Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filozofia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Neo-institutional perception of the multidimensionality of modern logistics
EN
This article is an analytical study of the changing nature of modern logistics. The aim of the considerations undertaken is to identify the essence and nature of the contemporary multidimensionality of logistics from the point of view of science and economic practice. The research problem is whether institutional economics at the current stage of its development is up to the task resulting from the aim of the considerations undertaken? Finding an answer to the problem question should be helped by the achievements of new institutional economics It is reasonable to pose the hypothesis: “The multidimensionality of contemporary logistics is a response to the civilisational challenges of the modern world. An effective approach in recognising it is to identify it through the paradigm of institutional economics evoking its structural elements, i.e. “social ceremonies”; “technologies”; “philosophy” and “environment” surrounded by a “security belt”. The research methods to achieve this aim are the analysis of the literature on the subject as well as of economic practice, and its synthesis of conclusions allowing a characterization of the multidimensionality of contemporary logistics, based on a set of essential determinants assigned to them. The picture identified in this way makes it possible to see both its positive sides and its negative sides, and to indicate the place of logistics in economic practice now and in the future. This approach should also make it possible, on the basis of past experience, to develop research arguments for logistics theory and directives for shaping economic practice for the present and the future.
PL
Artykuł stanowi analityczne studium zmian charakteru współczesnej logistyki. Celem podjętych rozważań jest rozpoznanie istoty i charakteru współczesnej wielowymiarowości logistyki z punktu widzenia nauki oraz praktyki gospodarczej. Problemem badawczym jest pytanie: Czy ekonomia instytucjonalna na obecnym etapie jej rozwoju jest w stanie sprostać zadaniu wynikającego z celu podjętych rozważań? Znalezieniu odpowiedzi na pytanie problemowe powinien pomóc dorobek nowej ekonomii instytucjonalnej. Zasadnym jest postawienie hipotezy: Wielowymiarowość współczesnej logistyki jest odzewem na wyzwania cywilizacyjne współczesnego świata. Skutecznym podejściem w jej rozpoznaniu jest identyfikacja przez pryzmat paradygmatu ekonomiki instytucjonalnej przywołującej jej elementy strukturalne, to jest „ceremonie społeczne”; „technologie”; „filozofię” oraz „środowisko” otoczonych „pasem bezpieczeństwa”. Metodami badawczymi pozwalającymi osiągnąć założony cel jest analiza literatury przedmiotu, jak i praktyki gospodarczej oraz synteza jej wniosków pozwalająca na dokonanie charakterystyki wielowymiarowości współczesnej logistyki, w oparciu o przypisany im zbiór zasadniczych wyznaczników. Tak zidentyfikowany jej obraz pozwala dostrzec zarówno obok pozytywnych stron także negatywne strony oraz wskazać na miejsce logistyki w praktyce gospodarczej obecnie, jak i w przyszłości. Takie podejście powinno również pozwolić w oparciu o doświadczenia z przeszłości, wypracować także argumenty badawcze dla teorii logistyki, a także dyrektywy kształtowania praktyki gospodarczej dla teraźniejszości oraz przyszłości.
2
Content available remote Zagadnienie złożoności w teorii architektury końca XX wieku
PL
Postmodernizm podniósł rangę pojęcia złożoności, które stało się kluczowe dla teorii architektury XX wieku. Niezależnie przez pół stulecia rozwijały się interdyscyplinarne nauki o złożoności. Praca śledzi związki obu dziedzin, zwracając uwagę m.in. na wspólne źródła (teorię systemów złożonych Herberta A. Simona, z którego prac korzystali Robert Venturi i Christopher Alexander) oraz teoretyków architektury wyraźnie czerpiących z nauk o złożoności (m.in. Lucien Kroll, Nikos Salingaros).
EN
Postmodernism established the term ‘complexity’ as crucial for the twentieth century theory of architecture. Interdisciplinary complexity sciences developed independently throughout half of the century. The article tracks down relationships between the two, highlighting, among others, common genesis (Herbert A. Simon’s complex systems theory, adopted by Robert Venturi and Christopher Alexander) and theorists depending heavily on complexity sciences (eg. Lucien Kroll or Nikos Salingaros).
3
EN
The departure of Stanisław Niemczyk (1943-2019), has created an immense void in Polish architecture... A man of great talent and great sensitivity and with a strength of character that is hard to find nowadays, has left us. His architectural designs, materialised primarily in the religious space, have left us in awe already at the moment of their construction. He saw many flaws in today's reality. This has its root in the lack of certain rules. He believed that a designer's primary rule of conduct was... Thinking! He rejected styles, so-called "languages of form". His architecture, although picturesque in its forms, has its own unique style, dynamism, charm and atmosphere.
PL
Odejście Stanisława Niemczyka (1943-2019) wytworzyło w polskiej architekturze wielką pustkę… Odszedł człowiek o wielkim talencie i wielkiej wrażliwości oraz o rzadkiej dziś sile charakteru. Jego projekty architektoniczne, zmaterializowane przede wszystkim w przestrzeni sakralnej, zachwycały już w momencie ich powstania. W dzisiejszej rzeczywistości widzi On wiele wad To się bierze z braku pewnych zasad. Uważał, że regułą działania projektanta jest…Myślenie! Odrzucał style, tzw. „języki form” Jego architektura, choć malownicza w formach, ma jednak własny i niepowtarzalny urok, dynamizm i klimat.
4
Content available Diagram in students of architecture didactic process
EN
Model of Humboldt’s university was an attempt to make a compromise between theory and practice. What is c rucial about education at such university i s the scheme based on medieval principle of three levels: master, assistant and a student. Assumptions of a principle “unity of research and education” at the same time refer to the way of underlining the essential aim of education which is discovering the truth. This discovery may be done through scientific research as well as educating students both through theory and empiricism. It is therefore justified that a process of educating and research, and a content of publications will require a specific model where the truth of scientific theories will be verified by experiments. P ublication gives a proposal of a creative and practical implementation of diagrams into students’ achievements and teachers’ research into a process of lear n ing design.
PL
Model humboldtowskiego uniwersytetu był swoistą próbą kompromisu między teorią i praktyką. Charakterystyczna na takiej uczelni edukacja, oparta jest na schemacie przyjętym ze średniowiecznych cechów, a zatem obejmowała następujące poziomy: mistrz, asystent, uczeń. Założenia dotyczące zasady „jedności badań i kształcenia” związane są z kolei ze sposobem percypowania podstawowego celu nauki, jakim jest odkrywanie prawdy. Proces nauczania, przebieg badań i treści publikacji wymagać więc będą powstawania specyficznego dla takich uczelni, modelu opartego na sprawdzeniu prawdziwości teorii naukowych poprzez eksperyment. Artykuł jest propozycją twórczego i praktycznego zastosowania „diagramów” do opisu dorobku studentów i nauczycieli akademickich w badaniach procesu nauki projektowania.
PL
Szwedzka filozofia bezpieczeństwa Wizja Zero zyskała popularność i uznanie na całym świecie. Od roku 1997 wywiera ona silny wpływ na sposób myślenia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i na strategiczne działania podejmowane pod w tym zakresie. Jednak jako teoria Wizja Zero budzi wiele poważnych wątpliwości. Filozoficzna analiza jej założeń prowadzi do wniosku, że jest ona obarczona jest poważnymi niedoskonałościami. Co więcej, etyczne postulaty, do których odwołują się zwolennicy Wizji Zero, mają charakter nie tyle czysto racjonalny, ile quasi religijny.
EN
Vision Zero has gained massive popularity and wide recognition around the world. It has exerted a strong influence on the way of thinking about road safety and on strategic actions taken in this area since 1997. However, Zero Vision raises serious doubts from a theoretical point of view. The philosophical analysis of its assumptions leads to the conclusion that it is inconsistent and has numerous flaws. Furthermore, the ethical imperatives that its supporters refer to are not purely rational but quasi-religious ones.
6
Content available Filozoficzne aspekty Wizji Zero
PL
Wizja Zero stanowi radykalną politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, która została przyjęta przez szwedzki parlament w roku 1997, a następnie – w wielu innych krajach na świecie. Od samego początku wzbudza ona duże zainteresowanie, lecz zarazem wywołuje istotne kontrowersje. Claes Tingvall, będący pomysłodawcą i promotorem Wizji Zero, konsekwentnie opisuje ją jako rodzaj filozofii, podkreślając znaczenie imperatywów etycznych, na których się ona opiera. Celem niniejszego tekstu jest dostarczenie krytycznej analizy głównych założeń filozoficznych Wizji Zero – również tych, które nie zostały wyraźnie wyartykułowane, lecz zostały domyślne założone przez jej twórców i propagatorów. W artykule uwzględniono najważniejsze wątpliwości i zastrzeżenia wysuwane przez osoby odnoszące się ze sceptycyzmem wobec wspomnianej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
Vision Zero is a radical traffic safety policy adopted by Swedish Parliament in 1997 and afterwards in many other countries in the world. From the beginning it has attracted considerable interest but has given rise to some essential controversies as well. Claes Tingvall, who is the originator and promoter of Vision Zero, consistently describes it as a kind of philosophy, emphasizing the significance of the ethical imperatives it is founded on. The purpose of this text is to provide a critical analysis of the main philosophical assumptions of Vision Zero, including the ones that have not been explicitly uttered but they have been presupposed by their propagators. In this paper the most important doubts and objections raised by the people skeptical about the above-mentioned Vision have been taken into account.
EN
The authors continue their discussion on transience as an existential security problem in philosophy, understood differently in particular historical periods. The third article on a subject presents modern philosophical positions on the temporality of man, with transience continually understood as the criterion of existential danger. The end of existence is treated as a source of anxiety, but this time free from earlier (i.e. medieval) inspirations based on expiation and hope for salvation, considered now, however, as a barrier to the unquestionable life rewards within the materialistically imagined world. Modern life concepts that were released, not without difficulty, from religious intellectual domination, foretold visions of not afterlife but temporal existence. Hence, the existential security born of this was sometimes distant from theology, despite the fact that it did not question the two-dimensional interpretation of being, and advocated the concept of life explained by the process of scientific (and philosophical) inquiries, suggested by studies in mechanics or medicine. Despite the significance of intellectual change that followed the separation of philosophy from theology (XVI century), and later the science from philosophy (XVI century), positions related to transience (death) were rather limited in number compared to, for example, the ancient period, and quite trivially commenting on this, after all, the most important life episode, in view of the life purposefulness, as was visible in the medieval period. Nevertheless, the weight of existential views is heavy in modern times, and even fascinating, as was the case, for example, with the thought of Soren Kirkegaard. Considering this circumstance of conscious utterance of fear of death, and the attendance to the material aspects of life, presents rather meaningful issues in reference to dying, as the authors sketch out. Because of those, the connection between perceptible existential appearance of life, and its security context, will be visible in the emancipating European modern philosophy.
PL
Autorzy kontynuują dyskusję na temat przemijania jako egzystencjalnego problemu bezpieczeństwa w filozofii, rozumianego różnie w poszczególnych okresach historycznych. Trzeci artykuł na ten temat przedstawia współczesne stanowiska filozoficzne na temat czasowości człowieka, z przemijaniem nieustannie pojmowanym jako kryterium zagrożenia egzystencjalnego. Koniec istnienia traktowany jest jako źródło lęku, ale tym razem wolnego od wcześniejszych (tzn. średniowiecznych) inspiracji opartych na ekspiacji i nadziei na zbawienie, uważanych teraz za barierę niekwestionowanych nagród życiowych w materialistycznie wyobrażonym świecie. Współczesne koncepcje życia, które zostały uwolnione, nie bez trudności, od religijnej intelektualnej dominacji, przepowiedzianych wizji nieśmiertelnego, ale doczesnego istnienia. Stąd egzystencjalne bezpieczeństwo z tego wynikające było czasem odległe od teologii, mimo że nie kwestionowało dwuwymiarowej interpretacji bytu i popierało koncepcję życia wyjaśnioną przez proces naukowych (i filozoficznych) dociekań, sugerowanych przez studia w zakresie mechaniki lub medycyny. Pomimo znaczenia zmian intelektualnych, które nastąpiły po rozdzieleniu filozofii od teologii (w XVI wieku), a następnie nauki z filozofii (w XVII wieku), pozycje związane z przemijaniem (śmierć) były raczej ograniczone w porównaniu do na przykład tych w starożytnym okresie i dość trywialnie komentowały ten ostatecznie najważniejszy epizod życiowy, biorąc pod uwagę celowość życia, jak to było widoczne w średniowieczu. Bez względu na to, waga poglądów egzystencjalnych jest ciężka w czasach współczesnych, a nawet fascynująca, na przykład w przypadku Sorena Kirkegaarda. Biorąc pod uwagę tę okoliczność świadomej wypowiedzi o lęku przed śmiercią i obecności w materialnych aspektach życia, przedstawia dość znaczące kwestie odnoszące się do umierania, jak autorzy szkicują. Z tego powodu związek między dostrzegalnym egzystencjalnym pojawieniem się życia a jego kontekstem bezpieczeństwa będzie widoczny w wyemancypowanej europejskiej nowoczesnej filozofii.
PL
W tekście przedstawiono zarys niezwykłej historii życia i twórczości Profesor Jadwigi Sławińskiej, od chwili urodzin w Łodzi, poprzez dramatyczną ucieczkę z getta i trudne losy w czasach powojennych, aż po wybitne sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym, odnoszone w latach, które poświęciła pracy na uczelni. Jadwiga Sławińska ukończyła studia architektoniczne i filozoficzne, była powszechnie szanowaną badaczką historii i teorii architektury współczesnej, a także twórczynią nowej szkoły estetyki architektury uprawianej jako dział teorii kultury. Dla swoich studentów i doktorantów na zawsze pozostanie ukochaną Nauczycielką i Mistrzynią. W artykule zaprezentowano najważniejsze spośród osiągnięć naukowych i dydaktycznych Profesor Sławińskiej. Osobiste wspomnienia o tej znakomitej postaci świata akademickiego dołączyli uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Pani Profesor.
EN
This paper presents an outline of the unusual history of the life and work of Professor Jadwiga Sławińska, from the moment of her birth in Łódź, through her dramatic escape from the ghetto and difficult fate in post-war reality, up to the outstanding success in the field of scientific and didactic achievements, related to the years that she devoted to the university work. Jadwiga Sławińska graduated in architectural and philosophical studies. She was a widely respected researcher of the history and theory of contemporary architecture as well as the creatress of a new school of architectural aesthetics practiced as a field of the theory of culture. For her students and PhD candidates she will always be a beloved teacher. The article describes the most important scientific and didactic achievements of Professor Sławińska. Personal memories about this excellent personality from the academic community were shared by students, associates and friends of Madam Sławińska.
PL
Artykuł stanowi analityczne studium zmian charakteru współczesnej logistyki. Rozważania zostały skoncentrowane na rozpoznaniu współczesnej wielowymiarowości logistyki jako dyscypliny wiedzy oraz zbioru praktycznych działań. Dokonano tego przywołując dorobek nowej ekonomii instytucjonalnej. Kwestia wielowymiarowości logistyki rozpatrzona została przez pryzmat elementów strukturalnych paradygmatu ekonomiki instytucjonalnej, to jest „ceremonii społecznych”, „technologii”, „filozofii” oraz „środowiska” otoczonego własnym „pasem bezpieczeństwa”, będącego ich otoczeniem. Charakterystyka została oparta na przypisanym im zbiorze zasadniczych wyznaczników. Takie podejście ma argumenty w przeszłości i w teraźniejszości.
EN
The article “An attempted neo-institutional look at the multi-dimensionality of modern logistics” is an analytical study of changes in the nature of modern logistics. Note that the discussion was focused on the identification of modern multidimensional logistics as a discipline of knowledge and a set of practical actions. This was done recalling the achievements of the new institutional economics. The issue was considered as multidimensional logistics through the prism of structural elements of the paradigm of institutional economy, it is “social ceremony”; “technology”; “philosophy” and “environment” surrounded by their own “safety belt” which is their surroundings. Characterisation was done on the basis of their assigned set of fundamental determinants. This approach has produced arguments in the past and in the present.
11
Content available Dom Innego
Pretekst
|
2017
|
Nr 7
109--113
PL
Praca dotyczy domów “Innego”, architektury odnoszącej się do problemów “zamieszkiwania” jakie nakreśla filozofia; fenomenologia i egzystencjalizm. Opisuje przykłady dzieł architektury i sztuki powstałych w przestrzeni miast, których celem jest stawianie pytań o dom jako taki, właściwości, cechy, istotę zamieszkiwania – bycia na Ziemi. Istota domu odsłania się w sytuacjach granicznych – gdy dom się traci, gdy jest się z niego wykluczonym. Przytoczone przykłady to domy w sensie metaforycznym; dom bezdomnego, dom pamięci, dom samobójcy, dom muzyki. Dzieła te są z pogranicza światów filozofii, sztuki i architektury. Może mają podwójną tożsamość – dzieła architektury i sztuki, a może stanowią dowód tego że miejsce architektury jest w świecie sztuki.
EN
The thesis concerns the houses of “the Other”, the architecture that refers to the problem of dwelling outlined by the philosophy; Phenomenology and Existentialism. It presents examples of works of architecture and art created in the urban space, whose aim is to raise a question about the house itself, its properties and qualities, the idea of dwelling – living on the Earth. The essence of a “home” can be found in boundary situations – when one loses their house or they are excluded from it. The works presented are examples of the house in the metaphorical sense: the homeless house, the house of memory, the house of a suicide, the house of music. These works are from the borderland of philosophy, art. and architecture. Perhaps they have a double identity – of the work of architecture and art or they just simply show that the place of architecture is in the world of art.
PL
Architektura znajduje się współcześnie pod wyraźnym wpływem filozofii. Niektóre wzory myślenia stały się inspiracją dla projektantów, inne posłużyły za usankcjonowanie już zrealizowanych obiektów architektonicznych. Tekst przedstawia zatem architektoniczny wyraz różnych nurtów widocznych w literaturze poświęconej estetyce i filozofii w ogóle. Dyskusji poddano motywy, które odnoszą się do ciągłości i tradycji oraz kwestie złożoności i różnicy. Te dwa różne ujęcia zdają się odnajdywać wspólny mianownik w pismach Martina Heideggera.
EN
Nowadays, philosophy clearly affects the architecture. Some of the patterns of thinking became the inspiration for designers and some others sanctioned certain ideas of the built architectural objects. The paper presents architectural expression of various trends that are evident in the literature that relates to aesthetics and philosophy at all. Both, concepts that refer to the continuity and tradition and the motives of complexity and difference are taken into discussion. The writings of Martin Heidegger seem to be a link between the two different notions.
13
Content available remote Essence of insecurity or civilizational portrayal of transience
EN
The article in a broad perspective presents the various proposition describing the explanation of human transience, and stigma of death, as the source of existential fear. The methodological approach adopted for the article, notices reflection on a subject in four plains of philosophy, sociology, psychology, but largely bioethics (and especially thanatology). The text touches upon the metaphysical concerns, in a sense that the human demise is considered as insecurity, mentally rooted in social representation of transience. Such a mode of reasoning is established understanding that the concept of a human corpse becomes a manifestation of an intelligible, through the evolution of life from the state of existence to nonexistence. Recognition of “deadness” as the natural order, seen as the paradox of human existence, persisted in the richness of thoughts, projects, and hopes. In opposition to this perception of life (or rather of impermanence), the authors take the position which excludes the passing away understood as a form of non-existence of consciousness. Views presented through this proposition rest on a fundament of contemporary researches of medicine (e.g., psychiatry, oncology, cardiology, or psychology). From this perspective, the article is a new proposition of a research that can be grounded in contemporary security studies.
PL
Artykuł przedstawia w szerokiej perspektywie różne stanowiska na przemijalność człowieka, dla którego piętnem i źródłem niebezpieczeństwa egzystencjalnego jest śmierć. Przyjęty w materiale sposób myślenia orientuje rozważania na czterech zasadniczych płaszczyznach, które tworzą filozofia, socjologia, psychologia, ale w głównej mierze bioetyka (a zwłaszcza tanatologia). W pewnym sensie tekst ma wymiar metafizyczny, gdzie ubytek bezpieczeństwa jest traktowany jako przypadłość mentalna zakorzeniona w społecznym odbiorze przemijania człowieka. Taki tryb rozumowania jest utwierdzony w tzw. koncepcji trupa, który staje się przejawem zrozumiałej dla ludzi ewolucji życia prowadzącej od stanu istnienia do niebytu. Uznanie martwoty za objaw porządku naturalnego jest paradoksem ludzkiej egzystencji utrwalonej w bogactwie myśli, projektów i nadziei. W opozycji do tego sposobu postrzegania trwałości (a raczej nietrwałości) życia w tekście zawarto stanowiska, które wykluczają przemijanie jako formę nieistnienia świadomości. Poglądy tego pokroju obudowane są stanowiskami obecnymi we współczesnej i otwartej na nowe zapatrywania medycynie (np. psychiatrii, onkologii, kardiologii czy psychologii). Z tej perspektywy artykuł jest nową na gruncie sekuritalnym propozycją badawczą.
14
Content available Filozoficzne tło architektury modernistycznej
PL
Modernizm przejawiał się w wielu dziedzinach twórczości. Rozmaite idee przyświecające artystom modernizmu były często swoistą odpowiedzią na aktualne polemiki w dziedzinie nauk humanistycznych, a przede wszystkim filozofii. Szczególnie wyraźne związki pomiędzy ówczesną teorią architektury a filozofią wykazywały charakterystyczne dla modernizmu postawy twórcze nakierowane na przyszłość i postęp oraz wynikające z nich uznanie pionierskiej roli architektury w rozwoju społecznym. Celem autorki niniejszego artykułu było zarysowanie najważniejszych analogii pomiędzy modernistyczną filozofią i architekturą. Ma on stanowić wstęp i przyczynek do dalszych szczegółowych badań na polu interdyscyplinarnym. Powstanie artykułu poprzedziły studia literatury z dziedziny filozofii i architektury modernizmu.
EN
Modernism manifested itself in many artistic fields. Various ideas which inspired Modernist artists were frequently a unique response to current debates in the branch of the humanities, primarily philosophy. Particularly close connections between the then theory of architecture and philosophy were evident in creative attitudes characteristic of Modernism which were focused on future and progress and resulting acknowledgement of the pioneering role played by architecture in social development. The author of this article aimed to outline the most important analogies between Modernist philosophy and Modernist architecture. It is to be an introduction and also a contribution to further more detailed research in the interdisciplinary field. This article came to existence after literature review in the field of philosophy and architecture of Modernism.
PL
Artykuł przedstawia filozoficzne podstawy oraz historię rozważań na temat wartościowania techniki. Prezentuje również wyzwania, przed jakimi stoi świat w związku z rozwojem technologii oraz charakteryzuje organizacje zajmujące się problematyką technology assessment. Wskazuje też na nanotechnologię, której rozwój będzie w nadchodzących latach jednym z istotnych wyzwań dla technology assessment.
EN
The article presents the philosophical basis and the history of reflections on technology assessment. It also presents challenges the world faces due to the development of technology, and characterizes organizations dealing with the issues of technology assessment. It also characterizes nanotechnology the development of which will be a challenge for technology assessment in the coming years.
PL
Autor prezentowanego tekstu stawia sobie za cel wskazanie kilku istotnych dla koncepcji zrównoważonego rozwoju założeń filozoficznych, leżących u jej podstaw. W artykule nie chodzi oczywiście o całościowe omówienie zagadnienia, gdyż przekraczałoby to ramy każdego opracowania. Celem jest zwrócenie uwagi na kilka podstawowych momentów tworzących fundament filozoficzny współczesnych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Są to założenia o charakterze metafizycznym, aksjologicznym i antropologicznym.
EN
The author of the presented text aims to identify a few relevant to the concept of sustainable development philosophical assumptions. The article is not a comprehensive discussion of the course topics, because that would exceed the framework of each study. The aim is to draw attention to a few basic moments forming philosophical foundation of the modern concept of sustainable development. These are metaphysical, axiological and anthropological premises.
17
Content available remote Podejście ontologiczno-inżynierskie w ogólnej teorii systemów
PL
W pracy przedstawiono genezę i podstawowe założenia ogólnej teorii systemów zwracając szczególną uwagę na jej drogę rozwojową, aparat pojęciowy, układy klasyfikacyjne i związki z innymi dyscyplinami i dziedzinami naukowymi. Zaproponowano model operatorowy systemu i specyfikację jego wyodrębnionych cech prakseologicznych. Na zakończenie scharakteryzowano nowoczesną koncepcję inżynierii systemów, będącą uogólnieniem utylitarnych trendów ogólnej teorii systemów.
EN
This paper presents the origins and basic assumptions of general systems theory with particular attention to its path of development, conceptual apparatus, systems of classification and relationship with other disciplines and disciplines. Proposes a system operator model and specification of its distinguished features praxiological. At the end we characterized the modern concept of systems engineering, which is a generalization of the utilitarian trends in general systems theory.
18
Content available remote The game of definition
EN
Architecture is a complex discipline, and works of architecture are diverse and constantly changing. Therefore, it is difficult to determine the range and essence of architecture and create a definition. This paper analyses the problem with definitions of architecture on the basis of semantics, aesthetics, and metaphysics. It considers the question of identity and essence, and the cause, purpose and consequence of defining.
PL
Architektura jest złożoną i szeroką dyscypliną, a dzieła architektury są różnorodne i podlegają ciągłym przemianom. Dlatego trudno ustalić zarówno jej zakres jak i istotę, trudno o jej definicję. Artykuł analizuje problem definicji architektury na tle semantyki, estetyki i metafizyki. Rozważana jest kwestia tożsamości i istoty pojęcia, przyczyna i cel powstawania definicji oraz sens definiowania i jego wpływ na architekturę.
PL
Artykuł dotyczy początków naszej wiedzy o naukach przyrodniczych, głównie geologii i jej związkach z pedagogiką, Analizie poddane zostały niektóre dzieła Jana Amosa Komeńskiego (1592 —1670), wybitnego dydaktyka, filozofa oraz teologa. Podobnie jak większość ówczesnych uczonych, obejmował swymi opisami całość otaczającej rzeczywistości, a zatem również nauki o Ziemi. O ile jednak Jego osiągnięcia w dydaktyce, dzisiaj na nowo są odkrywane i wzbudzają ogólny entuzjazm, o tyle Jego poglądy na zagadnienia przyrodnicze nie mogą wzbudzać entuzjazmu. Tym niemniej przekazywane, niekiedy z drugiej ręki informacje z zakresu geologii, geografii, a nawet górnictwa, wzbogacają naszą obecną wiedzę o ówczesne poglądy na temat powstawania niektórych skał i minerałów oraz ich charakterystycznych cech, a także zastosowania.
EN
This paper presents the origins of our knowledge on natural sciences, mainly those concerning geology and its relations with pedagogics. Some works of the eminent educator, philosopher and theologist, Jan Amos Komenski (1592 — 1670) have been analyzed. Like many contemporary scientists, he was encompassing the whole reality, including Earth sciences. As long as his achievements in didactics are nowadays coming into light, still arousing enthusiasm, his views on natural science issues can't be admired. On the other hand, the transferred information, sometimes second-hand information in the field of geology, geography and even mining industry is enriching our knowledge on the opinions of how some rocks and minerals were forming, what characteristics did they take and for what application did they serve.
EN
The article contains a reflection on the role of the idea of sustainable development in supporting the existence of human species. The problem is not easy and raises many questions. The contemporary social context does not favor sustainable development. Firstly, it is too firmly rooted in anthropocentrism, which is supported by the religion, and by the traditional European philosophy. Both make people think more about heaven than about the Earth. Thus, people are focused more on the soul than on the body; they are caring more for the favor of God than for their environment. Secondly, the ideology of consumptionism transforms people into wasters who increasingly over-exploit the Earth’s resources. Thirdly, people – the social masses and the ruling elites – intensely stupefied, are not driven by reason or intellect. That is why, there is little hope that the degradation of environment will be stopped and future generations will be given the chance to survive as a result of the implementation of the idea of sustainable development.
PL
W artykule zostały zawarte rozważania na temat roli idei rozwoju zrównoważonego w podtrzymaniu istnienia gatunku ludzkiego. Sprawa nie jest prosta i rodzi wiele wątpliwości. Współczesny kontekst społeczny nie sprzyja rozwojowi zrównoważonemu. Po pierwsze, zbyt mocno zakorzeniony jest antropocentryzm utrwalany przez religię i tradycyjną filozofię europejską. Jedno i drugie ukierunkowuje myślenie ludzi bardziej na niebo niż na Ziemię. Toteż więcej troszczą się o sprawy duszy niż ciała i o boską łaskę a nie o swoje środowisko życia. Po drugie, ideologia konsumpcjonizmu przekształca ludzi w marnotrawców coraz bardziej i niepotrzebnie trwoniących ziemskie zasoby. Po trzecie, ludzie – masy społeczne i elity władzy – gwałtownie głupieją i nie kierują się rozsądkiem. Dlatego nie można mieć nadziei ani na powstrzymanie degradacji środowiska, ani na zapewnienie szans przetrwania przyszłym pokoleniom w wyniku wdrażania idei rozwoju zrównoważonego.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.