Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MMA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych kruszyw grubych przeznaczonych do warstwy ścieralnej dróg krajowych o kategorii ruchu ≥ KR5 wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Do badań wytypowano dziewięć kruszyw, które wyprodukowano ze skał o zróżnicowanej charakterystyce petrograficznej. Spośród testowanych materiałów jedynie kruszywo granodiorytowe spełnia wymagania określone w Wytycznych Technicznych WT-1:2014 [1]. Przede wszystkim kryteria dotyczące wskaźnika polerowalności PSV, współczynnika LA, współczynnika luminancji Qd ograniczają możliwość wykorzystania kruszywa do warstwy ścieralnej. Należy zaznaczyć, że właściwości fizyczne kruszywa są ściśle związane ze składem mineralnym, strukturą i teksturą skały pochodzącej z danego złoża. W związku z tym nie należy uogólniać wniosków określonych na podstawie otrzymanych wyników badań na inne złoża.
EN
The paper presents the test results of physical properties of coarse aggregates intended for the wearing course made of asphalt mixture for national roads with traffic category ≥ KR5. Nine aggregates were selected for the study that were produced from rocks with different petrographic characteristics. Among the tested materials, only granodite aggregate meets the strict criteria set out in the Technical Guidelines WT-1:2014 [1]. First of all, the requirements for the PSV, the LA coefficient, the Qd luminance coefficient contributed to the elimination of the tested aggregates for wearing course. It should be noted that the physical properties of a given aggregate are closely related with the mineral composition, structure and texture of the rock from a given deposit. Therefore, one should not generalize the conclusions made on the basis of the obtained results to other geological deposits.
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości zastosowania badania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie (ITS) do oceny odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie, wyrażanej przez parametry proporcjonalnej głębokości koleiny (PRDAIR) i szybkości przyrostu koleiny (WTSAIR). Próbki mieszanki przygotowane z wykorzystaniem ubijaka Marshalla uzyskały istotną korelację wyników ITS w temperaturze 40°C z parametrami koleinowania, co umożliwia wykorzystanie powszechnie dostępnej w laboratoriach drogowych prasy Marshalla z wkładką ITS do szybkiej i taniej oceny odporności mieszanki na deformacje trwałe. Przeprowadzona analiza regresji wyników pozwoliła na zaproponowanie kryteriów klasyfi kacji odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie na podstawie wyników testu ITS.
EN
The paper presents an analysis of the applicability of the indirect tensile strength test (ITS) to assess the rutting resistance of asphalt mixtures, expressed by the parameters of the proportional rut depth (PRDAIR) and the wheel tracking speed (WTSAIR). The mixture samples prepared with the use of a Marshall hammer obtained a signifi cant correlation of the ITS results in 40°C with rutting parameters, which allows for the use of a Marshall press with an ITS jaw, commonly available in road laboratories, for the quick and cheap evaluation of the resistance of a mixture to permanent deformation. The performed regression analysis of the results has made it possible to propose criteria for the classifi cation of the resistance of asphalt mixtures to rutting on the basis of the ITS test results.
PL
W artykule omówiono możliwości i warunki wykorzystania granulatu asfaltowego wynikające z ostatniej zmiany ustawodawstwa odnoszącej się do kryteriów utraty statusu odpadów. Dodatkowo przedstawiony zostanie problem związany z zapotrzebowaniem na dokumentację potwierdzającą właściwości kruszywa składowego. W artykule podjęto próbę oceny wpływu cech kruszywa odzyskanego w procesie ekstrakcji na wyniki badań klasyfi kujących przydatność granulatu asfaltowego.
PL
W niniejszym artykule zostanie przedstawiona technologia foamed bitumen, czyli spienionego asfaltu, stosowana w produkcji MMA, jej zalety oraz zdobyte doświadczenia na przestrzeni lat.
PL
Jednym z kierunków doskonalenia technologii produkcji nawierzchni asfaltobetonowych jest ich modyfikacja plastyfikatorami lub dodatkami. Aktualne tendencje w zakresie innowacyjnych poszukiwań sposobów zwiększania jakości produkowanych mieszanek asfaltobetonowych jest ich modyfikacja pyłem gumowym, który jest jednym z kierunków poprawy cech twardości nawierzchni asfaltobetonowych i jednocześnie kierunkiem utylizacji materiału, dla minimalizacji zagrożeń ekologicznych. Wykorzystywanie gumy ze zużytych opon samochodowych w technologii wytwarzania mieszanek asfaltobetonowych wykazuje efektywny sposób ich zagospodarowania.
EN
One way of improving the production process for asphalt concrete pavements is their modification with plasticizers or additives. The current tendency, when searching for innovative methods to increase the quality of manufactured asphalt concrete mixtures, is their modification with rubber dust, which is on e way of improving the hardness characteristics of asphalt concrete pavements while, at the same time, minimizing environmental hazards through efficient material usage. The use of rubber from used car tires in the production of asphalt concrete mixtures proves to be an effective method for their management.
PL
W artykule opisano doświadczenia Jednostki Krajowej w zakresie stosowania i właściwości najczęściej używanych obecnie w Polsce typów izolacji wodochronnych na betonowych płytach obiektów mostowych: polimeroasfaltowych pap zgrzewalnych oraz powłokowych izolacji na bazie metakrylanu metylu (MMA) nanoszonych za pomocą natrysku. Szczególną uwagę zwrócono na wdrożone metody badawcze stosowane do oceny połączenia izolacji z warstwą nawierzchniową. Prawidłowe połączenie nawierzchni z izolacją ma decydujący wpływ na trwałość nawierzchni i izolacji oraz skuteczność izolacji jako zabezpieczenia wodochronnego i antykorozyjnego płyty pomostu.
EN
This article describes the experience of the National Unit in the scope of use and properties of the types of waterproofing products, which are currently most used in Poland, on concrete slabs of bridge structures: polymer-asphalt weldable sheets and waterproofing membrane based on methyl methacrylate (MMA) applied by spraying. Particular attention was highlighted into methods implemented by National Unit, used to assess the connection of waterproofing products with the pavement layer. The correct connection of the pavement layer with the waterproofing products has a crucial impact on the durability of the pavement and the waterproofing products, as well as the effectiveness of the waterproofing product, as a waterproofing and anticorrosive protection of the superstructure slab.
PL
W artykule opisano zmiany podatności (sztywności) MMA przy uwzględnieniu trzech najbardziej wpływających na nawierzchnie czynników, takich jak: czas obciążenia, temperatura i poziom przykładanych naprężeń.
EN
The article describes the changes in MMA susceptibility (stiffness) taking into account the three most influential factors, such as: load time, temperature and the level of applied stresses.
8
Content available remote Determination of mechanical properties of methyl methacrylate adhesive (MMA)
EN
Experimental testing of epoxy adhesives, which are commonly used in civil engineering for the strengthening of existing structures with composite products have been a topic of limited studies. It was due to the damage which usually occurred not in the adhesive layer but in the strengthened material. Recent studies have shown that the choice of an adhesive significantly affects the load-bearing capacity of the entire joint. The paper presents the results of strength tests of a selected methyl methacrylate adhesive, carried out according to the standards EN ISO 527-1 and EN ISO 527-2. Comparing the results to the data provided by the manufacturer (tested in accordance with ASTM D638) discrepancies have been found in the normative assumptions and consequently differences in the results. Experiments on the adhesive showed clear dependency on the speed of testing which revealed through variable characteristics after the elastic limit. Numerical simulations were also carried out assuming the elastic-plastic material model. The analyses allowed to obtain the distribution of stresses and deformations along the length of the sample and allowed to verify the length of the extensometer used. Comparison of results obtained for different measuring lengths of chosen adhesive confirmed the need to use extensometers in the testing of mechanical properties.
PL
Spawanie MMA 111 (Manual Metal Arc Welding) jeszcze do niedawna było jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów spawania łukowego. Rozwój pozostałych metod (m.in. MAG 135 – Metal Active Gas) charakteryzujących się świetnymi rezultatami zarówno pod względem wydajności, jak i wysokich własności tworzonych spoin spowodował, że obecnie jest ona stosowana głównie podczas montażu, regeneracji lub w niewielkich warsztatach.
PL
Publikacja przedstawia wyniki badań cech strukturalnych i właściwości funkcjonalnych popiołów lotnych z elektrowni opalanej węglem brunatnym. Głównym celem pracy jest poznanie właściwości strukturalnych i funkcjonalnych popiołów lotnych z punktu widzenia możliwości zastosowania ich jako wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Analiza wyników badań m.in. uziarnienia, powierzchni właściwej, zawartości wolnych przestrzeni, przyrostu temperatury mięknienia wg „PiK” oraz lepkości dynamicznej zaczynów asfaltowych wykazała, że analizowane popioły lotne nie spełniają wymagań jako wypełniacze do MMA, gdyż powodują zbyt duże oddziaływanie usztywniające. Rezultaty badań wykazały też, że popioły te, jako wypełniacze mieszane (z udziałem tradycyjnie stosowanego wypełniacza wapiennego), spełniają wymagania stawiane wypełniaczom do MMA.
EN
The paper presents the results of the structural features and functional properties of fly ashes from lignite-fired power plant. The main purpose of the study is to get to know the structural and functional properties of fly ashes from the perspective of their use as fillers for Hot-Mix Asphalt (HMA). Analysis of the results of such as grain-size distribution, specific surface, air voids of dry compacted fillers, increase in the softening point using the Ring & Ball method and dynamic viscosity showed that studied fly ashes doesn't meet the requirements as a filler for HMA (ashes cause excessive stiffening effect). Research results also showed that these ashes as “fillers mixed”, can meet the requirements of fillers to HMA.
PL
Celem pracy jest poszukiwanie zależności pomiędzy właściwościami wypełniaczy mineralnych, stosowanych w budownictwie drogowym a strukturą układu złożonego z asfaltu i wypełniacza. Układ ten istotnie wpływa na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA), używanych jako tworzywa do budowy warstw nawierzchni drogowych. W niniejszej pracy wypełniacz rozumiany jest jako kruszywo pochodzenia mineralnego z dodatkiem wodorotlenku wapnia (wypełniacz mieszany) lub występujący samodzielnie (wypełniacz dodany), którego ziarna przechodzą przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm. Praca stanowi kontynuację i znaczne rozszerzenie zakresu badań realizowanych w roku 2010 i opublikowanych m.in. w [1], gdzie analizowano wpływ powierzchni właściwej ziaren na właściwości funkcjonalne pyłów mineralnych, stosowanych w drogownictwie. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły tezy sformułowane w poprzednich pracach o istotności wpływu powierzchni właściwej ziaren pyłów na kształtowanie się struktury układu wypełniacz - asfalt, a tym samym na właściwości usztywniające zaczynów asfaltowych sporządzonych z asfaltu i wypełniacza, niezależnie od rodzaju zastosowanego wypełniacza.
EN
The aim of this study was to search for relationships between structural features of the filler and the structure of filler-asphalt system, which significantly influences on the stiffening properties of the Hot Mix Asphalt (HMA). In the present work the filler is treated as a mineral aggregate, mixed with calcium hydroxide or produced separately, much of which passes through the 0,063 mm sieve. Such a filler may be added to building materials, including the HMA, in order to achieve certain, better properties. This work is continuing and expanding the scope of research carried out in 2010 year and published eg in [1], where the impact of specific surface of mineral grains on the functional properties of baghouse fillers used in road construction was analyzed.
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza dynamiczna układów ciągłych opisywanych za pomocą nieklasycznych relacji konstytutywnych definiujących ich sprężysto-dyssypacyjne właściwości. Charakterystyki takich układów są modelowane z wykorzystaniem oryginalnych struktur reologicznych, a ich opis wymaga zastosowania aparatu pojęciowego mechaniki niegładkiej ze względu na nieróżniczkowalność funkcjonałów energii bądź dyssypacji. Istotną rolę w proponowanej metodzie formułowania związków konstytutywnych odgrywa pojęcie następstwa różniczkowego inkluzji, które zdefiniowano za pomocą pochodnej kontyngentowej odwzorowania wielowartościowego. Jego wykorzystanie umożliwia zastąpienie opisu wariacyjnego przez układ równań różniczkowych w postaci normalnej. Różniczkowy opis struktury reologicznej można stosunkowo łatwo wykorzystać w procedurze numerycznego rozwiązywania zagadnień początkowo-brzegowych. W tym celu posłużono się komercyjnym systemem metody elementów skończonych ABAQUS, który ma otwartą strukturę i pozwala na zaprogramowanie algorytmów całkowania relacji konstytutywnych za pośrednictwem tzw. procedur użytkownika. Wymiernym efektem pracy jest m.in. opracowanie i implementacja kilku modeli materiałów o nieklasycznych właściwościach sprężysto-dyssypacyjnych. W pracy skupiono uwagę na dwóch grupach takich materiałów: stopach z pamięcią kształtu (SMA) i mieszankach mineralno-asfaltowych (MMA). Materiały SMA są coraz powszechniej stosowane w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich narażonych na ekstremalne obciążenia dynamiczne. Dzięki swoim unikatowym własnościom, mogą być one m.in. wykorzystane do ochrony sejsmicznej mostów, wysokich budynków i masztów. W opracowaniu zaproponowano wiele struktur reologicznych, modelujących zjawiska przemiany martenzytycznej w stopach SMA. Rozpatrzono również efekty powstawania pętli wewnętrznych, lockingu i lepkości. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych dynamicznego zachowania się prostych elementów konstrukcji wykonanych z SMA. Rozpatrywano też model stalowego mostu podwieszonego, z dodatkowym wyposażeniem w postaci cięgien z pseudosprężystych stopów z pamięcią kształtu. Zadaniem tak skonstruowanych tłumików jest redukcja drgań i sił wewnętrznych w układzie poddanym działaniu wymuszeń sejsmicznych. W przypadku analizy związków konstytutywnych mieszanek mineralno-asfaltowych rozpatrywano struktury reologiczne modelujące zjawiska powstawania trwałych deformacji lepkich i plastycznych. Zaproponowano ogólnienia klasycznego, lepkosprężystego modelu Burgersa, który jest stosowany w metodach mechanistycznego projektowania nawierzchni podatnych i półsztywnych. Sformułowane relacje wykorzystano do symulacyjnego badania zachowania się nawierzchni MMA poddanej działaniu ruchomego obciążenia. Przedstawione wyniki obliczeń pokazują wpływ przyjętego modelu materiału na wielkości przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w krytycznych punktach nawierzchni. W zakończeniu pracy zwrócono uwagę na możliwości zastosowania proponowanej metodyki do modelowania układów o sterowanych charakterystykach (np. ciecze magnetoreologiczne) oraz układów fizycznych o niemechanicznym charakterze.
EN
The study deals with dynamic analysis of continuous systems described by non-classical constitutive relationships defining their elastic-dissipative properties. Characteristics of such systems are modelled using original rheological schemes. Mathematical description of these schemes requires application of the methods of non-smooth mechanics because the functionals of energy and dissipation are non-differentiable. The constitutive equations proposed in this study were formulated with the aid of the differential succession notion which is defined by the contingent derivative of multivalued mapping. With this approach it is possible to replace the variational description with the system of explicit differential equations. The differential description of the rheological schemes can be relatively easily applied to nu merical procedures solving initial-boundary-value problems. The commercial finite element pro gram ABAQUS was used for this purpose. This program with opened architecture allows for an implementation of user-defined algorithms for the integration of constitutive equations. Several non-classical material models were implemented by the author through specially developed user subroutines. The study was focused on two groups of non-classical elastic-dissipative materials. The first group includes Shape Memory Alloys (SMAs). SMAs materials are more and more frequently used in civil structures subjected to extreme dynamic loadings. Due to their unique properties, SMAs are used for seismic retrofit of bridges, tall buildings and masts. Various rheological schemes have been proposed in this study for Shape Memory Alloys representing the phenomenon of martensitic phase transformation. Moreover, the effects of internal sub-loops, locking and viscosity were also taken into consideration. Numerical results of dynamic analysis of simple structural elements made of SMAs are presented. A model of a cable-stayed steel bridge retrofitted with SMA dampers was also analysed. It is shown that the application of SMA dampers can reduce maximum vibrations and internal forces caused by seismic excitations. The second group of materials considered in this study are asphalt concrete mixtures. Rheological schemes suited for the modelling of permanent viscous and plastic deformations are presented. A new generalization of the classical viscoelastic Burgers model is presented with application to mechanistic design procedures, taking into account the plasticity phenomenon. The developed con stitutive relationships have been used for the dynamic FE analysis of flexible bituminous pavement under moving load. The results presented in this study show the differences in displacements, strains and stresses between the classical elastic and viscoelastic pavements and non-classical viscoelastic plastic pavement. The last chapter of the study contains proposals of further investigations using the method of rheological modelling. Moreover, generalizations of the principles and methods for non-mechanical physical systems are also provided.
13
Content available Metakrylan metylu
PL
Metakrylan metylu (MMA) jest bezbarwną, klarowną cieczą o ostrym, owocowym zapachu. Jest stosowany przy produkcji tworzyw sztucznych termoplastycznych, szkła organicznego, emulsji i żywic akrylowych. Zawodowe narażenie na metakrylan metylu występuje podczas produkcji monomeru metakrylanu metylu, produkcji polimeru, produkcji i obróbce tworzyw sztucznych, tworzyw termoplastycznych, a ponadto w szpitalach i w gabinetach dentystycznych. Narażeni na jego działanie mogą być nie tylko pracownicy laboratoriów chemicznych, lecz także chirurdzy i ich asystenci, pielęgniarki pracujące w salach operacyjnych, technicy dentystyczni, a także osoby zatrudnione w gabinetach kosmetycznych przy obróbce sztucznych paznokci akrylowych. Według danych zebranych przez Instytut Medycyny Pracy w Polsce kilka osób było narażonych w 2000 r. na metakrylan metylu o stężeniach większych od wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS 50 mg/m3). Metakrylan metylu nie jest klasyfikowany jako szkodliwy po podaniu drogą inhalacyjną, po-karmową oraz na skórę. W postaci par działa drażniąco na drogi oddechowe oraz skórę. Jest silnym alergenem, w wyniku narażenia inhalacyjnego może dojść do uszkodzeń górnych dróg oddechowych: zapalenia śluzówki nosa, stanu zapalnego, martwicy, zwyrodnienia, a nawet utraty nabłonka węchowego w małżowinie nosowej. Metakrylan metylu po wchłonięciu przez płuca, przewód pokarmowy lub skórę jest w organizmie metabolizowany do kwasu metakrylowego, który powstaje na skutek szybkiej hydrolizy enzymatycznej w nabłonku węchowym lub w cyklu kwasów trójkarboksylowych do ditlenku węgla. Metakrylan metylu jest klasyfikowany ze względu na działanie rakotwórcze do grupy 3. przez IARC (nieklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi) i grupy A4 przez ACGIH (nieklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi). W Polsce obowiązujące normatywy higieniczne metakrylanu metylu wynoszą: wartość NDS równa 50 mg/m3 oraz wartość NDSCh (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) równa 400 mg/m3. Za podstawę do wyliczenia wartości NDS przyjęto wyniki badań dwuletniego eksperymentu na szczurach (70 samic i 70 samców) narażanych drogą oddechową na metakrylan metylu o stężeniach: 104; 416 lub 1664 mg/m3, 6 h dziennie przez 5 dni w tygodniu. Narządem krytycznym działania związku jest błona śluzowa nosa. Nie stwierdzono zmian histopatologicznych nabłonka węchowego u zwierząt narażanych na metakrylan metylu o stężeniu 104 mg/m3. Przyjmując stężenie 104 mg/m3 za wartość NOAEL dla zmian histopatologicznych w nabłonku węchowym i odpowiednie współczynniki niepewności, przyjęto stężenie 100 mg/m3 metakrylanu metylu za wartość NDS związku oraz stężenie 300 mg/m3 za wartość NDSCh, wraz z oznaczeniami związku literą „I” – substancja o działaniu drażniącym oraz literą „A” – substancja o działaniu uczulającym.
EN
Methyl methacrylate (MMA) is a colourless, clear liquid with an acrid, fruity odour. It is used in the production of thermoplastics, clear plastics, acrylic emulsion and resins. Occupational expo-sure to methyl methacrylate occurs in the manufacturing of monomers, polymers and plastics and in the manufacturing and processing of thermoplastics. Moreover, it is used in hospitals and dental surgery. Chemical laboratory workers, surgeons and their assistants, operating room nurses, dental technicians and people processing acrylic nails can be exposed. According to NIOM data, in 2000, in Poland, several people were exposed to MMA of greater concentratrion than the Threshold Limit Value (TLV-TWA: 50 mg/m3). Methyl methacrylate is not classified as harmful after inhalation, ingestion or in contact with the skin. MMA vapours are irritating to teh respiratory system and eyes. MMA is a strong allergen; exposure by inhalation can cause upper respiratory tracts damage: nasal mucositis, inflamation, necrosis, degeneration and even loss of olfactory epithelium in the nasal turbinates. Methyl methacrylate can be absorbed by inhalation, ingestion and through the skin and metabolised to methacrylic acid, by rapid enzymatic hydrolisis in olfactory epithelium or via citric acid cycle to carbon dioxide. Methyl methacrylate is classified by IARC to Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity to humans) and to Group A4 (not classifiable as a human carcinogen) by AC-GIH. TLV of methyl methacrylate in Poland has been established as TWA: 50 mg/m3 and STEL: 400 mg/m3. Two-year experimental results in rats (70 male, 70 female) exposed by inhalation to MMA (104, 416 or 1664 mg/m3; 6 h per day, 5 days per week) were used as a basis for reassess-ing TLV. Histopathological changes in nasal mucosa are the critical effect of this compound. There were no effects in animals exposed to 104 mg/m3 of MMA (NOAEL). Based on the NOAEL value and relevant uncertainty factors, a TWA value has been established as 100 mg/m3, the STEL value as 300 mg/m3, with symbols: “I” (irritant) and “A” (allergen).
PL
W trakcie produkcji i wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych woda jest czynnikiem niepożądanym. Zmusza do wydatkowania zwiększonych porcji energii oraz sprzyja nieprawidłowościom. Przedstawiamy ogólne prawa rządzące przepływem ciepła w gorącej MMA, zweryfikowane w drodze badań doświadczalnych.
15
Content available remote Welding of girders to insert plates of composite steel-concrete structure
EN
Purpose: of this paper: A study of influence of preheating and MMA welding technique of tee-joints of plate girders to insert plates of a composite steel-concrete structure of the telecommunication tower, on the properties and quality of the concrete in the region of the insert plate has been carried out. Design/methodology/approach: Studies of thermo-mechanical phenomena during manual arc welding MMA of tee-joints between plate girders and insert plates were carried out to identify possible sources of the concrete damage due to high welding temperature and stresses. Findings: It was shown that MMA welding at vertical-up position, by a rutile coated electrode of diameter 3,2 [mm], at welding current 110-120 [A], of the butt welds of tee-joints of girders and the insert plate does not cause any harmful and damaging effect to concrete, which temperature in a region of the contact with the bottom surface of the insert plate does not exceed 240 [degrees centigrade] during full cycle of welding. Tensile and compression stresses of concrete are transmitted mainly by anchoring bars, fixed in concrete and also by reinforcing fabric of concrete, and do not cause any cracks of concrete. Research limitations/implications: To achieve more consistent results of the numerical analysis of stresses and deformation distribution in the insert plate with experimental results, it is necessary to calculate plastic deformation of materials and also take into consideration nonlinear change of yield point (plasticity) as a function of temperature. Practical implications: The technology was applied for welding of the girders to insert plates of the telecommunication tower in Kuwait. Originality/value: Welding procedure specification ensuring high quality of the welded joints of girders and insert plate of composite steel-concrete structure.
EN
Purpose: A study of influence of preheating and MMA welding technique of tee-joints of plate girders to insert plates of a composite steel-concrete structure of the telecommunication tower, on the properties and quality of the concrete in the region of the insert plate has been carried out. Design/methodology/approach: Studies of thermo-mechanical phenomena during manual arc welding MMA of tee-joints between plate girders and insert plates were carried out to identify possible sources of the concrete damage due to high welding temperature and stresses. Findings: It was shown that MMA welding at vertical-up position, by a rutile coated electrode of diameter 3,2 [mm], at welding current 110-120 [A], of the butt welds of tee-joints of girders and the insert plate does not cause any harmful and damaging effect to concrete, which temperature in a region of the contact with the bottom surface of the insert plate does not exceed 240 [°C] during full cycle of welding. Tensile and compression stresses of concrete are transmitted mainly by anchoring bars, fixed in concrete and also by reinforcing fabric of concrete, and do not cause any cracks of concrete. Research limitations/implications: To achieve more consistent results of the numerical analysis of stresses and deformation distribution in the insert plate with experimental results, it is necessary to calculate plastic deformation of materials and also take into consideration nonlinear change of yield point (plasticity) as a function of temperature. Practical implications: The technology was applied for welding of the girders to insert plates of the telecommunication tower in Kuwait. Originality/value: Welding procedure specification ensuring high quality of the welded joints of girders and insert plate of composite steel-concrete structure.
EN
Purpose: of these researches was to determine influence of MMA technique and surfacing parameters of gray cast iron using CASTOLIN 27 coated electrodes on quality of deposits. Design/methodology/approach: single layer weave bead deposits and one layer overlapped multi weave bead deposits were MMA surfaced on gray cast iron type GG25. All deposits were surfaced on no preheated gray cast iron plate. To determine quality of deposits hardness HRC measurements on the cross section of deposits, macrostructure and microstructure observations were done. Findings: properties of deposits strongly depend on MMA surfacing parameters and the technique of surfacing. Increase of surfacing current (dilution) provided increase of deposits hardness. One layer overlapped multi weave bead deposits MMA surfaced with no control of interpass temperature showed higher HRC hardness then deposits MMA surfaced with interpass temp. 20°C. Research limitations/implications: for complete information about properties of manual metal arc electrodes for gray cast iron cladding it is needed to compare properties of CASTOLIN 27 with other coated electrodes for gray cast iron cladding. Practical implications: results of this paper is to increase quality of deposits on gray cast iron. Originality/value: properties of deposits strongly depend on the technique of MMA surfacing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.