Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synchronous generator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
At present time, the task of studying the operating conditions of synchronous generators operating in parallel with the power system taking into account the introduction of new capacities in the system and increasing their stability provokes interest for research. An effective mean of the stability of power plants, as part of the power system, is automatic excitation control. The simulation environment MATLAB / Simulink is widely used in the calculation and analysis of normal steady-state and transient conditions of electrical systems. The article presents the results of the study and the comparison of operating parameters on the example of the Nurek hydropower plant. The results obtained will be useful in studying the use of modern types of AEC in the excitation system of the generators of Nurek HPP.
PL
Skutecznym środkiem stabilności elektrowni, jako części systemu elektroenergetycznego, jest automatyczna kontrola wzbudzenia. Środowisko symulacyjne MATLAB / Simulink jest szeroko stosowane w obliczeniach i analizach normalnych stanów ustalonych i stanów nieustalonych układów elektrycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań i porównanie parametrów eksploatacyjnych na przykładzie elektrowni wodnej Nurek. Uzyskane wyniki będą przydatne w badaniu wykorzystania nowoczesnych typów AEC w układzie wzbudzenia generatorów Nurek HPP.
EN
The article describes issues related to power distribution between a power plant system consisting of a synchronous generator operating at variable shaft speed and a super capacitor which is a short-term source of electricity for sudden electrical load changes. In the presented system a generator and a battery of supercapacitors were connected with use of power electronic converters. The synchronous generator is connected to the DC network via an AC-DC converter and the super capacitor is connected with means of an isolated DC-DC converter. Both converters have been equipped with auctioneering diodes to prevent the flow of equalizing currents. The theoretical basis and results of experimental research obtained on a laboratory test-stand equipped with the aforementioned system are presented.
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej, jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość, oraz steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator’s operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia techniczne związane z dostosowaniem generatora TGH-120 do pracy w charakterze kompensatora synchronicznego. Konieczność wytwarzania dodatkowej mocy biernej indukcyjnej w systemie elektroenergetycznym wynika z zastępowania starych bloków węglowych z generatorami synchronicznymi źródłami odnawialnymi. Z doświadczeń remontowych wynika, że generatory TGH-120 po przejściu na pracę ze zmiennym obciążeniem mocą czynną i bierną w szerokim zakresie oraz częstych uruchomieniach ulegają powtarzającym się uszkodzeniom, w szczególności dotyczy to uzwojenia wzbudzenia. Przedstawione nowe wdrożone do produkcji uzwojenie wzbudzenia zapewnia bezawaryjną eksploatację generatora przy dużych i częstych zmianach prądu wzbudzenia związanych z koniecznością regulacji mocy biernej.
EN
Technical issues related to adoption of TGH-120 generator for the role of reactive power compensator are presented in this paper. During the on-going transformation of Polish power system, numerous renewable energy sources are connected into the system, while old coal-fired power units are being eliminated. Most RES cannot generate inductive reactive power. Balancing reactive power in power system requires installation of devices generating reactive inductive power. After modernization, disconnected generators TGH-120 may operate as synchronous compensators. The present maintenance practice shows that when discussed generators operate in the wide range of active and reactive loads and with frequent startups, they are prone to repetitive damages. This is in particular true in case of field winding. A new design of excitation winding is presented in the paper; this has already been implemented in production. Such winding does not fail when changes of excitation current are high and frequent, such operating conditions are enforced by continuous control of reactive power. This performance has been verified by many years of failure-free operation of modernized generator and periodical overhauls of the rotor.
PL
Praca dotyczy prądnic synchronicznych ze wzbudzeniem hybrydowym, zawierającym magnesy trwałe i uzwojenie wzbudzenia. Zaproponowano konstrukcje obwodu magnetycznego wirnika pozwalające na zwiększenie zakresu nastawiania napięcia prądnicy oraz porównano właściwości proponowanych rozwiązań z właściwościami prądnicy opartej na równoległym wzbudzeniu hybrydowym. Konstrukcje te zostały opisane matematycznie oraz przedstawiono odpowiadające im schematy zastępcze. Zaprezentowano wyniki analizy teoretycznej oraz badań eksperymentalnych.
EN
The paper deals with synchronous generators based on a hybrid excitation, including permanent magnets and field coil. The structures of rotor magnetic circuit allowing to expand the range of generator voltage adjustment are proposed. The properties of both the proposed solutions and the generator based on the parallel hybrid excitation are compared. The structures are described mathematically and their equivalent circuits are given. The results of theoretical analysis and experimental test are presented.
EN
The paper presents idea and implementation of the control of synchronous motor-synchronous generator machines set used for supplying the high-voltage test station in the electrical equipment repair and service plant. In the excitation circuits of both machines the microprocessor-controlled excitation units were used. Possibilities of generator output voltage regulation by the field current control in the synchronous state of operation were introduced. Simulation model of Matlab-Simulink and results of simulation research was shown. Exemplary realization was disclosed. Verification measurements of the real machines set in the start-up process and synchronous state of operation were presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono realizację sterowania zespołem napędowym silnik synchroniczny - generator synchroniczny przeznaczonym do zasilania stacji prób wysokonapięciowych. W obwodach wzbudzenia obu maszyn zastosowano mikroprocesorowo sterowane bloki zasilania wzbudzenia. Przedstawiono możliwości sterowania napięciem wyjściowym. Zamieszczono model symulacyjny oraz wyniki badań symulacyjnych. Zaprezentowano przykładowe wdrożenie. Przedstawiono wyniki pomiarów w układzie rzeczywistym.
EN
The paper presents the background and results of numerical simulation and experimental research of a system using auctioneering diodes used to distribute the power of direct current between two power converters operating in parallel. Non-isolated power distribution systems using blocking diodes are used in the ship's electrical power systems, however, they create problems related to control and the possibility of ground faults. Another issue occurring during the operation of this type of systems is the increased heat dissipation. Selected problems related to the operation of the above systems have been identified by means of simulation studies and experiments carried out in a 11 kVA laboratory system and the theoretical basis along with results are provided in the article.
8
Content available remote Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym
PL
Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ma liczbę par biegunów [wzór] . Bieguny [wzór] są wzbudzane magnesami trwałymi, a na biegunach [wzór] jest umieszczone uzwojenie wzbudzenia. W artykule przedstawiono prądnicę synchroniczną o liczbie par biegunów p=6, przy czym cztery pary biegunów są wzbudzane magnesami trwałymi przyklejonymi na powierzchni nabiegunników, a dwie pary biegunów są wzbudzane elektromagnetycznie. W ten sposób straty mocy wzbudzenia zmniejszają się o 66%. Sześciofazowe uzwojenie twornika (2x3 fazy) umożliwia zwiększenie mocy znamionowej prądnicy o 3,4% i o taką samą wartość zmniejszają się straty mocy w uzwojeniu twornika. Prądnica przy pracy samotnej i zmianach mocy obciążenia ma możliwość stabilizacji napięcia, a przy pracy na sieć elektroenergetyczną umożliwia regulację, w sposób ciągły, mocy biernej. Uzwojenie wzbudzenia ma małą masę miedzi, tym samym straty mocy w uzwojeniu wzbudzenia są małe.
EN
A multi-pole synchronous generator has a number of pole pairs [wzór] . The poles [wzór] are excited with permanent magnets, and the field winding is located at the poles [wzór] . The article presents a synchronous generator with the number of pole pairs p = 6, where four pole pairs are excited with permanent magnets glued on the surface of the pole pieces, and two pole pairs are electromagnetically excited. In this way, the excitation power loss is reduced by 66%. The six-phase armature winding (2x3 phase) allows the generator's rated power to increase by 3.4% and the power loss in the armature winding is reduced by the same amount. The generator in the case of off-gird work and changes of load power has the ability to stabilize the voltage, and when working on-grid it allows continuous regulation of reactive power. The excitation winding has a small copper mass, thus the power losses in the field winding are low.
9
Content available remote Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z dzielonym uzwojeniem twornika
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość i steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator's operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
PL
Zastosowanie w lokomotywach spalinowych trakcyjnych prądnic synchronicznych pozwala opracować przekładnie elektryczne prądu zmiennego bez stosowania falowników częstotliwości i zwiększyć wskaźniki techniczno-ekonomiczne lokomotyw. Przedstawiono opis schematów i charakterystyk przekładni elektrycznej, składającej się z trakcyjnej prądnicy synchronicznej i asynchronicznych silników trakcyjnych pierścieniowych. Przy tym jeden z każdej pary silników posiada stojan obrotowy, a obydwa te silniki tworzą konstrukcyjnie jeden zespół.
EN
Use of traction synchronous generators on diesel locomotives allows for development of alternating-current electric transmissions without traction inverters and for increasing technical and economic performance of locomotives. A description of the schematics and characteristics of an electric transmission consisting of an asynchronous traction generator and asynchronous traction ring motors was presented. In this case, one of each pair of motors has a rotary stator, and both motors are designed as a single assembly.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne skłaniające do ograniczania emisji dwutlenku węgla w warunkach naszego kraju. Wykazano, że mimo niestabilnej i niesprzyjającej polityce finansowej inwestowanie w budowę lokalnych instalacji produkujących biogaz i przetwarzających go na energię elektryczną jest uzasadnione. Przedstawiono schemat technologiczny instalacji przystosowanej do przetwarzania gnojowicy, obornika bydlęcego i kukurydzy na biogaz. Wykazano, że pod względem surowcowym stado liczące ok. 1000 krów pozwala uruchomić i podtrzymać pod względem ilości niezbędnego surowca bioelektrownię o mocy 500 kW. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono dane dla takiej instalacji oraz dla instalacji o mocy dwukrotnie większej. Wskazano podstawowe kryteria doboru liczby zespołów prądotwórczych, typu napędu mechanicznego (silnika) dla zespołu prądotwórczego oraz samego generatora tak, aby źródła energii elektrycznej mogły pracować zarówno na sieć jak też w systemie wyspowym (wydzielonym). Wskazano na możliwość kompleksowego zagospodarowania całej wytworzonej w biogazowni energii cieplnej.
EN
The article presents the legal constraints for limiting carbon dioxide emissions in Poland. It has been shown that, despite unstable and unfavorable financial policies, investing in the construction of local biogas plants and converting them into electricity is justified. The technological processes in such installations have been described. The article presents a flowchart of the technological process of processing manure, bovine manure and maize for biogas. It has been shown that a herd of about 1000 cows provides enough waste that this enables the bio-power plant of 500 kW. Tabular data lists data for such installations and for installations with twice the power. The basic criteria for selecting the number of generating sets, the type of mechanical drive (motor) for the generating set and the generator itself, are given, so that the power sources can work both on the grid and in the island system (isolated). It was indicated the possibility of comprehensive development of all heat generated in the biogas plant.
PL
Zastosowanie w lokomotywach spalinowych trakcyjnych prądnic prądu zmiennego pozwala opracować przekładnie elektryczne prądu zmiennego, polepszające wskaźniki techniczno-ekonomiczne lokomotyw. Przedstawiono opis zasady działania, schematy, właściwości i charakterystyk opracowanej przekładni elektrycznej, składającej się z prądnicy synchronicznej, asynchronicznych silników trakcyjnych pierścieniowych, autonomicznego trakcyjnego falownika prądu o prostej konstrukcji i prostowników niesterowanych. W opracowanej przekładni energia poślizgu silników trakcyjnych oddawana jest do ich uzwojeń stojana.
EN
The use of alternating-current generators on diesel locomotives allows for development of alternating-current transmissions to improve the technical and economical indicators relating to the locomotives. A description of the operation principle, schematics, parameters and characteristics of the developed electric transmission, consisting of a synchronous generator, asynchronous traction slipring motors, an autonomous traction inverter of a simple construction and non-controlled rectifiers. was presented In the developed transmission, the slip energy of the traction motors is transferred to their stator windings.
13
Content available remote Nowe życie pracujących turbogeneratorów
PL
Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej od 25. lat prowadzone są wielokierunkowe badania naukowe mające na celu opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych turbogeneratorów wdrażanych przy rewitalizacji starych bloków energetycznych. Turbogeneratory po modernizacji mają moce zwiększone nawet o 20%, zaś resurs techniczny wzrasta od około 200 do nawet 350 tysięcy godzin. Opracowane innowacyjne rozwiązania zastosowano w turbogeneratorach pracujących w elektrowniach w Polsce oraz w wielu krajach Europy i Azji.
EN
For 25 past years, multi-directional research aimed at elaborating new constructional designs of turbogenerators which might be implemented during revitalization of old power units has been ongoing in the Faculty of Electrical Engineering of Silesian University of Technology. After modernization, turbogenerator power may be increased by even 20%, while its service life is increased from c. 200 to even 350 thousand hours. The elaborated innovative designs have been applied in turbogenerators operating in Polish power plants as well as power plants in European Union and Asian states.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis wykonanego stanowiska laboratoryjnego, propozycję badań stanów dynamicznych generatora synchronicznego oraz wstępną analizę wyników tych badań. Założeniem było opracowanie narzędzia pozwalającego wyznaczyć niektóre parametry modelu matematycznego generatora synchronicznego na podstawie przebiegów napięć i prądów stanów nieustalonych, występujących podczas tych procesów. Stworzony przyrząd wirtualny służy do przeprowadzenia procesów zwarcia generatora oraz synchronizacji generatora z siecią sztywną przy idealnych oraz odbiegających od nich warunkach układu oraz umożliwia rejestracje chwilowych wartości prądów i napięć niezbędnych do późniejszej analizy tych stanów. W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów oraz zaproponowano sposoby ich opracowania.
EN
This article is a description of laboratory stand, a testing proposal of synchronous generator in dynamic states of operation and a preliminary analysis of the results of these studies. The idea was to develop an instrument to determine some parameters of a mathematical model of synchronous generator based on the voltage and current waveforms transients occurring during those processes. Virtual measurement instrument can used to carry out the processes of generator short-circuit and the synchronization of the generator to the grid in ideal and non ideal conditions, and allows the registration of instantaneous currents and voltages needed for further analysis of these states. The article presents the results of these measurements and suggests ways of their development.
EN
In this paper the design an optimal PSS-PID controller for single machine connected to an infinite bus (SMIB). We presented a novel application of particle swarm optimization (PSO) for the optimal tuning of the new PSS-PID controller. The proposed approach has superior features, including easy implementation, stable convergence characteristic and good computational efficiency. The synchronous generator is modeled and the PSO algorithm is implemented in Simulink of Matlab. The obtained results have proved that (PSO) are a powerful tools for optimizing the PSS parameters, and more robustness of the system IEEE SMIB.
EN
The purpose of this paper is to compare mathematical modeling and practical bench in order to validate the electrical interactions between an induction generator and a synchronous generator. Two generators was connected to a common bus in steady state, subject to non-linear load. The results comparing modeling and bench tests show that the induction generator besides the active power increasing, has a better way for harmonic currents flowing in common bus. It was concluded that the induction generator repowering and attenuates current harmonic components present at the connection point, improving the network voltage profile.
EN
This article briefly introduces the characteristics of ships' electrical power networks, and an existing system is described as an example. A mathematical model of a selected power system, including generators with a drive and its loads, is presented. The algorithm implementing the author's numerical method, named 'the average step voltages method', is described. The chosen numerical method is notable for its stability and high accuracy, even in combination with a large integration step size. Software and hardware applications of the RT AVR tester are also shown. To check the adequacy of the simulations using the implemented model, experimental measurements were carried out. The measurements, including dynamic states, obtained by the computer tester with the AVR system, as well as the physical model with the AVR system, are summarized. Possibilities for usage in the marine industry in the future are also outlined.
EN
The paper describes novel power generation topology wherein synchronous generator have a parallel connected power electronic converter. In this arrangement synchronous generator is only source of active power and power electronic converter is source of reactive power. Such power distribution allows to increase the synchronous generator generated active power by 25%, and operate with unity power factor. The power converter with energy storage system embedded can deliver additional active power in transient state to improve generator stability.
19
Content available Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych
PL
W artykule przedstawiony został zakres badań i prób jakiemu zostaje poddany każdy wirnik na końcowym etapie remontu jakim jest wyważanie i sezonowanie. Obecnie w przemyśle energetycznym wymaga się by przestoje maszyn były jak najkrótsze, a maszyny były jak najbardziej niezawodne. Aby spełnić ten wymóg, prace wykonane podczas remontu muszą zostać zweryfikowane na kompletnie zmontowanym wirniku w stanie dynamicznym w warunkach najbardziej zbliżonych do pracy remontowanej jednostki.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis wykonanego stanowiska laboratoryjnego, propozycję badań stanów dynamicznych generatora synchronicznego oraz wstępną analizę wyników tych badań. Założeniem było opracowanie narzędzia pozwalającego wyznaczyć niektóre parametry modelu matematycznego generatora synchronicznego na podstawie przebiegów napięć i prądów stanów nieustalonych występujących podczas tych procesów. Stworzony przyrząd wirtualny służy do przeprowadzenia procesów zwarcia generatora oraz synchronizacji generatora z siecią sztywną przy idealnych oraz odbiegających od nich warunkach układu oraz umożliwia rejestracje chwilowych wartości prądów i napięć niezbędnych do późniejszej analizy tych stanów. W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów oraz zaproponowano sposoby ich opracowania.
EN
This article is a description of laboratory stand, a testing proposal of synchronous generator in dynamic states of operation and a preliminary analysis of the results of these studies. The idea was to develop an instrument to determine some parameters of a mathematical model of synchronous generator based on the voltage and current waveforms transients occurring during those processes. Virtual measurement instrument can used to carry out the processes of generator short-circuit and the synchronization of the generator to the grid in ideal and non ideal conditions, and allows the registration of instantaneous currents and voltages needed for further analysis of these states. The article presents the results of these measurements and suggests ways of their development.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.