Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 223

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LED
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W 2006 roku oświetlenie odpowiadało za 19 proc. światowego zużycia energii elektrycznej czynnej. Dzięki inwestycjom w oprawy LED w ciągu 12 lat udział ten spadł do 13 proc., a w 2030 roku powinien osiągnąć pułap 8 proc. Autorzy przedstawiają, na przykładzie wybranego miasta (ilość mieszkańców ponad 100 000) koncepcję realizacji tej idei opartej na wymianie 1:1 - oprawy ze źródłami LED w miejsce opraw wyładowczych. Opisują metodologię tej wymiany oraz zaimplementowanie systemów sterowania. Na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych opraw, przedstawiają estymowane koszty zużycia składowych energii elektrycznej w ciągu roku. Dokonują także oceny efektywności energetycznej analizowanej instalacji ze sterowaniem zegarami astronomicznymi.
EN
In 2006, lighting was responsible for 19 percent. global active electricity consumption. Thanks to investments in LED luminaires, this share has dropped to 13% within 12 years, and in 2030 it should reach the level of 8%. The authors present, based on the example of a selected city (population over 100,000), the concept of implementing this idea based on the 1: 1 exchange - luminaires with LED sources in place of discharge luminaires. They describe the methodology of this exchange and the implementation of control systems. Based on the measurements of electrical parameters of luminaires, they present the estimated costs of consumption of electrical energy components during the year. They also assess the energy efficiency of the analyzed installation with the control of astronomical clocks.
PL
Uszkodzenie aluminiowego kondensatora elektrolitycznego jest uważane za jedną z głównych przyczyn awarii zasilaczy. W artykule przedstawiono układ monitorowania parametrów kondensatora elektrolitycznego, który pozwala kontrolować jego podstawowe parametry takie jak pojemność i ESR. Zaproponowano podejście do detekcji możliwości awarii dwustopniowego zasilacza wykonanego w topologii PFC z LLC spowodowanego starzeniem się kondensatora elektrolitycznego bez obliczenia jego pojemności.
EN
The failure of aluminum electrolytic capacitors is considered as one of major failure modes of the power supplies. The paper presents an electrolytic capacitor parameters monitoring circuit. The monitoring circuit allows to control basic electrolytic capacitor parameters such as capacity and ESR. An approach for detecting the possibility of a two-stage PFC&LLC topology power supply failure caused by the aging of the electrolytic capacitor without capacitance calculating is proposed.
3
Content available LED lamps – are they inexpensive and effective?
EN
This article presents some results of work on the selection of the most promising types of lamps for various objects in industry, in commercial and residential buildings. It is shown that the use of a particular type of lamp depends on the conditions of a particular country (the cost of credit resources, the availability of different types of lamps on the market, and government incentives or restrictions), as well as on the conditions of the specific object (cost of lamps, duration of operation during the day, tariffs for energy resources, the cost of equipment and its installation (dismantling, utilization), the cost of replacing the equipment after leaving it, the term of service of various types of lamps). It is also necessary to consider the possible risks of changes in tariffs and the cost of money
PL
W artykule przedstawiono niektóre wyniki prac nad doborem najbardziej obiecujących typów lamp dla różnych obiektów w przemyśle, w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Wykazano, że zastosowanie określonego rodzaju lampy zależy od warunków danego kraju (koszt środków kredytowych, dostępność różnych rodzajów lamp na rynku, zachęty lub ograniczenia rządowe), a także od warunków konkretnego obiektu (koszt lamp, czas pracy w ciągu doby, taryfy za surowce energetyczne, koszt sprzętu i jego instalacji (demontażu i utylizacji), koszt wymiany sprzętu po zaprzestaniu jego eksploatacji, okres eksploatacji różnych rodzajów lamp). Konieczne jest również rozważenie możliwego ryzyka zmian taryf i kosztu pieniądza.
EN
Nowadays, systems are more complex and require high reliability for their components, especially critical system components. Therefore, to avoid serious damage, system are often replaced before the actual failure. The replaced parts are considered to have “soft failure”, and the limit in which the parts are replaced is known as the critical level of the degradation process. Determining the appropriate value of the critical level for a product is an important problem in their exploitation, as well as for predicting the Mean Time to Failure (MTTF) or Remaining Useful Lifetime (RUL) of this product based on the degradation data by the mathematical models. In this article, an approach in determining the critical levels based on failure data from an accelerated test is introduced. This approach is applied with the degradation process of Light-Emitting Diodes (LED) in an accelerated test and a type of Wiener process-based model is used to predict the MTTF or RUL of LED based on their degradation data and the found critical level.
5
Content available remote Nowoczesne oświetlenie stanowisk pracy w biurze
PL
Upływ czasu działa pozytywnie na postęp technologiczny w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich jest bez wątpienia zapewnienie oświetlenia zarówno w różnego rodzaju budynkach, jak i przy drogach. Wymuszane jest to po części wzrastającymi potrzebami użytkowników. Inną istotną kwestią jest rosnące zapotrzebowanie z uwagi na stale pomnażającą się liczbę domów, biurowców oraz ulic.
PL
Po przeprowadzeniu ponad tysiąc pomiarów opraw i modułów LED w Niezależnym Laboratorium Fotometrycznym (NLF) zauważyliśmy często powtarzające się błędy w założeniach konstrukcyjnych, które wpływają na to, że realna sprawność źródeł światła znacznie różni się od teoretycznie zakładanej.
PL
Źródła światła zawierające elektroniczne układy zasilające narażone są na działanie przepięć pojawiających się w sposób losowy w wybranych częściach rozbudowanego systemu przesyłu i rozdziału energii. W artykule omówiono szczegółowo problem ochrony przeciwprzepięciowej źródeł światła na tle ogólnych warunków ubezpieczeń, które wyłączają odpowiedzialność firm ubezpieczeniowych za szkody w m.in. żarówkach i lampach.
EN
Light sources containing electronic power supply systems are exposed to overvoltages randomly appearing in selected parts of the extensive distribution system. The article discusses in detail the problem of overvoltage protection of light sources with the background of general insurance conditions, which exclude the liability of insurance companies for damages in light bulb and lamps.
9
Content available remote Electronic Control of Local Uniformity of Illuminance from Power Led
EN
It has been suggested to assess non-uniformity of illuminance by the coordinate distribution of its gradient. By the example of mathematical model, the possibility to form a desired illuminance gradient profile from a multicomponent module by means of electronic control of the LED lighting parameters.
PL
Przedstawiono, przykłady opraw oświetleniowych LED dużej mocy przeznaczone do stosowania w oświetleniu dużych powierzchni wewnętrznych. Przedstawiono podstawowe parametry elektryczne i świetlne opraw LED przeznaczonych do oświetlenia dużych powierzchni wewnętrznych. Przedstawiono porównanie podstawowych parametrów elektrycznych i świetlnych tradycyjnych opraw oświetleniowych do lamp wyładowczych i świetlówek z obecnymi konstrukcjami opraw LED.
EN
Presented examples of high power LED luminaires construction are intended for use in lighting large areas. Basic electrical and lighting parameters of high power LED luminaires are presented. Comparison of basic electrical and light parameters of traditional luminaires for discharge lamp and fluorescent lamps presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące organicznych diod świecących OLED i ich wykorzystania do oświetlenia pomieszczeń. We wprowadzeniu omówiono strukturę źródeł OLED i sposób wytwarzania światła. W części praktycznej pracy, przedstawiono wyniki symulacji komputerowych parametrów oświetleniowych w ośmiu pomieszczeniach. Do oświetlenia posłużyły typowe moduły OLED, których liczbę i rozmieszczenie dobrano pod kątem uzyskania wymaganych poziomów średniego natężenia i równomierności oświetlenia pól pracy. Analizowano poziomy względnych natężeń oświetlenia sufitu i ścian, oraz cylindrycznego płaszczyzny odniesieniowej, a także mocy skorygowanej oświetlenia. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie lokowanych sufitowo modułów OLED prowadzi do stosunkowo wysokich poziomów wszystkich analizowanych względnych natężeń oświetlenia, co przekłada się na dobre nasycenie światłem pomieszczeń. Jest to efekt korzystny. Niestety, w analizowanych sytuacjach uzyskano poziomy wskaźnika olśnienia przykrego wyższe od 19 i wysokie poziomy mocy skorygowanej oświetlenia: dla siedmiu przypadków wyższe od 4 W/m² na 100 lx, a dla trzech przypadków wyższe od 8 W/m² na 100 lx. Jest to rezultat relatywnie niskiej skuteczności świetlnej modułów OLED i niskiej sprawności oświetlenia rozwiązań oświetleniowych. Konieczne jest udoskonalanie technologii OLED, aby ich wykorzystanie do oświetlenia wnętrz mogło być bardziej racjonalne i powszechne.
EN
The article presents selected issues regarding organic light-emitting diodes OLED and their use for interior lighting. In the introduction the structure of OLEDs and production of light were discussed. In the practical part of the work, the results of computer simulation of lighting parameters in eight interiors were presented. Typical OLED modules were used for simulation, the number and layout of which were selected in order to obtain the required level of average illuminance and uniformity on task area. The levels of relative ceiling and wall illuminances, cylindrical illuminance on reference plane, and lighting system normalised power density were analysed. The obtained results showed that the use of the ceiling OLED modules led to relatively high levels of the all analysed relative illuminances, which corresponded to good lighting saturation in the interiors. This is a beneficial effect. Unfortunately, in the analysed cases high levels of unified glare rating, higher than 19, were obtained and high levels of lighting normalised power density were obtained: higher than 4 W/m² per 100 lx for seven cases and higher than 8 W/m² per 100 lx for three cases. This was the result of relatively low luminous efficacy of the OLED modules and low utilisation factor of the lighting solutions. It is necessary to improve OLED technology to provide more rational and common use in interior lighting.
PL
Oświetlenie LED nie jest już dziś nowinką, jego intensywny rozwój trwa ponad dekadę, a w tym czasie stało się ono standardem i domyślnym wyborem inwestorów. Rozwój podstawowego sprzętu oświetleniowego LED – źródeł światła i opraw oświetleniowych – ulega już pewnemu nasyceniu, jednak coraz intensywniej rozwijają się rozwiązania towarzyszące, wynikające z cyfrowej natury diod LED. Dzięki temu potencjał systemów oświetleniowych LED wciąż rośnie.
PL
Każdy, kto próbował zgłębić temat ściemniania oświetlenia LED zapewne wie, że nie jest to łatwe i często trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź na tytułowe pytanie. Dzieje się tak dlatego, że dioda LED jest dosyć skomplikowanym elementem elektronicznym, który wymaga odmiennego podejścia do ściemniania niż tradycyjne żarówki. Co więcej, zasilanie oraz regulację jasności diod LED można zrealizować na kilka sposobów. Każdy z nich ma swoje wady, zalety oraz ograniczenia. Od razu należy zaznaczyć, że w przypadku oświetlenia LED nie warto się spieszyć i przed jakimikolwiek zakupami trzeba się dobrze zastanowić nad możliwymi rozwiązaniami.
PL
Migotanie światła jest najczęściej opisywane jako wizualna niestabilność wywołana bodźcem świetlnym, którego luminancja lub rozkład widmowy zmienia się wraz z upływem czasu dla statycznego obserwatora w środowisko statycznym.
PL
W artykule poruszono kwestie norm i wymagań dot. oświetlenia dróg. Przedstawiono także istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę przy zlecaniu projektu i odbiorze instalacji oraz omówiono wyższość oświetlenia LED nad sodowym.
EN
Thanks to a very high luminous efficacy of LED lamps (over 160 lm/W) they are the most preferred light sources in lighting applications today. The useful lifetime of LED modules exceeds 50,000 hours. Chromatic parameters of lamps making use of SSL (Solid State Lighting) have already equalled classic solutions, although they were noticeably worse not so long ago. High values of the Colour Rendering Index and (CRI) ease of control over the luminous flux cause that lamps with LEDs have become very attractive solutions. Today, the most important problem concerns LED drivers supplied from the 230 VAC mains. The lifetime of switched-mode converters, including electrolytic capacitors, is considerably shorter than that of LEDs. This paper discusses the features of alternative drivers for LED modules which are supplied directly from the 230 VAC mains and do not contain any electrolytic capacitors. In particular, power factor and efficiency of lamps with one or two strings are analysed and some hints concerning optimal design of such lamps are given. A unique feature of this work is a detailed analysis of harmonics contents in the supply current of such drivers, proving their conformity with the relevant standard. Finally, some problems associated with flicker resulting from the considered type of supply are mentioned.
PL
Zużycie energii związane z oświetleniem miast stało się jedną z przyczyn podpisania podczas COP 24 w Katowicach deklaracji „Solidarność dla klimatu”. Jednym z celów jest oświetlenie w 100 % oprawami ze źródłami LED miast należących do Sieci Polskich Miast Progresywnych do 2030 r. Ma to zmniejszyć koszty a tym samym poprawić sytuację budżetową miast. Autorzy przedstawiają, na przykładzie wybranego miasta (ilość mieszkańców ponad 50 000) koncepcję realizacji tej idei opartej na wymianie 1:1 - oprawy ze źródłami LED w miejsce wyładowczych. Opisują metodologię tej wymiany. Na podstawie katalogów i pomiarów parametrów elektrycznych opraw, przedstawiają prognozowane koszty zużycia składowych energii elektryczne.
EN
Energy consumption related to city lighting has become one of the reasons for signing the "Solidarity for Climate" declaration at COP 24 in Katowice. One of the objectives is to 100% lighting with LED sources for cities belonging to the Network of Polish Progressive Cities by 2030. It reduces costs and improves the budget situation of cities. The authors present, on the example of a chosen city (the number of inhabitants over 50,000), the implementing this idea based on the exchange of 1 to 1 - fixtures with LED sources in place of unloading. They describe the methodology of this exchange and the implementation of control systems. On the basis of catalogs and measurements of electrical parameters of leading companies' fixtures, they present the forecasted costs of electricity components.
PL
W 2017 roku zespół naukowo-badawczy, w którym uczestniczyli pracownicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej realizował projekt „GSE - Gmina Samowystarczalna Energetycznie” dofinansowany ze środków Mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. W projekcie brało udział 17 gmin z całej Polski. W ramach analizy uwarunkowań efektywnego wykorzystywania lokalnych zasobów energetycznych, sporządzono między innymi charakterystyki instalacji oświetleniowych. W artykule przedstawione jest zestawienie opraw i instalacji oświetleniowych w tych gminach ze szczególnym uwypukleniem stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED. Przeanalizowany zostanie koszt użytkowania eksploatowanych (przewidzianych do modernizacji) instalacji oświetleniowych. Poddana analizie zostanie także wartość emisji CO2 wynikająca z eksploatacji instalacji oświetleniowych.
EN
In 2017, a research and development team, in which employees of the Faculty of Electrical Engineering Czestochowa University of Technology carried out the project "GSE - Self-sufficient Energy Community" co-financed from the EEA Financial Mechanism 2009-2014 under the Bilateral Cooperation Fund. 17 municipalities from all over Poland took part in the project. As part of the analysis of the conditions for the effective use of local energy resources, the characteristics of lighting installations were prepared. The article presents a list of lighting fittings and installations in these communes, with particular degree of replacement of fittings with LED discharge sources. Will be analyzed the cost of using the installed and (planned for modernization) lighting installations, and also the CO2 emission value resulting from the operation of lighting installations.
PL
Procedury okresowej kontroli fotometrów pozostają niezmienione od wielu lat. Współczesna technika oświetleniowa stosuje źródła światła, których charakterystyki widmowe znacznie odbiegają od rozkładów temperaturowych stosowanych podczas wzorcowania mierników. Liczbowe oszacowanie parametrów kolorymetrycznych promiennika w żaden sposób nie określa wpływu na błąd odpowiedzi głowicy fotometru wynikający z rozkładu spektralnego różnego od referencyjnego iluminantu A. Źródła o identycznych temperaturach barwowych najbliższych lecz odmiennych rozkładach widmowych dają różne odpowiedzi fotometru, których odchylenie rośnie z niedoskonałością dopasowania widmowego detektora do krzywej V. Wpływ metameryzmu zauważa norma ISO/CIE 19476 narzucając okresowe sprawdzanie charakterystyki widmowej fotometru przy użyciu wąskopasmowych pobudzeń. W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne źródła, które spełniłoby wymagania powołanej normy, jak również dawałoby zbieżne wyniki badań wykonanych w różnych laboratoriach.
EN
Periodic control procedures of photometers have remained unchanged for many years. Modern lighting technology uses light sources whose spectral characteristics significantly differ from distribution used for calibration of meters. A numerical estimation of radiator colorimetric parameters doesn’t determine in any way the photometer head error resulting from relative optic power per wavelength varied from the referential A illuminate. Sources with identical closest colour temperature but different spectral distribution give various photometer answers. The deviation increases along with the imperfection of the spectral detector response matching in relation to the V curve. The influence of matemarism is included in ISO/CIE 19476 standard, which imposes periodic spectral characteristics control using narrowband stimulations. This article discusses the structural basis of the source which will meet the requirements of the above-mentioned standard and provide coherent results for the research conducted in diverse laboratories.
20
Content available remote Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizy wpływu systemów oświetleniowych opartych o oprawy LED w dwóch różnych konfiguracjach stosowania na ogólny poziom zaburzeń mało częstotliwościowych. Dodatkowo przeprowadzono badania dostępnych komercyjnie układów oświetleniowych LED oraz jarzeniowych w izolowanym środowisku pracy, badając wpływ wysokich poziomów zaburzeń na charakterystyki ich pracy. W podsumowaniu zaprezentowano proponowane kierunki rozwoju zarówno doboru układów oświetleniowych LED jak i proponowanych dróg ich dalszego rozwoju.
XX
The article presents the results of measurements and analysis of the impact of lighting systems based on LED luminaires in two different application configurations on the general level of low frequency disturbances. In addition, research was conducted on commercially available LED and fluorescent lighting systems in an isolated work environment, investigating the impact of high levels of disturbances on their performance characteristics. The summary presents the proposed development directions for both the selection of LED lighting systems and the proposed paths for their further development.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.