Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 816

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogaz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono system produkcji biogazu, jako efektywnego i zrównoważonego zarządzania odpadami komunalnymi i produkcyjnymi, połączonego z wytwarzaniem biogazu oraz promocją ekologicznej energii. W Polsce sektor biogazu i biometanu jest na etapie transformacji legislacyjnej i technologicznej. Posiada ogromny potencjał, biogaz i biometan są niezbędnym elementem miksu energetycznego i w najbliższych latach mogą być kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Pomimo wielu lat przygotowań, potencjału i rozwoju technologii, brakuje programów motywacyjnych i wsparcia. Nadzieję na poprawę sytuacji zapowiada podpisane z końcem listopada tzw. „porozumienie sektorowe”.
EN
This article presents the biogas production system as an effective and sustainable management of municipal and production waste, combined with biogas production and promotion of green energy. In Poland the biogas and biomethane sector are at the stage of legislative and technological transformation. It has enormous potential, biogas and biomethane are an essential part of the energy mix and could be crucial to the country's energy security in the coming years. Despite years of preparation, its potential and technology development, incentive and support programs are lacking. The so-called 'sectoral agreement', signed at the end of November 2021, heralds hope for improvement in the situation.
PL
Przedstawiono podstawową charakterystykę biogazu uzyskanego z fermentacji osadów ściekowych, poprzedzonej procesem termicznej hydrolizy w technologii firmy Cambi, na przykładzie komunalnej oczyszczalni ścieków w Tarnowie. W biogazie stwierdzono występowanie związków krzemoorganicznych oraz duże stężenia lotnych związków organicznych w porównaniu z biogazem pochodzącym z klasycznej fermentacji osadów ściekowych bez procesu termicznej hydrolizy.
EN
Biogas from the wastewater treatment plant in Tarnów, obtained from fermentation of sewage sludge, preceded by thermal hydrolysis (THP), was analyzed for the content of organosilicon compds. and VOCs using GC/MSD. The content of organosilicon compounds and VOCs was significantly higher compared to the biogas obtained from the sludge fermentation process carried out without THP.
PL
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” to doskonały przykład na zagospodarowanie energetyczne odpadów oraz osiągnięcie samowystarczalności energetycznej.
PL
Choć to zadanie ambitne, działalność spółki zajmującej się gospodarką odpadami można oprzeć na zasadzie samowystarczalności energetycznej. Udowadnia to ZGO w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu (WCR).
EN
The introduction of increasingly strict rules related to the processing and storage of animal waste, the growing demand for energy and the creation of sustainable animal husbandry have led to an increased interest in the production of clean energy from animal waste. The production of biogas and its subsequent burning on the farm is among the most promising technologies. One of the possibilities for the utilization of biogas is through the use of small aggregates for the combined production of electricity and heat energy based on an internal combustion engine. Analysis of such facilities that have been put into operation show that alternative technologies using biogas as fuel are better than conventional options, both from an economic and an environmental point of view. In this sense, however, the introduction of such a technology into operation is always associated with a number of risks, since investments in new technologies are influenced by technical and economic uncertainty. When planning and preparing the plan for the construction of such a biogas facility, the investment costs, technical support and profitability of the project are essential. Introducing critical economic and technical parameters to inform the farmer of all possible investments, operational and unforeseen risks will allow him to accept the challenges and choose the best solution for his farm. In this publication, an analysis and assessment of the risk has been carried out based on the characteristics of the technology – the possible consequences of the risk are also presented. A risk matrix related to the specifics of the object and the technology is proposed, with the help of which, the type of risk is identified. Based on an analysis of the obtained results, a motivated proposal for reducing the risk is made.
PL
Wprowadzenie coraz ostrzejszych zasad związanych z przetwarzaniem i składowaniem odchodów zwierzęcych, rosnące zapotrzebowanie na energię oraz tworzenie zrównoważonej hodowli zwierząt spowodowały wzrost zainteresowania produkcją czystej energii z odchodów zwierzęcych. Produkcja biogazu i jego późniejsze spalanie w gospodarstwie należy do najbardziej obiecujących technologii. Jedną z możliwości wykorzystania biogazu jest wykorzystanie małych agregatów do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o silnik spalinowy. Analiza takich obiektów oddanych do użytku pokazuje, że alternatywne technologie wykorzystujące biogaz jako paliwo są lepsze od konwencjonalnych, zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Jednakże wprowadzenie takich technologii do eksploatacji zawsze wiąże się z szeregiem zagrożeń, ponieważ na inwestycje w nowe technologie wpływa niepewność techniczna i ekonomiczna. Przy planowaniu i przygotowaniu planu budowy takich biogazowni istotne są koszty inwestycji, wsparcie techniczne i opłacalność projektu. Przedstawienie rolnikowi krytycznych parametrów ekonomicznych i technicznych informujących go o wszelkich możliwych zagrożeniach inwestycyjnych, operacyjnych i nieprzewidywalnym ryzyku pozwoli mu podjąć wyzwania i wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojego gospodarstwa. W publikacji dokonano analizy i oceny ryzyka w oparciu o charakterystykę technologii oraz przedstawiono możliwe konsekwencje tego ryzyka. Proponowana jest macierz ryzyka związana ze specyfiką obiektu i technologią, za pomocą której identyfikowany jest rodzaj ryzyka. Na podstawie analizy uzyskanych wyników formułowana jest umotywowana propozycja ograniczenia ryzyka.
PL
Wodociągi Miasta Krakowa SA przystępują do realizacji kolejnego projektu z zakresu gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków Płaszów. Projekt kompleksowo traktuje kwestie związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i zagospodarowaniem biogazu oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Nastąpi dalsze zwiększenie produkcji energii z biogazu przez zastosowanie nowych modułów kogeneracyjnych.
PL
W Trójmieście trwają prace nad analizami, które zbadają możliwości wykorzystania skroplonego gazu (LNG) i biogazu (bioLNG), jako alternatywnego źródła energii zasilającego sieci trolejbusowe, jako ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych oraz jako źródła wykorzystania odpadów do produkcji paliwa. Analizy są prowadzone na zlecenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach międzynarodowego projektu Liquid Energy.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu składników wstępnie uzdatnionego biogazu na elementy sieci i instalacji gazowych, takie jak np. rury, złączki, armatura, reduktory, oraz na materiały uszczelniające stosowane w połączeniach mechanicznych. W pracy dokonano przeglądu elementów, z których mogą być budowane sieci gazowe, jak i tych występujących w instalacjach gazowych, a następnie zebrano informacje o materiałach, z których wykonywane są elementy liniowe, różnego typu złączki, jak również materiały stosowane do uszczelnienia, w celu określenia zakresu, w jakim należy przeprowadzić ocenę oddziaływania składników biogazu. Biorąc pod uwagę składy biogazu dostępne w literaturze oraz średni skład wstępnie oczyszczonego biogazu rolniczego, dokonano analizy doniesień literaturowych w zakresie możliwych oddziaływań poszczególnych składników na elementy sieci i instalacji gazowych. Przeanalizowano dostępne artykuły naukowe, a także informacje zebrane od producentów poszczególnych elementów, co wykazało, że trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, które składniki biogazu rolniczego i w jakich stężeniach mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu nowego paliwa gazowego. Związane jest to z tym, że prowadzone dotychczas badania i analizy w dużej mierze koncentrowały się jedynie na pojedynczych składnikach lub ewentualnie na mieszaninach jednak o znacznie mniej złożonych składach, niż ma biogaz, stąd też trudno jest ocenić współoddziaływanie jego składników. W pracy określono główne składniki biogazu, które mogą niekorzystnie wpływać na elementy sieci i instalacji gazowych, zwrócono uwagę na ich możliwe wzajemne oddziaływania, a także na fakt, że część prowadzonych badań nie uwzględnia rzeczywistych warunków użytkowania, np. ciśnienia. We wnioskach wskazano również, że aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź na pytanie o bezpieczeństwo transportu biogazu lub jego mieszanin, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych badań.
EN
The main aim of this article is to present the influence of pre-treated biogas components on elements of gas networks and installations, such as pipes, fittings, hardware, reducers and sealing materials used in mechanical connections. The work presents a review of both the elements that can be used to build gas networks and those found in gas installations, then collected information about the materials from which the linear elements are made, various types of couplings as well as the materials used for sealing, in order to determine the scope in which to assess the impact of biogas components. Taking into account the biogas compositions available in the literature and the average composition of pre-treated agricultural biogas, an analysis of literature reports was carried out on the possible impacts of individual components on the elements of gas networks and installations. The available scientific articles and information collected from the producers of individual elements were analyzed, which showed that it is difficult to give an unambiguous answer as to which ingredients of agricultural biogas and in what concentrations may pose a threat to the safety of the transport of the new gas fuel. This is due to the fact that the research and analyzes conducted so far have to a large extent focused only on single components or possibly on mixtures but with much less complex compositions than the composition of biogas, hence it is difficult to assess their interaction. The paper specifies the main components of biogas that may adversely affect the elements of gas networks and installations, emphasizes their possible interactions, as well as the fact that some of the research carried out does not take into account the actual conditions of use, e.g. pressure. It was also indicated in the conclusions that in order to obtain an unambiguous answer to the question about the safety of the transport of biogas or its mixtures, it is necessary to conduct additional tests.
EN
The article was written as a continuation of the research on degassing wells in terms of their gas productivity in a landfill. Waste is one of the most serious threats to the environment. The term ‘waste’ means ‘any substance or object which the holder discards, he intends to get rid of, or which he has been required to get rid of’. The European Union, with the aim of ensuring a high quality of life and health of people through effective environmental protection, imposes on Poland very restrictive guidelines in the field of waste management. These guidelines include: waste prevention, preparation for re-use, recycling, other recovery methods, disposal. The waste goes to landfills, where it is collected. Landfills pose a very high threat to the natural environment because they emit pollutants into the atmosphere. The greatest threat is related to the organic matter contained in municipal waste, which during decomposition emits greenhouse gases such as CO2 and CH4. The amount of emitted gas can be reduced by equipping the landfill with a special installation for the production of landfill gas (biogas). Biogas is one of the alternative energy sources that can be used to produce electricity and heat. However, the installation itself is not enough, and the landfill must also be rationally managed to support biogas production. Within the mass of waste, optimal conditions should be created for the methanogenesis process to take place. Compacting or pouring waste into layers of earth may serve as examples. Both of these processes reduce the oxygen content in the stored material. However, the content of the organic fraction in the deposited waste has the most pronounced influence on the production of biogas. The article presents the results of research on the efficiency of degassing wells carried out in one of the active municipal landfills which was established in 2009. Five degassing wells located in different parts of the dump’s canopy were subjected to our measurements.
PL
Artykuł powstał jako kontynuacja badań studni degazacyjnych pod kątem ich produktywności gazowej na składowisku odpadów komunalnych. Odpady są jednym z poważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Pojęcie „odpad” oznacza „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia został zobowiązany”. Unia Europejska, mając na celu zapewnienie wysokiej jakości życia i zdrowia ludzi poprzez skuteczną ochronę środowiska, nakłada na Polskę bardzo restrykcyjne wytyczne w zakresie zagospodarowania odpadów. Na wytyczne te składają się: zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, unieszkodliwienie. Odpady trafiają na składowiska, gdzie są gromadzone. Składowiska odpadów stanowią bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, ponieważ emitują do atmosfery zanieczyszczenia. Największe zagrożenie związane jest z materią organiczną zawartą w odpadach komunalnych, która w trakcie rozkładu emituje do atmosfery gazy cieplarniane, takie jak CO2 i CH4. Można ograniczyć ilość emitowanych gazów poprzez uzbrojenie składowiska w specjalną instalację do produkcji gazu składowiskowego (biogazu). Biogaz jest zaliczany do alternatywnych źródeł energii, które można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jednak sama instalacja nie wystarczy, należy również racjonalnie gospodarować składowiskiem w celu wsparcia produkcji biogazu. W masie odpadów należy stworzyć optymalne warunki do zachodzenia procesu metanogenezy. Przykładem może tu być kompaktowanie lub przesypywanie odpadów warstwami ziemi. Oba te procesy prowadzą do obniżenia zawartości tlenu w składowanym materiale. Największy wpływ na wytwarzanie biogazu ma jednak zawartość frakcji organicznej w składowanych odpadach. W artykule przedstawiono wyniki badań wydajności studni degazacyjnych przeprowadzonych na jednym z czynnych składowisk odpadów komunalnych, które powstało w 2009 roku. Pomiary zostały wykonane w pięciu studniach degazacyjnych, które były rozlokowane w różnych częściach czaszy składowiska.
PL
Głównym celem prowadzonych analiz było sprawdzenie, czy dostępne na rynku certyfikowane urządzenia gazowe użytku domowego i komercyjnego (urządzenia wykorzystywane w zakładach gastronomicznych) można zasilać częściowo oczyszczonym biogazem rolniczym lub mieszaniną takiego biogazu z gazem ziemnym wysokometanowym grupy E lub gazem z regazyfikacji LNG. Aby odpowiedzieć na to pytanie, rozważono sytuację, w której biogaz rolniczy zostanie wstępnie oczyszczony z najbardziej niepożądanych zanieczyszczeń i docelowo będzie gazem składającym się z metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2). Rozpatrywano cztery różne składy biogazu rolniczego, w których zawartość CH4 zmieniała się od 70% do 85%, natomiast CO2 – od 14,8% do 29,8%. Obliczone parametry energetyczne, a w zasadzie liczbę Wobbego tych biogazów, porównywano następnie z wartościami nominalnej liczby Wobbego gazów ziemnych grup Ln, Ls i Lw, podanymi w polskich przepisach prawnych. Innym rozpatrywanym wariantem było mieszanie częściowo oczyszczonego biogazu rolniczego z gazem ziemnym wysokometanowym grupy E lub gazem z regazyfikacji LNG w takich proporcjach, aby powstałe mieszaniny osiągnęły minimalne wymagania energetyczne dla gazów ziemnych grup Ls, Lw i E oraz minimalne i maksymalne wymagania energetyczne dla gazu ziemnego grupy S (gaz zawierający w swoim składzie CO2 rozprowadzany na Węgrzech). Określono proporcje mieszania tych gazów, podano potencjalne składy powstałych mieszanin, ich parametry energetyczne oraz ciśnienia zasilania urządzeń końcowych spalających te mieszaniny. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń podano, które kategorie urządzeń można potencjalnie wykorzystać do zasilania ich bądź to częściowo oczyszczonym biogazem, bądź też jego mieszaninami z gazem ziemnym wysokometanowym grupy E lub gazem z regazyfikacji LNG. Opisano również, jakie ewentualne zmiany będą konieczne w takich urządzeniach, aby można je było bezpiecznie użytkować po zmianie gazu.
EN
The main goal of the analyzes was to check whether the certified gas appliances available on the market for domestic and commercial use (catering equipment) can be supplied with partially purified agricultural biogas or mixture of such biogas in combination with group E high-methane natural gas or gas form LNG regasification. To answer this question, a situation in which the agricultural biogas would be pre-treated to remove the most undesirable pollutants and would ultimately be a gas consisting of methane (CH4), carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) was considered. Four different compositions of agricultural biogas were considered in which content of methane varied from 70% to 85% and carbon dioxide from 14.8% to 29.8%. The calculated energy parameters (Wobbe index) of these biogases were then compared with the nominal Wobbe index for natural gases of Ln, Ls and Lw groups set out in Polish legislation. Another option considered was to mix partially purified agricultural biogas with group E high-methane natural gas or gas from LNG regasification, in such proportions that the resulting mixtures would meet the minimum energy requirements for natural gases from the Ls, Lw and E groups as well as the minimum and maximum energy requirements for natural gas S group (a gas containing carbon dioxide distributed in Hungary). The mixing proportions of these gases were determined, the potential compositions of the resulting mixtures, their energy parameters and the supply pressures of the end devices burning these mixtures were given. Based on the calculations performed, the categories of devices that could potentially be supplied with either partially purified biogas or its mixtures with group E high-methane natural gas or gas from LNG regasification were indicated. The article also describes what, if any, modifications will be necessary to such devices to make them safe to use after the gas change.
PL
Technika spektrometrii w podczerwieni (IR) stosowana jest do identyfikacji substancji organicznych, polimerowych i w niektórych przypadkach materiałów nieorganicznych. Zgodnie z tezą, że era paliw kopalnych powoli zbliża się do końca, zaistniała konieczność szukania i testowania alternatywnych źródeł energii. Gaz ziemny zawierający metan stanowi źródło energii wytwarzające duże ilości gazów cieplarnianych. Magazynowanie i wytwarzanie energii z paliw takich jak biogaz stanowi jedno z wielu innowacyjnych podejść podczas produkcji w zamkniętych, neutralnych pod względem CO2 obiegach (biogazownie). Technologie służące do wytwarzania biogazu i wykorzystujące biogaz kwalifikują się do otrzymania dofinansowania wspierającego rozwój OZE. Biogaz jest uważany za odnawialne źródło energii, obieg węgla w cyklu produkcji jego surowców i zużycia jest zamknięty i nie wiąże się z emisją netto dwutlenku węgla. Spektrometry IR pracujące zarówno w zakresie średniej, jak i bliskiej podczerwieni dają możliwości analizy chemicznej i materiałowej z dużą czułością i dokładnością, przez co mogą być szeroko stosowane w monitorowaniu środowiska lub do kontrolowania prowadzonych procesów technologicznych. W artykule opisano analizę próbek biogazu za pomocą spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera z zastosowaniem kuwety gazowej o regulowanej drodze optycznej. Badane próbki pochodzą z przerobu odpadów gorzelnianych. Przedstawiono analizę próbek gazów wzorcowych będących głównymi składnikami biogazu oraz dokonano porównania otrzymanych widm IR z widmami rzeczywistych próbek biogazu. Podjęto próbę określenia możliwości użycia tej techniki do wykrywania zanieczyszczeń, takich jak obecność gazowego amoniaku. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwości analityczne badania głównych składników biogazu. Zawartość substancji będących zanieczyszczeniami biogazu może okazać się za niska do ich oznaczenia w przypadku ich śladowych ilości, wtedy spektrometria IR może okazać się niewystarczająca m.in. do oceny skuteczności prowadzonych procesów oczyszczania biogazu, dlatego należy ją stosować w połączeniu z analizą GC.
EN
The infrared (IR) spectrometry technique is used to identify organic substances, polymers and, in some cases, inorganic materials. In line with the thesis that the era of fossil fuels is slowly coming to an end, there has been a need to search for and test alternative energy sources. Natural gas containing methane is an energy source that produces large amounts of greenhouse gases. Storing and producing energy from fuels such as biogas is one of the many innovative production approaches in closed, CO2-neutral circuits (biogas plants). Technologies for the production and use of biogas are eligible for funding supporting the development of renewable energy sources. Biogas is considered to be a renewable energy source, the carbon cycle in its raw material production and consumption is closed, with zero net carbon emissions. IR spectrometers operating both in the mid-infrared and near-infrared range provide the possibility of chemical and material analysis with high sensitivity and accuracy, therefore they can be widely used in environmental monitoring or to control technological processes. The article describes the analysis of biogas samples by Fourier transform infrared spectrometry with the use of a gas cuvette with adjustable optical path. The tested samples come from the processing of distiller's waste. The paper presents the analysis of standard gas samples, which are the main components of biogas, and compares the obtained IR spectra with the spectra for real biogas samples. An attempt was made to determine the applicability of this technique for the detection of contaminants such as the presence of ammonia gas. The conducted research confirmed the analytical possibilities of examining the main components of biogas. The content of biogas pollutants may turn out to be too low for their determination in the case of trace amounts, and in such a case the IR spectrometry may turn out to be insufficient, e.g. to assess the effectiveness of biogas purification processes, therefore it should be used in conjunction with the GC analysis.
EN
Currently, the world is facing problems regarding environmental pollution due to the combustion of fossil fuels. Generally, the combustion of fossil fuels takes place in the Internal Combustion engine for power or electricity generation. The combustion of fossil fuels emits greenhouse gases that lead to the greenhouse effect. The main symptom of the greenhouse effect is increased earth surface temperature. Also, the resources of fossil fuels are depleting rapidly and can take thousands of years to reproduce, so the time has come to go for lesser polluting renewable fuels. In this research, Bio-CNG is considered as an alternative fuel to conventional fuel, i.e. Diesel. The performance test on four-stroke IC Engines working on Bio-CNG and Diesel fuel is conducted simultaneously. The performance parameters such as Brake Power, Indicated Power, Thermal Efficiencies, Mechanical, Volumetric efficiency for both fuels are compared. Along with the performance, the emission is also recorded and compared. The results have shown that Bio-CNG has slightly less performance ability for similar engines working on Diesel fuel. Yet, this study also shows that Bio-CNG possesses the ability to replace the conventional fuel with some engine and exhaust system modifications. The higher calorific value (47000 kJ/kg) and lower or negligible carbon emission make it the best sustainable fuel substitute to conventional fuel, i.e. Diesel.
EN
The livestock industry has played an important role in Vietnam's economic development. In particular, pig farming is the bright spot of the industry, playing a role in ensuring food security across the country. Along with the rapid development of the livestock industry in general and pig farming in particular, environmental problems in livestock production are becoming more and more serious. This study was carried out in Nhon Tan commune, An Nhon district, Binh Dinh province to initially assess the environmental status of pig production at household scale in the area. Nhon Tan commune is a mountainous commune, the terrain is mainly forest and low hills, is a purely agricultural commune, the labor structure is mainly agriculture, with little training, so the application of scientific and technological advances production technology has many limitations. In recent years, pig farming in the area has grown rapidly in both scale and value, contributing 51.97% of GDP, the commune's pig herd ranks first in An Nhon district and third in the world. Binh Dinh province (Economic office, Nhon Tan commune, 2020). The whole commune has 05 villages: Nam Tuong 1, Nam Tuong 2, Nam Tuong 3, Tho Tan Bac and Tho Tan Nam, pig raising is scatteredly distributed in all these 5 villages and most households still follow the form of individual husbandry so the scale is still small and scattered. The investigation and data collection were done in the form of semi-structure interview directly. The survey sample was conducted to meet the data collection, including general information: (1) Number of households raising, number of pigs in the area; (2) livestock scale: less than 10 heads of pigs, from 10 to 50 heads of pigs, more than 50 heads of pigs; (3) time and experience in livestock production, (4) current state of the barn system, (5) livestock production and waste treatment; (6) technical information such as waste classification. By the end of December 2020, the total number of pig-raising households in the area remained 80 households (Economic Department, Nhon Tan commune, 2020), the research team had surveyed on a total of these 80 households. The results show that 59% of households have a number of pigs from 10 to 50 heads, mainly from 6 to 10 years of experience, accounting for 41%. The current status of the barns, 100% of the barn floor in the farms is cement, built 0.5-1m higher than the ground, the roof is 100% covered with corrugated iron, in some barns the roof has the phenomenon of falling down. The disease is clearly acute, rotten, affecting the hygiene of the barn and animal health, especially during the time when swine fever is still present and in the rainy season. In particular, in the process of raising, processing and storing animal feed, countless combinations of waste in solid, liquid and gaseous forms have been generated, 90% of farmers have not controlled and 51% of households have Waste treatment system (Biogas) has not been built to ensure environmental sanitation.
PL
Przemysł hodowlany odegrał ważną rolę w rozwoju gospodarczym Wietnamu. W szczególności hodowla trzody chlewnej jest jasnym punktem branży, odgrywając rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w całym kraju. Wraz z szybkim rozwojem przemysłu hodowlanego, a w szczególności hodowli trzody chlewnej, problemy środowiskowe w produkcji zwierzęcej stają się coraz poważniejsze. Badanie to przeprowadzono w gminie Nhon Tan w dystrykcie An Nhon w prowincji Binh Dinh w celu wstępnej oceny stanu środowiskowego produkcji trzody chlewnej na skalę gospodarstw domowych na tym obszarze. Gmina Nhon Tan to gmina górzysta, teren to głównie lasy i niskie wzgórza, jest gminą czysto rolniczą, struktura pracy to głównie rolnictwo, poziom wykształcenia pracowników niewysoki, więc zastosowanie technologii produkcji postępu naukowego i technologicznego ma wiele ograniczeń. W ostatnich latach hodowla trzody chlewnej na tym obszarze gwałtownie wzrosła, zarówno pod względem skali, jak i wartości, generując 51,97% PKB, a pogłowie trzody chlewnej gminy zajmuje pierwsze miejsce w dystrykcie An Nhon i trzecie na świecie. Prowincja Binh Dinh (urząd gospodarczy, gmina Nhon Tan, 2020). Cała gmina ma 5 wiosek: Nam Tuong 1, Nam Tuong 2, Nam Tuong 3, Tho Tan Bac i Tho Tan Nam, hodowla trzody chlewnej jest rozproszona we wszystkich pięciu wioskach, a większość gospodarstw domowych nadal prowadzi indywidualną hodowlę, więc skala hodowli jest wciąż mała i rozproszona. Badanie i zbieranie danych przeprowadzono bezpośrednio w formie wywiadu częściowo ustrukturyzowanego. Próba badawcza w celu zebrania danychzostała wytypowana w celu uzyskania ogólnych informacji: (1) liczba gospodarstw hodujących, liczba trzody chlewnej na danym terenie; (2) liczba zwierząt gospodarskich: poniżej 10 sztuk, od 10 do 50 sztuk, powyżej 50 sztuk; (3) czas i doświadczenie w produkcji zwierzęcej, (4) aktualny stan systemu obory, (5) produkcja zwierzęca i utylizacja odpadów; (6) informacje techniczne, takie jak klasyfikacja odpadów. Do końca grudnia 2020 r. łączna liczba gospodarstw domowych zajmujących się hodowlą trzody chlewnej na tym obszarze wynosiła 80 (Departament Ekonomiczny, gmina Nhon Tan, 2020), zespół badawczy przeprowadził ankietę w sumie w tych 80 domach. Wyniki pokazują, że 59% gospodarstw posiada liczbę trzody chlewnej od 10 do 50 sztuk, głównie od 6 do 10 lat doświadczenia, co stanowi 41%. Stan obecny stodół, w 100%gospodarstw posadzka obory jest cementowa, zabudowana 0,5-1m wyżej od gruntu, dach w 100% pokryty blachą falistą, w niektórych oborach występuje zjawisko zapadania się dachu. Odory występujące mają charakter wyraźnie ostry, zgniły, wpływający na higienę obory i zdrowie zwierząt, szczególnie w okresie występowania pomoru świń oraz w porze deszczowej. W szczególności w procesie hodowli, przetwarzania i przechowywania paszy dla zwierząt powstały niezliczone kombinacje odpadów w postaci stałej, płynnej i gazowej, 90% rolników nie kontroluje, a 51% gospodarstw domowych posiada system przetwarzania odpadów (biogaz).
16
Content available remote Gospodarka osadami ściekowymi w miejskiej oczyszczalni ścieków
PL
W artykule przedstawiono bilans ilościowy osadów ściekowych oraz bilans energetyczny w miejskiej oczyszczalni ścieków Kraków-Płaszów. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że 85% osadów poddawanych jest termicznej utylizacji, a pozostała część jest wywożona poza teren oczyszczalni. Popioły po spalaniu osadów są zagospodarowywane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne (głównie budowlane). Głównym kierunkiem zagospodarowania biogazu jest wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki produkowanej energii możliwe jest 100% pokrycie własnych potrzeb na ciepło i ok. 40 % na energię elektryczną. Dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków, w roku 2021, średnia wartość wskaźnika określającego ilość zużytej energii elektrycznej, na 1 m3 ścieków oczyszczonych, wyniosła 0,34 kWh/m3.
EN
The article presents the quantitative balance of sewage sludge and the energy balance at the municipal sewage treatment plant Kraków-Płaszów. As a result of the analyzes, it was shown that 85% of the sludge is subjected to thermal treatment, and the remaining part is transported outside the treatment plant. After burning the sludge, the ashes are managed by specialized external companies (mainly construction ones). The main direction of biogas management is its use for the production of heat and electricity. Thanks to the produced own energy, it is possible to cover 100% of the demand for heat and about 40% for electricity. For the Kraków-Płaszów WWTP, in 2021, the average value of the indicator specifying the amount of electricity consumed, per 1 m3 of treated sewage, was 0.34 kWh/m3.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością pozyskania biometanu z biogazu. Przedstawiono charakterystykę sektora biogazowniczego, z uwzględnieniem potencjału produkcyjnego krajowych biogazowni. Przedstawiono wstępne wyniki procesu separacji biometanu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej (z ang. Pressure Swing Adsorption – PSA).
EN
The article presents issues related to the possibility of obtaining biomethane from biogas. The characteristics of the biogas sector are presented, taking into account the production of potential of domestic biogas plants. The paper presents preliminary results of the biomethane separation process using the Pressure Swing Adsorption (PSA) method.
EN
Biogas, a renewable fuel, has low operational stability range in burners due to its inherent carbon-dioxide content. In cross-flow configuration, biogas is injected from a horizontal injector and air is supplied in an orthogonal direction to the fuel flow. To increase the stable operating regime, backward facing steps are used. Systematic numerical simulations of these flames are reported here. The comprehensive numer- ical model incorporates a chemical kinetic mechanism having 25 species and 121 elementary reactions, multicomponent diffusion, variable thermo-physical properties, and optically thin approximation based volumetric radiation model. The model is able to predict different stable flame types formed behind the step under different air and fuel flow rates, comparable to experimental predictions. Predicted flow, species, and temperature fields in the flames within the stable operating regime, revealing their anchoring positions relative to the rear face of the backward facing step, which are difficult to be measured experimentally, have been presented in detail. Resultant flow field behind a backward facing step under chemically reactive condition is compared against the flow fields under isothermal and non-reactive conditions to reveal the sig- nificant change the chemical reaction produces. Effects of step height and step location relative to the fuel injector are also presented.
EN
Biogas is a gaseous biofuel predominantly composed of methane and carbon-dioxide. Stability of biogas flames strongly depend upon the amount of carbon-dioxide present in biogas, which varies with the source of biomass and reactor. In this paper, a comprehensive study on the stability and flame characteristics of coflow biogas diffusion flames is reported. Numerical simulations are carried out using reactive flow module in OpenFOAM, incorporated with variable thermophysical properties, Fick’s and Soret diffusion, and short chemical kinetics mechanism. Effects of carbon-dioxide content in the biogas, temperatures of the fuel or coflowing air streams (preheated reactant) and hydrogen addition to fuel or air streams are analyzed. Entropy generation in these flames is also predicted. Results show that the flame temperature increases with the degree of preheat of reactants and the flames show better stability with the preheated air stream. Preheating the air contributes to increased flame stability and also to a significant decrease in entropy generation. Hydrogen addition, contributing to the same power rating, is seen to be relatively more effective in increasing the flame stability when added to the fuel stream. Results in terms of flow, temperature, species and entropy fields, are used to describe the stability and flame characteristics.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.