Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cladding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article discusses the effects of surfacing with the introduction of mechanical vibrations into the material using shot blasting. It does not require a rigid attachment of the vibrating system to the base material, and vibrations are introduced as a result of supplying energy of collision of the shot with the parent material. The effect of introducing mechanical vibrations through shot blasting during welding of P235GH steel on the structure and hardness of obtained structures was described. Comparative results of tests revealing the basic differences in the structural structure and hardness of reached welds without shot blasting and with its participation were presented. As a result of the conducted research, differences in the structural structure of the welds were shown and it was shown that shot blasting is an effective and alternative method of introducing mechanical vibrations supporting welding processes.
PL
W niniejszym artykule omówiono efekty napawania z wprowadzaniem drgań mechanicznych do materiału z wykorzystaniem śrutowania. Nie wymaga ona sztywnego zamocowania układu drgającego do materiału podstawowego, a drgania wprowadzane są w wyniku dostarczania energii zderzenia śrutu z podłożem. Opisano wpływ wprowadzania drgań mechanicznych poprzez śrutowanie w czasie napawania stali P235GH na strukturę i twardość uzyskanych struktur. Zaprezentowano porównawcze wyniki badań ujawniających podstawowe różnice w budowie strukturalnej i twardości uzyskanych napoin bez śrutowania oraz z jego udziałem. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano różnice w budowie strukturalnej napoin i pokazano, że śrutowanie stanowi efektywną i alternatywną metodę wprowadzania drgań mechanicznych wspomagających procesy spawalnicze.
2
Content available remote Porównanie odporności na zużycie ścierne płyt trudnościeralnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania odporności na zużycie ścierne kilku różnych płyt trudnościeralnych produkowanych przez producentów krajowych i zagranicznych w technologiach automatycznego napawania łukowego drutem proszkowym (FCAW), ręcznego napawania łukowego elektrodami otulonymi (MMAW) oraz spajania metalurgicznego stalowej płyty podkładowej z żeliwem stopowym o wysokiej odporności na ścieranie. W oparciu o wyniki badań odporności na zużycie ścierne prowadzone zgodnie z normą ASTM G65-00 względem materiału referencyjnego stali Hardox 400 oraz pomiar twardości warstw roboczych materiałów trudnościeralnych wg PN-EN ISO 6508-1:2016, wytypowano produkty o najlepszych parametrach użytkowych do zastosowań w aplikacjach narażonych na silne zużycie ścierne typu metal-minerał.
EN
In this article results of abrasive wear resistance of a few different steel wear plates made by domestic and foreign producers in technology of automatic FCAW and manual arc (MMAW) cladding and metallurgical bonding of wear resistant layer with base material were presented. Based on abrasive wear resistance tests according to ASTM G65-00, in regard to reference samples from Hardox 400 steel and hardness measurements according to PN-EN ISO 6508-1:2016 standard, products with best performance parameters on metal-mineral abrasion conditions were chosen.
3
Content available remote Ocena mikrostruktury napoiny ze srebra na tytanie
PL
W pracy podjęto próbę oceny mikrostruktury napoiny wykonanej z drutu srebrnego na blachach tytanowych. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Ujawnione wyniki obserwacji wskazują na występowanie złożonej struktury płytkowej w obszarze materiału rodzimego (tytanu) i budowę dendrytyczną w napoinie.
EN
The microstructure of Ag on Ti plate padding weld was investigated in the paper. The evaluation was carried out using light microscopy and scanning electron microscopy. Observation results indicate the presence of a complex lamellar structure in the area of the native material (titanium) and dendritic structure in the clad.
4
Content available remote Charakterystyka napoin wykonanych technologią Laser Metal Deposition
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób napawania proszkowego z użyciem wiązki laserowej (LMD – ang. Laser Metal Deposition) wykonanych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Technologia LMD umożliwia wytworzenie funkcjonalnych powłok o ulepszonych właściwościach mechanicznych, a dodatkowo pozwala na minimalizację kosztów poprzez naprawę elementu, zapobiegając tym samym kosztownej wymianie. Badania prowadzone były na precyzyjnie odlewanych łopatkach pracujących w gorącej części silnika. Badania obejmowały analizę makro i mikrostruktury napoiny, materiału podłoża i strefy wpływu ciepła. Praktyka przemysłowa potwierdza, że stop Inconel 713C jest materiałem trudnospawalnym ze skłonnościami do pękania gorącego, jednak otrzymane wyniki dowodzą, że zminimalizowanie ilości wprowadzanego ciepła do materiału eliminuje powstawanie pęknięć umożliwiając tym samym jego naprawę.
EN
This paper presents the results of pad welds made by laser metal deposition technology (LMD) in Institute of Welding in Gliwice. LMD technology allows for the creation of functional coatings with improved mechanical properties and additionally allows minimizing costs by repairing the element and preventing expensive replacement. The tests were conducted on precisely cast test blades working in the hot part of the engine. The studies included analyses of the macro- and microstructure of the pad welds, the base materials, and the heat-affected zones. The industrial practice confirms that the Inconel 713C alloy is a low-weldability material with hot cracking tendencies, however, the obtained results prove that minimizing the amount of heat entering the material eliminates the formation of cracks, thus enabling its repair.
5
Content available remote Numerical solution of electroheat problems with time-varying geometries
EN
Novel approach to modeling of 3D coupled electroheat problems with time-varying geometries is presented. Instead of time-expensive remeshing of the whole system in every time step it is used the initial mesh that takes into account the expected geometric changes. In the course of computations, its relevant elements are able to adaptively change their shapes and material parameters. The methodology is illustrated with an example of induction-assisted laser cladding.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do trójwymiarowego modelowania problemów elektrotermicznych ze zmiennymi w czasie geometriami. Zamiast stosowania czaochłonnych metod remeshingu w każdym kroku czasowym wprowadzono początkową siatkę, biorącą pod uwagę oczekiwane zmiany geometryczne. W procesie obliczaniea istotne element siatki są w stanie sdaptacyjnie zmieniać ich kształt i paramatry materiałowe. Przedstawiona metodologia został zilustrowana przykładem wspomaganego indukcyjnie okładzinowania laserowego.
PL
Celem pracy dyplomowej była analiza zastosowania betonu architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem produkcji elementów prefabrykowanych oraz ocena wpływu barwników na wybrane właściwości betonu, jak również sprawdzenie wysokości kosztów wytwarzania elementów z betonu barwionego. W ramach pracy wykonano badania laboratoryjne wpływu rodzaju i ilości barwnika oraz współczynnika w/c na konsystencję mieszanki betonowej oraz na wytrzymałość, gęstość objętościową i nasiąkliwość betonu. Analizowano wpływ trzech barwników różniących się kolorem. Ilość barwnika oraz wartość w/c rozpatrywano na trzech poziomach zmienności. Przeprowadzono analizę wyników badań własnych. Ponadto przeprowadzono analizę ekonomiczną zastosowania betonu barwionego. Na zakończenie podsumowano wyniki analiz i sformułowano wnioski.
EN
The aim of this thesis was to analyze the use of architectural concrete with particular emphasis on the production of prefabricated elements and to assess the effect of dyes on selected concrete properties, as well as to check the amount of manufacturing costs for colored concrete. As part of the project, laboratory testing was performed. The tests included the type and amount of dye and the w/c ratio on the consistency of a concrete mix as well as the strength, volume density and concrete water absorption. The influence of three different dyes was also analyzed. The amount of dye as well as the value of w/c were considered at three different levels of variability. The results of the data collection were a starting point for further analysis. In addition, an economic analysis of the use of colored concrete was carried out. The results were summarized and on this basis the conclusions were formulated.
7
Content available remote Uszkodzenia izolacji termicznej w ścianie wentylowanej
PL
W artykule opisano stan zachowania elewacji systemowej, wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Wykonano analizę ocieplenia w odkrywkach, przeprowadzono badania współczynnika przenikania ciepła oraz badania termowizyjne. Ustalono przyczyny powstania uszkodzeń.
EN
The article describes the condition of the ventilated system façade, with gres tiles. An analysis of the thermal insulation in the pits was carried out, heat transfer coefficient and thermovision studies were carried out. The causes of damage were established.
EN
This paper describes a study of explosively welded, commercially pure titanium-stainless steel 316L plates. Following welding, the plates were heat-treated at the temperature of 600°C for 90 minutes. Examinations of the bond structure were carried out before and after heat treatment to investigate the processes taking place during explosive welding of materials. Observations were performed using light, scanning electron (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The mechanical properties were examined applying three-point bending tests with cyclic loads. Fractographic examination and hardness measurements were also performed. It has been found that the bonding zones are characterized by a specific microstructure, chemical composition and microhardness. The heat treatment used in the study increases the relative volume of brittle intermetallic phases, causing a reduction in fatigue strength of the joint.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań, których celem było opracowanie parametrów technologicznych procesu napawania plazmowego warstw o składzie stopu Inconel 625 na rury kotłowe ø 45x5 mm ze stali 13CrMo4-5, zapewniających zawartość żelaza na powierzchni napoiny poniżej 5%. Przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe napoin, zbadano skład chemiczny powierzchni napoiny, a także przeprowadzono badania metalograficzne mikroskopowe i mikroanalizę składu chemicznego na przekroju napoiny. Stwierdzono, że zastosowanie napawania plazmowego w określonych warunkach umożliwia wykonanie napoin jednościegowych o bardzo dobrej jakości i grubości poniżej 2 mm z minimalnym wymieszaniem metalu napoiny z metalem podłoża i uzyskanie zawartości żelaza na powierzchni napoiny wynoszącej 2,5%.
EN
The article presents tests aimed to develop technological parameters of the plasma surfacing of Inconel 625 overlay welds onto boiler tubes (φ 45 × 5 mm) made of steel 13CrMo4-5, providing the content of iron on the overlay weld surface below 5%. The research work involved macroscopic metallographic tests of overlay welds, the identification of the chemical composition of the overlay weld surface as well as microscopic metallographic tests and the microanalysis of the chemical composition across the overlay weld. It was ascertained that, under certain conditions, the use of plasma surfacing enables the obtainment of high-quality single-run overlay welds having a thickness of below 2 mm and characterised by the minimum stirring of the overlay weld metal with the substrate metal as well as the obtainment of an iron content of 2.5% on the overly weld surface.
EN
The paper analyzes, from the geometrical aspect, the quality of the new flux cored wire intended for cladding process in function of changes in cladding parameters such as welding speed, coefficient of thermal conductivity, power source setting, the length of projecting portion of the electrode. The results of bead geometry analysis allows to illustrate the nature of the impact of the examined input variables on parameters of generated surface. The most important parameters here are the depth of penetration and the height of clad. The experimental data were processed using the Plackett-Burman experiment, which describes the impact of technological parameters on the main parameters used during production of resisting panels. It shows mathematical relations describing correlations between the input parameters and the value of depth of penetration and hight of bead made by Flux Cored Arc Welding (FCAW).
11
Content available remote Napawanie wiązką elektronów przy użyciu drutu
PL
Celem pracy było przeprowadzenie badań w zakresie napawania przy użyciu wiązki elektronów i materiału dodatkowego w postaci drutu. Zakres pracy obejmował zbadanie wpływu warunków technologicznych tj.: prędkości podawania drutu, natężenia prądu wiązki, prędkości przesuwu, napięcia przyspieszającego na stabilność procesu napawania oraz wymiarów geometrycznych napoin. Przeprowadzone badania wykazały, iż przy niskim natężeniu prądu wiązki proces napawania nie jest stabilny. Nadlew nie jest równomierny, można zaobserwować nierównomierność szerokości, wysokości i prostoliniowości nadlewu. Przy zbyt wysokim napięciu przyspieszającym oraz natężeniu prądu wiązki można zaobserwować przetopienie płyty próbnej na wskroś i wyciek w grani. Przeprowadzone badania wykazały również, iż wzrost prędkości napawania (przesuwu stołu) powoduje zmniejszenie szerokości lica oraz wysokości nadlewu.
EN
The aim of the presented work was to carry out the research on electron beam cladding with a wire as a filler material. The scope of the work was to investigate the influence of technological parameters such as: wire feed rate, beam current, travelling speed, acceleration voltage on stability of the cladding process and geometric dimensions of the padding welds. The research revealed that, at low beam currents, the cladding process is unstable. The padding weld reinforcement is non-uniform. Irregularity of the width, height and straightness of the padding welds can be observed. At too high acceleration voltage and beam current, burn-through of plate and excess penetration weld can be revealed. The study also showed that increase of the cladding rate (travelling speed on the table) results in reduced face width and padding weld reinforcement.
12
Content available remote Resistance seam hardfacing and cladding of WC-Co in a NiCrBSi-Matrix
EN
Resistance seam hardfacing is a process to weld thin hardfacing layers. The process is based on resistance seam welding where one joining partner is a metal powder. The aim is the production of low dilution hardfacings on simple shaped structural elements (e.g. bolts). This was investigated by metallography and scanning electrone microscopy. Further the economic efficiency of the prozess was worked out.
PL
Zastosowano zgrzewanie rezystancyjne ciągłe do wytwarzania kompozytowych powłok ochronnych. Specyfika zadania polegała na zgrzewaniu proszku do metalowego podłoża. Uzyskano powłoki ochronne kompozytowe WC -Co oraz na osnowie NiCrBSi z niskim współczynnikiem wymieszania z podłożem. Przeprowadzono analizę struktury uzyskanych powłok z użyciem mikrosopii świetlnej i skaningowej. Dodatkowo przeanalizowano efektywność ekonomiczną procesu.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych materiału warstwowego zgrzewanego metodą wybuchową AA2519-Ti6Al4V dla różnych przypadków obróbki cieplnej i walcowania. Dodatkowo przeprowadzono symulację numeryczną w celu weryfikacji wyników eksperymentalnych dla potrzeb modelowania obróbki skrawaniem.
EN
In this paper, the results of strength tests of clad material AA-2519-Ti6Al4V made by explosive welding after various cases of heat treatment and rolling were presented. Additionally numerical simulation was conducted to verify obtained experimental results for modeling machining.
EN
The objective of the study was to determine the feasibility of plastic forming by hot rolling of the AA2519 aluminium alloy sheets and cladding these sheets with a layer of the EN AW-1050A alloy. Numerous hot-rolling tests were carried out on the slab ingots to define the parameters of the AA2519 alloy rolling process. It has been established that rolling of the AA2519 alloy should be carried out in the temperature range of 400-440°C. Depending on the required final thickness of the sheet metal, appropriate thickness of the EN AW-1050A alloy sheet, used as a cladding layer, was selected. As a next step, structure and mechanical properties of the resulting AA2519 alloy sheets clad with EN AW-1050A alloy was examined. The thickness of the coating layer was established at 0,3÷0,5mm. Studies covered alloy grain size and the core alloy-cladding material bond strength.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad napoinami wykonanymi prądem pulsującym. Głównym celem pracy było określenie wielkości geometrycznych wykonanych napoin przy założonych wartościach napawania impulsowego. Podczas prób napawania zmieniano częstotliwość impulsu, napięcie impulsu, czas impulsu i długość wolnego wylotu drutu. Parametry procesu były tak dobierane by uzyskać jak najwyższe i najszersze napoiny przy zachowaniu dużej stabilności procesu napawania. Jednym z głównych kryteriów określających przydatności napoiny do użycia jest stopień wymieszania materiału napoiny z materiałem podłoża. We wszystkich badanych napoinach procentowy udział metalu podłoża w napoinie wahał się między 20% a 30%. Uzyskanie niższych wartości wymieszania prowadziło w tym przypadku do zmniejszenia stabilności procesu napawania i wpływało negatywnie na jakość otrzymywanych napoin.
EN
The paper presents results of research on cladding made with pulse current. The main objective of this study was to determine geometric size of the welds made with the assumed values of pulse welding. During the experiment surfacing pulse frequency, pulse voltage, pulse duration and length of the stick wire were varied. The process parameters were so diverse to achieve the highest and widest of the deposit while maintaining the high process stability surfacing. One of the main criteria for determining the suitability of the deposit to use is the dilution of the material of the deposit with the parent material. In all examined welds percentage of the base metal in the weld pad fluctuated between 20% and 30%. Obtaining the lower dilution rate led to diminishing the stability of the deposition process and affected adversely the quality of the welds.
PL
W pracy analizowano strukturę oraz zmiany składu chemicznego w powłokach ochronnych z komercyjnego stopu Inconel 686, które zostały napawane na elementy kotłów techniką CMT (Cold Metal Transfer). Zewnętrzne powierzchnie rur oraz ścian szczelnych kotłów (wykonanych ze stali 16Mo3) zostały napawane metodą CMT w warunkach przemysłowych w SEFAKO S.A. Badania mikroskopowe prowadzono z wykorzystaniem: mikroskopii świetlnej i elektronowej skaningowej (LM oraz SEM). Zgłady metalograficzne poddano również jakościowej i ilościowej mikroanalizie składu chemicznego techniką EDS (badano zmiany składu chemicznego na przekroju napoiny ze szczególnym uwzględnieniem zawartości Fe oraz segregację dendrytyczną pierwiastków Fe, Ni, Cr, Mo oraz W), stosując detektor firmy EDAX. Badania wykazały, że w wyniku mikrosegregacji zachodzącej w trakcie krzepnięcia napoin rdzenie dendrytów bogatsze są w Ni oraz Fe, natomiast obszary międzydendrytyczne w Cr i Mo. Wykazano, że W segreguje w znacznie mniejszym stopniu niż Nb w napoinie z Inconelu 625. Podczas krzepnięcia najsilniej segreguje molibden, który tworzy wydzielenia faz TCP, natomiast pozostałe pierwiastki segregują w znacznie mniejszym stopniu.
EN
The aim of this work was to investigate the development of microstructure and variations in chemical composition in commercial Inconel 686 coatings overlaid by the CMT (Cold Metal Transfer) technique on the boiler elements. For the experiments the external surface of boiler pipes and membrane walls made of 16Mo3 steel were clad with Inconel 686 alloy in the SEFAKO S.A. boilers factory using the CMT technique. Microstructural examinations of the Inconel 686 overlays were carried out by light and scanning electron microscopy (LM and SEM). The metallographic samples were subjected to qualitative and quantitative analyses of chemical composition (used for determining variations in the content of Ni, Fe, Cr, Mo and W) by means of energy dispersive spectroscopy (EDS) using a detector manufactured by the EDAX company. The investigation showed that microsegregation occurring during the weld overlay solidification makes the dendrite cores to be richer in Ni and Fe while the interdendritic regions richer in Mo, Cr and W. Tungsten and chromium show relatively low tendency to segregation during solidification (much lower than niobium in Inconel 625) while molybdenum tends to segregate and form the precipitates of a TCP phases.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań obejmujących opracowanie założeń procesowych wytwarzania taśm ze spoiw warstwowych z udziałem spoiwa srebrowego gat. BAg22 oraz miedzi, z wsadu kompozytowego uzyskiwanego w procesie prasowania i walcowania, przeznaczonych do zastosowań w narzędziach skrawających, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dokonano doboru parametrów wytrzymałościowych i wymiarowych materiałów składowych taśmy warstwowej z 50% i 75% udziałem objętościowym miedzi w warstwie wewnętrznej, tj. taśmy spoiwa BAg22 oraz taśmy Cu, przeznaczonych do wstępnej operacji łączenia w procesie prasowania. Określono warunki prowadzenia procesu prasowania zestawu BAg22/Cu/BAg22 o wyjściowej grubości 32 mm dla proporcji grubości warstw 1:2:1 oraz 24 mm dla proporcji grubości warstw 1:6:1. Opracowano warunki przeróbki plastycznej wsadu prasowanego w procesie walcowania na gorąco i na zimno z określeniem parametrów międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej.
EN
The results of research into the manufacturing of layered brazing materials with silver brazing alloy BAg22 content and copper obtained in pressing and rolling process were presented. Cladding process conditions of the set BAg22/Cu/BAg22 of the original thickness of 32 mm for the ratio of layer thicknesses as 1:2:1 and 24 mm of the original thickness for the ratio of layer thicknesses as 1:6:1 including the method of semi products surface preparation and range of forces and temperature parameters were specified. Plastic working conditions of pressed composite ingot in the hot and cold rolling to the final thickness with the intermediate and final heat treatment parameters were developed.
18
PL
Celem pracy była ocena wpływu metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostrukturę i skład chemiczny podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625 przez czterech różnych producentów stosujących różne metody napawania: CMT, GMAW i GTAW. Wykazano, że bez względu na metodę napawania otrzymane napoiny składają się z następujących stref mikrostruktury: strefy przetopionej, strefy częściowego wymieszania oraz strefy wpływy ciepła (rys. 3). W strefie przetopionej i częściowego wymieszania obserwuje się zwiększoną zawartość Fe (rys. 4). Największą zawartością Fe przy powierzchni powłoki charakteryzują się napoiny, które mają najmniej równomierną powierzchnię wtopienia oraz najmniej gładką powierzchnię zewnętrzną. Przy najmniejszym kącie pochylenia ściegu zawartość Fe zmniejsza się najszybciej w miarę oddalania się od powierzchni wtopienia w kierunku powierzchni napoiny (rys. 6).
EN
The aim of this work was to identify the impact of the cladding method of boiler pipes from P235GH and 16Mo3 steels on the microstructure and chemical composition of substrates and coatings. The investigations were carried out on boiler pipes cladded with Inconel 625. The pipes were cladded in various conditions (CMT, GMAW and GTAW) and were delivered by different suppliers. It has been shown that regardless of the cladding method, the overlays consist of the following microstructural zones: fusion zone, partially mixed zone and heat affected zone (Fig. 3). An increased concentration of Fe was observed in the fusion zone as well as in the partially mixed zone (Fig. 4). The overlays with the least uniform fusion zone and the highest surface roughness were characterized by the highest concentration of Fe. The concentration of Fe in the overlay with the smallest bead slope decreased the quickest (Fig. 6).
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie określania zmian nastaw prądu napawania i odpowiadające temu zmiany uzyskiwanych przekrojów napoin w przypadku użycia drutu rdzeniowego z wypełnieniem rutylowym. Wykorzystywane do tego celu próby pozwalają, zdaniem autorów, z dużą dokładnością określić ilość wykonywanych ściegów dla zadanych przekrojów napoin i spoin. W pracy zebrano wyniki badań nad wielkościami geometrycznymi złącza wykonanego przy zmieniających się nastawach prądu. Do prób napawania z automatycznym posuwem palnika wykorzystano materiał dodatkowy o średnicy 1,2 mm. Uzyskane napoiny zostały poddane badaniom metalograficznym makroskopowym i przeanalizowane pod kątem uzyskanej geometrii ściegu.
EN
The paper presents the problem of determining changes in the settings of the welding current and corresponding to the change in cross-section welds obtained when using rutil cored wire. Used for this purpose according to the authors attempt to allow has impact on the basic parameters characterizing the welded joint. The paper presents results of research on geometric quantities joint made at changing the parameters set welding current . Tests were carried out with automatic feed welding torch, using the additive material with diameter of 1.2 mm. The resulting welds have been tested and analyzed metallographic macroscopic for checking geometry.
20
Content available remote Technologie laserowe spawania, wytwarzania i obróbki cieplnej warstw wierzchnich
PL
W artykule opisano wyniki badań prowadzonych w firmie LaserTec nad opracowaniem przemysłowych warunków technologicznych spawania laserowego techniką z oczkiem spoiny oraz spawania hybrydowego laser + GMA wybranych złączy konstrukcji stalowych, napawania dużych powierzchni ekranów instalacji kotłowych, narzędzi górniczych oraz napawania regeneracyjnego krawędzi łopatek turbin, a także obróbki cieplnej warstw wierzchnich części ze stali narzędziowych.
EN
The article presents research results performed in company LaserTec. The studies were taken to elaborate industrial technological conditions of laser keyhole welding and laser hybrid welding laser + GMA of selected constructional steel joints, large area cladding of boiler elements, mining tools and regeneration cladding of turbine blades edges, as well as thermal treatment of surface layers of parts made of tool steel.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.