Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolorymetria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper describes how CIE colour fidelity index Rf values are correlated with CIE Ra colour rendering index values for typical FL fluorescent lamps. The results shows that for broad band FL lamps Rf doesn’t introduce drastically changes in relation to Ra values. The other situation is with narrow band FL lamps whose spectral power distribution was designed for achieving of high Ra value. At that case there is no correlation between Ra and Rf.
PL
W artykule przedstawiono badania nad zależnością wskaźnika wierności barwy CIE Rf od wskaźnika oddawania barw CIE Ra dla standardowych lamp fluorescencyjnych (świetlówek) FL. Wyniki pokazują, że dla szerokopasmowych świetlówek, wskaźnik Rf nie wprowadza drastycznych zmian w stosunku do wartości Ra. W przypadku wąskopasmowych lamp FL, tj. takich których rozkład widmowy został zaprojektowany w celu osiągnięcia wysokiej wartości Ra pomimo faktu iż wizualnie ich światło nie oddaje perfekcyjnie barw, wartość wskaźnika Rf nie koreluje z Ra.
PL
W artykule zaprezentowano dwie metody prognozowania przesunięcia punktu chromatyczności Δu’v' zachodzącego w trakcie eksploatacji źródeł LED. Zmierzone w trakcie eksploatacji LEDa rozkłady widmowe mocy promienistej, zostały użyte w metodzie prognozowania bazującej na modelowaniu rozkładu mocy promienistej oraz metodzie regresji nieliniowej opierającej się na wartości współrzędnych położenia punktu chromatyczności u',v'. Zamieszczono porównanie wyników predykcji zmian położenia punktu chromatyczności wybranymi metodami. W celu weryfikacji dokładności wyników uzyskiwanych przy użyciu obydwu modeli przeprowadzono predykcję wartości Δu’v' dla czasu eksploatacji LEDa wynoszącego 9200 h. Wartości otrzymane przy użyciu nieliniowej regresji zmiany u',v' charakteryzują się wyższą dokładnością od uzyskanych modelowaniem rozkładu widmowego LED.
EN
The chromaticity shift Δu'v in white LEDs are occurring during the exploitation of this type of light sources. The spectral power distributions measured during LED exploitation can be used for calculation of chromaticity shift. Due to long LED lifetime is important to have mathematical methods which could predict their chromaticity shift. The article presents the method of white LED chromaticity shift prediction. The method was based on nonlinear regression of chromaticity coordinates u'v' by R software. For compaction was taken chromaticity shift prediction by modeling the spectral power distribution of LEDs described in the paper Qian C.; Fan J.; Fan X.; Zhang G.: “Prediction of lumen depreciation and color shift for phosphor-converted white light-emitting diodes based on a spectral power distribution”. The chromaticity shift values obtained using non-linear regression of u'v' are given with higher accuracy than obtained by modeling the spectral power distribution of LEDs. It is worth noting that methods of chromaticity shift prediction can be also used to determine the durability of LED’s luminous flux, color rendering and efficacy.
PL
Światło barwy białej powstaje w oparciu o luminescencję wzbudzoną promieniowaniem niebieskich emiterów półprzewodnikowych. W celu uzyskania wysokiej sprawności konwersji długość fali promieniowania pierwotnego dobiera się do maksimum absorpcji materiału luminescencyjnego. Nieznaczna zmiana charakteru widma promieniowania wymuszającego skutkuje przesunięciem odpowiedzi spektralnej luminoforu. Zatem pojawiają się możliwości wpływania na parametry kolorymetryczne światła białego. Promieniowanie wzbudzające luminescencję utworzone z szeregu źródeł półprzewodnikowych (nUV-VIS) pokrywa pełny przedział absorpcji dla luminoforu domieszkowanego cerem i europem. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów spektralnych strumienia świetlnego wyjściowego, kolorymetrycznych oraz sprawności konwersji luminoforu wykorzystując rozszerzony układ wzbudzenia fotoluminescencji oparty na niezależnym sterowaniu kilku dobranych emiterów półprzewodnikowych.
EN
The white color light is created utilizing luminescence excited by blue semiconductor emitters radiation. To achieve high conversion efficiency, length of the primary radiation wave is matching up with the maximal absorption of luminescent material. Slight change of forcing radiation spectrum nature results in phosphor’s spectral answer shift. Therefore, it is possible to affect the white light’s colorimetric parameters. Forcing radiation, created by row of semi-conductor sources (nUV-VIS), covers full absorption interval for phosphor doped with cerium and europium. In the paper were presented the results of output light stream spectral measurements, colorimetrical measurements and the phosphor conversion efficiency measurements, using extended photoluminescence excitation system, basing on independent control of few selected semi-conductor emitters.
4
Content available Kamienie milowe w chemii klinicznej
EN
Clinical chemistry is the science on the border of the two disciplines: medicine and chemistry. It is defined as the application of the chemistry in the study of biological samples in order to diagnose, treat, cure diseases as well as in monitoring and prognosis [1]. Development of clinical chemistry is dated on the 19th century. Biuret test, and a method for detection of sugar in the urine were then described, also blood gases were extracted [13, 17]. In the mid of 19th century blood could be analyzed for the presence of potassium, sodium, phosphorus and calcium [31]. In the second half of 19th century Duboscq built first colorimeter. This model was widely adapted in laboratories and was in use till the 20-ties of 20th century [44]. Colorimetry also became the most popular technique in the clinical chemistry. In the 80ties of 19th century was developed a method for estimating the concentration of creatinine and detection of bilirubin [36, 39]. Increasing number of available laboratory tests resulted in the separation laboratory diagnostic as a distinguish branch of science. At the beginning of 20th century has been introduced quantitative analytical methods for determination of ammonia, urea, creatinine, cholesterol, uric acid, nitrogen, phosphorus, and chloride in biological fluids as well as measurements of blood gases. In 1930 was introduced clinical enzymology with the first method for assessing the activity of alkaline phosphatase. In the mid of 20th century in the medical laboratories routinely were measured amylase, lipase, acid and alkaline phosphatase, phosphocreatine kinase, alanine and asparagine aminotransferases [78, 79]. Development of electrical engineering and computing resulted with intensive development of laboratory instruments. First automated spectrophotometer was invented in 1957 (Autoanalyzer, Technicon company). In 1970, Automatic Clinical Analyzer f. Du Pont was able to perform determinations in any configurations not as so far in the series [99].
PL
W pracy przedstawiona została krytyczna analiza wymagań oraz metod służących do określania jakości oddawania barw powierzchni testowych oświetlanych źródłami światła używanymi współcześnie do ogólnych celów oświetleniowych. Wykazano, że metoda określania ogólnego wskaźnika oddawania barw Ra, może w przypadku niektórych źródeł typu LED, prowadzić do niejednoznacznych i mylnych wniosków dotyczących jakości oddawania barw przez te źródła.
EN
The paper presents the critical analysis of the requirements and methods for determining the color rendering of the test surface illuminated by general lighting lamps. It has been shown that the general color rendering index Ra, may result in some type of LED sources, misleading conclusions on the color quality of some light sources.
PL
Urządzenia z wyświetlaczami LCD lub OLED są coraz bardziej powszechne. Smartfony, tablety, notebooki, telewizory, infokioski wykorzystują dynamiczną prezentację treści poprzez ekrany wykorzystujące technologię diod organicznych lub ciekłokrystaliczną. Niezależnie od technologii istotne jest, aby urządzenie właściwie prezentowało treści barwne, niezależnie od sposobu obserwacji ekranu. W artykule zaprezentowano badania wybranych urządzeń przenośnych z ekranami w technologii LCD i OLED pod względem analizy rozkładu widmowego i parametrów kolorymetrycznych w funkcji kąta obserwacji ekranu. Analiza uzyskanych wyników pozwoli ocenić, czy tego typu urządzenia można zastosować do opracowania nowoczesnych opraw oświetlenia awaryjnego o zmiennej treści.
EN
Nowadays devices with LCD or OLED displays are becoming more common. Smartphones, tablets, notebooks, TVs, kiosks utilize a dynamic presentation of content through the screens using the technology of organic diodes or liquid crystal. Regardless of the technology, it is important that the device correctly presented color content, independently of the observation of screen. The paper presents a study of selected mobile devices with screens in the LCD and OLED technology in terms of the analysis of the spectral distribution and colorimetric parameters as a function of angle of observation of the screen. Analysis of the results will allow assessing whether this type of device can be used to develop a modern emergency lighting with variable content.
7
Content available remote Pomiary kolorymetryczne wybranych monitorów komputerowych
PL
Pewne cechy fotometryczne monitorów, w tym zdolność odwzorowania barw są istotną przesłanką, kwalifikującą dany monitor komputerowy do określonych zadań. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych monitorów, stosowanych jako wyświetlacze w zestawach komputerowych. Badaniami objęto stosowany jeszcze monitor typu CRT, monitory LCD z podświetlaniem matrycy typu świetlówkowego oraz nowoczesne monitory LCD z podświetleniem matrycy za pomocą diod LED. Aktualnie producenci monitorów komputerowych stosują 32-bitową paletę kolorów. Oznacza to, że monitor komputera jest w stanie wyświetlić 16,8 miliona różnych odcieni kolorów, łącznie z ich przeźroczystością. Wytypowane do badań monitory (technologia CRT, LCD oraz LED) zostały sprawdzone pod względem zgodności wyświetlanych barw z odpowiednikami występującymi w naturze. Użyty w badaniach analizator barw (wykorzystujący metodę kolorymetryczną, której celem jest pomiar składowych trójchromatycznych, pozwalających na wyznaczenie współrzędnych chromatyczności x, y badanej barwy) wykorzystano do pomiarów parametrów: pola barw (gamutu), równomierności podświetlania, krzywej gamma oraz równomierności temperatury barwowej. Pole barw (gamut) danego monitora jest obszarem (trójkątem) znajdującym się w przestrzeni kolorów, którego wierzchołki określone są skrajnymi barwami podstawowymi. Kształt gamutu, wyznaczony za podstawie współrzędnych standardu obowiązującego w Europie PAL/SECAM. Właściwości kolorymetryczne badanych monitorów oceniano na podstawie pomiarów pól gamutowych, pomiarów równomierności podświetlania matrycy, temperatury barwowej bieli oraz wyznaczonych krzywych gamma.
EN
Some features of photometric monitors, including the ability to color reproduction, are an important consideration qualifying the display for specific tasks. The paper contains the results of the survey colorimetric measurements of several monitors, used today as displays on computers. Domain of study included yet used a CRT monitor, LCD display with fluorescent backlight matrix and modern LCD display with LEDs. Currently, manufacturers of computer monitors use 32- bit color. This means that the computer monitor is able to display up to 16.8 million different shades of colors, including their transparency. Selected for study monitors (CRT technology , LCD and LED) have been tested for color display of naturally occurring counterparts. Used in studies of color analyzer (using a colorimetric method , the aim of which is to measure the chromaticity components , allowing for the appointment of the chromaticity coordinates x, y color test) was used to measure parameters : color box (gamut) , uniformity of illumination , the gamma curve and color temperature uniformity .Field of colors (gamut) of the monitor is the area (triangle) located in the color space whose vertices are defined extreme primaries . The shape of the gamut , designated for coordinates of the current European standard PAL / SECAM. The colorimetric test monitors were evaluated on the basis of measurements on gamut’s field, measuring uniformity of backlight matrix, the color temperature of the screen and determined of gamma curves.
PL
Nowelizacja normy PN-EN 450-1:2012 wprowadza liczne zmiany dotyczące częstotliwości oraz metod badań dla popiołów lotnych stosowanych do produkcji betonu. Zmiany te dotyczą m.in. oznaczenia całkowitej zawartości fosforu, który należy oznaczać według ISO 29581-2 – Cement-Test methods. Part 2: Chemical analysis by X-ray fluorescence (metoda referencyjna). Dzięki temu, że norma PN-EN 450-1:2012 pozwala na zastosowanie metod własnych, postanowiono przygotować alternatywną metodę badawczą oznaczenia całkowitej zawartości fosforu w popiele lotnym. Opracowano metodę kolorymetryczną wykorzystującą powstawanie barwnego kompleksu fosforomolibdenianu antymonu, który w reakcji z kwasem askorbinowym (jako reduktorem) tworzy kompleks błękitu molibdenowego, a zawartość fosforu wyznacza się spektrofotometrycznie, na podstawie absorbancji kompleksu przy długości fali 880 nm, przeliczając zgodnie ze wzorem zawartym w opracowanej instrukcji jako procent masy P2O5. Przygotowana metoda została doświadczalnie potwierdzona i udokumentowana na podstawie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wszelkie aspekty gwarantujące poprawność wyniku.
EN
The amendment to the standard PN-EN 450-1:2012 introduces a number of changes in the frequency and test methods for fly ash used in concrete. These changes relate, among others to indication of the total phosphorus content, which should be measured according to ISO 29581-2 – Cement – Test methods. Part 2: Chemical analysis by X-ray fluorescence (reference method). Thanks to the PN-EN 450-1:2012 allows the use of own methods, decided to prepare an alternative test method for determination of total phosphorus content in fly ash. The developed method is a colorimetric method utilizing the formation of a colored complex of antimony phosphomolybdate, which is in reaction with ascorbic acid (as a reductor) forms a complex of molybdenum blue, and the phosphorus content is determined by spectrophotometry by the absorbance of the complex at 880 nm, converting in the format set in the instructions as % by mass of P2O5. Prepared method was experimentally confirmed and documented on the basis of impartial evidence, that all aspects ensuring the correctness of the result were fulfilled.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych próbek lotnych popiołów powstających podczas spalania węgla w kotłach energetyki zawodowej. Pomiary kolorymetryczne zrealizowano za pomocą spektrofotometru UV-Vis wyposażonego w sferę integrującą do rejestracji promieniowania rozproszonego. Następnie na podstawie modelu CIE Lab dokonano obliczeń parametrów L, a, b opisujących jasność próbek oraz barwy chromatyczne. Stwierdzono liniową zależność pomiędzy jasnością a zawartością niewypalonego węgla w badanych próbkach, a tym samym potwierdzono możliwość oceny zawartości węgla w lotnych popiołach na podstawie badań kolorymetrycznych. Na wynik pomiaru w nieznaczny sposób wpływa obecność w próbce substancji o zabarwieniu czerwonym, opisywanym parametrem a w modelu CIE Lab.
EN
The article presents the results of colorimetric measurements of samples of fly ash, originating during coal combustion in professional power boilers. Colorimetric measurements were realised using a UV-Vis spectrophotometer, equipped with an integrating sphere for the scattered radiation registration. Then, based on the CIE Lab model, the calculations of the L, a, b parameters describing the brightness of samples and chromatic colours were performed. A linear correlation was found between brightness and unburned coal content in research samples, which confirmed the possibility of the assessment of coal content in fly ash, based on colorimetric research. Measurement results are slightly influenced by the presence in the sample of a substance of a red colour, described by a parameter in the Lab model.
PL
Metody pomiaru barwy w żywności to rozległy temat. Aby zrozumieć ich ideę, niezbędna jest wiedza spoza zakresu technologii żywności. Artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi podstawowych zagadnień związanych z barwą i systemami wizyjnymi, a także przedstawienie metod analizy sensorycznej oraz instrumentalnej wykorzystywanych w pomiarach barwy artykułów spożywczych.
EN
Methods of measuring food color is a vast subject. To understand the concept of them requires knowledge outside the scope of food technology. Article explains the basics issues of color and visual systems, and presents methods of sensory analysis and instrumental measurements of color used in food products.
PL
W niniejszym artykule opisano wyniki badania wpływu struktur rastrowych na podstawowe cechy wielobarwnej odbitki wielotonalnej mogące zmieniać wrażenia barwne wywoływane przez światło od niej odbite, przy ustalonych pozostałych parametrach procesu wykonania odbitki. W pierwszej kolejności przeanalizowano wpływ algorytmu rastrowania na cechy kolorymetryczne wielotonalnych pól pierwszorzędowych uzyskanych w różnych technologiach drukowania. Następnie zbadano w jaki sposób różne struktury rastrowe wpływają na podstawowe cechy (długości krawędzi, powierzchnie ścian i objętości) obszarów barw odtwarzalnych (ang. color gamut) wybranego procesu drukowania w różnych przestrzeniach metrologicznych związanych z barwą: CIEXYZ, CIELAB oraz CIECAM02.
EN
The article describes results of the research work on the influence of screening structures on basic properties of halftone color prints which may change colour impressions evoked by light reflected from the prints with other fixed parameters of print preparation process. In the first place, the author analyzes the impact of screening algorithm on calorimetric properties of halftone primary colors obtained by various printing techniques. Next the author examines how different halftone screening structures affect basic properties (edge length, wall surface and capacity) of color gamut of selected printing process in different metrological spaces connected with the color: CIEXYZ, CIELAB and CIECAM02.
EN
Purpose: The subject of the presented research was reactive plasma generated by circular vacuum-arc sources used for deposition of thin hard coatings. Design/methodology/approach: Experimental investigations on spatial distribution of ionized and excited plasma components were performed with the use of the optical emission spectroscopy. Quantitative analysis of microdroplets distribution was carried out using measuring optical microscope supplied with the numerical image analysis system. Findings: Based on the obtained radial distributions of volatile and condensed components the general picture of plasma flow emitted by a single circular arc source was reconstructed. Radial distributions of analysed emitting elements and analysed fractions of microdroplets showed layered structures that depended on the discharge conditions. Research limitations/implications: The spectral method used for the reconstruction of concentration distributions of ionised and excited plasma components generated by a single circular arc source could not be used for reconstruction of such distributions in the vacuum chamber of the industrial device. Originality/value: The carried out investigations showed that the differences in spatial distributions of plasma active elements determine the uniformity of crystallization conditions in vacuum-arc deposition processes performed in large-scale multi-source industrial devices.
EN
In this work the inference performed on DNA molecules is considered. The process known as self-assembling of DNA strands is fundamental to achieve longer chains of molecules encoding knowledge base. By proper organization of this process any logic operations can be accomplished. In particular, systems based on decision trees may be easy assembled. A severe problem of nano-systems is to provide communication between nano-world and real-world. To solve this problem it is proposed to make use of colorimetric change phenomenon. Here an inference procedure is proposed that allows to check the knowledge base in form of decision tree. Although DNA strands react in the nano-world, due to optical read-out the inference result is attained quickly and easy. Thus, complicated and expensive operations of genetic engineering laboratory are eliminated.
PL
Zmiana składu spektralnego powoduje zmianę barwy przetworzonego promieniowania, a w następstwie zmianę jego temperatury barwowej. W wielu zastosowaniach parametr ten nie jest istotny, ale są dziedziny, gdzie właściwa temperatura barwowa przetworzonego interferencyjnie promieniowania jest celem podstawowym, a wskaźniki oddawania barw winny być utrzymane na bardzo wysokim poziomie.
EN
Change in spectral composition causes the colour of the converted radiation to change and in turn it changes the temperature of its colour. In many applications this parameter is not important but there are domains where the proper colour temperature of the radiation converted interferentionaly is the basic aim and the indices of colour reproduction must be kept at a very high level.
PL
W artykule przedstawiono prostą i tanią metodę detekcji oraz kontroli stopnia oczyszczenia powierzchni kamiennych obiektów zabytkowych. Pomiar amplitudy fali akustycznej generowanej w trakcie procesu usuwania nawarstwień (sadzy, smoły, tlenków metali, itp. zanieczyszczeń) z zabytkowych powierzchni kamiennych, o różnym poziomie zabrudzenia, umożliwiał określenie stopnia jego oczyszczenia - zakończenie procesu oczyszczania. Do usuwania nieestetycznych warstw wierzchnich zalegających na powierzchni kamiennych dzieł sztuki, wykonanych z marmuru, piaskowca i wapienia, wykorzystano podstawową harmoniczną impulsowego lasera Nd:YAG z Q - modulacją (λ = 1,064 µm). Barwę oczyszczanego kamienia (przed, w trakcie i po zakończeniu procesu) sprawdzano za pomocą kolorymetru.
EN
Paper presents simple and cheap method of detection and control of clearance level of stone historic objects surface. Measurement of amplitude of acoustic wave, generated during encrustation removal process (soot, pitch, metal oxides and other contaminations) from stone historic surfaces with different soil standard, allowed determination of its clearance level - finish of cleaning process. Unaesthetic top layers at marble, sandstone and limestone surface were removed using fundamental harmonics of pulse, Q-switched Nd:YAG (λ = 1,064 µm. Colorimeter allowed for controlling cleaned stone hue measurements before, during and after process.
PL
Przedstawiono geometrie pomiaru stosowane w kolorymetrii i spektrofotometrii promieniowania odbitego oraz podano zasady notacji funkcjonalnej geometrii pomiaru ilustrując je odpowiednimi przykładami.
EN
Measuring geometries used in colorimetry and spectrophotometry of reflected optical radiation are presented and principles of functional notation of measuring geometry with the examples are given.
EN
This paper demonstrates the possibility of using counter-propagation neural networks to identify the combinations of dyes in textile printing paste formulations. An existing collection of 1430 printed samples produced with 10 dyes was used for neural network training. The reflectance values served as input data and the known concentrations of single dye or two dyes were used for printing each sample. Some variations of neural network parameters were tested to determine the best model, and a cross-validation method was used to estimate the generalization error. Also, some modifications of input and output data were made to improve the learning capabilities.
PL
Praca ta pokazuje możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych w celu identyfikacji kombinacji barwników stosowanych w druku tekstylnym - do opracowania pasty. W celu przetestowania sieci neuronowej wykorzystano zbiór 1430 zadrukowanych próbek uzyskanych przy użyciu 10 barwników. Jako dane wejściowe zastosowano wartości współczynnika odbicia. Użyto znanych stężeń jednego lub dwóch barwników do zadrukowania każdej z próbek. Aby określić najlepszą metodę badano pewne zmienności w parametrach sieci neuronowej, przeprowadzono również odpowiednie testy w celu oszacowania błędu ogólnego. Wprowadzono pewne modyfikacje danych wejściowych i wyjściowych umożliwiające ulepszenie zdolności „uczenia się” sieci neuronowych.
PL
Szacowanie niepewności standardowej zgodnie z zaleceniami Przewodnika ISO w przypadku parametrów kolorymetrycznych wyliczanych ze zmierzonych danych spektralnych może nastręczać spore trudności i jest upraszczane przy założeniu wartości współczynników korelacji 0 lub 1. Zaproponowana alternatywna metoda oparta na komputerowym przeszukaniu zbioru wszystkich możliwych wyników przy wszystkich możliwych odchyleniach danych spektralnych w celu znalezienia najgorszego przypadku przynosi obiecujące rezultaty i ukazuje ścisłe zależności pomiędzy niepewnościami danych spektralnych a maksymalnymi "niepewnościami" parametrów kolorymetrycznych.
EN
Estimation of standard uncertainty in case of colorimetric parameters calculated from measured spectral data can be tricky when applying ISO GUM recommendations and is simplified by assuming correlation coefficients to be equal either 0 or 1. Proposed alternative method which is based on computer-aided searching for the worst case in set of all possible deviations in spectral data gives promising results and shows strict relations between uncertainties of spectral data and the highest "uncertainties" of colorimetric parameters.
PL
Referat przedstawia rozważania poświęcone zastosowaniu scalonych przetworników obrazu w fotometrii i kolorymetrii. Przedstawiono zarówno metrologiczne jak i oświetleniowe spojrzenie na to zagadnienie. Punktem ciężkości rozważań jest kwestia możliwości metrologicznych w zakresie pomiaru luminancji i barwy jak i kwestia możliwości skorzystania z wyników. Quasi ciągłe wyniki pomiarów pozwalają przeanalizować wiele niedostępnych dotąd zagadnień jak również znacząco uprościć dotychczasowe żmudne pomiary luminancji metodą klasyczną. Referat zawiera cały szereg przykładów wyników pomiarów luminancji wykonanych tą nowoczesną metodą (m.in. rozkłady luminancji źródła światła, ulic, obiektów iluminacji).
EN
In this paper considerations dedicated to the use of integrated image transducers in photometry and colorimetry are presented. Both metrology and lighting perspectives are introduced. The central point of considerations are metrological opportunities of luminance and colour measurements as well as opportunities of result use. Quasi continuous measurement results enable many inaccessible so far issues to analyse and simplified significantly former, strenuous luminance measurement taken in a typical way. Many examples of luminance measurement results taken in up - to - date method (e.g. luminance distributions of light sources, streets and objects of illumination) are presented too.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.