Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kierunek produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Development investment capacity of farms depends on their potential and scale of production, and thus its revenue, which determines the scale of investment purchases. Most specialized farms have growth potential. Farmers take great interest in modernization and investing in new technologies, machinery and agricultural land, as confirmed by market analysis. Literature references offer information regarding the needs and investment opportunities of territorially diversified farms running conventional production, however the aim of the work is to determine the investment possibilities of organic farms with various production branches. The research included 50 farms certified as ecological producers. In order to answer the question which type of business has the greatest development potential, the examined facilities were divided into branch groups.
PL
Zdolność gospodarstw rolniczych do inwestowania w rozwój zależy od potencjału produkcyjnego i skali produkcji, tym samym od uzyskiwanego dochodu, który decyduje o wielkości zakupów inwestycyjnych. Większość gospodarstw specjalistycznych jest potencjalnie rozwojowa i wykazuje duże zainteresowanie modernizacją i inwestowaniem w nowe technologie, park maszynowy oraz grunty rolne, co potwierdzają analizy rynku. W literaturze można znaleźć informacje na temat potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw zróżnicowanych obszarowo, prowadzących konwencjonalną działalność produkcyjną, natomiast celem niniejszej pracy jest określenie możliwości inwestycyjnych gospodarstw ekologicznych, różniących się kierunkiem produkcji. Badaniami objęto 50 gospodarstw rolnych posiadających certyfikat potwierdzający ekologiczny charakter prowadzonej działalności. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, który rodzaj prowadzonej działalności ma największy potencjał rozwojowy, badane obiekty podzielono na grupy kierunkowe.
EN
The presented research results pertain to the opinions of farm owners with various areas of production on transport services for the agricultural sector. The greatest need for transport services is seen by farmers dealing with vegetable production (66.67%), the least need is seen by milk producers. Farmers mostly justify the need for services by time saving. Nearly a half of farms under analysis use such services; these are mostly farms producing livestock, while farms specializing in general agricultural production use such services the least frequently. 56.02% do not provide services due to the lack of demand and funds. Combination of transport services with commercial activities is preferred by 56.51% of farms specializing in crop production and 55.56% of farms specializing in vegetable production.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących opinii właścicieli gospodarstw rolniczych o różnym kierunku produkcji na temat usług transportowych dla rolnictwa. Największą potrzebę usług transportowych widzą rolnicy zajmujący się produkcją warzyw 66,67%, najmniejszą producenci mleka. Potrzebą usług w największym stopniu rolnicy tłumaczą oszczędnością czasu. Prawie połowa badanych gospodarstw korzysta z usług, najczęściej gospodarstwa produkujące żywiec, najmniej produkcja ogólnorolnicza. 56,02% nie daje usług ze względu na brak popytu i brak środków. Połączenie obsługi transportowej z czynnościami handlowymi, preferuje 56,51% gospodarstw produkcja roślinna oraz 55,56% warzywnicza.
PL
Celem pracy było określenie aktualnego stanu wyposażenia i wykorzystania środków transportowych w zależności od kierunku prowadzonej produkcji. Badania wykazały, iż w gospodarstwach wyodrębnionych pod kątem kierunku produkcji wyposażenie w środki transportowe było różne. Najlepiej pod względem ilościowym wyposażone były obiekty dwukierunkowe, natomiast najgorzej gospodarstwa mieszane. Roczne wykorzystanie ciągników mieściło się w granicach od 432 do 993 godzin, samochodów osobowych od 43 do 222 godzin. Samochody dostawcze i ciężarowe posiadały tylko gospodarstwa jedno-kierunkowe - produkcja roślinna. Urządzenia i środki ładunkowe występowały w każdej z badanych grup, natomiast wózki spalinowe jedynie w gospodarstw jednokierunkowych, ukierunkowanych na produkcję roślinną.
EN
The objective of the paper was to determine the present state of equipment and the use of transport means depending on the production trend. The research proved that the transport means equipment was very diverse in relation to the trend. Two-trend objects had the best equipment on account of quantity while mixed farms were the worst. Annual use of farms was within 619.9 to 1252.5 hours, passenger cars from 41.3 to 207.0 hours. Only one-trend animal farms had delivery trucks and trucks. Each investigated group possessed loading devices and means, while engine power fork trucks occurred only in one-trend plant farms. However, their use was very low.
PL
Skutkiem poważnych zmian zasobów poszczególnych czynników produkcji rolniczej i ich wzajemnych relacjach oraz napływu środków wsparcia pochodzących z WPR są, coraz bardziej widoczne, procesy specjalizacji i koncentracji produkcji. W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy porównawczej wybranych wskaźników agro-środowiskowych, charakteryzujących realizację celów środowiskowych na tle efektów ekonomicznych gospodarstw różniących się kierunkami produkcji (specjalizacji). Badania prowadzono w latach 2009-2010 w kilkudziesięciu gospodarstwach rolnych. Wyniki badań wskazują na znaczne zróżnicowanie stopnia nierównowagi bilansowej azotu, fosforu i potasu badanych grup gospodarstw. Generowanie znacznych zagrożeń środowiskowych dotyczy głównie gospodarstw, w których produkcja nie jest w naturalny (organiczny) sposób powiązana z obszarem gospodarstwa, chociaż poziom ich dochodu rolniczego jest znacząco wyższy niż gospodarstw bez wyraźnej specjalizacji. Intensywnie prowadzone gospodarstwa konwencjonalne są ukierunkowane głównie (z różnymi efektami) na realizację celów ekonomicznych i sprostanie wzrastającej konkurencji rynkowej. Każda z badanych grup (typów, kierunków) w różnym stopniu jest, lub może być, dostarczycielem i konsumentem dóbr, mających charakter publiczny.
EN
Serious specialization and concentration processes of agricultural production, as the effect of changes in the resources of particular factors in this production and their mutual relations, as well as the inflow of support means from the CAP (Common Agricultural Policy), become increasingly visible. This paper presents the results of comparative analysis of selected agro-environmental indicators which characterize the environmental objectives, against a background of economic effects, on farms with different kinds of production (specialization). The studies were carried out in years 2009-2010, in tens agricultural farms. The research results indicate considerable differentiation of imbalance degree for nitrogen, phosphorus and potassium, in the group of farms surveyed. Generation of significant environmental risk concerned mainly farms, where the production is not naturally (organically) connected with the farm area, although their agricultural income level is significantly higher, than the households without explicit specialization. Intensively managed conventional farms are directed mainly (at various effects) to the economic goals and meet the increasing market competition. Each of the analysed groups (types, kinds of specialization) in different degree is or may be the supplier or consumer of goods having the public character.
PL
Praca porusza problem naukowy dotyczący efektywności postępu w gospodarstwach chłopskich. Po analizie przeprowadzonej w skali międzynarodowej, regionalnej, gospodarstw zespołowych z Regionu Opolskiego, obecny i ostatni etap dotyczyć będzie gospodarstw indywidualnych Regionu Małopolskiego. Celem pracy jest pokazanie zależności pomiędzy wielkością i efektywnością postępu naukowo-technicznego a wielkością i kierunkiem produkcji w gospodarstwach chłopskich. Na tej podstawie będzie można opracować model rolnictwa o korzystnych warunkach spełniających wskaźniki rolno ekonomiczne. Oba warianty zostały podzielone na grupy. Badania zostały przeprowadzone na próbie 300 gospodarstw i obejmowały dziesięć gmin. Miały charakter wywiadu kierowanego w postaci anonimowej ankiety. Do statystycznej oceny istotności różnic poszczególnych wskaźników w grupach wybrano jednoczynnikową analizę wariancji.
EN
The paper raises a scientific issue concerning the effectiveness of the progress in farms. Upon the analysis carried out on the international, regional scale and the scale of grouped farms from Opolskie Region, the present and the final stage will concern individual farms of Małopolskie Region.The purpose of the paper is to present relations between the size and effectiveness of the scientific and technical progress and the production orientation in farms. On this basis, a model of agriculture of the most advantageous conditions which meet the farm and economical indexes can be developed. Both variants were divided into groups. Research was carried out on the sample of 300 farms and included ten communes. They were of a guided interview character in the form of an anonymous survey. A one-factor analysis of variance was selected for statistical assessment of differences significance of particular indexes.
EN
Mechanisation costs of 30 family farms grouped according to the production orientation were presented. Three production orientations were selected: milk production, pig livestock production and plant production. It was found that plant farms incur the highest mechanisation costs amounting to 2916.0 PLN*ha-1 AL. Whereas, the smallest milk farms incur costs amounting to (2330.1 PLN*ha-1 AL). Amortisation has the highest share in the analysed costs. Within the group of farms which produced pig live-stock, fractional efficiency ratio reached the highest value and amounted to 3.40. The lowest value of this ratio was obtained in the group of plant farms, where it reached 2.31. A strong positive correlation between gross agricultural production and incurred mechanisation costs was reported.
PL
Przedstawiono koszty mechanizacji 30 gospodarstw rodzinnych pogrupowanych według kierunku produkcji. Wyodrębniono 3 kierunki produkcji: produkcja mleka, produkcja żywca wieprzowego i produkcja roślinna. Stwierdzono, że największe koszty mechanizacji wynoszące 2916,0 PLN*ha-1 UR ponoszą gospodarstwa ukierunkowane na produkcję roślinną. Najmniejsze natomiast gospodarstwa ukierunkowane na produkcję mleka (2330,1 PLN*ha-1 UR). Największy udział w analizowanych kosztach ma amortyzacja. W grupie gospodarstw ukierunkowanych na produkcję żywca wieprzowego cząstkowy wskaźnik efektywności osiągnął największą wartość i wynosił 3,40. Najmniejszą wartość wskaźnik ten uzyskano w grupie gospodarstw ukierunkowanych na produkcje roślinną i wyniósł 2,31. Stwierdzono silną dodatnią korelację między przychodami brutto produkcji rolniczej a ponoszonymi kosztami mechanizacji.
PL
Celem pracy było określenie efektywności produkcji w badanych gospodarstwach ekologicznych. Zakres pracy obejmował gospodarstwa o kierunku produkcji roślinnym, zwierzęcym i mieszanym. Badaniami objęto łącznie 30 gospodarstw położonych w województwie małopolskim. Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego. Na etapie analizy wyników gospodarstwa te zostały pogrupowane według kierunku produkcji. Średnio dla wszystkich gospodarstw wskaźnik nadwyżki bezpośredniej był na poziomie 85,80 tys. PLN.gosp.-1, zaś w poszczególnych grupach mieścił się w przedziale od 43,00 do 109,17 tys. PLN. gosp.-1. Po uwzględnieniu uzyskanej wartości nadwyżki bezpośredniej oraz subwencji unijnych w badanych obiektach efektywność jednego hektara użytków rolnych wyniosła 8,72 tys. PLN. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż istotną rolę w efektywności prowadzonej ekologicznej produkcji rolniczej odgrywają subwencje unijne. Sumując otrzymane dopłaty bezpośrednie oraz dopłaty do produkcji ekologicznej gospodarstwo otrzymywało ok. 14 tys. PLN przy średniej powierzchni gospodarowania 11,55 ha UR.
EN
The objective of the paper was to determine the production efficiency in the researched ecological farms. The paper scope covered plant, animal and mixed production farms. 30 farms located in the Małopolskie region were covered by the research. The research was carried out in the form of a guided survey. At the stage of the results analysis, the farms were grouped according to the production orientation. On average, for all farms, the rate of the standard gross margin was on the level of PLN 85.80 thousand.farm.-1, whereas in particular groups it was between PLN 43.00 to PLN 109.17 thousand.farm-1. Upon including the obtained value of the standard gross margin and the EU funds in the researched objects, the efficiency of one hectare of arable lands was PLN 8.72 thousand. The obtained results allow to assume that EU funds play a significant role in ecological agricultural production. In total, a farm obtained direct funds and funds for ecological production in the amount of approx. PLN 14 thousand at an average area of farming of 11.55 ha of AL.
PL
W pracy przedstawiono wielkość i strukturę przepływów surowcowotowarowych w gospodarstwach rolnych w aspekcie kierunku produkcji. Założony cel został zrealizowany na podstawie badań przeprowadzonych w 80 gospodarstwach Polski Południowej. Obiekty do badań zostały podzielone na 4 grupy: gospodarstwa jednokierunkowe - ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą, gospodarstwa dwukierunkowe i mieszane. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano oceny wielkości i struktury przepływów surowcowo-towarowych w głównych obszarach logistyki: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Końcowym efektem przeprowadzonych badań było stworzenie modeli przepływów surowcowo-towarowych w badanych gospodarstwach obrazujących wielkość i strukturę przepływającej masy towarów.
EN
The work study presents the size and the structure of raw-materials and goods flow in agricultural farms with regard to the production trend. The assumed aim was carried out based on research conducted in 80 farms of Southern Poland. The facilities covered by the research were divided into four groups: one-trend farms - plant and animal production oriented, two-trend farms and mixed - trend farms. As a result of the research which was carried out, the size and the structure of raw materials and goods flows was assessed within main areas of logistics: supply and distribution. Forming models of raw materials and goods flow in the researched farms, which illustrate the size and the structure of goods mass flow, was the final effect of the research.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 40-tu gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Badane gospodarstwa podzielone zostały na dwie grupy, w zależności od kierunku produkcji. Analiza dotyczyła źródeł informacji wykorzystywanych przez rolników. Celem badań było określenie różnic, jakie występują w wykorzystaniu źródeł informacji w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji. Badania wykazały, że rolnicy obu grup preferują zdobywanie informacji poprzez kontakt osobisty.
EN
Results of the analysis carried out in 40 farms situated in the Małopolska region were presented. The farms covered by the analysis were divided into two groups, depending on the sort of production. The analysis concerned information sources used by farmers. The aim of the studies was to identify the differences that occur in the use of information sources in farms with various sorts of production. The studies showed that farmers of both groups prefer to obtain information through personal contact.
PL
Przedstawiono kierunki zmian wyposażenia technicznego w rozwojowych gospodarstwach rolnych w latach 2002-2007. Obliczono wartość odtworzeniową parku maszynowego oraz wartość produkcji towarowej. Określono związek pomiędzy techniczną modernizacją gospodarstw a wzrostem wartości produkcji towarowej. Badania przeprowadzono w 116 gospodarstwach z regionu Małopolski prowadzących różną działalność produkcyjną. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż rolnicy mając świadomość, iż racjonalna modernizacja procesów produkcyjnych wymaga zabezpieczenia w nowoczesne źródło mechanicznej siły pociągowej, w pierwszej kolejności zakupywali ciągniki rolnicze.
EN
The paper presents trends of changes in technical equipment possessed by developing farms in years 2002-2007. The researchers computed machinery stock replacement value and commodity production value. They determined the relationship between technical modernisation of farms and increase in commodity production value. The research was carried out for 116 farms in Małopolska region, involved in different types of production activity. Completed studies allow to state that farmers are purchasing farm tractors first of all, being aware that rational modernisation of production processes requires them to have modern source of mechanical tractive power.
PL
Określono wysokość i strukturę wykorzystania funduszy unijnych do modernizacji gospodarstw rolnych. Analizowano przedakcesyjny fundusz SAPARD oraz poakcesyjne fundusze inwestycyjne, rolnośrodowiskowe oraz dopłaty produkcyjne. Badania przeprowadzono w 60 gospodarstwach Małopolski, które korzystały z dotacji. Stwierdzono, że w badanych gospodarstwach środki pomocowe przeznaczone na modernizację pochodziły głównie z funduszu inwestycyjnego oraz przedakcesyjnego programu SAPARD. Środki wykorzystano głównie na zakup ciągników i maszyn rolniczych. Nastąpił wzrost wartości odtworzeniowej parku maszynowego średnio o około 25%. Najwyższą wartość dopłat w przeliczeniu na 1 ha UR otrzymały gospodarstwa z grupy obszarowej 5-10 ha oraz gospodarstwa ukierunkowane na produkcję trzody chlewnej, zaś najniższą z grupy powyżej 20 ha oraz ukierunkowane na produkcję bydła.
EN
The paper specifies the amount and structure of using the EU funds for modernization of farms. The pre-accession SAPARD fund and post-accession investment funds, agricultural and environment funds, and production subsidies have been analysed. The research was carried out in 60 farms in Małopolskie Voivodeship, which obtained the subsidy. The researchers found that in the examined farms the aid for modernisation was derived mostly from the investment fund and the preaccession SAPARD programme. Most of the resources were used to purchase farm tractors and machines. An increase in machine stock replacement value was observed, on average reaching ca. 25%. Farms ranked in the 5-10 ha land area group and farms with production focused on pig farming received highest subsidy amount per 1 ha of farmland, whereas this amount was lowest for the group of farms sized over 20 ha and for farms engaged in cattle production.
PL
W opracowaniu określono wskaźnik technicznego uzbrojenia jako stosunek wartości odtworzeniowej parku maszynowego i nakładów pracy oraz wydajność pracy jako stosunek produkcji czystej do nakładów pracy. Zebrane informacje na podstawie, których określono te wskaźniki dotyczyły roku 2002 i 2007. Badaniami objęto 116 gospodarstw małopolskich, których właściciele otrzymali pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój inwestycji. Do celów analizy porównawczej badane obiekty podzielono na grupy ze względu na kierunek i stopień uproszczenia produkcji. Istotne związki między badanymi cechami określono wykorzystując program STATISTICA v. 6.0.
EN
In the paper the technical development index is defined as a ratio of machine replacement value and expenditure of labour, while productivity is defined as a ratio of net output to expenditure of labour. The information gathered, on the basis of which these indices have been determined, concerned the years 2002 and 2007. One hundred and sixteen farms in the province of Little Poland were investigated. Their owners got financial aid intended for investments. For the purpose of the comparative analysis the investigated objects were divided into groups according to the line and degree of production simplification. Significant relationships between the investigated characteristics were determined using STATISTICA v. 6.0.
PL
W pracy przedstawiono wskaźnik technicznego uzbrojenia oraz postęp naukowo-techniczny i jego efektywność, w gospodarstwach prowadzących różną działalność produkcyjną. Badaniami objęto 116 gospodarstw rozwojowych położonych na terenie Małopolski, które dzięki unijnej pomocy finansowej mogły zmodernizować własny park maszynowy. Na podstawie zebranych informacji oceniono m.in. wyposażenie techniczne gospodarstw, co pozwoliło na określenie ww. wskaźników, w latach 2002-2007. Przeprowadzono również analizę statystyczną wykorzystując program STATISICA 6.0.
EN
Paper presents a technical equipment index, scientific and technological progress and its effectiveness in farms conducting a variety of production activities. Research included 116 developing farms located within region of Małopolska. The selected farms could modernize their own machine equipment due to the EU financial support. Based on collected data it was possible to evaluate the technical equipment in those farms and determine the above mentioned indexes within period of 2002 to 2007. A statistical analysis was also conducted using STATISTICA 6.0 software.
PL
Przedstawiono wyposażenie gospodarstw w środki techniczne, ponoszone nakłady pracy oraz uzyskiwaną wielkość produkcji czystej i efektywność pracy. Badania przeprowadzono w 116 gospodarstwach z województwa małopolskiego, starających się o dotacje na zakup nowych maszyn. Dane obejmowały okres 2002-2007. Do celów analizy porównawczej badane obiekty podzielono na grupy ze względu na kierunek produkcji oraz ze względu na wielkość gospodarstwa. Istotne związki pomiędzy badanymi cechami określono wykorzystując program STATISTICA 6.0.
EN
The paper presents engineering equipment in farms, their labour expenditures and achieved clean production size and work efficiency. The analysis was carried out for 116 farms from Małopolska Province, applying for grants toward the purchase of new machines. Data covered the period 2002-2007. For comparative analysis purposes, the analysed facilities were divided in groups according to production direction and farm size. Substantial relations between analysed features were determined using the STATISTICA 6.0 application.
PL
W pracy przedstawiono wielkość nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję rolniczą gospodarstw. Badania przeprowadzono w 119 obiektach leżących na terenie Małopolski. Gospodarstwa te podzielono na 4 grupy obszarowe oraz na 3 grupy analityczne tj. produkcja trzody, mleka i wielostronna. Badania miały charakter wywiadu kierowanego, a zawarte w formularzu pytania obejmowały zaszłości produkcyjne z roku gospodarczego 2002/03.
EN
The study presents the amount of energy expenditure on agricultural production of the farms. The research was conducted in 119 farms located in the Małopolska region. The farms were divided into 4 area groups and into 3 analytical groups i.e. swine breeding, milk production and versatile. The research had the form of a directed interview, and the questions included in the form covered production facts of the economical year 2002/03.
PL
W opinii specjalistów struktura i wielkość parku maszynowego uzależniona jest od wielu czynników przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. Do podstawowych zalicza się: wielkość gospodarstwa, specjalizację produkcji i organizację prac maszynowych. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzone w 50 rozwojowych gospodarstwach rolnych w latach 1998-2001. Potwierdzają one istnienie związków pomiędzy specjalizacją produkcji decydującą o kierunku gospodarowania, a wyposażeniem technicznym i kosztami mechanizacji.
EN
In specialists’ opinion, machine stock structure and size depends on various natural, technical and economic factors. Basic ones are: farm size, production specialization and organization of machine works. The study contains results of research carried out in 50 developing farms between 1998 and 2001. They confirm existence of relations between production specialization deciding about farm management direction, and technical equipment and mechanization costs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.