i budowa elementów murowych z ABK
PL
W wyniku badań opisywana koncepcja 3F4 została uzupełniona o system geolokalizacji i monitoring dostępny w trybie rzeczywistym. Jednocześnie należy pamiętać, iż bieżące nakłady kosztów ulegają ciągłym zmianom i są na bieżąco aktualizowane w systemie 3F4. Dzięki wprowadzeniu metodologii Lean i/lub Agile uzyskujemy pewność, że budowa działa w sposób zapewniający stabilizację procesów budowlanych oraz możliwość dostosowania do zmian. Chociaż te dwie koncepcje wymagają podjęcia innych kroków w kierunku osiągnięcia różnych celów, jednak właściwe ich połączenie z uwzględnieniem metod klasycznych i idei Przemysłu 4.0 pozwala w efekcie osiągnąć efekt synergii - usprawnienie analizowanego procesu.
EN
As a result of studies, the concept 3F4 has been supplemented by a new geolocation system and real-time monitoring. At the same time, it should be remembered that the current cost outlays are constantly changing and are constantly updated in the 3F4 system. Thanks to the introduction of Lean and/or Agile methodologies, we can be sure that the construction works in a way that ensures the stabilization of construction processes and the possibility of adapting to the following changes. Although these two concepts require taking other steps towards achieving different goals, the proper combination of them, taking into account classic methods and the idea of Industry 4.0, allows, as a result, to achieve a synergy effect - improvement the analyzed process.
PL
W artykule przedstawiono główne elementy konstrukcji odcinków dojazdowych do tunelu drążonego TBM i opisano metody zastosowane do wykonania elementów konstrukcyjnych i wykopu, a także tymczasowe konstrukcje, wspomagające realizację.
EN
The technical paper describes main elements of access ramps structure to the bored tunnel and construction methodology of the main structural elements and excavation, as well as temporary supporting structures.
EN
The aim of this paper is to analyse how Polish procurers are taking advantage of the opportunities for the development of the circular economy offered by the tools available through public procurement. Appropriate regulations to support the implementation of circular concepts in construction do exist, an example being the regulation governing the determination of life-cycle costs of buildings. However, it is not used by contracting authorities. The reasons for this can probably be found in the range of data that must be prepared in the contract documents in order to correctly calculate the individual values. At the same time, the regulation leaves little room for action by contractors, who can only propose extended guarantee periods and lower energy consumption.
EN
This article presents a problem that, on a daily basis, seems to be imperceptible to unfamiliar people. It outlines the issue of accommodation for soldiers of the Armed Forces of the Republic of Poland and describes how the issue was dealt with in the past. Having a place to live is one of the most important factors for a person. The fulfillment of this condition significantly influences the sense of his / her security - the second most important need of every individual.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.