Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi sieciowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Metoda "na wniosek"
PL
Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Dane te rozproszone są w 380 bazach powiatowych, z czego ponad 85% z nich udostępnianych jest poprzez usługę przeglądania WMS. W 2017 roku na bazie istniejących usług powiatowych powstała usługa zbiorcza – Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów KIEG. Artykuł opisuje różnice pomiędzy usługami składowymi – zarówno pod względem formy prezentacji danych, jak i implementacji technicznej, oraz przedstawia problemy, z którymi zetknięto się podczas tworzenia usługi zbiorczej i dodawania do niej kolejnych serwisów.
EN
Cadastral parcels are the basic reference data for presentation of various objects stored in spatial databases. Those data are distributed in 380 district bases; over 85% of them are available through the WMS view services. In 2017 the aggregating service was created – Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów KIEG (The National Integration of Land Register), based on existing district services. The paper describes differences between component services – both in terms of data presentation forms and technical implementation, and presents the problems that were encountered during creation of the aggregating service and adding new services.
PL
Zaprezentowano mechanizmy integracji modułu transportowego dla obszarów o nieciągłej i sporadycznej łączności z innymi mechanizmami systemu netBaltic (Internet na Bałtyku) oraz wyniki testów laboratoryjnych i morskich przekazywania wiadomości.
EN
The paper presents the mechanisms of integration of the transport module for areas with discontinuous and sporadic communication with other mechanisms of the netBaltic system, as well as the results of laboratory and marine testing of transport of messages.
4
Content available Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce
PL
Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowości dotyczących wielkości, kształtu oraz cech topologicznych, obowiązujących (uchwalonych) w gminach, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Materiał źródłowy do badań stanowiły dokumenty planistyczne, które zostały zinformatyzowane przez firmę Geo-System Sp. z o. o. i udostępnione poprzez usługi sieciowe WMS/WFS. Dzięki temu moż- liwe było pozyskanie informacji o przebiegu granic w terenie, a tym samym analiza prawidłowości, cech struktury, itp. w zakresie powierzchni, kształtu i relacji topologicznych. Analizowano w sumie 15 390 planów miejscowych, czyli 31,2% ich całkowitej liczby w Polsce. Artykuł jest pierwszą w Polsce analizą struktury (powierzchni, granic, kształtu itd.) opartą na tak dużej, wielotysięcznej próbie planów miejscowych. Wnioski z badań dowodzą, że sposób wyboru obszarów do pokrycia planami i określenie ich granic w terenie nie przyczyniają się do poprawy ładu przestrzennego oraz że zasięg przestrzenny oddziaływania tych dokumentów w dużej części nie jest większy, niż w przypadku decyzji lokalizacyjnych (decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
EN
The aim of the article is to present regularities regarding the size, shape and topological characteristics of existing (passed) local spatial development plans in Poland (Polish communes). The source material for the research was planning documents, drawings of which were authorized by Geo-System and made available through WMS/WFS network services. As a result, it was possible to obtain information on the course of boundaries in the field, and thus the analysis of regularity, structure characteristics, etc. in terms of surface, shape and topological relations. Total of 15,390 local plans were analyzed, i.e. 31.2% of their total number in Poland. The article is the first in Poland analysis of the structure (area, boundaries, shape, etc.) based on a large, many thousandth attempt of local documents. The conclusions from the research show that the method of selecting areas to cover plans and defining their boundaries on the ground do not contribute to the improvement of spatial order and that the spatial extent of impact of these documents is not much larger than in the case of location decisions (decision on building conditions and land development).
PL
Skanowanie jest procesem zdalnego wykrywania hostów, serwerów, urządzeń sieciowych oraz realizowanych usług. Polega to na próbkowaniu aktywności analizowanego urządzenia sieciowego, poprzez wysyłanie do niego odpowiednio spreparowanych pakietów. W rezultacie otrzymane odpowiedzi mają dostarczyć informacji na temat aktywności badanego urządzenia lub usługi. Skanowanie jest operacją, która udziela informacji o zdarzeniach i urządzeniach w sieci. Pozwala stwierdzić czy dany komputer jest aktywny oraz rozpoznać uruchomione na nim usługi oraz system operacyjny.
EN
Scanning is the process of remotely detecting hosts, servers, network devices, and services. This involves sampling the activity of the network device being analyzed by sending packaged packets to it. As a result, the answers received provide information about the activity of the device or service being tested. Scanning is an operation that provides information about events and devices on the network. Allows you to determine if your computer is active and recognize the services and operating system that are running on it.
PL
Rekonesans jest pierwszym etapem w procesie przeprowadzenia testów penetracyjnych, polegający na zbieraniu informacji o celu ataku z ogólnie dostępnych zewnętrznych źródeł. Zebrane dane można wykorzystać w celu pozyskania np.: danych osobowych pracowników, adresów e-mail, nazw domen, adresów IP systemów osiągalnych przez sieć Internet. Dodatkowo można uzyskać informację o usługach TCP (ang. Transmission Control Protocol) i UDP (ang. User Datagram Protocol), typach systemów wykrywania włamań IPS (ang. Intrusion Prevention System) oraz IDS (ang. Intrusion Detection System). Rekonesans powinien być wykonany metodą pasywną, podczas której jest mniejsze ryzyko wykrycia działalności atakującego. Ponadto jest to legalne wyszukiwanie informacji dostępnych w Internecie. Metoda ta umożliwia zbieranie informacji bez ujawniania, że jakiekolwiek czynności są prowadzone. Dzięki użyciu wybranych programów do przeprowadzania rekonesansu, przeanalizowano dużo informacji o badanej firmie.
EN
Reconnaissance is the first step in the penetration testing process, which involves gathering information about the purpose of attack from generally available external sources. The collected data can be used to obtain, for example, employees’ personal data, e-mail addresses, domain names, IP addresses of systems accessible via the Internet. In addition, information about Transmission Control Protocol (TCP) and UDP (User Datagram Protocol) services, Intrusion Prevention Systems (IPS) and Intrusion Detection Systems (IDS) are available. The reconnaissance should be done in a passive method, during which there is less risk of detecting the attacker's activity. In addition, it is a legitimate search for information available on the Internet. This method allows you to gather information without revealing that any activities are carried out. Using the selected reconnaissance programs, a lot of information about the company was analyzed.
PL
Na bazie obowiązujących przepisów, dane zawarte w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są kluczowym elementem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Metody i środki wykorzystywane do prowadzenia zasobu były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. Obecny stan technologiczny przynosi wiele nowych możliwości usprawnień w funkcjonowaniu zasobu, a przede wszystkim możliwość jego automatyzacji. Aby poziomy automatyzacji w poszczególnych powiatach mogły być ze sobą porównywane potrzebne jest opracowanie metodyki ich oceny, a propozycję takiej autorskiej metodyki zawiera niniejszy artykuł.
EN
On the basis of applicable laws, data contained in the county geodetic and cartographic resource are a key element of the national spatial data infrastructure. Methods and means used to carry out the resource were always adequate to the available technical means. The current state of technology brings many new opportunities for improvement in the functioning of the resource, and above all the possibility of automation. A methodology for evaluation is needed for comparing the levels of automation in individual counties and a proposal for such a proprietary methodology is presented in this article.
PL
Wejście w życie Dyrektywy INSPIRE w maju 2007 r. oraz uchwalona w marcu 2010 r. ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej spowodowały zmianę sposobu myślenia o danych przestrzennych w samorządach, zwłaszcza w obszarze zagospodarowania przestrzennego. Autorzy analizują stan dotychczasowej informatyzacji w sferze zagospodarowania przestrzennego powodowanej zarówno koniecznością budowy infrastruktury danych przestrzennych, jak też realnymi potrzebami usprawnienia procesów decyzyjnych w zarządzaniu jednostkami. Analizę przeprowadzono na grupie ponad 1700 samorządów, które są użytkownikami technologii zarządzania danymi przestrzennymi eGmina.
EN
The INSPIRE Directive went into force in May 2007 and it resulted in changing the way of thinking about spatial data in local government. Transposition of the Directive on Polish legislation is the Law on spatial information infrastructure from 4 March 2010., which indicates the need for computerization of spatial data sets (including land-use planning). This act resulted in an intensification of thinking about the computerization of spatial data, but, according to the authors, the needs and aspirations of the digital land-use planning crystallized already before the INSPIRE Directive and were the result of technological development and increasing the awareness of users. The authors analyze the current state of land-use planning data computerizationin local governments. The analysis was conducted on a group of more than 1,700 local governments, which are users of spatial data management (GIS) technology eGmina.
9
PL
Informacja przestrzenna towarzyszy wielu dziedzinom aktywności człowieka od zarania dziejów, a obecnie jej znaczenie dynamicznie wzrasta dzięki dzisiejszej łatwości pozyskiwania danych przestrzennych i ich przetwarzania. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej zapoczątkowała proces porządkowania danych przestrzennych gromadzonych w państwowych rejestrach i wprowadzanie zasad współdziałania tych rejestrów w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych obywateli. Dużą rolę w całym zespole danych przestrzennych pełnią dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który jest prowadzony od kilkudziesięciu lat i związane są z nim pewne tradycje, przepisy prawne i inne uwarunkowania. W artykule autor, na podstawie wieloletniego doświadczenia z licznych wdrożeń, przedstawia istotne rozbieżności między teoretycznym podejściem do tematu informacji przestrzennej zapisanym w prawie i różnego rodzaju sprawozdaniach i raportach a stanem faktycznym, z jakim spotyka się obywatel podczas załatwiania spraw urzędowych. Na zakończenie przedstawia minimalne, ale niezbędne działania, które mogą wpłynąć korzystnie na poprawę tego stanu rzeczy.
EN
Spatial information accompanies many fields of human activity since the dawn of history, and now its importance is growing rapidly thanks to today’s ease of acquisition and processing of spatial data. The Spatial Information Infrastructure Act began the process of organizing spatial data collected in state registers and implementation of the principles of interoperability of these registers in order to satisfy the information needs of the society. An important role in the whole set of spatial data is played by the National Geodetic and Cartographic Resource which has been run for several decades; some traditions, laws and other conditions are associated with this Resource. In this paper the author, based on many years of experience from numerous implementations, discusses significant differences between the theoretical approach to the subject of spatial information included in laws and all kinds of statements and reports, and the present state of affairs encountered by citizens during the administrative formalities. At the end, the minimum but necessary actions that can have positive effects on the status quo, are discussed.
PL
Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Łatwa dostępność danych dotyczących działek ewidencyjnych (głównie geometrycznych) jest najważniejszą sprawą dla większości osób i instytucji korzystających z infrastruktury informacji przestrzennej. Jak wynika z analizy w (Izdebski, 2017) obecnie tylko około 30% powiatów udostępnia usługi WMS, które są włączone do zbiorczej (kaskadowej) usługi EwidencjaKIIP prowadzonej przez GUGiK. Tak mała liczba powiatów w usłudze EwidencjaKIIP stała się podstawą do przeprowadzenia badań sprawdzających czy istnieją możliwości zwiększenia liczby usług powiatowych, możliwych do włączenia do usługi zbiorczej. Ponieważ na usługę EwidencjaKIIP autor nie miał wpływu, więc stworzono własną usługę zbiorczą Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) złożoną ze wszystkich dostępnych powiatowych usług WMS, które spełniły warunki techniczne włączenia. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że usługa własna, w stosunku do aktualnej usługi GUGiK, została powiększona o 85 nowych usług, co stanowi przyrost o prawie 70% w stosunku do stanu istniejącego. Dodatkowo okazało się, że nowa usługa jest zdecydowanie szybsza od usługi GUGiK.
EN
Cadastral parcels are the basic reference data for presentation of various objects stored in spatial databases. The easy accessibility of cadastral parcels data (mainly geometric) is the most important issue for most people and institutions using the Spatial Information Infrastructure. As it is evident from the analysis (Izdebski, 2017), only about 30% of districts provide WMS services, which have been included into the aggregated (cascaded) EwidencjaKIIP service maintained by GUGiK. Such a small number of districts in the EwidencjaKIIP service has become the basis for examining the opportunities to increase the number of district services that can be included into the aggregated service. Since the EwidencjaKIIP could not have been affected by the author, the National Integration of the Land Register (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów – KIEG) was created, consisting of all available WMS district services that meet technical conditions for inclusion. As a result of tests it was found that, comparing to the existing GUGiK service, the number of included district services was increased by 85, what means the increase by almost 70%. Additionally, it turned out that the new service is significantly faster than the old one.
PL
Jedną z dróg zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi morskiej jest zapewnienie powszechnej dostępności usług e-nawigacji na obszarach morskich pozbawionych dostępu do Internetu. W artykule opisano wyniki symulacji wybranych algorytmów przekazywania wiadomości usług niewrażliwych na opóźnienia w znacznej odległości od lądu, w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności.
EN
One of the ways of achieving improvement of maritime safety is to provide universal availability of e-navigation services on the sea areas without a common access to the Internet. The paper describes the Simulation results for selected algorithms of messages exchange for services insensitive to delays at a considerable distance from the land in the network of discontinuous and sporadic communication.
EN
The cadastral data, including land parcels, are the basic reference data for presenting various objects collected in spatial databases. Easy access to up-to-date records is a very important matter for the individuals and institutions using spatial data infrastructure. The primary objective of the study was to check the current accessibility of cadastral data as well as to verify how current and complete they are. The author started researching this topic in 2007, i.e. from the moment the Team for National Spatial Data Infrastructure developed documentation concerning the standard of publishing cadastral data with the use of the WMS. Since ten years, the author was monitoring the status of cadastral data publishing in various districts as well as participated in data publishing in many districts. In 2017, when only half of the districts published WMS services from cadastral data, the questions arise: why is it so and how to change this unfavourable status? As a result of the tests performed, it was found that the status of publishing cadastral data is still far from perfect. The quality of the offered web services varies and, unfortunately, many services offer poor performance; moreover, there are plenty services that do not operate at all.
PL
Zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi morskiej jest jednym z priorytetowych działań IMO (International Maritime Organization). Jedną z dróg jest zapewnienie powszechnej dostępności usług e-nawigacji na obszarach morskich pozbawionych dostępu do Internetu. W artykule opisano koncepcję zapewnienia dostępu do usług niewrażliwych na opóźnienia w znacznej odległości od lądu w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności realizowaną z wykorzystaniem wieloskokowej transmisji między mijającymi się jednostkami. Przedstawiono też architekturę systemu i jej realizację dla przykładowej usługi.
EN
Improvement of maritime safety is a priority of International Maritime Organization (IMO). One of the ways of achieving this goal is to provide universal availability of e-navigation services on the sea areas without a common access to the Internet. The work describes the concept of providing access to services insensitive to delays at a considerable distance from the land in the network of discontinuous and sporadic communication. It can be realized with the use of multi-hop transmission between the passing vessels. The study presents the system architecture and its implementation for exemplary service.
PL
W artykule omówiono zagadnienie usług sieciowych (ang. web services). Przedstawiono różne sposoby implementacji tych usług oraz zasygnalizowano korzyści płynące z ich stosowania. Poruszono temat bezpieczeństwa świadczenia usług w Internecie oraz ochrony własności intelektualnej. Zaprezentowano przykład wykorzystania usługi sieciowej w systemie przeznaczonym do oceny ryzyka eksploatacyjnego gazociągów SOREG®.
EN
In the article the issue of web services was discussed. Different methods of web services implementation and advantages of their usage were presented. The issue of security of web services in internet and intellectual property protection was discussed. The example of using web services in the risk assessment system of transmission gas pipelines was presented.
PL
W artykule zaprezentowano autorski program komputerowy przeznaczony do wyliczania składu mineralnego i chemicznego skał. Omówiono jego najważniejsze funkcjonalności i przypadki użycia. Poruszono zagadnienie innowacyjnego podejścia do udostępniania tego typu programów w formie aplikacji internetowej z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia, jakim są usługi sieciowe (web services). Zaprezentowano programowe możliwości porównywania (korelacji) otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi za pomocą urządzenia XRF (X-ray fluorescence) w formie tabelarycznej i graficznej (wykres).
EN
In the article a proprietary computer program calculating mineral and chemical composition of rocks was presented. It discusses the major features and use cases. The issue of innovative approach to share these kinds of programs (as web applications) using web services was raised. The capabilities of correlation of received results with X-ray fluorescence in tabular and graphical (chart) form were presented.
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą wybranych technologii tworzenia usług sieciowych. Analiza polega na porównaniu usług wykorzystujący protokół SOAP z usługami typu RESTful oraz szablonów wspomagających tworzenie usług w języku Java: Apache CXF, Spring WS, Jersey. W pierwszej kolejności analiza bazuje na metrykach statycznych porównując przykładowe aplikacje. W drugim etapie analiza skupia się na kwestii wydajności i porównuje wybrane technologie pod kątem czasu odpowiedzi usługi.
EN
The article presents a comparative analysis of selected web service development technology. The analysis consists on a comparison of services using SOAP with RESTful web service and frameworks support the creation of web service in Java: Apache CXF, Spring WS, Jersey. In the first the analysis is based on a static metrics, compares the sample applications. In the second stage, the analysis raise the issue of performance, and compares the selected technologies in terms response time service.
EN
The paper contains description and the project of the implementation of web-services. The web-services simulate boundary value problems with initial conditions. The JSON and text file have been used in the described system. The request to have local instance of simulating program is not required which makes the study about phenomena less problematic.
PL
Artykuł przedstawia wybrane platformy serwerowe oparte na darmowej i otwartej licencji, zgodnej ze standardami Open Geospatial Consortium. Zaprezentowane programy ocenione są w kontekście dyrektywy INSPIRE. W pierwszej części opisane są wymagania stawiane przez dyrektywę, natomiast w dalszej kolejności przedstawiono wady i zalety poszczególnych platform pod kątem tych wymagań. Artykuł daje odpowiedź na pytanie, czy przy użyciu wolnego oprogramowania można świadczyć interoperacyjne usługi sieciowe zgodne z wymogami dyrektywy INSPIRE, przy okazji prezentuje przykłady zastosowań i praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania poszczególnych programów.
EN
The paper presents selected server platforms based on free and open source license, coherent with the standards of the Open Geospatial Consortium. The presented programs are evaluated in the context of the INSPIRE Directive. The first part describes the requirements of the Directive, and afterwards presented are the pros and cons of each platform, to meet these demands. This article provides an answer to the question whether the use of free software can provide interoperable network services in accordance with the requirements of the INSPIRE Directive, on the occasion of presenting the application examples and practical tips on the use of particular programs.
PL
Wyzwanie opracowania map tematycznych towarzyszy polskiej służbie geodezyjnej i kartograficznej od dawna. Założenia historycznej już instrukcji K-3 z początku lat 80. ubiegłego wieku z czasem ewoluowały do postaci obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dokument ten zakłada wykonanie i udostępnienie przez GGK dziesięciu rodzajów opracowań tematycznych. Intensywny w ostatnim czasie rozwój infrastruktury informacji przestrzennej narzuca wręcz rozwiązania bazujące na wykorzystaniu portali tematycznych, gdzie użytkownik przy pomocy kreatora prezentacji będzie w stanie utworzyć własną mapę z aktualnych danych, w tym danych satelitarnych. Wobec tak zdefiniowanej idei tworzenia map tematycznych niezbędne jest jednak wykorzystanie sieciowych usług geoinformacyjnych OGC. Opracowanie prostej mapy tematycznej w oparciu o zintegrowane dane mogłoby odbywać się poprzez wykorzystanie popularnej obecnie usługi przeglądania danych, WMS (ang. Web Map Service). Niemniej jednak, większą funkcjonalność może zapewnić implementacja sieciowej usługi przetwarzania danych, WPS (ang. Web Processing Service). Jej istotę stanowi możliwość wykonywania procesów geoprzestrzennych z poziomu aplikacji klienckiej - procesów zarówno predefiniowanych w samej usłudze, jak i zewnętrznych (dedykowanych), zapisanych przy pomocy języka XML i traktowanych jako system „wtyczek” (ang. plug-in). Takie podejście pozwala na stosowanie rozwiązań dedykowanych, unikalnych, dostosowanych do potrzeb konkretnego użytkownika, a także implementowanie metodyki przez niego zaproponowanej. Procesem może być tu dowolny, dobrze zdefiniowany, algorytm, model lub formuła obliczeniowa, działająca na danych posiadających odniesienie przestrzenne. Usługa WPS umożliwia zatem całościowe modelowanie danych przestrzennych, w tym pozyskanych za pomocą technologii satelitarnych. Istotną zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość indywidualizacji usługi poprzez tworzenie nowych i modyfikację istniejących wtyczek.
EN
Polish geodetic and cartographic service has faced the challenge of edition of thematic maps for a long time. Assumptions of already historical K-3 instruction from the beginning of '80s evolved into the form of currently valid regulation of the Council of Ministers on types of cartographic thematic and special maps. This document has established the edition and provision of ten types of thematic maps by the Surveyor General of Poland. The recently observed intensive development of spatial data infrastructure nearly imposes solutions based on thematic portals. In such a portal the user (employing the presentation wizard) is able to create individual map out of up-to-date data, including satellite images. However, in view of so defined idea of creating thematic maps, it is necessary to use OGC geospatial Web services. Edition of simple thematic maps, based on integrated data, may be carried out by the popular view service - WMS (Web Map Service). However, much more functionality can be provided by implementation of transformation services like WPS (Web Processing Service). Its essence is to provide geospatial processes at the client application level. Those processes can be predefined internally in the service, or can be defined externally in the form of dedicated plugins with the help of XML language. This approach allows for application of unique solutions, adjusted to the user needs, as well as for the implementation of the methodology proposed by user itself. Any well defined algorithm, model or algebraic formula, working on spatial data may be understood as a process. Thereby, WPS enables holistic spatial data modeling, including modeling of the data provided by satellite technologies. The important advantage of the proposed solution is the possibility of services individualization by creation of new and modification of already existing plugins.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję autorskiej technologii GEO-MAP związanej z obsługą danych przestrzennych oraz informacje o jej wdrożeniach w administracji i gospodarce. Praca podzielona jest na trzy zasadnicze części. W pierwszej części zaprezentowana została ogólna charakterystyka technologii GEO-MAP. Przedstawiono podstawowe założenia konstrukcyjne, istotę zastosowanego modelu danych, zasady prezentacji graficznej zgromadzonych danych oraz powiązania między poszczególnymi elementami technologii. Druga część poświęcona jest segmentowi internetowemu technologii, w tym środowisku programistycznemu, zastosowanym formatom danych i wykorzystywanym usługom sieciowym. Wiele miejsca w tej części poświęcono również specjalistycznej funkcjonalności związanej z automatyzacją obsługi prac geodezyjnych. W trzeciej części pracy przedstawiono syntetyczną historię wdrożeń technologii w powiatach i gminach oraz zaprezentowano typowe pola jej wykorzystania w zarzadzaniu tymi jednostkami oraz realizacji powierzonych im zadań związanych z danymi przestrzennymi. Na przykładzie Poznania i Warszawy zaprezentowano wykorzystanie technologii GEO-MAP do wspomagania zarzadzania miastem. Istotnym elementem tej części pracy jest również przedstawienie praktycznej realizacji automatycznego udostępniania danych geodezyjnych, za które przepisy przewidują wnoszenie opłat.
EN
In this habilitation thesis, the original concept and the successful implementations of the GEO-MAP technology are presented. This work consists of three fundamental parts. In the first part, the general characteristic of the GEO-MAP technology is presented. The characteristic contains the basic structural assumptions, the essence of used data model, the rules of graphical presentation and the connections between separate elements of the technology. The second part describes the segment of internet technology including the programming environment, the used data formats, and web services. Many places in this part are focused on the specialized functions to manage geodetic works. The third part presents the synthetic history of technology implementations on various levels of local government administration in Poland. In addition the part presents the typical area of their usage in management of the administrative units and realization of connected with spatial data tasks entrusted to them. In that part, the services in Warsaw and Poznan are given as the examples of technology implementation. In the same part, the situation when official fees are imposed on data is discussed on the base of the services that make data available with the use of internet payments.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.