Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Starzenie się magnesów trwałych stosowanych w maszynach elektrycznych
PL
W ostatnich latach wzrosło znaczenie maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi będące kompozytem neodymu, żelaza i boru. Magnesy te są jednak dość kruche, podatne na korozję oraz mogą pogarszać swoje parametry pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych. W artykule zawarto porównanie podstawowych parametrów prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi zmierzonych w roku ich wyprodukowania i po upływie kilku lat. Ponadto zamieszczone są obserwacje wpływu warunków środowiskowych na korozję magnesów w maszynach elektrycznych i ocena skuteczności stosowanych powłok ochronnych.
EN
Recently enlarged meaning of electrical machines exited by permanent magnets based of neodymium. However these magnets are quite brittle, susceptible to corrosion as well as can worsen their parameters under the influence of magnetic external fields. Comparing basic parameters of synchronous generators was included in the article aroused measured with permanent magnets in the year of producing them and after several years have passed. Moreover observation of the influence of environmental conditions on the corrosion of magnets is placed in the electrical machinery and assessment of effectiveness of applied protective coatings.
PL
W artykule opisano model, obliczenia i badania cieplne silnika bezkomutatorowego z magnesami trwałymi w wirniku oraz z kadłubem chłodzonym cieczą. Przedstawiono wyniki obliczeń metodą Zastępczej Sieci Cieplnej przy różnych wariantach konstrukcji chłodzenia kadłuba oraz przy różnych parametrach cieczy chłodzącej. Ponadto zamieszczono wyniki pomiarów temperatury różnych części silnika przy chłodzeniu kadłuba cieczą w układzie z chłodnicą.
EN
This article gives an illustrative description of model, calculations and tests concerning temperature distribution in brushless motor with permanent magnets placed in the rotor and liquid-cooled frame. The paper provides calculating results by applying Equivalent Thermal Network Method at different variants of the frame cooling structure and also at different parameters of the cooling liquid. Furthermore it presents the results of temperature measurements of different parts of the motor involving liquid-cooled frame compound with the cooler.
PL
Wzrastające ceny magnesów neodymowych doprowadziły do sytuacji, że maszyny elektryczne ze wzbudzeniem magneto-elektrycznym stały się drogie. Celowym jest więc powrót do koncepcji bezszczotkowych maszyn synchronicznych o wzbudzeniu elektromagne-tycznym. W maszynach o mocy kilku kilowatów wzbudnica umieszczona na wspólnym wale ma gabaryty porównywalne z maszyną główną co powoduje znaczne powiększenie wymiarów zespołu. Zbadano możliwość zastosowania jako wzbudnicy transformatora wirującego pracującego przy wysokiej częstotliwości, którego gabaryty są niewielkie. Wykonano model maszyny, wyniki przeprowadzonych badań wykazały poprawność działania układu.
EN
Increase of prices of neodymium magnets cause that machines with magnetoeletric excitation become expensive. Therefore it is appropriate to return to the electromagnetic conception of the brushless excitation of synchronous machines. In the machines of the power of about several kilowatts, exciter placed on common shaft with the main machine has dimension comparable with the size of this main machine. It causes the considerable increase of the unit dimensions. The possibility to apply as an exciter a rotary transformer working with high frequency was tested. Small dimensions are an important advantage of this transformer. A device prototype has been made. Testing results confirm the correctness of the system operation.
PL
W artykule opisano metody konwersji energii fal morskich na energię elektryczną. Przestawiono przykłady projektowanych i istniejących konstrukcji, wykorzystujących ten rodzaj energii odnawialnej. Opisano prądnicę synchroniczną zaprojektowaną w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki (IEl) przeznaczoną do instalacji w bojach morskich.
EN
The paper presents methods of conversion of sea wave energy into electrical energy, examples of constructions which use this kind of renewable energy. The synchronous generator designed in Electrical Machines Department IEl destined to installation on sea buoy is described in the paper, too.
5
Content available remote Pomiary momentu zaczepowego w maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi
PL
W artykule zamieszczono wyniki pomiarów momentu zaczepowego występującego w maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi i doświadczalnie zbadano wpływ konstrukcji maszyn na jego wartość. Porównano otrzymane pomiary z wytycznymi zawartymi w literaturze technicznej. W oparciu o otrzymane wyniki sformułowano zalecenia dla projektantów maszyn elektrycznych.
EN
In the paper the results of cogging torque measurements of synchronous machines with permanent magnets was placed and machines construction influence on its value was tested. It was compared the measurement results with data placed in the technicalliterature. The directives for designer of synchronous machines was determined. (Measurement of the cogging torque of synchronous machines with permanent magnets)
PL
Praca równoległa prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi możliwa jest w dwóch układach: przy zastosowaniu pośredniczącego urządzenia energoelektronicznego, które zamienia energię elektryczną o zmiennej częstotliwości i napięciu na energię o stałej częstotliwości i stałym napięciu. Umożliwia to oddawanie produkowanej przez prądnice energii do sieci. bezpośrednia praca równoległa prądnic na odbiory wydzielone. W referacie przedstawione są wyniki badań eksperymentalnych prądnic z magnesami trwałymi dla dwóch układów pracy równoległej. Omówiono możliwości takiej pracy przy połączeniu prądnic tego samego typu oraz różnych typów.
EN
Parallel operation of synchronous generators with permanent magnets is possible in following systems: -by use of special power electronics device which changes the electric energy with variable frequency and the voltage to energy with constant frequency and voltage. It makes possible giving back of energy to the net, -direct parallel operation of generators on separate load. In the paper the test results of parallel operation of synchronous generators of the same as well as of the different types are presented.
7
Content available remote Mikroelektrownia rzeczna z turbiną ślimakową
PL
Artykuł ten opisuje prace wykonane w pierwszym etapie projektu celowego NR01-0006-04 zatytułowanego: "Nowatorska elektrownia rzeczna o małych nakładach inwestycyjnych z turbiną ślimakową". Projekt ten realizowany jest przez Zakład Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Centrum Techniki Okrętowej (CTO) w Gdańsku i gdański Instytut Maszyn Przepływowych.
EN
In the paper the devices using the energy of flowing river water are presented. In detail a new innovative spiral turbine is considered. The results of test of this turbine are presented, too. Moreover there are made energetic and economic calculations.
8
Content available remote Nowatorska mikroelektrownia rzeczna
PL
Wykorzystanie energii płynącej wody bez budowania spiętrzeń budziło zainteresowanie już od dawna. W ostatnim latach zaprojektowano i opatentowano urządzenie przetwarzające energię płynącej wody na energię mechaniczną lub elektryczną, które zostało nazwane turbiną ślimakową. Podstawową zaletą urządzeń wykorzystujących przepływ wody są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe oraz minimalna ingerencja w środowisko. Do współpracy z tymi turbinami zaprojektowano i wykonano prototypy prądnic synchronicznych o niskiej znamionowej prędkości obrotowej.
EN
Utilization of running water energy without dam building has been of a great interest for a long time now. Not long ago an appliance, converting the water flow energy into mechanical or electric power and named spiral water turbine, was designed and patented. Main advantage of appliances using water flow is a comparatively small financial outlay and minimal impact on the environment. Special low rated speed synchronous generators were designed and produced to work with this type of turbines.
9
Content available remote Nowatorska mikro elektrownia rzeczna
PL
Wykorzystanie energii płynącej wody bez budowania spiętrzeń budziło zainteresowanie już od dawna. W ostatnim latach zaprojektowano i opatentowano urządzenie przetwarzające energię płynącej wody na energię mechaniczną lub elektryczną, które zostało nazwane turbiną ślimakową. Podstawową zaletą urządzeń wykorzystujących przepływ wody są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe oraz minimalna ingerencja w środowisko. Do współpracy z tymi turbinami zaprojektowano i wykonano prototypy prądnic synchronicznych o niskiej znamionowej prędkości obrotowej.
EN
The using of the energy of flowing water without dams building was already interesting for a long time. Lately the device which converts the energy of flowing water into mechanical or electrical energy was designed and patented. The device was named spiral turbine. The basic advantage of devices using the flow of water is the comparatively small financial outlay as well as the minimum interference in environment. It was designed and made the prototypes of synchronous generators with low rated speed designate for work with these type of turbines.
EN
Devices destined to convert renewable energy (wind, water) to mechanical energy – wind and water turbines – have generally low speed. So, it is necessary to use gears, which generate losses, noises and decreased reliability of construction. The best solution is using low-speed generators in this type of system. In Electrotechnical Institute in Warsaw It was designed, manufactured and tested of prototype of synchronous generator with permanent magnets and rated power 1 kW, speed 100 rpm.
13
Content available Mikroelektrownia rzeczna z turbiną ślimakową
EN
In the paper the devices using the energy of flowing river water are presented. In detail a new innovative spiral turbine is considered. The results of test of this turbine are presented, too. Moreover there are made energetic and economic calculations.
PL
Łożyska toczne to jeden z elementów konstrukcyjnych silników indukcyjnych, zazwyczaj traktowane są przez projektantów silników jako gotowy element dobierany jedynie pod względem nośności. Tymczasem łożysko stanowi złożoną strukturę, w której podczas pracy zachodzą procesy mające wpływ na niezawodność działania silnika. W silnikach indukcyjnych małej i średniej mocy stosuje się zwykle łożyska kulkowe. Składają się one z bieżni zewnętrznej oraz wewnętrznej, między którymi umieszczone są elementy toczne (kulki) zanurzone w smarze.
EN
Damages of bearinga are the one of the most frequently reasons of induction motors failures. Application in power electronic systems causes that motors work in wide range of speed also at low speed. Running of motors at low speed causes a certain danger for bearings. there are introduced the properties of bearings depend on the viscosity, lubricant temperature, speed and load. There are talked the results of bearings testing running at low speed in the paper. Between shaft and raceway of bearings it was turned on 0,4 V DC voltage from external source and it was observed waveforms of this voltage during starting of motors and low speed. Moreover it was determined the losses in bearing in induction motor fed from source with regulated frequency and for different positions of motors.
EN
Damages of bearings are the one of the most frequently reasons of induction motors failures. Application in power electronic systems causes that motors work in wide range of speed also at low speed. Running of motors at low speed causes a certain danger for bearings. There are introduced the properties of bearings in the paper. The investigations showed that the properties of bearings depend on the viscosity, lubricant temperature, speed and load. There are talked the results of bearings testing running at low speed in the paper. Between shaft and raceway of bearings it was turned on 0.4 V DC voltage from external source and it was observed waveforms of this voltage during starting of motors and low speed. Moreover it was determined the losses in bearing in induction motor fed from source with regulated frequency and for different positions of motors.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.